İslam Hukukuna Giriş
2018 - Final Soruları
1.
Fıkhı, “Kişinin haklarını ve sorumluluklarını bilmesi” olarak tanımlayan hukukçu
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Ebu Hanife
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber (s.a.s) döneminde İslam hukukunun
kaynakları arasında yer alır?
Doğru Cevap: "A" Sünnet
Soru Açıklaması
3.
Kesin bir şekilde yapılması istenilen, terk edilmesi halinde cezanın hak edildiği fiiller aşağıdaki terimlerden hangisi ile ifade edilir?
Doğru Cevap: "E" Vâcib
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Hanefi mezhebinde fetvaya esas teşkil eden görüşlerin toplandığı muteber dört eser (mütûn-ı erbaa) arasında yer alır?
Doğru Cevap: "A" el-Muhtâr
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi icmâın tanımında yer alan özelliklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" İcmâ hükmünün naslarda hiç yer almıyor olması
Soru Açıklaması
6.
Hakkında kesin delil bulunmadığı için ictihada açık olan ve hükmü ictihad yoluyla
beyan edilen meseleye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Müctehedün fîh
Soru Açıklaması
7.
İçtihatta hata meselesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Muhattıeye göre müçtehitlerin görüşlerinden biri, Şâri’in maksadına en yakın olanıdır.
Soru Açıklaması
8.
Ekol müçtehitlerinin kendi zamanlarına kadarki bütün birikimi eleyip seçerek
bütünlüklü, kendi içinde tutarlı bir yapının (mezhep) kurulmasıyla sonuçlanan ictihad aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Kurucu ictihad
Soru Açıklaması
9.
Ceza hukuku alanına giren konuları, yani İslam hukuku açısından suç kabul edilen
fiilleri, bunlara verilecek cezaları ve bu cezaların nasıl uygulanacağını ele alan bölüm aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Ukûbât
Soru Açıklaması
10.
Mükellefin yaratanına karşı saygı ve itaatini simgeleyen, dinin yapılmasını istediği belirli ve düzenli bir takım söz ve davranışlara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" İbadet
Soru Açıklaması
11.
I. Hükmü çıkaran muamelat
II. Hükümlerin delilleri
III. Hüküm

Yukarıdakilerden hangileri usûl-i fıkhın ele aldığı temel konulardandır?
Doğru Cevap: "D" II ve III
Soru Açıklaması
12.
Akdin işlerliğinin imkânsız hale gelmesi sebebiyle kendiliğinden ortadan kalkmasını ifade eden terim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İnfisah
Soru Açıklaması
13.
Yer altı ve yer üstü su kaynakları, her tür zahiri maden kaynakları, kendiliğinden biten otlar, tutuşturmada ya da yakacak olarak kullanılan nesneler (ateş, petrol) ve tuz mahalleri gibi nesnelerin konu olduğu mülkiyet türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kolektif mülkiyet
Soru Açıklaması
14.
Bİr akitte icab ve kabulün birbirine uygun olması aşağıdakilerden hangisinin
kapsamında yer alır?
Doğru Cevap: "C" İn'ikad şartları
Soru Açıklaması
15.
Mehir ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Mehrin miktarı evlilik sırasında belirlenmiş ise buna mehr-i misil denilir.
Soru Açıklaması
16.
Veliye, velayeti altında bulunan kimseyi ancak onun rızasıyla evlendirme yetkisi
veren velayet türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Velâyet-i nedb
Soru Açıklaması
17.
Unsurları ve in‘ikad şartları tamam olmakla birlikte sıhhat şartlarından biri eksik olan evlilik aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Fasit
Soru Açıklaması
18.
İslam ceza hukuku, İslam hukukunun kendine özgü sistematiği içinde hangi terimle ifade edilmektedir?
Doğru Cevap: "D" Ukûbât
Soru Açıklaması
19.
I.Kısas
II. Zina
III. Müessir fiiller
IV. Hırabe

Yukarıdakilerden hangileri had suçları kapsamında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" I ve III
Soru Açıklaması
20.
Cezaların tüm kişilere aynı şekilde uygulanmasını öngören ilke aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Genellik ilkesi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.