İslam Hukukuna Giriş
Deneme Final Sınavı 16
1.
Taraflar İrade Beyanı İrade Mercii Konu

Bütün akitler açısından ortak ve genel olan üç unsur vardır. Yukarıdakilerden hangisi bu unsurlardan biridir?

Doğru Cevap: "A" I, II, IV
Soru Açıklaması

Bütün akitler açısından ortak ve genel olan üç unsur vardır. Bunlar taraf, irade beyanı ve konudur. 

2.
Erkeğin dede ve ninelerinin çocukları: Halaları ve teyzeleri Din Farkı Hanımının fürû‘u: Üvey kızları ve bunların kızları.

Yukarıdakiler hangisi sürekli evlenme engellerinden biridir?

Doğru Cevap: "D" I, III
Soru Açıklaması

 Erkeğin dede ve ninelerinin çocukları: Halaları ve teyzeleri ve hanımının fürû‘u: Üvey kızları ve bunların kızları ile sürekli evlenme engeli bulunmaktadır. Ancak, din farkı sürekli evlenme engeli değildir. 

3.

Malın sahibinin mal ile ilişkisi bakımından mallar aşağıdakilerden hangisinde doğru bir şekilde sıralanmıştır?

Doğru Cevap: "E" Sahipsiz, Özel, Kamu
Soru Açıklaması

Malın sahibinin mal ile ilişkisi bakımından mallar, sahipsiz mallar, özel mallar ve kamu malları şeklinde üç gruba ayrılabilir. A. Sahipsiz (mübah) mallar: Üzerinde mülkiyet hakkı olmayan mallardır. B. Özel mallar: Özel mülkiyet altında olan ve diğer insanların hakimiyet alanından çıkarılmış mallardır. C. Kamu malları: Özel mülkiyet altına alınmaya elverişli olmayan ve umumun ya da belirli bir yer halkının ahalisinin doğrudan doğruya ve serbestçe yararlanmasına terk edilen mallardır. 

4.

Cezaların tüm kişilere aynı şekilde uygulanması anlamına gelen ceza ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Genellik İlkesi
Soru Açıklaması

Genellik ilkesi, cezaların tüm kişilere aynı şekilde uygulanması anlamındadır., İslam ceza hukukunda cezaların aynı statüdeki kişilere eşit şekilde uygulanması ilkesidir. 

5.

Aşağıdakilerden hangisi kamu hukukunun dallarından biridir?

Doğru Cevap: "E" İdare hukuku
Soru Açıklaması

Kamu hukuku şu dallara ayrılır: 1. Anayasa hukuku, 2. İdare Hukuku, 3. Ceza Hukuku ve Ceza Yargılama Hukuku, 4. Mâlî Hukuk, 5. Devletler Umumi Hukuku, 6. İş Hukuku’dur. 

6.

Evlilik akdinin yürürlüğe girmesi ve sonuçlarını doğurması için gerekli olan şartlar hangi başlık altında değerlendirilmektedir?

Doğru Cevap: "B" Nefaz şartlar
Soru Açıklaması

Kuruluş ve geçerlilik şartlarını taşıması sebebiyle hukuken varlık kazanan bir evlilik akdi, bazen birtakım eksikliklerden dolayı yürürlüğe girmez, işlerlik kazanmaz. İşte nefaz şartları akdin yürürlüğe girmesi ve sonuçlarını doğurması için gerekli olan şartlardır. Bu şartları taşımayan bir evlilik akdi, askıdadır. Yani hukuken varolmakla birlikte henüz sonuçlarını doğurmaya hazır değildir.. 

7.

Talak, dönülebilir olup olmamasına göre……… ve …….. talak, sünnete uygun olup olmamasına göre de ……. Ve …….. talak kısımlarına ayrılır. Yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken ifadeler sırası ile aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" ric‘î bâin sünnî bid‘î
Soru Açıklaması

Talak, dönülebilir olup olmamasına göre ric‘î ve bâin talak, sünnete uygun olup olmamasına göre de sünnî ve bid‘î talak kısımlarına ayrılır. 

8.

İcmâa katılan müctehidlerin hepsinin ölmesi anlamına gelen terim aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Inkırâzu'l-asr
Soru Açıklaması

Inkırâzu'l-asr, icmâa katılan müctehidlerin hepsinin ölmesi anlamına gelir. Bu şartı öne sürenlere göre, görüşünden vazgeçme ihtimali bulunduğu için, aynı doğrultuda görüş bildiren müçtehidlerin hepsi ölmedikçe icmâ gerçekleşemez. Hanefilere göre icmâın gerçekleşmesi için ınkırâzu’l-asr şart değildir. 

9.

Hangi mezhep, boyutu konusunda farklı düşünseler de re’yin, daha sonraki kavramlaştırmasıyla ictihadın, dolaylı olarak mevcut olan hükümlerin bulunup çıkarılmasının yöntemi olarak kabulünü bir gereklilik olarak görmektedir?

Doğru Cevap: "A" Sünnilik
Soru Açıklaması

Sünnî mezhepler, boyutu konusunda farklı düşünseler de re’yin, daha sonraki kavramlaştırmasıyla ictihadın, dolaylı olarak mevcut olan hükümlerin bulunup çıkarılmasının yöntemi olarak kabulünü bir gereklilik olarak görürler.

10.

Bir kişinin 2010 yılında yapmış olduğu bir fiil 2015 yılında ceza olarak tanımlanmış ve kişi ceza almamıştır. Bu durumu hangi ilke ile açıklama mümkündür?

Doğru Cevap: "D" Ceza kurallarının geriye yürümeyeceği ilkesi
Soru Açıklaması

Ceza hukuku kurallarının zaman bakımından uygulanması ile bir suç tanımı yapan kuralın, ancak o kural yürürlüğe girdikten sonra işlenecek suçlara uygulanabileceği kastedilmektedir. Ceza kuralı, kural yürürlüğe girmeden önce işlenen suçlara uygulanamaz. Başka bir ifadeyle, bir davranış ancak bir ceza kuralında tanımlandıktan sonra suç niteliği kazanacağı için, kural yürürlüğe girmeden o davranışın suç sayılması mümkün değildir. Ceza kurallarının geriye yürümeyeceği ilkesi, suçun kanunî olması gerektiğini öngören ilkenin bir sonucudur. Ceza kurallarının geriye yürümeyeceği ilkesinin istisnası, yeni yürürlüğe giren kuralın sanık ya da mahkûmun lehine düzenleme öngörüyor olmasıdır. 

11.

Birer suç olarak ilahî irade tarafından düzenlenmiş, ancak nasıl cezalandırılıcakları bildirilmeyen suçlar ne olarak adlandırılır?

Doğru Cevap: "A" Ta’zîr suçları
Soru Açıklaması

Kitâb ve Sünnet’te yasaklanmış, fakat kendilerine herhangi bir cezaî yaptırım öngörülmemiş davranışlar oluşturmaktadır. Diğer bir ifadeyle, söz konusu davranışlar birer suç olarak ilahî irade (S¸âri’) tarafından düzenlenmiş, ancak bunların nasıl cezalandırılacakları bildirilmemiştir. Cana ve vücut bütünlüğüne yönelik suçlar, adam öldürme suçu ile darp, yaralama gibi müessir fiilleri kısâs suçlar kapsamındadır. Had suçları terimi ise dar anlamında zina, zina iftirası (kazf), içki içme (şürb-sükr), hırsızlık (sirkat), yol kesme (hırâbe/kat’-i tarîk), isyan (bağy) ve dinden dönme (irtidâd) suçlarını ifade etmektedir. 

12.

Aşağıdakilerden hangisi içki içme suçu ve cezası ile ilgili doğru bir ifadedir?

Doğru Cevap: "B" S¸arap Kur’ân-ı Kerîm’de doğrudan yasaklanmıştır.
Soru Açıklaması

Kur’ân-ı Kerîm’de geçen hamr kelimesini Hanefîler şarap, çoğunluk ise sarhoşluk veren her türlü içki biçiminde anlamaktadır. S¸arabın (hamr) Kur’ân-ı Kerîm’de doğrudan yasaklanması (Mâide 5/90-91) nedeniyle Hanefîler, ondan az ya da çok içilmesini içki içme (şürb) suçunun oluşumu için yeterli görmektedirler. ·çki içme suçunun cezasını kırk celde kabul edenler (S¸âfiî hukukçular) Hz. Peygamber’den gelen rivayetlere, seksen celde kabul edenler (Hanefî, Mâlîkî ve Hanbelî hukukçular) de Hz. Ömer zamanında gerçekleşen sahâbe icmâına dayanmaktadırlar.

13.

Çorak /ölü arazilerin tarıma ve kullanıma açılması bölümü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Kitâbu ihyâi’l-mevât
Soru Açıklaması

Kitâbu’ş-şüf’a (Şüf’a/önalım hakkı bölümü); Kitâbu’l-kısmet (ortak malların taksimi bölümü), Kitâbu ihyâi’l-mevât (çorak /ölü arazilerin tarıma ve kullanıma açılması bölümü), Kitâbu’r-rehn (rehin bölümü) ve kısmen Kitâbu’ş-şerike (ortaklık bölümü). 

14.
Had ve kısâs suçlarında hâkimin takdir yetkisi bulunmadığı halde, ta’zîr suçlarında vardır. Had suçlarında suçlunun affı mümkündür. Zamanaşımı Allah haklarını ihlâl eden suçlarda dikkate alınır.

Yukarıdaki had, kısâs ve ta’zîr suçlarının özellikleri ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur?

Doğru Cevap: "C" I, III
Soru Açıklaması

Had ve kısâs suçlarında hâkimin takdir yetkisi bulunmadığı halde, ta’zîr suçlarında vardır. Zamanaşımı Allah haklarını ihlâl eden suçlarda dikkate alınır. Ancak, Had suçlarında suçlunun affı mümkün olmadığı halde, kısâs ve ta’zîr suçlarında mümkündür. 

15.

Aşağıdakilerden hangi eğilim yalnızca ehl-i beyt ve onların taraftarı olan sahabilerin rivayetlerini kabul eder?

Doğru Cevap: "C" Şia
Soru Açıklaması

Şia dışında Ehl-i sünnet ve’l-cemaat içinde sayılan grup rivayetlerin güvenirliği durumunda sahabiler arasında ayırım yapmamıştır. Şia’nın eğilimi ise eğilim yalnızca ehl-i beyt ve onların taraftarı olan sahabilerin rivayetlerini kabul etmektir. 

16.

Aşağıdaki coğrafi bölgelerin hangisinde Hanefi ekolü yaygın değildir?

Doğru Cevap: "A" Kuzey Afrika
Soru Açıklaması

Kuzey Afrika’da Maliki Mezhebi yaygındır. 

17.
Tarafların akit yapma ehliyetine sahip olmaları İki tarafı da tek kişinin temsil etmesi

III. Akdin konusunun, akdin hukuki sonuçlarını taşımaya elverişli olması

İcab ile kabulün karşılıklı ve birbirine uygun olması İcab ve kabulün farklı mecliste beyan edilmeleri

Yukarıdakilerden hangileri akdin kuruluş şartları arasındadır?

Doğru Cevap: "D" I, III, IV
Soru Açıklaması

Bir akdin kurulması için tarafların akit yapma ehliyetine sahip olmaları, iki tarafı da tek kişinin temsil etmemesi, akdin konusunun, akdin hukuki sonuçlarını taşımaya elverişli olması, icab ile kabulün karşılıklı ve birbirine uygun olması, icab ve kabulün aynı mecliste beyan edilmeleri gerekmektedir. 

18.

Devletin istimlak koyması gibi temelde kamu menfaatine yönelik kısıtlama aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" İstisnâi sınırlama
Soru Açıklaması

İslami hukukta mülkiyet hakkının sınırlamalarında (takyitlerinde) üç türden bahsedilebilir: Aslî sınırlamalar her halükarda mülkiyete bağlı olan ve ondan ayrılmayan sınırlamalardır. İradi takyitler malikin kendi iradesiyle yaptığı hukuki işlemler yoluyla mülkiyet hakkına getirdiği sınırlamalardır. Devletin istimlak, mali ceza verme, istisnaî vergiler koyma gibi temelde kamu menfaatine yönelik kısıtlamalarıdır. 

19.

İslam’ın yasakladığı ve berdel usulü yapılan nikah türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Nikah-ı şiğarı
Soru Açıklaması

 İslam, belli bir süre için yapılan geçici (muvakkat) evliliği ve müt‘a nikahını, gizlice yapılan nikah-ı sırrı, nikahsız birliktelik olan metres hayatı yaşamayı ve zina^yı, mehir vermemek için berdel usulü yapılan nikah-ı şiğa^rı yasaklamıştır. 

20.

Aşağıdakilerden hangisi irtifak haklarının temel türlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" İstirahat hakkı
Soru Açıklaması

 İrtifak haklarının temel türleri şunlardır: Kaynak (su alma) hakkı (hakku’ş-şirb); geçit hakkı (hakku’l-murûr, hakku’l-memerr); inşaat (üst) hakkı (hakku’ l-karâr , hakku’ t-teallî); mecrâ hakkı: (hakku’l-mecrâ: hakku’l-mesîl; kiriş koyma hakkı; manzara irtifakı. 

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.