İslam Hukukuna Giriş
2018 - Vize Soruları
1.
Şer‘î hükümlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Şer‘î hükümler, tüm canlıların davranışları düzenleyen önermelerdir.
Soru Açıklaması
2.
Fıkıh ve hukuk kuralları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Hukuk, tüm beşeri ilişkiler ile birlikte insan-eşya ilişkilerini de düzenleyen kurallar bütünüdür.
Soru Açıklaması
3.
İslam hukukunun "ilahî iradeye dayalı olması" ile kastedilen aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Doğrudan veya dolaylı olarak vahye dayanması
Soru Açıklaması
4.
Teokratik bir hukuk olması Hem nass yoluyla bildirilmiş hem de ictihadî
yöntemlerle elde edilmiş hükümleri birlikte ele alan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Şeriat
Soru Açıklaması
5.
Hz. Peygamber (s.a.s) döneminde mükellefiyetler aşama aşama belirli bir hazırlık ve alıştırma süreciyle yürürlük kazanmıştır. Örneğin daha önce sabah ve akşam olmak üzere iki vakit namaz kılmak yeterli görülmekte iken Mekke döneminin sonlarına doğru namaz günde beş vakit olarak zorunlu kılınmıştır.

Bu durum İslam hukukunun aşağıdaki özelliklerinden hangisine örnektir?
Doğru Cevap: "C" Tedrice riayet
Soru Açıklaması
6.
Hicri ikinci asrın başlarından itibaren, dördüncü asrın ortalarına kadar uzanan ve
tedvin dönemi olarak da anılan dönem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Müctehid İmamlar Dönemi
Soru Açıklaması
7.
“------- Hz. Peygamber’in (s.a.s) ahkâm ayetlerinin anlaşılması ve uygulanması ile ilgili söz, eylem ve onaylamalarını içerdiği gibi, Kur’ân’da temas edilmeyen konuları hükme bağlayan tasarruflarını da kapsamaktadır.”

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?
Doğru Cevap: "D" Sünnet
Soru Açıklaması
8.
I. İbadet konuları ile ilgili ayrıntılı hükümlerin yanı sıra evlenme, boşanma ve miras gibi sosyal hayatın hemen her alanını düzenleyen kuralların vaz edilmesi
II. Tebliğ edilen esasların ağırlıklı olarak Allah’ın birliği, peygamberlik müessesesi, ahiret hayatı gibi temel inanç ilkelerinin yerleştirilmesine yönelik olması
III. Tebliğ edilen hükümlerin, insanları inanç ve ahlak bakımından belli bir düzeye getirme gayesi taşıması
IV. Hükümlerin vaz edilme ve uygulanma imkânının ortaya çıkması, ihlali halinde yaptırıma tabi tutacak bir iktidarın mevcut olması

Yukarıdakilerden hangileri Medine döneminin temel özelliklerindendir?
Doğru Cevap: "C" I ve IV
Soru Açıklaması
9.
İmam Malik'in, fıkıh ve hadis sahasında tedvin edilen ilk eserlerden sayılan,
Abbasiler döneminde bağlayıcı bir hukuk kodu haline getirilmesi düşünülen kitabı
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Muvattâ
Soru Açıklaması
10.
I. Farklı delilleri kabul etmiş olmaları
II. Farklı sosyal çevrede yaşamış olmaları
III. Farklı hukukî nosyona sahip olmaları
IV. Aynı dönemde yaşamış olmaları

Yukarıdakilerden hangileri İslam hukukçularının ihtilaf sebepleri arasında yer
almaz?
Doğru Cevap: "B" Yalnız IV
Soru Açıklaması
11.
Arzu edilmeyen sonuçların, yine hukuk içerisinde kalarak ve hukukun imkânları ile
aşılması şeklinde ifade edilen terim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Hiyel
Soru Açıklaması
12.
Şafii ekolü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Mezhebe dair ilk eser İmam Şafii’nin öğrencileri tarafından yazılmıştır
Soru Açıklaması
13.
Asli deliller ve asli delillerin uzantısı olan  delillerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Kelamcı usulcülere göre asli deliller Kitap, Sünnet ve icmâdır.
Soru Açıklaması
14.
Maslahat ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "E" Mushaf’ın yazılması, muteber maslahatın örneğidir.
Soru Açıklaması
15.
“es-Sünnetü kâdıyetün ale’l-kitâb” deyişiyle asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kur’an’ın anlaşılmasında Sünnet’e büyük ihtiyaç vardır.
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi illette bulunması gereken özelliklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Mansus olması
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi Hanefi mezhebine göre bir ıskat ruhsatıdır?
Doğru Cevap: "D" Yolcu olan kişinin namazı kısaltması
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi Vaz‘î hükümlerin kısımlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Nedb
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi Şâri‘in yapılması için belirli bir vakit tayin etmediği vaciptir?
Doğru Cevap: "E" Mutlak vacip
Soru Açıklaması
20.
Hanefilere göre vacibi, farzdan ayıran temel özellik aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Sabit olduğu delilin zannî olması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.