İslam Hukukuna Giriş
Deneme Ara Sınavı 13
1.

Şeriatin ictihadla elde edilen kısmı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Şer’-i müevvel
Soru Açıklaması

 Şer’-i münezzel, bir hükümler bütünü olarak şeriatın nass yoluyla bildirilen kısmını, şer’-i müevvel ise, ictihadla elde edilen kısmını teşkil etmektedir. 

2.

Fıkıh kavramının tarihsel gelişimine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "B" Kur’a^n-ı Keri^m’de kelimeye dinde derin kavrayış sahibi olma anlamı yüklenmiştir.
Soru Açıklaması

Kelimenin fiil hali Kur’a^n-Kerim’de yalnızca bir a^yette İsla^m’la birlikte kazandığı özel anlamında kullanılmaktadır. A^yette kelimeye dinde derin kavrayış sahibi olma (dinde tefakkuh) anlamı yüklenmiştir. Hadislerde fıkıh, sadece zihinsel bir çaba neticesinde elde edilen bilgi değil, aynı zamanda habere ve öğrenmeye dayalı bilgi anlamında da geçmektedir. Hicri^ I. yüzyılın sonlarına doğru hadis tedvin sürecinin başlaması, fıkıh ve ilim kelimelerinin anlamları üzerinde bir değişim meydana getirmiştir. Fıkıh kelimesi, artık Kitab ve Sünnet’e dayalı akıl yürütme faaliyetini ve bu faaliyet sonucunda açığa çıkan bilimsel çözümleri ifade etmektedir. İlim kelimesi ise, daha ziyade Kita^b’a, Sünnet’e ve Saha^-be’nin görüş ve uygulamalarına (a^sa^r) ilişkin nakli^ bilgileri belirtmek için kullanılmaya başlanmıştır. Fıkıh başlangıçta dini^ bilginin her türünü (itikadi^, ahlaki^, hukuki^ vd.), fakat onlardan rivayete değil, yalnızca re’y ve ictihada dayalı olanlarını içermektedir. 

3.
Zeydi^ Caferi^ İsmaili^ İba^zi^ Taberi^

Hangileri S¸ii çevrelerde kendine özgü hukuk anlayışına sahip, günümüzde de mensubu bulunan ekollerdendir?

Doğru Cevap: "C" I, II ve III
Soru Açıklaması

Sünni çevrelerde ortaya çıkan hukuk ekollerinin yanında, S¸ii ve Harici çevrelerde de kendine özgü hukuk anlayışına sahip, günümüzde de mensubu bulunan ekoller ortaya çıkmıştır. S¸ii^ çevrede gelişen Zeydi^, Caferi^ ve İsmaili^ ekolleri ile Harici^ çevrede gelişen İba^zi^ ekolü bunlara örnek olarak verilebilir. Taberi^ yaşamayan Sünni hukuk ekollerindendir. 

4.

Kesin olarak bilinmesi ve inanılması gereken dini hükümlere ne ad verilir?

Doğru Cevap: "E" Zaru^ra^t-ı di^niyye
Soru Açıklaması

Örf ve adet: gelenek görenekleri içerir, Sünnet: Hz. Muhammet‘in davranışları ve sözlerini içerir, Fıkıh:Kişinin leyhinde ve aleyhinde olanları bilmesi ni içerir islam hukukudur. Dolayısıyla yukarda açıklananlar doğru cevap değildir. İlahi irade bazı konularda, görüş ayrılığına imkân vermeyecek derecede, belirgin bir biçimde ortaya konmuştur. Bu hükümleri ortaya koyan deliller “delalet” ve “sübut” açısından son derece güçlü ve açıktır. Bu kesinliği ifade etmek amacıyla örnek verdiğimiz hükümler ve benzerleri için “zaru^ra^t-ı di^niyye”, yani “kesin olarak bilinmesi ve inanılması gereken dini hükümler” ifadesi kullanılmaktadır. 

5.

Aşağıdakilerden hangisi Hanbeli mezhebinin taraftar bulduğu yerlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Türkiye
Soru Açıklaması

Hanbelî mezhebinin yayıldığı alanlar diğer üç Sünni mezhebe nazaran oldukça sınırlı olmuştur. Önce Bağdat’da, daha sonra Irak’ın dışına taşarak Hicaz, Suriye ve Mısır gibi ülkelerde taraftar bulmuştur.

6.

Kulların özürlerine bağlı olarak ve geçici olmak üzere konulmuş istisnâî hükümlere ne ad verilir?

Doğru Cevap: "E" Ruhsat
Soru Açıklaması

Ruhsat, kulların özürlerine bağlı olarak ve geçici olmak üzere konulmuş istisnâî hükümlerdir. Hanefilere göre ruhsat hükümleri dört tür olup bunların ilk ikisi gerçek anlamda ruhsat diğer ikisi ise mecâzî anlamda ruhsat olarak isimlendirilir.  

7.

Aşağıdakilerden hangisi Şafiiliği resmi mezhep olarak kabul etmiş yerdir?

Doğru Cevap: "B" Mısır
Soru Açıklaması

S¸âfiî mezhebi günümüzde Mısır, Suriye, Ürdün, Lübnan, İran, Hindistan, Filipinler, Seylan (Sri Lank, Malezya ve Endonezya gibi ülkelerde yayılmıştır. Mısır’da Eyyubiler’in desteği ile bir dönem resmi mezhep statüsünü kazanmıştır. 

8.

Aşağıdakilerden hangisi sahabeden sonraki neslin, diğer bir ifade ile Hz. Peygamber’den sonraki ikinci kuşağın dönemini ifade etmektedir?

Doğru Cevap: "E" Tabiun Dönemi
Soru Açıklaması

Tabiûn dönemi sahabeden sonraki neslin, diğer bir ifade ile Hz. Peygamber’den sonraki ikinci kuşağın dönemini ifade etmektedir. Bu dönemin önemli bir bölümü Emeviler’in iktidarda olduğu zaman dilimine tekabül ettiği için, kimi yazarlarca “Emeviler Dönemi” olarak da adlandırılmıştır. 

9.

Aşağıdakilerden hangisi Şari’nin mükelleften kesin olmayan bir şekilde yapmamasını istediği fiili ifade eder?

Doğru Cevap: "B" Mekruh
Soru Açıklaması

Sorudaki fiil kelimesi önemlidir. Cevaplar içinde sadece Mekruh kelimesi sorunun cevabına karşılık düşer. 

10.

Muhammed (s.a) ümmetinden olan müctehidlerin O’nun ölümünden sonraki herhangi bir devirde şer’i^ bir meselenin hükmü üzerinde görüş birliği etmelerine ne denir?

Doğru Cevap: "A" İcma^
Soru Açıklaması

Fıkıh usulu terimi olarak icma^, “Muhammed (s.a) ümmetinden olan müctehidlerin O’nun ölümünden sonraki herhangi bir devirde şer’i^ bir meselenin hükmü üzerinde görüş birliği etmeleri” biçiminde tanımlanır. Kıyas, istihsan, ıstıslah ve sedd-i zeri^‘a ise delillerden hüküm çıkarmak için başvurulan çeşitli yollardandır. 

11.

Şeriatin ictihadla elde edilen kısmı aşağıdakilerden kavramlardan hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Şer’-i müevvel
Soru Açıklaması

Şer’-i münezzel, bir hükümler bütünü olarak şeriatın nass yoluyla bildirilen kısmını, şer’-i müevvel ise, ictihadla elde edilen kısmını teşkil etmektedir. 

12.

Hanefilere göre ise ıstıshâb hangi durumda kullanılabilir?

Doğru Cevap: "D" Kuşku
Soru Açıklaması

Hanefilere göre ise ıstıshâb bir hüccet olmayıp, yalnızca, delili ile sabit olmuş bir hükümde sonradan kuşku (şek) doğması durumunda kullanılabilir. Hanefilerin “ıstıshâb defi‘ hususunda hüccettir” sözlerinin anlamı budur. 

13.

Sedd-i Zerâi yöntemini kullanan mezheplerden biridir?

Doğru Cevap: "B" Maliki
Soru Açıklaması

Zerâi‘, harama, kötü ve zararlı bir sonuca götüren şey anlamındaki zerî‘a sözcüğünün çoğuludur. Sed, ise kapamak, engel olmak, set çekmek anlamına gelir. Buna göre sedd-i zerî‘a kötülüğe giden yolun kapatılması demektir. Daha çok Mâlikî ve Hanbelî mezheplerinde işletilen bir yöntemdir.

14.

Hanefi ekolünün kurucusu Ebu Hanife’nin mesleği nedir?

Doğru Cevap: "C" Tüccarlık
Soru Açıklaması

Hayatını kendi ticari faaliyetleriyle kazanan Ebu Hanife herhangi bir kamu görevi kabul etmemiş hatta bu nedenle baskı da görmüştür. Gerek Emeviler gerekse Abbasiler döneminde kadılık (yargıçlık) görevini kabul etmemiştir. 

15.

Oluşumunda beşer katkısı olmayan ve insani eylemlerin hükümlerini içinde barındırdığı düşünülen şeye ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Delil
Soru Açıklaması

Delil, oluşumunda beşer katkısı olmayan ve insani eylemlerin hükümlerini içinde barındırdığı düşünülen şeydir. Buna göre delil sadece Kur’ân-ı Kerîm ile Sünnet olmaktadır. 

16.
Nasların metinlerinin farklı şekilde anlaşılması İslam hukukçularının sünnet konusundaki birikimlerinin farklı olması İslam hukukçularının farklı hukuki nosyonlara sahip olmaları İslam hukukçularının bulundukları sosyal çevrelerin benzer olması Siyasi yönelim farklılıklarının fıkhi eğilimler üzerindeki etkisi

Hangileri İslam hukukuçularının ihtilaf sebeplerindedir?

Doğru Cevap: "E" I, II, III ve V
Soru Açıklaması

İhtilaf olgusunun farklı noktalardaki beliriş tarzlarını şöyle sıralamak mümkündür: Nasların metinlerinin farklı şekilde anlaşılması, hükümde görüş ayrılıklarına yol açmıştır. İslam hukukçularının sünnet konusundaki birikimlerinin farklı olması, ictihad konusunda farklılıklara neden olmuştur. İslam hukukçularının farklı hukuki nosyonlara sahip olmaları, kimi nassların illetleri ve kimi hükümlerin amaçları hakkında farklı sonuçlara varmalarına sebep oluyor, bu da ister istemez ictihad farklılığını gerektiriyordu. İslam hukukçularının bulundukları sosyal çevrelerin farklı olması ictihad farklılıklarını da beraberinde getirmiştir. İslam hukukçularının ihtilafları bağlamında anılması yerinde olan diğer bir faktör de siyasi yönelim farklılıklarının fıkhi eğilimler üzerindeki etkisidir. 

17.

Aşağıdakilerden hangisi sadece cenin için söz konusudur?

Doğru Cevap: "D" Eksik vücub ehliyeti
Soru Açıklaması

Cenin daha gelişip doğmadan miras ve lehine yapılan vasiyete hak kazanır. Fakat borç altına girmeye ehil değildir. 

18.

Aşağıdakilerden hangisi maslahatın türlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" İçtihad
Soru Açıklaması

İçtihad maslahat türlerinden birisi değildir. 

19.

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber döneminde İslam hukukunun iki kaynağını oluşturmuştur?

Doğru Cevap: "A" Kita^b ve sünnet
Soru Açıklaması

Hz. Peygamber döneminde İslam hukukunun temel kaynağı vahiydir. Dolayısıyla İslam Hukuku’nun ilk kaynağını Kur’a^n, fıkıh terminolojisindeki ifadesiyle Kita^b oluşturmaktadır. Bunun yanında Hz. Peygamber’in Sünnet’i yer almaktadır. Sünnet, Hz. Peygamber’in ahka^m ayetlerinin anlaşılması ve uygulanması ile ilgili söz, eylem ve onaylamalarını içerdiği gibi, Kur’a^n’da temas edilmeyen konuları hükme bağlayan tasarruflarını da kapsamaktadır. 

20.

Aşağıdakilerden hangisi fıkıhın hukuktan farklı olduğu noktalardandır?

Doğru Cevap: "E" Kapsamında tavsiye edici kurallar bulunur.
Soru Açıklaması

Fıkıh ve hukuk arasında kuralların bağlayıcılık niteliğini esas almak suretiyle bir karşılaştırma yapılabilir. Fıkıhta davranışları düzenleyen kuralları bağlayıcılık niteliği bakımından emredici, tavsiye edici ve tecvi^z edici biçimde üç kategoride toplamak mümkündür. Hukuk kuralları ise, emredici ve tecvi^z edici biçimde iki kategori teşkil etmektedir. Tavsiye edici kuralların, hukuk kuralları kapsamında yer alması düşünülemez. Toplumun olmadığı ve beşeri^ ilişkilerin kurulamadığı yerde hukuk ve hukuk kurallarından söz etmek mümkün değildir. 

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.