İslam Hukukuna Giriş
2017 - Final Soruları
1.
Kıyası etkin bir biçimde kullanan Ebu Hanife’nin, kıyasın hedeflenen neticeye
ulaştırmadığı durumlarda kullandığı delil aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İstihsan
Soru Açıklaması
2.
Mezhebin kurucu imamlarının içtihat ve yorumlarından çıkarılan genel kurallarla
meselelerin hükme bağlanmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Tahrîc
Soru Açıklaması
3.
İslam hukukunun kaynakları, genel olarak aslî ve aslın uzantısı olan deliller ile birtakım yöntemlerden oluşmaktadır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi İslam hukukunun kaynaklarından olan
yöntemlerden biridir?
Doğru Cevap: "A" İstihsan
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi cahiliye hukukunun özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Yazılı bir hukuk sistemi olması
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdaki hükümlerden hangisi gerçek anlamda ruhsattır?
Doğru Cevap: "E" Ramazanda yolculuğa çıkan kişinin oruç tutmayı terk etmesi
Soru Açıklaması
6.
Teklifi hükmün varlığını veya vacip olmasını engelleyen vaz‘î hüküm aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Mâni‘
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi içtihat yapmanın caiz olmadığı kat’î fıkhiyyât konularından
biridir?
Doğru Cevap: "A" Namazın farz olması
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi müktesep ehliyet arızalarından biridir?
Doğru Cevap: "D" Hezl
Soru Açıklaması
9.
İçtihadın sürekliliği meselesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" İçtihat kapısının kapanması, özgür düşünceye engel olmuştur.
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi fıkıh kitaplarında "Muhâsemât" konusuna dahil olan
bölümlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Kitâbu’l-me’zûn
Soru Açıklaması
11.
Akdin kurulması ve tamamlanması için malın (aynın) tesliminin gerekli olduğu akitlere aynî akitler denir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi aynî akde örnektir?
Doğru Cevap: "A" Ariyet
Soru Açıklaması
12.
Bazı hukuki işlemler tek taraflı iradeyle, bazıları da karşılıklı iki iradeyle tamamlanır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi tek taraflı irade ile tamamlanan akitlere örnektir?
Doğru Cevap: "C" Kefalet
Soru Açıklaması
13.
Modern hukuk, özel hukuk ve kamu hukuku olmak üzere iki ana kola ayrılır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi kamu hukuku kapsamında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Medeni Hukuk
Soru Açıklaması
14.
Fıkıh mezhepleri arasındaki görüş farklılıklarını, bu farklılıkların dayanaklarını
ele alan, bir mezhebin görüşünü savunup, karşı görüşü çürütmeye çalışan fıkıh
edebiyatı türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Hilâf ve hilafiyat
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi bir nesnenin mütekavvim mal olmasının temel
sonuçlarından biridir?
Doğru Cevap: "A" Tazmine konu olması
Soru Açıklaması
16.
Nikah akdindeki irade beyanı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" İrade beyanı, nikah akdinin sıhhat şartları arasında yer alır.
Soru Açıklaması
17.
Cezanın ancak suçu işleyen kimseye verilebileceğini öngören ilke aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Şahsilik ilkesi
Soru Açıklaması
18.
Kinayeli sözlerle yapılan boşamaları bâin talak kabul eden mezhep aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Hanefiler
Soru Açıklaması
19.
Nikah akdinde şahit şartı ile ilgili aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Şahitlerin erkek olması ittifakla gerekir
Soru Açıklaması
20.
I. Hırsızlık
II. Zina
III. Gasp
IV. Yol kesme

Yukarıdakilerden hangileri had suçları kapsamında yer alır?
Doğru Cevap: "D" I, II ve IV
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.