İslam Hukukuna Giriş
2019 - Vize Soruları
1.
Hukuk kurallarının "ikili karakterde olması"nın ifade ettiği anlam aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Yaptırımın dini-dünyevi olması
Soru Açıklaması
2.
İslam hukukunun “kazuistik yöntemle oluşturulmuş" olması aşağıdakilerden
hangisini ifade eder?
Doğru Cevap: "E" Meselelerden her birinin ayrı ayrı incelenmek suretiyle geliştirilip herbirine özel hüküm verilmesi
Soru Açıklaması
3.
Bağlayıcılık nitelikleri esas alındığında fıkıh kuralları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Fıkıh kurallarının bir kısmı tavsiye edici niteliktedir.
Soru Açıklaması
4.
İslam'ın Câhiliye hukukuna ilişkin bazı kural ve kurumları düzelterek kabul etmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Islâh
Soru Açıklaması
5.
Belli bir müctehidin kendine mahsus ictihad usulü ve bu usul ile elde edilmiş fıkıh
hükümlerinin bütününe ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Mezhep
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Mekke döneminde tebliğ edilen esaslardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Akitler ve borç ilişkileri
Soru Açıklaması
7.
Fıkhın tedvin edilmesi aşağıdaki dönemlerden hangisinin temel
özelliklerinden biridir?
Doğru Cevap: "B" Müctehid imamlar dönemi
Soru Açıklaması
8.
“Bu dönemin İslam hukuk tarihi açısından en bariz vasfı, hukuki faaliyetlerin artık mezhep yapılanmaları çerçevesinde sürdürüleceğinin tüm toplum tarafından benimsenmiş olmasıdır. Diğer bir ifadeyle mevcut geleneklerden bağımsız bir ictihad faaliyeti muteber kabul edilmemiştir.”

Yukarıda anlatılan dönem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Mezhep Merkezli Dönem
Soru Açıklaması
9.
Ahmed b. Hanbel'in, deliller hiyerarşisi içerisinde kıyasa tercih ettiği delil
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Mürsel ve zayıf hadisler
Soru Açıklaması
10.
Görüşleri “Mezheb-i kadîm” ve “Mezheb-i cedîd” olarak sınıflandırılan fakih
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İmam Şafii
Soru Açıklaması
11.
Hadisçi yönünün ağır basması sebebiyle İbn Kuteybe, Taberi, İbn Abdilberr ve Makdisi gibi müellifler tarafından hukukçu olarak kabul edilmeyen mezhep imamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Ahmed b. Hanbel
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi Ebu Hanife'nin fıkıhta başvurduğu kaynaklardan biri
değildir?
Doğru Cevap: "A" Tâbiûn kavli
Soru Açıklaması
13.
Sahabî sözleri sonrakiler açısından dört şekilde ortaya çıkabilir:

I. Sahabîlerin görüş birliği
II. Sahabîlerin görüş ayrılığı
III. Bir sahabînin, sahabe arasında biliniyor olmasına rağmen bir muhalefetle
karşılaşmamış sözü
IV. Bir sahabînin sahabe döneminde yaygınlık kazanmayıp sonraki dönemlerde
yaygınlık kazanan sözü

Yukarıdakilerden hangileri sahabe sözlerinin uyulması gereken bir hüccet olduğu
konusunda tartışmasız kabul edilir?
Doğru Cevap: "A" I ve II
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi aslî delillerin uzantısı olan delillerden biridir?
Doğru Cevap: "C" Sahabî sözü
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi kıyasın rükünleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Fer’in hükmü
Soru Açıklaması
16.
Daha çok Mâlikî ve Hanbelî mezheplerinde işletilen ve kötülüğe giden yolların
kapatılması şeklinde tanımlanan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Sedd-i zerai
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi müktesep ehliyet arızaları içinde yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Ateh (Akıl Zayıflığı)
Soru Açıklaması
18.
------- kesin bir şekilde yapılması istenilen, terk edilmesi halinde cezanın hak edildiği fiildir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?
Doğru Cevap: "D" Vâcib
Soru Açıklaması
19.
Vacibin, eda edileceği vakit açısından taksimi dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi taksimatın dışında kalır?
Doğru Cevap: "C" Kifâî vâcib
Soru Açıklaması
20.
Varlığı hükmün varlığına, yokluğu da hükmün yokluğuna alamet kılınmış olmakla birlikte, bu durum ile hükmün konulması arasında aklen kavranabilecek bir uygunluk olmayan vaz’î hüküm aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Sebeb
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.