İslam Hukukuna Giriş
2019 - Büt Soruları
1.
İslam Hukukunda kanunlaştırma hareketinin ilk örneği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye
Soru Açıklaması
2.
Câhiliye örf-âdet hukuku içinde İslam’ın ilkeleri ile tamamen uyumlu olan kural ve
kurumların İslam Hukukunda aynen benimsenip devam ettirilmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" İbkâ
Soru Açıklaması
3.
Müctehid imamlar döneminde, sistemleştirmek amacıyla farazi fıkıh meselelerine yer verilen ekol aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap: "C" Hanefi ekolü
Soru Açıklaması
4.
Hem nass yoluyla bildirilmiş hem de ictihadî yöntemlerle elde edilmiş hükümleri birlikte ele alan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Şeriat
Soru Açıklaması
5.
Bazı usulcüler, icmâın gerçekleşmesi için icmâa katılan müctehidlerin hepsinin ölmesini şart görürler.

Literatürde bu şart aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?
Doğru Cevap: "B" İnkırazu’l-asr
Soru Açıklaması
6.
İmam Şâfiî'nin fıkıh usulü alanında günümüze ulaşan ilk eseri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" er-Risâle
Soru Açıklaması
7.
Kıyası etkin bir biçimde kullanan Ebu Hanife’nin, kıyasın hedeflenen neticeye
ulaştırmadığı durumlarda kullandığı delil aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İstihsan
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi aslî delillerin uzantısı olan delillerden biridir?
Doğru Cevap: "A" Medine ehlinin uygulaması
Soru Açıklaması
9.
Şâri‘in yapılması için belirli bir vakit tayin ettiği vacip aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Mukayyed vacip
Soru Açıklaması
10.
Ekol müçtehitlerinin kendi zamanlarına kadarki bütün birikimi eleyip seçerek
bütünlüklü, kendi içinde tutarlı bir yapının (mezhep) kurulmasıyla sonuçlanan ictihad aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kurucu ictihad
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi içtihat yapmanın caiz olmadığı kat’î fıkhiyyât konularından
biridir?
Doğru Cevap: "A" Namazın farz olması
Soru Açıklaması
12.
Hanefilere göre vacibi, farzdan ayıran temel özellik aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Sabit olduğu delilin zannî olması
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi muâmelât alanının  temel başlıklarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Ukûbât
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi tek taraflı irade ile tamamlanan akitlere örnektir?
Doğru Cevap: "D" Kefalet
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi “muhasemat” konusu kapsamında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Tereke
Soru Açıklaması
16.
Bir markete giren kişi, marketin sahibi ile hiç konuşmaksızın bir ekmek alıp poşete koyuyor ve marketin sahibine parasını verip çıkıyor.

Bu şekildeki icap kabul İslam hukukunda hangi terimle isimlendirilir?
Doğru Cevap: "E" Teâtî
Soru Açıklaması
17.
Cezanın ancak suçu işleyen kimseye verilebileceğini öngören ilke aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Şahsilik ilkesi
Soru Açıklaması
18.
Unsurları ve in‘ikad şartları tamam olmakla birlikte sıhhat şartlarından biri eksik olan evlilik aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Fasit
Soru Açıklaması
19.
İslam ceza hukukunda "Allah hakkı" olarak ifade edilen haklar aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kamusal (toplumsal) haklar
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi sürekli evlenme engellerinden biri olan “sıhriyet sebebiyle
haram olanlar” kapsamında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Erkeğin usûlü
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.