İslam Hukukuna Giriş
2017 - Büt Soruları
1.
Müctehid imamlar döneminde, sistemleştirmek amacıyla farazi fıkıh meselelerine yer verilen ekol aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap: "C" Hanefi ekolü
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi İmam Ebu Hanife’nin hukuki meselelerde kullandığı
kaynaklardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Sedd-i zerayi
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi aslî delillerin uzantısı olan delillerden biridir?
Doğru Cevap: "A" Medine ehlinin ameli
Soru Açıklaması
4.
İslam’ın Câhiliye örf-âdet hukuku içinde İslam’ın ilkeleri ile tamamen uyumlu olan
kural ve kurumları aynen benimseyip devam ettirmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" İbkâ
Soru Açıklaması
5.
Hanefilere göre, feshedilmesi mümkün olmayan bir tasarrufta, mükrehin ikrah sonucunda yaptığı tasarrufları geçerli olup sonuçlarını doğurur.

Aşağıdakilerden hangisi böyle bir tasarruf değildir?
Doğru Cevap: "E" Alım-satım akdi
Soru Açıklaması
6.
I. Hükmü çıkaran muamelat
II. Hükümlerin delilleri
III. Hüküm

Yukarıdakilerden hangisi usul fıkhının ele aldığı temel konulardandır?
Doğru Cevap: "D" II ve III
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi muâmelât alanının temel başlıklarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Ukûbât
Soru Açıklaması
8.
''Aklın bazı fiillerin iyi ya da kötü olacağını bileceği, Şâri’in emir ve nehyinin aklın ortaya koyduğu hükmü destekleyeceği” görüşünü savunan mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Mutezile
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi “muhasemat” konusu kapsamında yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Tereke
Soru Açıklaması
10.
Re’y ictihadını daraltarak ictihad faaliyetini kıyasa eşitleyen mezhep imamı kimdir?
Doğru Cevap: "B" Şâfii
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi mutlak müntesip müctehid olarak anılmaktadır?
Doğru Cevap: "D" Hüküm ve delilde mezhep imamını taklid etmeyip sadece ictihad ve fetvâ hususunda onun metodunu izleyen ve onun mezhebine davet eden müctehid
Soru Açıklaması
12.
Gerekli şartları kendinde toplayarak şer‘î hükümleri çıkarma melekesini elde eden
kişiye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Müctehid
Soru Açıklaması
13.
Kinayeli sözlerle yapılan boşamaları bâin talak kabul eden mezhep aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Hanefi
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi eşya üzerindeki hukuki tasarruf yetkilerinden biridir?
Doğru Cevap: "D" Eşyanın mülkiyetini başkasına geçirme
Soru Açıklaması
15.
Allah ve kul hakkı ortak olup, daha ağırlıklı olarak kul hakkının ihlâl edildiği suç
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kısas
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi evliliğin sıhhat şartlarından biridir?
Doğru Cevap: "C" Şahitlerin bulunması
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdaki akitlerden hangisi bir temlik akdi değildir?
Doğru Cevap: "A" Kefalet akdi
Soru Açıklaması
18.
İslam ceza hukukunda "Allah hakkı" olarak ifade edilen haklar aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kamusal (toplumsal) haklar
Soru Açıklaması
19.
Akdin üç temel unsuru aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak
verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Taraflar, irade beyanı, akdin konusu
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi sürekli evlenme engellerinden biri olan “sıhriyet sebebiyle
haram olanlar” kapsamında yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Erkeğin usûlü
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.