İslam Hukukuna Giriş
Deneme Ara Sınavı 3
1.

Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerin farziyeti üstündeki icma değildir?

Doğru Cevap: "E" Kıyas
Soru Açıklaması

Haber-i vâhid ve kıyas üzerindeki icmâ birinci türe, namaz, oruç, hac, zekat gibi ibadetlerin farziyeti üzerindeki icmâ ise ikinci türe girmektedir. Dolayısıyla kıyas ibadet farziyetine girmez. 

2.

Sahabe dönemindeki hukukun temel kaynakları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "B" Kitab, Sünnet ve İctihad
Soru Açıklaması

A/C/D VE E şıkları eksiktir. Sahabe döneminde İslam hukukunun üç kaynağından bahsedebiliyoruz: Kitâb, Sünnet ve ictihad. 

3.

Aşağıdakilerden hangisi, bir kimsenin uhdesinde sabit olmayan hakları ifade eder?

Doğru Cevap: "E" Bizzat kaim (müstakil) haklar
Soru Açıklaması

Örnek olarak madenler, toprak altından çıkartılan hazinelerden beşte bir oranında alınan vergiler bu kısma girer. 

4.

Sahabeden sonraki neslin dönemi nasıl adlandırılmaktadır?

Doğru Cevap: "E" Tabiun Dönemi
Soru Açıklaması

Tabiûn dönemi sahabeden sonraki neslin, diğer bir ifade ile Hz. Peygamber’den sonraki ikinci kuşağın dönemini ifade etmektedir. Bu dönemin önemli bir bölümü Emeviler’in iktidarda olduğu zaman dilimine tekabül ettiği için, kimi yazarlarca “Emeviler Dönemi” olarak da adlandırılmıştır.

5.

Aşağıdakilerden hangisi hükmün temel unsurlarından biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Şahitler
Soru Açıklaması

Hükmün dört temel unsuru vardır. Bunlar hükmün kendisi, hükmü koyan hâkim, hükmün muhatabı olan mükellef ve hükme konu olan fiillerdir. 

6.
Fıkıh ve hukukla ilgili aşağıdaki önermelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Fıkıh, toplumsal yaşamın olmadığı yerde de vardır.
Soru Açıklaması
7.

Bir fiilin yapılmasının gerekli olmasını ifade eden kelime hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Vacip
Soru Açıklaması

Bir fiilin vâcib olmasının anlamı, o fiilin yapılmasının gerekli olması, yapanın sevap, mazeretsiz terk edenin ise cezayı hak etmesidir. İnanç açısından ise bunun hak olduğunun kabul edilmesi ve inkarının veya hafife alınmasının küfrü gerektirmesidir. 

8.

Hiç kimsenin düşürmeye hakkı olmayan ve yerine getirilmesinde gevşeklik gösteremeyeceği haklar hangi kapsama girer?

Doğru Cevap: "A" Allah hakkı
Soru Açıklaması

Hükme konu olan fiillerin, değişik açılardan taksimi yapılmıştır. Bu konuda yapılan en yaygın taksim, hükmün konusu olan fiilin Allah hakkı ve kul hakkı olmasına göre yapılan taksimdir. Bir hakkın Allah hakkı ya da kul hakkı olmasını belirleyen genel kabul görmüş ölçüt, hakkın düşürülmeye, affedilmeye elverişli olup olmamasıdır. Buna göre hiç kimsenin düşürmeye hakkı olmayan ve yerine getirilmesinde gevşeklik gösteremeyeceği haklar, Allah hakkı kapsamına girer. 

9.

Maliki ekolünün kurucusu kimdir?

Doğru Cevap: "A" Malik b. Enes el-Esbahî
Soru Açıklaması

Maliki ekolü, İmam Malik adıyla tanınan Malik b. Enes el-Esbahî etrafında şekillenmiştir. İmam Malik (95/713) yılında Medine’de doğmuş, (179/795) yılında yine Medine’de vefat etmiştir. Hac amacıyla Mekke’ye gitmenin haricinde ömrü boyunca Medine’den ayrılmadığı nakledilmektedir. 

10.

Aşağıdakilerden hangisi kıyasın meşru bir yöntem olduğunu reddeder?

Doğru Cevap: "C" Şia
Soru Açıklaması

Sünni ve Mutezili usulcüler kıyası kabul ederler. Onlara göre sınırlı sayıdaki nasları sınırsız hayat olaylarına yetiştirmenin başka yolu yoktur. 

11.

Aşağıdakilerden hangisi Sahabe dönemindeki ictihad faaliyetinin özelliklerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Nas bulunmayan konularda Hz. Peygamber referans alınmamıştır
Soru Açıklaması

Sahabe dönemi hukukçuları nas bulunmayan konularda çözüme ulaşmak için ictihad etmişlerdir. Bu hususta kendilerine rehberlik eden ana unsur, Hz. Peygamber’le birlikte olmanın, onun hukuki konulardaki yaklaşım tarzına tanık olmanın kazandırdığı meleke olmuştur. 

12.

Aşağıdakilerden hangisi İslam bilimlerinden biridir?

Doğru Cevap: "A" Kelam
Soru Açıklaması

İnsanla ilişkili olarak düşünüldüğünde Kur’an’ın bütün muhtevasını inanç, ahlak ve amel/davranış¸ (ibadet ve hukuk) olmak üzere üç ana grupta toplamak mümkündür. Kur’an’ın bu içeriğine uygun olarak da Müslüman geleneğinde üç temel ilim sistemleşmiştir. Kur’an’ın inanç alanındaki ayetleri kelam ilminde, ahlak alanındaki ayetleri tasavvuf ilminde ibadet ve hukuka ilişkin ayetleri de fıkıh ilminde sistematiğe edilmiştir. 

13.

Aşağıdaki coğrafi bölgelerin hangisinde Hanefi ekolü yaygın değildir?

Doğru Cevap: "A" Kuzey Afrika
Soru Açıklaması

Türkiye, Balkanlar,Çin ve Orta Asyada yaygındır. Kuzey Afrika’da Maliki Mezhebi yaygındır. 

14.

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber dönemindeki İslam hukukunun kaynaklarından birisidir?

Doğru Cevap: "A" Sünnet
Soru Açıklaması

Hz. Peygamber döneminde İslam hukukunun iki kaynağından bahsetmek mümkündür: Kitâb ve Sünnet. 

15.

Kur’an’da yer alan 6666 ayetten fıkıh alanıyla doğrudan ilgili olan ayet sayısı kaçtır?

Doğru Cevap: "E" 500 civarı
Soru Açıklaması

Kur’an’da yer alan 6666 ayetten fıkıh alanıyla doğrudan ilgili olan ayet sayısı 500 civarıdır. 

16.

“Muhammed (s.a) ümmetinden olan müctehidlerin O’nun ölümünden sonraki herhangi bir devirde şer’î bir meselenin hükmü üzerinde görüş birliği etmeleri” biçiminde tanımlanan terim aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" İcma
Soru Açıklaması

Fıkıh usulu terimi olarak icmâ, “Muhammed (s.a) ümmetinden olan müctehidlerin O’nun ölümünden sonraki herhangi bir devirde şer’î bir meselenin hükmü üzerinde görüş birliği etmeleri” biçiminde tanımlanır. 

17.

Aşağıdakilerden hangisi Sahabe dönemi İslam hukukunun kaynaklarından birisidir?

Doğru Cevap: "A" İctihad
Soru Açıklaması

Hz. Peygamber döneminin aksine, sahabe zamanında ictihad bağımsız bir hukuk kaynağı olarak nasların yanında yer alıyordu. Dolayısıyla sahabe döneminde İslam hukukunun üç kaynağından bahsedebiliyoruz: Kitâb, Sünnet ve ictihad. 

18.

Aşağıdakilerden hangisi ehliyet arızalarından Semâvî Arızalar içinde yer almaktadır?

Doğru Cevap: "D" Ateh
Soru Açıklaması

Akıl hastalığı Küçüklük ve Ateh Semavi arızalar içinde yer alır. Sefah, Sarhoşluk ve İkrah ise Müktesep arızalar içindedir. 

19.

Aşağıdakilerden hangisi sadece cenin için söz konusudur?

Doğru Cevap: "D" Eksik vücub ehliyeti
Soru Açıklaması

Cenin daha gelişip doğmadan miras ve lehine yapılan vasiyete hak kazanır. Fakat borç altına girmeye ehil değildir. 

20.

Hangisi yaşamayan Sünni hukuk ekollerindendir?

Doğru Cevap: "E" Sevri^
Soru Açıklaması

Yaşayan Sünni hukuk ekolleri “dört mezhep” adıyla da anılan Hanefi, S¸a^fii^, Maliki ve Hanbeli ekolleridir. Bunların yanında günümüze kadar varlığını sürdüremeyen Sünni hukuk ekolleri bulunmaktadır. Başlıcalarını Evza^i^, Sevri^, Leys, Taberi^ ve Zahiri^ ekolleri oluşturmaktadır. 

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.