İslam Hukukuna Giriş
Deneme Final Sınavı 14
1.

İslam hukuku terminolojisinde, Kitâb ve Sünnet’in her ikisini ifade etmek için kullanılan terim aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Nas
Soru Açıklaması

İslam hukuku terminolojisinde, Kitâb ve Sünnet’in her ikisini ifade etmek için nas terimi de kullanılmaktadır. Bu anlamda kullanılan nas teriminin yanında İslam Hukuku’nun kaynaklarını ifade etmek için kullanılan diğer temel terim ise ictihaddır. 

2.

Talak, dönülebilir olup olmamasına göre……… ve …….. talak, sünnete uygun olup olmamasına göre de ……. Ve …….. talak kısımlarına ayrılır. Yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken ifadeler sırası ile aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" ric‘î bâin sünnî bid‘î
Soru Açıklaması

Talak, dönülebilir olup olmamasına göre ric‘î ve bâin talak, sünnete uygun olup olmamasına göre de sünnî ve bid‘î talak kısımlarına ayrılır. 

3.

Hangisi fıkıh kitaplarında ibadat ana başlığı altında değerlendirilen konulardandır?

Doğru Cevap: "B" Kita^bu’s-savm
Soru Açıklaması

Bütün fıkıh kitapları iba^da^t ana bölümü altındaki konularla başlar ve genellikle ilk olarak temizlik bölümü (kita^bu’t-taha^re) incelenir. Bundan sonra dört temel ibadet olan namaz, zeka^t, oruc ve hac, her biri müstakil bir başlıkta (kita^bu’s-sala^t, kita^bu’z-zeka^t, kita^bu’s-savm, kita^bu’l-hacc) tüm detaylarıyla ele alınır. Bu dört temel ibadetin dışında kimi teknik anlamda bir ibadet olmadığı halde helal-haram bilgisi içeren ve kulun yaratanına karşı sorumluluklarını gösterdiği için ibada^t ana başlığı altında değerlendirilen bölümler de vardır. Diğer çeldiriciler mua^mela^t alanının temel başlıklarıdır.

4.

Aşağıdakilerden hangisi usûl-i fıkıh türünün ele aldığı dört temel konu arasında yoktur?

Doğru Cevap: "E" Hüküm sonuçları
Soru Açıklaması

Usûl-i fıkıh türünün ele aldığı dört temel konu olduğu söylenebilir. Bunlar, hüküm, hükümlerin delilleri, hüküm çıkarma yöntemleri ve hükmü çıkaran müçtehit ile ilgili bölümlerdir.  

5.

Terikat modern hukukun hangi alanına yakındır?

Doğru Cevap: "E" Miras hukuku
Soru Açıklaması

Terikatın modern hukuktaki karşılığı miras hukukudur. 

6.

Şahısların normal medeni ilişkilerini ve hukuki işlemlerini ifade eden terim aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Muâmelât
Soru Açıklaması

Muâmelât kelimesi klasik bir tanıma göre “şahısların yaşamlarındaki normal ihtiyaçlarını gideren ve onlara fayda temin eden 157 ilişkileri düzenleyen hükümler” olarak tanımlanmıştır. (İbn Abidin, IV, 50) Başka bir ifadeyle tekrarlarsak, muâmelât, şahısların normal medeni ilişkilerini ve hukuki işlemlerini ifade eder. 

7.
Sahih evlilikte nesebin sabit olmasıdır Fasit evlilikte ve evlilik şüphesi ile birleşmede nesebin sabit olmasıdır İkrar ile nesebin sabit olmasıdır.

Çocuğun babası ile nesep bağının tespiti için bazı yolları vardır. Yukarıdakilerden hangisi bu yollardan biridir?

Doğru Cevap: "C" I, II, III
Soru Açıklaması

Çocuğun babası ile nesep bağının tespiti için üç yol vardır ve sonuçları açısından aralarında bir fark yoktur. Birincisi, sahih evlilikte nesebin sabit olmasıdır. İkincisi, fasit evlilikte ve evlilik şüphesi ile birleşmede nesebin sabit olmasıdır. Üçüncüsü, ikrar ile nesebin sabit olmasıdır. 

8.

Zina iftirasında bulunanan kişinin şahitlik ehliyetini kaybetmesi ne tür bir ceza olarak tasnif edilmektedir?

Doğru Cevap: "C" Tâbi
Soru Açıklaması

Tâbi cezalar, aslî cezaya hükmedilmesiyle suçlunun doğrudan katlandığı ve ayrıca hükmedilmesine gerek olmaksızın kesinleşen cezalardır. Mûrisini öldüren kâtilin mirastan mahrum kalması ya da zina iftirasında bulunan kimsenin şahitlik ehliyetini kaybetmesi tâbi bir ceza olup, bunlara ayrıca hükmedilmesi gerekmez. 

9.

“Bir kimseye (alacaklıya) bir başkasından (borçludan) bir şeyi isteme yetkisi sağlayan haklara denir” şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Alacak hakkı
Soru Açıklaması

Alacak hakkı bir kimseye (alacaklıya) bir başkasından (borçludan) bir şeyi isteme yetkisi sağlayan haklara denir. 

10.

Aşağıdakilerden hangisi asli delillerden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Sahâbî Sözü
Soru Açıklaması

Sahâbî Sözü asli delillerden değil Mülhak deliller içerisinde yer alır. 

11.

Aşağıdakilerden hangisi evliliğin sıhhat şartlarından biridir?

Doğru Cevap: "B" Şahitlerin Bulunması
Soru Açıklaması

Ehliyet, Süreklilik, Evlenme engelinin bulunması ve süreklilik in’kiad şatlarındandır. Şahitlerin bulunması ise sıhhat şartlarından biridir. 

12.

Zina suçunun sâbit olabilmesi için kaç şahit gerekir?

Doğru Cevap: "D" En az dört
Soru Açıklaması

Zina suçunun sâbit olabilmesi için şahitlerin sayısının en az dört olması ve her birinin zina fiilini ayrıntılı biçimde görmüş olması gerekmektedir. 

13.

Hangileri fıkıh kitaplarının uku^ba^t ana başlığına da^hildir?

Doğru Cevap: "D" I, III ve IV
Soru Açıklaması

Klasik fıkıh kitaplarının genellikle son kısımlarında yer alan bölümler uku^ba^t ana başlığına da^hildir. Bu alana giren başlıca bölümler şunlardır: Kita^bu’l-Cinaya^t (öldürme ya da yaralama/müessir fiiller bölümü). Kita^bu’l-hudu^d (had cezaları bölümü), zina suçu ve cezası (haddu’z-zina^), namusa iftira suçu ve cezası (haddu’l-kazf); hırsızlık suçu ve cezası bölümü (haddu’s-serika), dinden dönme suçu ve cezası (haddu’r-ridde) gibi alt bölümlerden oluşur. Kita^bu’l-mea^kil (a^kile sistemi bölümü). Diğer bölümler fıkıh kitaplarının ibadat başlığına dahildir.

14.

“Bir şer‘î hüküm hakkında bir kanaate (zan) ulaşabilmek için bütün gücün harcanması” aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

Doğru Cevap: "A" İctihad
Soru Açıklaması

Yaygın tanımlardan birine göre ictihad, “bir şer‘î hüküm hakkında bir kanaate (zan) ulaşabilmek için bütün gücün harcanması” demektir. Bu çabayı gösteren kimseye müctehid, hakkında ictihad edilen konuya da müctehedün fîh (ictihadi mesele) denilir. 

15.

Aşağıdakilerden hangi eğilim yalnızca ehl-i beyt ve onların taraftarı olan sahabilerin rivayetlerini kabul eder?

Doğru Cevap: "C" Şia
Soru Açıklaması

Şia dışında Ehl-i sünnet ve’l-cemaat içinde sayılan grup rivayetlerin güvenirliği durumunda sahabiler arasında ayırım yapmamıştır. Şia’nın eğilimi ise eğilim yalnızca ehl-i beyt ve onların taraftarı olan sahabilerin rivayetlerini kabul etmektir. 

16.

Gerekli şartları kendinde toplayarak şer‘î hükümleri çıkarma melekesini elde eden kişiye ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Müctehid
Soru Açıklaması

Gerekli şartları kendinde toplayarak şer‘î hükümleri çıkarma melekesini elde eden kişiye müctehid denir. İctihad ehliyetinin, yani müçtehit olmanın en temel şartı şer‘î hükümlerin kaynaklarını çok iyi bilmektir. 

17.

İslam ceza hukukunun oluşumunda ve bilimsel bir faaliyet alanı olarak ortaya konulmasında hangi yöntem takip edilmiştir?

Doğru Cevap: "E" Meseleci (kazuistik) yöntem
Soru Açıklaması

İslam ceza hukukunun oluşumunda ve bilimsel bir faaliyet alanı olarak ortaya konulmasında da İslam hukukunun diğer alanlarında olduğu gibi, meseleci (kazuistik) yöntem takip edilmiştir. 

18.

Aşağıdakilerden hangisi bedelî cezadır?

Doğru Cevap: "B" Diyet
Soru Açıklaması

Kısâs, el kesme ve recm gibi cezalar aslî cezalardır. Diyet bedeli cezadır. Mûrisini öldüren kâtilin mirastan mahrum kalması tâbi bir cezadır. 

19.

Bir kimsenin dört ay veya daha fazla hanımına yaklaşmayacağına Allah’ın adını anarak yemin etmesi veya yaklaşmamayı ağır bir ibadete bağlamasına ne ad verilir?

Doğru Cevap: "C" Îlâ Sebebiyle Tefrik
Soru Açıklaması

Îlâ, bir kimsenin dört ay veya daha fazla hanımına yaklaşmayacağına Allah’ın adını anarak yemin etmesi veya yaklaşmamayı ağır bir ibadete bağlamasıdır. Cahiliye döneminde koca tarafından eşine zarar vermek amacıyla kullanılan bu âdeti Kur’an, düzelterek birtakım kayıt ve şartlara bağlamıştır. 

20.

I. Mağdurun rızasıII. Suçlunun ölümüIII. Suçlunun tevbesiIV. SulhV. AfYukarıdakilerden hangileri cezayı düşürücü sebeplerdendir?

Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması

Cezaları düşürücü belli başlı sebepler mağdurun rızası, suçlunun ölümü, suçlunun tevbesi, sulh, af ve zamanaşımıdır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.