İslam Hukukuna Giriş
2019 - Final Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi İslam hukukunun oluşum sürecinin başlangıç noktasını temsil eder?
Doğru Cevap: "E" Hz. Peygamber Dönemi
Soru Açıklaması
2.
İslam’ın Câhiliye örf-âdet hukuku içinde İslam’ın ilkeleri ile tamamen uyumlu olan
kural ve kurumları aynen benimseyip devam ettirmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" İbkâ
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi İslam hukukçularının ihtilaf sebeplerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Sünnetin bağlayıcı bir hukuk kaynağı oluşundaki görüş ayrılığı
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi aslî delillerin uzantısı olan delillerden biridir?
Doğru Cevap: "C" Medine ehlinin ameli
Soru Açıklaması
5.
Hanefilere göre Allah hakkının kul hakkına ağır bastığı fiil aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kazif suçu
Soru Açıklaması
6.
Gerekli şartları kendinde toplayarak şer‘î hükümleri çıkarma melekesini elde eden
kişiye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Müctehid
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi içtihat yapmanın caiz olmadığı kat’î fıkhiyyât konularından
biridir?
Doğru Cevap: "C" Haccın farz olması
Soru Açıklaması
8.
Re’y ictihadını daraltarak ictihad faaliyetini kıyasa eşitleyen mezhep imamı kimdir?
Doğru Cevap: "C" Şâfii
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi “Ukûbât” kapsamında incelenen konulardan biri
değildir?
Doğru Cevap: "D" Kitâbu’l-eymân
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi kamu hukuku kapsamında yer alır?
Doğru Cevap: "D" Mâlî Hukuk
Soru Açıklaması
11.
Fıkıh mezhepleri arasındaki görüş farklılıklarını, bu farklılıkların dayanaklarını
ele alan, bir mezhebin görüşünü savunup, karşı görüşü çürütmeye çalışan fıkıh
edebiyatı türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Hilâf ve hilafiyât
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi mülkiyetin iradî olarak sınırlandırılmasına örnektir?
Doğru Cevap: "A" Rehin
Soru Açıklaması
13.
Akdin kurulması ve tamamlanması için malın (aynın) tesliminin gerekli olduğu akitlere ayni akitler denir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi aynî akde örnektir?
Doğru Cevap: "E" Hibe
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi tek taraflı irade ile tamamlanan akitlere örnektir?
Doğru Cevap: "B" Vasiyet
Soru Açıklaması
15.
Nikah akdindeki irade beyanı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" İrade beyanı, nikah akdinin sıhhat şartları arasında yer alır.
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi evliliğin sıhhat şartlarından biridir?
Doğru Cevap: "E" Şahitlerin bulunması
Soru Açıklaması
17.
Mehir ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Peşin verilen mehre mehr-i müeccel denir.
Soru Açıklaması
18.
Aslî cezanın hukuki bir nedenle uygulanamadığı durumlarda onların yerine
geçen cezalara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Bedelî cezalar
Soru Açıklaması
19.
Hanefî hukukçular adam öldürmeyi kusur açısından beşli bir tasnife ayırmıştır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu tasniflerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Darb
Soru Açıklaması
20.
I. Adam öldürme
II. Zina
III. Müessir fiiller
IV. Yol kesme

Yukarıdakilerden hangileri had suçları kapsamında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" I ve III
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.