İslam Hukukuna Giriş
2017 - Vize Soruları
1.
İslam hukukunun oluşum sürecinde temel özellikleri tedrice riayet, kolaylık ilkesi,
toplumun maslahatının gözetilmesi olan dönem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Hz. Peygamber dönemi
Soru Açıklaması
2.
I. Tavsiye edici nitelikte olması
II. Emredici nitelikte olması
III. Tecviz edici nitelikte olması

Yukarıdakilerden hangileri kuralların bağlayıcılığı açısından fıkhın hukuktan farklı olduğu hususlar arasında yer alır?
Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması
3.
İslam hukukunun kazuistik bir metoda sahip oluşuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" İslam hukukçuları hukuki fiil ve olaylardan benzer olanlar için ortak hükümler belirlemek yerine, onların hükümlerini özel olarak açıklama yöntemini benimsemişlerdir.
Soru Açıklaması
4.
İslam hukukunun Roma hukuku ile ilişkisi bağlamında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" İslam hukukunun Roma hukukundan iktibas edildiği iddiasının yanlışlığı ispatlanmıştır.
Soru Açıklaması
5.
Müctehid İmamlar döneminin temel özellikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Hukuk alanında hadis ekolü ve re’y ekolü gibi ekolleşmeler ortaya çıkmıştır.
Soru Açıklaması
6.
İslâm’ın, Câhiliye hukuku karşısındaki tutumuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Faizin yürürlükten kaldırılması, ıslâhın örneğidir.
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi sahabe dönemindeki hukuk kaynaklarından biridir?
Doğru Cevap: "A" İctihad
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi fıkhın tanımında yer alan unsurlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" İcmâli delil
Soru Açıklaması
9.
Mecelle ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Belli bir mezhebin görüşlerine bağlı kalınmadan hazırlanmıştır.
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi hadis taraftarlığının Hicaz bölgesinde, re'y taraftarlığının Irak bölgesinde yoğunlaşmasının nedenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Moğol istilasının Irak'taki ilmi faaliyeti olumsuz etkilemesi
Soru Açıklaması
11.
"es-Sünnetu kâdiyetün ale'l-kitâb" anlayışı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
Doğru Cevap: "A" Sünnet'in Kur'an'ın anlamını belirlemede etkili olduğunu
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi Hanefi mezhebinde fetvaya esas teşkil eden görüşlerin toplandığı muteber dört eserden (mütûn-ı erbaa) biri değildir?
Doğru Cevap: "C" el-Hidâye
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi Şii çevrede teşekkül eden ekollerden biridir?
Doğru Cevap: "E" Caferi
Soru Açıklaması
14.
İstihsanla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Maliki usulcülerin kullanmadığı bir yöntemdir
Soru Açıklaması
15.
“Kıyas hükmü ispat etmez, ızhar eder.” sözüyle asıl anlatılmak istenen
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kıyas, asılda potansiyel olarak bulunan hükmün açığa çıkarılmasıdır.
Soru Açıklaması
16.
Mecbur kalmadıkça kıyasa başvurmayan, mürsel ve zayıf hadisleri kıyasa tercih eden mezhep imamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Ahmed b. Hanbel
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi istihsan yöntemini kabul etmeyen ekollerden biridir?
Doğru Cevap: "C" Şafiî
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi Caferi ekolünün hukuki konulardaki başvuru kaynaklarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Kıyas
Soru Açıklaması
19.
İslam hukukunun kaynakları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" İslam hukukunun kaynakları son dönem literatürde "asıl" ve "ma‘kul-ı asıl" şeklinde sınıflandırılmıştır.
Soru Açıklaması
20.
İcmâ delili ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" İnkırâz-ı asr, icmâın ittifak edilen bir şartıdır.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.