İslam Hukukuna Giriş
Deneme Ara Sınavı 14
1.

Kitab (Kur’ân), “Hz. Muhammed’e Arapça olarak indirilmiş, mushafın iki kapağı arasında tevatüren nakledilmiş Tanrı kelamı” şeklinde tanımlanır. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın vahiy ürünü olduğunu göstermektedir?

Doğru Cevap: "E" Tanrı kelamı olması
Soru Açıklaması

Tanrı kelamı ifadesi, Kur’ân’ın vahiy ürünü olduğunu anlatır. Kur’ân’ın bütün diğer delillerin dayandığı ana delil olması onun bu özelliğinden kaynaklanır. 

2.

Aşağıdakilerden hangisi İmam Malik’in görüşlerini Kuzey Afrika ve Mısır’da yayan öğrencilerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Hasen b. Ziyad
Soru Açıklaması

Hasen b. Ziyad, Ebu Hanife’nin görüşlerinin tedvininde ve mezhepleşmesinde önde gelen öğrencilerinden biridir. 

3.

Kural ve kurumların geçersiz sayılıp, tümüyle yürürlükten kaldırılması işlemine ne ad verilmektedir?

Doğru Cevap: "B" Islah
Soru Açıklaması

Kural ve kurumların geçersiz sayılıp, tümüyle yürürlükten kaldırılması işlemine ilgâ denilmektedir. 

4.

Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesine özel kavramlardan biridir?

Doğru Cevap: "A" Şeriat
Soru Açıklaması

S¸eriat (şer’), genelde İslam düşüncesinin, özelde de İslam hukuk teorisinin üzerine kurulduğu ve onu diğer dinî, hukukî, ahlâkî ve felsefî inanç, eğilim ya da yapılardan ayırt eden merkezî bir kavramdır. 

5.

Yalnızca ehl-i beyt ve onların taraftarı olan Sahabelerin rivayetlerini kabul eden topluluk hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Şiiler
Soru Açıklaması

S¸îa’nın eğilimi ise, yalnızca ehl-i beyt ve onların taraftarı olan sahabilerin rivayetlerini kabul etmek şeklinde ortaya çıkmıştır. Sadece ehl-i beyt imamlarının fetvalarına değer atfeden S¸îa da ayrı bir hukuk anlayışı geliştirmiştir. 

6.

Aşağıdakilerden hangisi Şari’nin mükelleften kesin olmayan bir şekilde yapmamasını istediği fiili ifade eder?

Doğru Cevap: "B" Mekruh
Soru Açıklaması

Sorudaki fiil kelimesi önemlidir. Cevaplar içinde sadece Mekruh kelimesi sorunun cevabına karşılık düşer. 

7.

Oluşumunda beşer katkısı olmayan ve insani eylemlerin hükümlerini içinde barındırdığı düşünülen şeye ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Delil
Soru Açıklaması

Delil, oluşumunda beşer katkısı olmayan ve insani eylemlerin hükümlerini içinde barındırdığı düşünülen şeydir. Buna göre delil sadece Kur’ân-ı Kerîm ile Sünnet olmaktadır. 

8.

Hanefi ekolünün kurucusu kimdir?

Doğru Cevap: "A" Ebu Hanife Numan b. Sabit
Soru Açıklaması

Hanefi ekolü Kufe’nin önde gelen hukukçusu, re’y ekolüyle adı özdeşleşmiş bir müctehid olan Ebu Hanife Numan b. Sabit etrafında şekillenmiştir. Ekole adını veren Ebu Hanife, “İmam-ı A’zam” (en büyük imam) adıyla anılmaktadır. 

9.

Aşağıdakilerden hangisi “ınkırazu’l–asr” ifadesini tanımlar?

Doğru Cevap: "C" İcmaa katılan müçtehitlerin tamamının ölmesi
Soru Açıklaması

Aynı doğrultuda görüş bildiren müctehidlerin hepsi ölmedikçe icma gerçekleşemez. 

10.

Aşağıdakilerde hangi ilişki fıkıh alanı içinde değildir?

Doğru Cevap: "E" Cansız- cansız ilişkisi
Soru Açıklaması

Fıkıh kuralları, insanların birbirleri ile olan ilişkileri, Allah insan ilişkisi, insan eşya ilişkisini konu eder ve bunları hükme bağlar. İnsan eşya ilişkisi, insan ile insan dışı canlı ve insan ile cansız varlık ilişkisini de kapsar. 

11.

Caferiler aşağıdakilerden hangisini bir başvuru kaynağı olarak görmezler?

Doğru Cevap: "E" Kıyas
Soru Açıklaması

İctihad kapısının daima açık olduğunu savunan Caferiler, kıyası bir başvuru kaynağı olarak görmezler. 

12.

Oluşumunda beşer katkısı olmayan ve insani eylemlerin hükümlerini içinde barındırdığı düşünülen şeye ne ad verilir?

Doğru Cevap: "E" Delil
Soru Açıklaması

Delil, oluşumunda beşer katkısı olmayan ve insani eylemlerin hükümlerini içinde barındırdığı düşünülen şeydir. Buna göre delil sadece Kur’a^n-ı Keri^m ile Sünnet olmaktadır. Yöntem ise, bu delillerden hüküm çıkarmak için başvurulan çeşitli yolları ifade eder. Bu yolların başlıcaları, kıyas, istihsan, ıstıslah ve sedd-i zeri^‘adır. 

13.

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’daki mevcut düzenlemelerden hareketle hukukun en temel beş değerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Cansızların korunması
Soru Açıklaması

Kur’an’da yer alan ve hukuki düzenleme getiren ayetlerin amacı insan yararının ve mutluluğunun sağlanmasıdır. 

14.

Mevcut olan bir şeyin aynı şekilde devam etmesi, diğer bir ifadeyle, daha önce varlığı bilinen bir durumun, aksine delil bulunmadıkça, varlığını koruduğuna hükmedilmesi şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Istıshâb
Soru Açıklaması

Istıshâb, mevcut olan bir şeyin aynı şekilde devam etmesi, diğer bir ifadeyle, daha önce varlığı bilinen bir durumun, aksine delil bulunmadıkça, varlığını koruduğuna hükmedilmesi şeklinde tanımlanır. Usulcülerin “Bekâu mâ kâne alâ mâ kân” sözleri bunu ifade eder.

15.

Aşağıdakilerden hangisi sahabe dönemindeki ictihad faaliyetinin özelliklerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Farazi fıkıh olgusuna rastlanmaktadır
Soru Açıklaması

İctihad faaliyetleri somut meseleleri çözmeye yöneliktir. Faraziye üzerinde 

16.

Usul terminolojisinde, “delilini bilmeksizin bir başkasının görüşüyle amel etmek” anlamında kullanılan kavram hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Taklid
Soru Açıklaması

Hukuki faaliyetin mezhep yapılanması içerisinde sürdüğü mezhep merkezli dönem kimi yazarlarca taklid dönemi olarak adlandırılmaktadır. Usul terminolojisinde, “delilini bilmeksizin bir başkasının görüşüyle amel etmek” anlamında kullanılan taklid, ictihad yeterliliği olmayanların müctehidlerin görüşlerine uymasını deyimlemektedir. 

17.

Aşağıdakilerden hangisi günümüzde varlığını sürdüremeyen Sünni hukuk ekollerinden biridir?

Doğru Cevap: "D" Taberi ekolü
Soru Açıklaması

D şıkkı dışındaki tüm şıklar günümüzde varlığını sürdüren Sünni hukuk ekolleridir. Günümüze kadar varlığını sürdüremeyen Sünni hukuk ekollerinin başlıcalarını Evzâî, Sevrî, Leys, Taberî ve Zahirî ekolleri oluşturmaktadır. 

18.

Hangisi mülhak delillere örnektir?

Doğru Cevap: "C" O¨nceki S¸eriatler
Soru Açıklaması

İslam hukukuçularının hüküm çıkarımında başvurdukları bazı kaynaklar vardır ki bunlar üzerinde dikkatlice düşünüldüğü vakit bunların bağımsız delil olmaktan çok, Kur’an veya Sünnet’in veya her ikisinin bir uzantısı mahiyetinde oldukları görülür. Bu kaynaklar önceki şeriatler, sahabi^ sözü ve Medine halkının uygulaması’dır (Ameli ehl-i Medi^ne). İslam hukukunda hükümlerin dayandırıldığı deliller, en temelde yüce Allah’ın kelamı olan Kur’a^n-ı Keri^m ile O’nun son elçisi olan Hz. Muhammed’in Sünnetidir. Muhammed U¨mmetinin bir şer‘i hüküm üzerinde görüş birliği etmeleri anlamına gelen icma^ da bu iki delile eklenir ve temel deliller üçe çıkmış olur. Bunlar “asli^ deliller” olarak adlandırılır. Kıyas ise bir yöntemdir.

19.

İlk inen ayetlerin Cennet ve Cehennem motifleri taşıdığını, daha sonra helal ve haramlarla ilgili ayetlerin geldiğini söyleyen kişi kimdir?

Doğru Cevap: "B" Hz. Aişe
Soru Açıklaması

İlk inen ayetlerle ilişkili Hz. Peygamber dışında ifadelerde bulunan kişiler vardı. Bunlardan birisi de Hz. Peygamber’in eşi Hz. Aişedir. 

20.

Aşağıdakilerden hangisi günümüzde varlığını sürdüremeyen Sünni hukuk ekollerinden biridir?

Doğru Cevap: "D" Taberi ekolü
Soru Açıklaması

D şıkkı dışındaki tüm şıklar günümüzde varlığını sürdüren Sünni hukuk ekolleridir. Günümüze kadar varlığını sürdüremeyen Sünni hukuk ekollerinin başlıcalarını Evzâî, Sevrî, Leys, Taberî ve Zahirî ekolleri oluşturmaktadır. 

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.