İslam Hukukuna Giriş
Deneme Final Sınavı 1
1.
Hastalık ve kusur Kocanın kaybolması Nafakayı temin etmemek Fena muamele Geçimsizlik Îlâ Liân

Yukarıdakilerden hangileri tefrik sebepleridir?

Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması

Yukarıda bulunan tüm ifadeler tefrik sebebidir. 

2.
Şek ile yakin zail olmaz. Meşakkat teysiri celbeder. Zarar izâle olunur. Âdet muhakkemdir.

Yukarıdakilerden hangisi en genel beş külli kaideden biridir?

Doğru Cevap: "E" I, II, III, IV
Soru Açıklaması

Söz konusu en genel beş küllî kâide şunlardır. Bir işten maksat ne ise hüküm ona göredir (Mecelle, md. 2). Şek ile yakin zail olmaz (Mecelle, md. .Meşakkat teysiri celbeder (Mecelle, md. 17).  Zarar izâle olunur (Mecelle, md. 20).  Âdet muhakkemdir (Mecelle, md. 36).

3.
Aynî haklara konu olabilme Alacaklı haklara konu olabilme Hukuki işlemlere konu olabilme

Yukarıdakilerden hangisi bir nesnenin mütekavvim mal olup olmasının en temel sonuçlarından biridir?

Doğru Cevap: "C" I, III
Soru Açıklaması

Bir nesnenin mütekavvim mal olup olmasının en temel üç sonucu vardır: 1. Aynî haklara konu olabilme, 2. Hukuki işlemlere konu olabilme, 3. Hukuki koruma altında olma. Yani bu malları tahrip edenin tazmin yükümlülüğü olmasıdır. 

4.

Suç, geniş anlamda kullanıldığında günah kavramına denk düşen aşağıdaki kavramlardan hangisine denk düşmemektedir?

Doğru Cevap: "D" Zebaih
Soru Açıklaması

Suç, geniş anlamda kullanıldığında zenb, ism, hatîe, ma’siyet, isyan, cerîme gibi kelimelerle ifade edilen günah kavramına denk düşmektedir. 

5.

Mükellefin yaratanına karşı saygı ve itaatini simgeleyen, dinin yapılmasını istediği belirli ve düzenli bir takım söz ve davranışlar şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" İbadet
Soru Açıklaması

İbadet kelimesi en genel anlamıyla mükellefin yaratanına karşı saygı ve itaatini simgeleyen, dinin yapılmasını istediği belirli ve düzenli bir takım söz ve davranışlardır. 

6.

Tarafların rızalarını gösteren îcâb ve kabûlün birbirine, araya herhangi bir işin veya îcabdan dönme anlamına gelebilecek bir davranışın girmediği aynı toplantıda bağlanması gerekir. Buna ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Meclis birliği
Soru Açıklaması

Tarafların rızalarını gösteren îcâb ve kabûlün birbirine, araya herhangi bir işin veya îcabdan dönme anlamına gelebilecek bir davranışın girmediği aynı toplantıda bağlanması gerekir. Buna meclis birliği (ittihâdü’l-meclis) denir. 

7.

Hangisi fıkıh kitaplarında Muha^semat konu başlığı altına dahil edilebilen bölümlerdendir?

Doğru Cevap: "E" Kita^bu edebi’l-ka^di^
Soru Açıklaması

Muha^sema^t başlığı ise, kelime anlamı olarak mahkemede davacı ve hasım olma anlamı taşımakta olup yargılama hukuku konularından oluşur. Fıkıh kitaplarında Muha^semat konu başlığı altına dahil edebileceğimiz bölümlerin bazıları şunlardır: Kita^bu edebi’l-ka^di^ (hakimlerin takip edeceği yargılama usu^lü bölümü), Kita^bu’ş-şeha^da^t (şahitlikler bölümü), Kita^bu’l-veka^le (Vekalet bölümü ve özellikle “davaya vekalet” ba^bı), Kita^bu’d-da’va^ (dava bölümü), Kita^bu’l- ikra^r (ikrar/itiraf bölümü), Kita^bu’ s-sulh (sulh bölümü).  A ve B çeldiricileri Mua^mela^t alanına, C ve D çeldiricileri Müfa^raka^t alanına ait bölümlerdir.

8.

Zina ve içki içme suçları hangi suç türlerinden biridir?

Doğru Cevap: "D" Sırf Allah hakkını ihlâl eden suçlar
Soru Açıklaması

Zina ve içki içme suçları sırf Allah hakkını ihlâl eden suçlardandır. Bunların işlenmesinde başka kişilere doğrudan verilen bir zarar bulunmamaktadır. Zina suçu işleyen kimselerin birbirlerine verdikleri bir zarardan değil, neslin korunması ilkesine aykırılıktan ve evlilik kurumuna yönelik bir saldırıdan söz edilebilir. Benzer şekilde içki içen kimse de başka bir kişinin hakkını değil, aklın korunması ilkesine aykırı davranarak, kamusal bir hakkı ihlâl etmektedir. 

9.

Aşağıdakilerden hangisi kısâs suçudur?

Doğru Cevap: "D" Adam öldürme
Soru Açıklaması

Zina, içki içme, hırsızlık ve dinden dönme had suçları kapsamına girerken, adam öldürme kısâs suçudur. 

10.

Aşağıdakilerden hangisi cezaları düşüren belli başlı sebeplerden birisi değildir?

Doğru Cevap: "B" Suçlunun maddi imkansızlığı
Soru Açıklaması

Cezaları düşürücü belli başlı sebepler mağdurun rızası, suçlunun ölümü, suçlunun tevbesi, sulh, af ve zamanaşımından ibarettir. Suçlunun maddi durumu ise cezanın düşürülmesini sağlamaz. 

11.

İslam ceza hukuku ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "D" Had suçlarını işleyen kölelere aynı suçu işleyen hürlere verilen cezanın aynısı verilir.
Soru Açıklaması

Had suçlarını işleyen kölelere aynı suçu işleyen hürlere verilen cezanın yarısı uygulanır. Had suçlarında kölelerin cezaları daha az olduğu halde, Hanefîler dışındaki çoğunluk yaklaşımına göre, kölelere karşı adam öldürme suçu işleyen hür kimseler yalnızca tazminat ve ta’zîr yaptırımlarına tâbi tutulmaktadırlar.

12.

Hangisi ülkemizde mensubu bulunan hukuk ekollerindendir?

Doğru Cevap: "C" Caferi
Soru Açıklaması

U¨lkemizdeki Müslüman halkın büyük çoğunluğu yaşayan Sünni hukuk ekolleri içerisinde yer alan Hanefi ekolüne mensuptur. Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerimizde yine yaşayan Sünni hukuk ekolleri içerisinde yer alan S¸a^fii ekolüne mensup vatandaşlarımız vardır. İstanbul gibi büyük şehirlerde ve bazı doğu illerimizde de S¸ii çevrede gelişmiş olan Caferi ekolüne mensup vatandaşlarımız bulunmaktadır.

13.
İcabı yapanın icaptan dönmesiyle Mucibin vefatı Mucibin ehliyetini yitirmesi Akdin konusunun helaki Akdin konusunun değişikliğe uğraması İcabın yöneldiği kişinin icabı reddetmesi

Yukarıdaki hallerden hangilerinde icap sâkıt olur?

Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
14.

Çorak /ölü arazilerin tarıma ve kullanıma açılması bölümü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Kitâbu ihyâi’l-mevât
Soru Açıklaması

Kitâbu’ş-şüf’a (Şüf’a/önalım hakkı bölümü); Kitâbu’l-kısmet (ortak malların taksimi bölümü), Kitâbu ihyâi’l-mevât (çorak /ölü arazilerin tarıma ve kullanıma açılması bölümü), Kitâbu’r-rehn (rehin bölümü) ve kısmen Kitâbu’ş-şerike (ortaklık bölümü). 

15.

Muhâsemât hangi hukuk alanına yakındır?

Doğru Cevap: "A" Yargılama hukuku
Soru Açıklaması

Muhâsemât daha çok yargılama hukukuna paraleldir.

16.

Sözlük anlamı “fetvâ isteyen kişi” demek olan, karşılaştığı olayın dinî-hukukî hükmünü öğrenmek amacıyla ictihad ehliyetine sahip ve dinî duyarlılığı olan müftîye başvuran kişiye ne ad verilir?

Doğru Cevap: "D" Müsteftî
Soru Açıklaması

Sözlük anlamı “fetvâ isteyen kişi” demek olan müsteftî terimi, karşılaştığı olayın dinî-hukukî hükmünü öğrenmek amacıyla ictihad ehliyetine sahip ve dinî duyarlılığı olan müftîye başvuran kişiyi deyimlemektedir. Kimi usulcülere göre bir kimsenin müsteftî kategorisinde sayılabilmesinin birinci şartı, ictihad edecek birikim ve yeterliğe sahip olmamasıdır. Çünkü ilke, ictihad ehliyetine sahip olan kişinin, birisinden sorması değil, kendisinin bizzat ictihad etmesidir. 

17.

Akdi, bir durumun gerçekleşmesine bağlayan geciktirici şarta ne denir?

Doğru Cevap: "A" Ta’liki şart
Soru Açıklaması

Ta’liki şartlar; akdi, bir durumun gerçekleşmesine bağlayan geciktirici şartlardır. Bu şartı içeren irade beyanıyla akit kurulmuş olmaz. Örneğin “fakülte bitince seninle evlenmeyi kabul ediyorum” gibi. İleride bu şartın gerçekleşmesi, geçmişteki irade beyanı ile evliliğin gerçekleşmesini gerektirmez. 

18.

Hırsızlık suçunun cezası nedir?

Doğru Cevap: "C" Sağ elin bilekten kesilmesi
Soru Açıklaması

Hırsızlık suçunun cezası, sağ elin bilekten kesilmesi biçimindedir. 

19.
Akdin konusunun helaki Mucibin ehliyetini yitirmesi İcabın yöneldiği kişinin icabı kabulü

Yukarıdaki hangi hal ya da hallerde icap sâkıt olur?

Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması

İcap şu hallerde sâkıt olur: 1. İcabı yapanın icaptan dönmesiyle. İcaptan dönme, mûcibin icaptan döndüğünü söylemesiyle açık bir şekilde olabildiği gibi, akit meclisini terk etmesi ya da icabını değiştirmesiyle üstü kapalı olarak da olabilir. 2. Mucibin vefatı, 3. Mucibin ehliyetini yitirmesi, 4. Akdin konusunun helaki, 5. Akdin konusunun değişikliğe uğraması, 6. İcabın yöneldiği kişinin icabı reddetmesi. 

20.

Toplumsal yaşamı düzenleyen kurallara ne ad verilir?

Doğru Cevap: "D" Toplumsal düzen kurallar
Soru Açıklaması

S¸âyet insanların gereksinimlerini adaletli bir biçimde elde etmelerini sağlayacak toplumsal bir düzen kurulamazsa, güçlünün egemen olduğu olgusal bir yapı açığa çıkar. Toplumsal düzenin kurulması da, ancak bireylerin davranışlarını, nasıl olmaları gerektiği hususunda yönlendiren bir takım kurallar aracılığı ile gerçekleşebilir. Toplumsal yaşamı düzenleyen bu kurallara toplumsal düzen kuralları denilmektedir. 

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.