İslam Hukukuna Giriş
2018 - Büt Soruları
1.
Kıyası etkin bir biçimde kullanan Ebu Hanife’nin, kıyasın hedeflenen neticeye
ulaştırmadığı durumlarda kullandığı delil aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İstihsan
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber (s.a.s) döneminde İslam hukukunun
kaynakları arasında yer alır?
Doğru Cevap: "C" Sünnet
Soru Açıklaması
3.
İslam hukukunun "ilahî iradeye dayalı olması" ile kastedilen aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Doğrudan veya dolaylı olarak vahye dayanması
Soru Açıklaması
4.
İslam hukukunun kaynakları, genel olarak aslî ve aslın uzantısı olan deliller ile birtakım yöntemlerden oluşmaktadır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi İslam hukukunun kaynaklarından olan
yöntemlerden biridir?
Doğru Cevap: "E" İstihsan
Soru Açıklaması
5.
Vücub ehliyetiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Temyiz gücüne dayanır.
Soru Açıklaması
6.
Nasların sayıca sınırlı, hukuki ihtiyaç ve sorunların sınırsız denilebilecek sayı ve
çeşitlilikte olması aşağıdaki yöntemlerden hangisini gerekli kılar?
Doğru Cevap: "C" İctihad
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi içtihat yapmanın caiz olmadığı kat’î fıkhiyyât konularından
biridir?
Doğru Cevap: "D" Namazın farz olması
Soru Açıklaması
8.
Klasik literatürde “ictihad kapısının kapanması” ile kastedilen ictihad türü
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kurucu ictihad
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi “muhasemat” konusu kapsamında yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Tereke
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi muâmelât alanının temel başlıklarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Ukûbât
Soru Açıklaması
11.
Akdin üç temel unsuru aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak
verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Taraflar, irade beyanı, akdin konusu
Soru Açıklaması
12.
Bir akitte icab ve kabulün birbirine uygun olması aşağıdakilerden hangisinin
kapsamında yer alır?
Doğru Cevap: "C" İn‘ikad şartları
Soru Açıklaması
13.
Nikah akdinde şahit şartı ile ilgili aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Şahitlerin erkek olması ittifakla gerekir.
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi tek taraflı irade ile tamamlanan akitlere örnektir?
Doğru Cevap: "B" Kefalet
Soru Açıklaması
15.
Koca, talak hakkını bir başkasına devredebileceği gibi kendi karısına da devredebilir.

Bu şekilde talak yetkisinin devredilmesine fıkıh literatüründe ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Tefviz-i talak
Soru Açıklaması
16.
Unsurları ve in‘ikad şartları tamam olmakla birlikte sıhhat şartlarından biri eksik olan evlilik aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Fasit
Soru Açıklaması
17.
I. Hırsızlık
II. Zina
III. Gasp
IV. Yol kesme

Yukarıdakilerden hangileri had suçları kapsamında yer alır?
Doğru Cevap: "D" I, II ve IV
Soru Açıklaması
18.
İslam ceza hukuku, İslam hukukunun kendine özgü sistematiği içinde hangi terimle ifade edilmektedir?
Doğru Cevap: "A" Ukûbât
Soru Açıklaması
19.
Cezanın ancak suçu işleyen kimseye verilebileceğini öngören ilke aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Şahsilik ilkesi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.