İslam Hukukuna Giriş
Deneme Ara Sınavı 16
1.

Asıldaki hükmün konuluş gerekçesinin açıkça belirtilmiş olmasına ne denir?

Doğru Cevap: "C" Mansus illet
Soru Açıklaması

Asıldaki hükmün konuluş gerekçesi bazen açıkça belirtilmiş olur. Buna mansus illet denilir. 

2.

Hangisi yaşayan Sünni hukuk ekollerindendir?

Doğru Cevap: "A" Maliki
Soru Açıklaması

Yaşayan Sünni hukuk ekolleri “dört mezhep” adıyla da anılan Hanefi, S¸a^fii^, Maliki ve Hanbeli ekolleridir. Bunların yanında günümüze kadar varlığını sürdüremeyen Sünni hukuk ekolleri bulunmaktadır. Başlıcalarını Evza^i^, Sevri^, Leys, Taberi^ ve Zahiri^ ekolleri oluşturmaktadır. 

3.

Mesalih-i Mürseleyi dikkate alma nedir?

Doğru Cevap: "E" Istıslah
Soru Açıklaması

Istıslah, genel olarak maslahat-ı mürseleyi dikkate alma, ona göre hüküm verme anlamına gelir. Maslahat, asıl itibariyle, yararı sağlama (celb-i menfaat) veya zararı gidermeden (def-i mazarrat) ibarettir. 

4.

Belli bir müctehidin kendine mahsus ictihad usulü ve bu usul ile elde edilmiş fıkıh hükümleri bütününe ne denir?

Doğru Cevap: "C" Mezhep
Soru Açıklaması

Müctehid imamlar döneminin en bariz özelliği bir önceki kuşakta ana eğilimler etrafında ekolleşmeler yaşanmışken, bu dönemde o ekollerin içerisinden şahıs merkezli yeni bir hukuki yapılanma doğmasıdır. Mezhep adı verilen bu yapılanma, içinden çıktığı ekolün özelliklerini yansıtmakla beraber, kurucu kabul edilen hukukçunun görüşleri çerçevesinde şekillenmekteydi. Bu anlamda mezhep “belli bir müctehidin kendine mahsus ictihad usulü ve bu usul ile elde edilmiş fıkıh hükümleri bütünü”nü ifade ediyordu.  

5.

Mevcut olan bir şeyin aynı şekilde devam etmesi, diğer bir ifadeyle, daha önce varlığı bilinen bir durumun, aksine delil bulunmadıkça, varlığını koruduğuna hükmedilmesi şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Istıshâb
Soru Açıklaması

Istıshâb, mevcut olan bir şeyin aynı şekilde devam etmesi, diğer bir ifadeyle, daha önce varlığı bilinen bir durumun, aksine delil bulunmadıkça, varlığını koruduğuna hükmedilmesi şeklinde tanımlanır. Usulcülerin “Bekâu mâ kâne alâ mâ kân” sözleri bunu ifade eder.. 

6.

Aşağıdakilerden hangisi kıyasın meşru bir yöntem olduğunu reddeder?

Doğru Cevap: "C" Şia
Soru Açıklaması

Sünni ve Mutezili usulcüler kıyası kabul ederler. Onlara göre sınırlı sayıdaki nasları sınırsız hayat olaylarına yetiştirmenin başka yolu yoktur. 

7.

Yapılması istenilmekle birlikte terk edilmesinden dolayı kınamanın söz konusu olmadığı fiile ne denir?

Doğru Cevap: "B" Mendub
Soru Açıklaması

Mendub, yapılması istenilmekle birlikte terk edilmesinden dolayı kınamanın söz konusu olmadığı fiildir. Diğer bir ifadeyle kesin olmayan bir şekilde yapılması istenen, yapılması terk edilmesinden daha iyi olan fiildir. 

8.

Hangisi hicri ikinci asrın başlarından, dördüncü asrın ortalarına kadar uzanan zaman diliminde fıkıh çalışmalarının oldukça ilgi görmesinin nedenlerindendir?

Doğru Cevap: "B" İslam’a yeni giren insanların ameli konularla ilgili birçok meselenin hükmünü öğrenme istemesi
Soru Açıklaması

 Müctehid imamlar döneminde fıkıh çalışmalarının yoğunluğunun ve itibarının artmasını, buna bağlı olarak sistemleştirme ve ekolleşmenin gerçekleşmesini açıklamak amacıyla bazı faktörler üzerinde durulmuştur: Bu dönem, Abbasilerin iktidarda olduğu zaman dilimine denk gelmektedir. Emevileri iş başından uzaklaştırarak iktidara gelen Abbasiler, toplum üzerinde meşruiyet kazanmak ve etkinliklerini artırmak amacıyla dini konulara ve ilim adamlarına ilgi göstermiş, bu alandaki çalışmaları teşvik etmiştir. İslam’a yeni giren, farklı gelenek ve kültürlere sahip insanların ameli konularla ilgili birçok meselenin hükmünü öğrenme ihtiyacı hissetmesi de İslam hukuku alanındaki çalışmalara hız vermiştir. Bu dönem hukukçuları, hukuk alanında sistemleşmeye imka^n verecek bir gelenek ve alt yapıya dayanma şansına sahip olmuşlardır. Müctehid imamlar döneminde döneme adlarını veren, hukuki konularda üstün yeteneklere sahip kabiliyetli hukukçular yetişmiş, bunların etrafında “mezhep” adıyla anılan hukuki yapılanmalar gerçekleşmiştir. Tedvin ve ekolleşme için gerekli ortamın oluşması ilgili faaliyetleri kolaylaştırmıştır. 

9.

Aşağıdakilerden hangisi Kur’andaki mevcut düzenlemelerden hareketle hukukun en temel beş değerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Cansızların korunması
Soru Açıklaması

Çözüm: Kur’anda yer alan ve hukuki düzenleme getiren ayetlerin amacı insan yararının ve mutluluğunun sağlanmasıdır. 

10.

İlk inen ayetler hangi motifleri taşımaktadır?

Doğru Cevap: "B" Cennet ve Cehennem
Soru Açıklaması

Hz. Aişe’nin (ö. 58/678) ilk inen ayetlerin Cennet ve Cehennem motifleri taşıdığı, daha sonra helal ve haramla ilgili ayetlerin geldiğine ilişkin tespitine göre doğru 

11.

İlk inen ayetlerin Cennet ve Cehennem motifleri taşıdığını, daha sonra helal ve haramlarla ilgili ayetlerin geldiğini söyleyen kişi kimdir?

Doğru Cevap: "B" Hz. Aişe
Soru Açıklaması

İlk inen ayetlerle ilişkili Hz. Peygamber dışında ifadelerde bulunan kişiler vardı. Bunlardan birisi de Hz. Peygamber’in eşi Hz. Aişedir. 

12.

Terk edilmesi yasaklanmamakla birlikte yapılması iyi görülen ve dinde izlenegelen bir gelenek haline gelmiş fiillere ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Sünnet
Soru Açıklaması

Sünnet, terk edilmesi yasaklanmamakla birlikte yapılması iyi görülen ve dinde izlenegelen bir gelenek haline gelmiş fiillerdir. Buna ezan, cemaatle namaz kılma, abdest alırken ağza su verme ve namazların müekked sünnetlerini örnek verebiliriz. 

13.

Ebu Hanife fıkıhta aşağıdakilerden hangi kaynağı bağlayıcı bir delil olarak kabul etmez?

Doğru Cevap: "C" Tabiun müctehidlerinin ictihatlarını
Soru Açıklaması

Ebu Hanife, Kitab ve Sünnet’te delil bulamazsa sahabe görüşleri içerisinden tercih yapar, tabiun müctehidlerinin içtihatlarını bağlayıcı bir delil olarak kabul etmezdi. 

14.
Kaynak birliği bulunur. Kaynakları, tarih boyunca peygamberler aracılığıyla gönderilen vahiydir. Vahye dayalı ilkeler üzerine kurulmuşlardır. Amaç birliği mevcut değildir. Asıl amacı, insanları dünya mutluluğuna ulaştırmaktır.

İslam hukukunun diğer ilahi^ hukuk düzenleri ile ilişkisine dair hangileri doğrudur?

Doğru Cevap: "C" I, II ve III
Soru Açıklaması

İslam hukukunun diğer ilahi^ hukuk düzenleri ile kaynak birliği bulunmaktadır. Kaynak da, tarih boyunca peygamberler aracılığıyla gönderilen vahiydir. İslam hukuku da da^hil, ilahi^ hukuk düzenlerinin her biri, ilahi^ iradeyi temsil eden vahye dayalı ilkeler üzerine kurulmuştur. İslam hukuku ile diğer ilahi^ hukuk düzenleri arasında amaç birliği de mevcuttur. İlahi^ hukuk düzenlerinin asıl amacı, insanları a^hiret mutluluğuna ulaştırmaktır. 

15.

Aşağıdakilerden hangisi İslam hukukunu diğer hukuk düzenlerinden ayıran özelliklerden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Yaptırımın tekli karaktere sahip olması
Soru Açıklaması

İslam inancında dünyadaki davranışların karşılığının ahirette bir karşılığının olacağı önem taşır. Bu nedenle dünyada yapılanların karşılığı hukuki bir düzenleme getirmektedir. 

16.

Hem nass yoluyla bildirilmiş hem de ictihadî yöntemlerle elde edilmiş hükümleri birlikte ele alan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Şeriat
Soru Açıklaması

 Şeriat, hem nass yoluyla bildirilmiş hem de ictihadî yöntemlerle elde edilmiş hükümleri birlikte içermektedir. 

17.

Aşağıdakilerden hangisi sünni hukuk ekollerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Şia
Soru Açıklaması

Şia’nın yalnızca ehl-i beyt ve onların taraftarı olan sahabilerin rivayetlerini kabul etmektir. Bu nedenle diğer gruplardan ayrılır. 

18.

Istıshâb hangi kökten türemiştir?

Doğru Cevap: "A" Sohbet
Soru Açıklaması

Istıshâb, “sohbet” kökünden türemiş¸ bir isim olup, beraber bulunma, beraberliğin devam etmesi gibi anlamlara gelir. 

19.

Aşağıdakilerden hangisi raşid halifelerden biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Muaviye
Soru Açıklaması

Hz. Peygamberden sonra görev yapan ilk dört halifeye raşid halifelerdir. 

20.
Toplumsal düzeni sağlama Kişinin kendisine dönük davranışlarını düzenleme Toplumsal gereksinimleri karşılama Yasa çıkartılması Adaleti gerçekleştirme

Hangileri hukukun temel işlevlerindendir?

Doğru Cevap: "E" I, III ve V
Soru Açıklaması

Toplumsal düzenin kurulmuş olması, toplumsal yaşamın oluşması ve devam ettirilebilmesi için zorunlu olmakla birlikte, tek başına yeterli değildir. Toplumsal yaşamı düzenleyen kurallar, insanların gereksinimlerine belli bir düzeyde ulaşabilmelerine imka^n vermelidir. Ayrıca insanlar, toplumsal ilişkilerinde adaletin gerçekleşmesini de ararlar. Buna göre, hukukun toplumsal düzeni sağlama, toplumsal gereksinimleri karşılama ve adaleti gerçekleştirme biçiminde üç temel işlevi yerine getirmesi gerekir. 

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.