İslam Hukukuna Giriş
Deneme Ara Sınavı 4
1.

İmam Malik ahad haber ile hangi amel arasında çatışma çıktığında o amele öncelik verirdi?

Doğru Cevap: "B" Medine
Soru Açıklaması

İmam Malik, kuşaktan kuşağa aktarılan Medine amelinin Hz. Peygamber ve sahabe dönemindeki uygulamayı yansıttığına inanırdı. 

2.

Hicri ikinci asrın başlarından itibaren, dördüncü asrın ortalarına kadar uzanan ve “Tedvin dönemi olarak da anılan dönem aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Müctehid İmamlar Dönemi
Soru Açıklaması

Müctehid imamlar dönemi ile hicri ikinci asrın başlarından itibaren, dördüncü asrın ortalarına kadar uzanan zaman dilimi kastedilmektedir. İslam hukukunun oluşum sürecinde oldukça önemli merhalelere sahne olan bu dönem için “fıkhın altın çağı”, “tedvin dönemi” gibi nitelemeler de kullanılmaktadır. 

3.

İslam hukukunda kanunlaştırma hareketinin ilk örneğI hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Mecelle-i Ahka^m-ı Adliye
Soru Açıklaması

Kısa adıyla Mecelle olarak bilinen Mecelle-i Ahka^m-ı Adliye 1869-1876 yılları arasında hazırlanmış, 1851 maddelik bir kanundur. Esas itibarıyla eşya, borçlar ve yargılama hukukuyla ilgili kısımları kapsamaktadır. İslam hukukunda kanunlaştırma hareketinin ilk örneğidir. 

4.

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber döneminde İslam hukukunun iki kaynağını oluşturmuştur?

Doğru Cevap: "A" Kita^b ve sünnet
Soru Açıklaması

Hz. Peygamber döneminde İslam hukukunun temel kaynağı vahiydir. Dolayısıyla İslam Hukuku’nun ilk kaynağını Kur’a^n, fıkıh terminolojisindeki ifadesiyle Kita^b oluşturmaktadır. Bunun yanında Hz. Peygamber’in Sünnet’i yer almaktadır. Sünnet, Hz. Peygamber’in ahka^m ayetlerinin anlaşılması ve uygulanması ile ilgili söz, eylem ve onaylamalarını içerdiği gibi, Kur’a^n’da temas edilmeyen konuları hükme bağlayan tasarruflarını da kapsamaktadır. 

5.

Aşağıdakilerden hangisi, bir davranış konusunda kişilere yetki ve izin vermeyi tanımlar?

Doğru Cevap: "B" Mübah
Soru Açıklaması

Mübah kelimesi, yapılmasında bir sakınca görülmeyen anlamına gelmektedir. 

6.
Caferiler aşağıdakilerden hangisini bir başvuru kaynağı olarak görmezler?
Doğru Cevap: "E" Kıyas
Soru Açıklaması

İctihad kapısının daima açık olduğunu savunan Caferiler, kıyası bir başvuru kaynağı olarak görmezler.

7.

Hangisi ülkemizde mensubu bulunan hukuk ekollerindendir?

Doğru Cevap: "C" Caferi
Soru Açıklaması

U¨lkemizdeki Müslüman halkın büyük çoğunluğu yaşayan Sünni hukuk ekolleri içerisinde yer alan Hanefi ekolüne mensuptur. Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerimizde yine yaşayan Sünni hukuk ekolleri içerisinde yer alan S¸a^fii ekolüne mensup vatandaşlarımız vardır. İstanbul gibi büyük şehirlerde ve bazı doğu illerimizde de S¸ii çevrede gelişmiş olan Caferi ekolüne mensup vatandaşlarımız bulunmaktadır.

8.

Aşağıdakilerden hangisi icmanın işlevlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Bağlayıcı olmamak
Soru Açıklaması

Hukuk alanında yeni karşılaşılan problemler için ortak ve bağlayıcı kararlar almak gerekir. 

9.

Aşağıdakilerden hangisi Hanefilere göre sünnet ve nafile’ye karşılık gelir?

Doğru Cevap: "A" Mendub
Soru Açıklaması

Mendub, kesin olmayan bir şekilde yapılması istenen, yapılması terk edilmesinden daha iyi olan fiilllerdir. Bu nedenle Hanefilerin taksimindeki sünnet ve nafile’ye karşılık gelmektedir. 

10.

Kur’an’da yer alan 6666 ayetten fıkıh alanıyla doğrudan ilgili olan ayet sayısı kaçtır?

Doğru Cevap: "E" 500 civarı
Soru Açıklaması

Kur’an’da yer alan 6666 ayetten fıkıh alanıyla doğrudan ilgili olan ayet sayısı 500 civarıdır. 

11.

Aşağıdakilerden hangisi literatürde müctehid imamlar sonrasındaki dönemi ifade eder?

Doğru Cevap: "A" Taklit
Soru Açıklaması

İslam hukukunun oluşumunda Peygamber, sahabe, tabiun ve müctehid imamlar şeklinde bir çizgi takip edilir. En sondaki müctehid imamalar sonrasındaki dönem taklit dönemi olarak ifade 

12.

Aşağıdakilerden hangisi icmanın işlevlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Bağlayıcı olmamak
Soru Açıklaması

Hukuk alanında yeni karşılaşılan problemler için ortak ve bağlayıcı kararlar almak gerekir. 

13.

Aşağıdakilerden hangisi yaşayan sünni hukuk ekollerinden birisidir?

Doğru Cevap: "C" Hanbeli Ekolü
Soru Açıklaması

Hanbeli ekolü yaşayan sünni ekollerindendir. 

14.

Üç temel islam bilimi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "C" Kelam-Tasavvuf-Fıkıh
Soru Açıklaması

Kelam, Tasavvuf ve Fıkhın (İslam Hukuku) üç temel İslam bilimi olarak değerlendirilmesi, tefsir ve hadis gibi diğer İslami disiplinlerin önemsiz olduğu anlamına değil; onların metinlerin anlaşılması ve oradan hareketle davranışların hükümlerine ilişkin değer yargılarına ulaşılmasıyla ilgilenmedikleri, onların temel işlevinin bu üç temel bilimin ana malzemesinin hazırlanmasıyla ilgili olduğu anlamına gelir. 

15.

Fıkıh kavramı hangi kelime ile birlikte açıklanmaktadır?

Doğru Cevap: "A" Fıtnat
Soru Açıklaması

Fıkıh kelimesi fıtnat (zek kelimesiyle açıklanmaktadır ki, bu, onun yalnızca derin ve ince kavrayışa değil, aynı zamanda bir kimsenin kavrayış yeteneğindeki üstünlüğe dair bir vurgu da içerdiğini göstermektedir. 

16.

Şer’î amelî hükümlerin elde edilmesinde başvurulması gereken ilk kaynak aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Kuran-I Kerim
Soru Açıklaması

Şer’î amelî hükümlerin elde edilmesinde başvurulması gereken ilk kaynak Kuran-I Kerim’dir.

17.

Aşağıdakilerden hangisi Hanbeli mezhebinin taraftar bulduğu yerlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Türkiye
Soru Açıklaması

Hanbelî mezhebinin yayıldığı alanlar diğer üç Sünni mezhebe nazaran oldukça sınırlı olmuştur. Önce Bağdat’da, daha sonra Irak’ın dışına taşarak Hicaz, Suriye ve Mısır gibi ülkelerde taraftar bulmuştur. 

18.

“Batıniyye adıyla da anılan bu ekolün hukuki görüşlerini, Kadı Ebu Hanife en-Numan (ö. 363/974) derlemiştir. Mısır’da hüküm süren Fatımî devletinin himayesi altında gelişme imkanı bulan bu ekolün temel kaynaklarını Kadı Ebu Hanife en-Numan’ın yazdığı Deâimü’l-İslâm, Tevîlü deâimi’l-İslâm ve Kitâbü’l-iktisâr teşkil etmektedir.”

Yukarıda açıklanan ekol aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" İsmailî Ekolü
Soru Açıklaması

Bu ekole bağlı olan Şiiler Cafer es-Sadık’tan sonra büyük oğlu İsmail’in imam olduğunu savunmaktadır. Onlara göre imamet, İmam İsmail’den sonra oğlu Muhammed Mektûm ve evlatlarına intikal etmiştir. Batıniyye adıyla da anılan bu ekolün hukuki görüşlerini, Kadı Ebu Hanife en-Numan (ö. 363/974) derlemiştir. Mısır’da hüküm süren Fatımî devletinin himayesi altında gelişme imkanı bulan İsmaili ekolünün temel kaynaklarını Kadı Ebu Hanife en-Numan’ın yazdığı Deâimü’l-İslâm, Tevîlü deâimi’l-İslâm ve Kitâbü’l-iktisâr teşkil etmektedir. Önceleri Hanefi ya da Maliki olduğu söylenen Kadı Ebu Hanife en-Numan, Fatımi idaresinde başkadılık yapmış bu arada da İsmaili ekolün fıkhi doktrinini oluşturmuştur. 

19.

I. Kitab (Kur’a^n-ı Keri^m)II. SünnetIII. İcma^IV. KıyasV. İstihsanHangileri delillerden hüküm çıkarmak için başvurulan yollardandır?

Doğru Cevap: "C" IV ve V
Soru Açıklaması

Kur’a^n ve Sünnet, oluşumunda beşer katkısı olmayan, salt ilahi kaynaklı metinlerdir ve dayandığı temel kaynağın ilahi oluşu İslam hukukunu sui generis (nevi şahsına münhasır) kılan özelliklerin başında gelmektedir. Bazı özellikleri sebebiyle icma^’ da delil kapsamına alınmış ve üçüncü delil olarak zikredilmiştir. Yöntem ise, bu delillerden hüküm çıkarmak için başvurulan çeşitli yolları ifade eder. Bu yolların başlıcaları, kıyas, istihsan, ıstıslah ve sedd-i zeri^‘adır. 

20.

Yapılması istenilmekle birlikte terk edilmesinden dolayı kınamanın söz konusu olmadığı fiile ne denir?

Doğru Cevap: "B" Mendub
Soru Açıklaması

Mendub, yapılması istenilmekle birlikte terk edilmesinden dolayı kınamanın söz konusu olmadığı fiildir. Diğer bir ifadeyle kesin olmayan bir şekilde yapılması istenen, yapılması terk edilmesinden daha iyi olan fiildir. 

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.