İslam Hukukuna Giriş
Deneme Final Sınavı 2
1.

Aşağıdakilerden hangisi temel ibadetlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Cihat
Soru Açıklaması

Dört temel ibadet namaz, zekât, oruc ve hacdır. 

2.

Hangisi fıkıh kitaplarında Muha^semat konu başlığı altına dahil edilebilen bölümlerdendir?

Doğru Cevap: "E" Kita^bu edebi’l-ka^di^
Soru Açıklaması

Muha^sema^t başlığı ise, kelime anlamı olarak mahkemede davacı ve hasım olma anlamı taşımakta olup yargılama hukuku konularından oluşur. Fıkıh kitaplarında Muha^semat konu başlığı altına dahil edebileceğimiz bölümlerin bazıları şunlardır: Kita^bu edebi’l-ka^di^ (hakimlerin takip edeceği yargılama usu^lü bölümü), Kita^bu’ş-şeha^da^t (şahitlikler bölümü), Kita^bu’l-veka^le (Vekalet bölümü ve özellikle “davaya vekalet” ba^bı), Kita^bu’d-da’va^ (dava bölümü), Kita^bu’l- ikra^r (ikrar/itiraf bölümü), Kita^bu’ s-sulh (sulh bölümü). A ve B çeldiricileri Mua^mela^t alanına, C ve D çeldiricileri Müfa^raka^t alanına ait bölümlerdir.

3.

Usuli konular tabiriyle aşağıdakilerden hangisi kastedilmektedir?

Doğru Cevap: "A" Kıyasın hüccet oluşu
Soru Açıklaması

Usûlî konular tabiriyle, icmâın hüccet oluşu, kıyasın hüccet oluşu ve haber-i vahidin hüccet oluşu gibi konular kastedilir. Bu meselelerin delilleri kat’î olup, bunlara muhalefet edenler günahkâr ve hatalıdır. 

4.

Aşağıdakilerden hangisi sürekli evlenme engelidir?

Doğru Cevap: "B" Kan bağı sebebiyle haram olanlar
Soru Açıklaması

Kan bağı sebebiyle haram olanlarla evlenme sürekli evlenme engelidir. Diğer şıklarda bulunan Din farkı, iki akraba ile birden evlenme, beşinci kadın, başkasının eşi olma durumları ise geçici evlenme engelleridir. 

5.

Aşağıdakilerden hangisi evlenme akdinin sıhhat şartlarındandır?

Doğru Cevap: "C" Şahitlerin bulunması
Soru Açıklaması

Ehliyet, meclis birliği, evlenme engelinin bulunmaması ve süreklilik evliliğin in‘ikad şartlarındandır. Ancak şahitlerin bulunması evliliğin sıhhat şartlarındandır. 

6.

Satım ve kira gibi mal ve menfaatin el değiştirmesi sonucunu doğuran akitler ne tür akitler olarak gruplandırılır?

Doğru Cevap: "A" Temlik akitleri
Soru Açıklaması

Satım ve kira gibi mal ve menfaatin el değiştirmesini, bir aynî hakkın karşı tarafa devredilmesi sonucunu doğuran akitler temlik akitler olarak adlandırılır. En yaygın rastlanan akitler bunlardır. Teminat akitleri, bir borcu teminat altına almaya yarayan akitlerdir. Koruma (hıfz) amaçlı akitler, bir malın koruma altına alınmasına yönelik olan akitler. Temsil akdi, vekalette olduğu gibi bir hukuki tasarrufta ya da mahkemede bir kimseyi temsil etme amacıyla yapılan akitlerdir. Ortaklık akdi, ortaklık amacıyla yapılan akitlerdir. 

7.

Aşağıdakilerden hangisi kamu hukukunun dallarından değildir?

Doğru Cevap: "E" Ticaret Hukuku
Soru Açıklaması

Kamu hukuku şu dallara ayrılır: 1. Anayasa hukuku, 2. İdare Hukuku, 3. Ceza Hukuku ve Ceza Yargılama Hukuku, 4. Mâlî Hukuk, 5. Devletler Umumi Hukuku, 6. İş Hukuku. Ticaret Hukuku ise Özel Hukuk içerisindedir. 

8.

Tarafların rızalarını gösteren i^ca^b ve kabu^lün birbirine, araya herhangi bir işin veya i^cabdan dönme anlamına gelebilecek bir davranışın girmediği aynı toplantıda bağlanması gerektiğini anlatan inikad şartı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Meclis birliği
Soru Açıklaması

Ehliyet şartına göre akdin taraflarının, eda^ ehliyetine sahip olması gerekir. Buna göre mümeyyiz olmayan küçüklerin ve akıl hastalarının yaptıkları evlilikler ba^tıldır.  Hanefi^lere göre kız olsun erkek olsun akıllı ve bülu^ğa ermiş herkes evlilik konusunda tam ehliyetli olup bizzat evlilik akdi yapabilir. İca^b ve kabu^lün uirbirine Uygun olması şartına göre akdin kurulabilmesi için i^ca^b ve kabu^lün her yönden birbirine uygun olması gerekir. Ta‘liki^ şart, akdi, bir durumun gerçekleşmesine bağlayan geciktirici şarttır. Bu şartı içeren irade beyanıyla akit kurulmuş olmaz. Süreklilik şartına göre evlilik akdinin, süre belli olsun veya olmasın, geçici bir süre için yapılmaması şarttır. 

9.

Satım ve kira gibi mal ve menfaatin el değiştirmesini, bir aynî hakkın karşı tarafa devredilmesi sonucunu doğuran akitler ne ad verilir?

Doğru Cevap: "C" Temlik akitleri
Soru Açıklaması

Temlik akitler satım ve kira gibi mal ve menfaatin el değiştirmesini, bir aynî hakkın karşı tarafa devredilmesi sonucunu doğuran akitlerdir. En yaygın rastlanan akitler bunlardır. Bu akitler kendi içinde üç gruba ayrılır. İvazlı akitler. teberru akitleri, başta teberru, sonunda ivazlı olan akitlerdir. 

10.
Şikayete bağlı olup olmama. Affın mümkün olup olmaması. Suçun isbatında şüphenin etkili olup olmaması. Cezayı verecek hâkimin mevcut olup olmaması İslam ceza hukukunda suşların özellikleri hakkında yukarıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması

Hâkimin takdir yetkisinin bulunup bulunmaması, şikâyete bağlı olup olmama, affın mümkün olup olmaması, hafifletici sebeplerin dikkate alınıp alınmaması, zamanaşımının etkili olup olmaması, suçun isbatında şüphenin etkili olup olmaması suçların özelliklerindedir. Cezayı verecek hâkimin mevcut olup olmaması ise suçun özellikleri kapsamında değerlendirilemez. 

11.
Boşayan kimsenin kocanın, kendisi olması gerekir. Boşayan kocanın tam ehliyetli olması, akıllı ve buluğa ermiş olması gerekir. Kocanın, boşama hakkını hanımına vermesi, kocanın boşama hakkını ortadan kaldırır.

Talak ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

Doğru Cevap: "D" I ve II
Soru Açıklaması

Boşayan kimsenin kocanın, kendisi olması gerekir. Evlilikte olduğu gibi koca, bu hakkını bizzat kullanabileceği gibi vekil veya elçi vasıtasıyla da kullanabilir. Boşayan kocanın tam ehliyetli olması, akıllı ve bülu^ğa ermiş olması gerekir. Buna göre mümeyyiz de olsa küçüğün, akıl hastasının ve ma‘tu^hun boşaması geçerli değildir. Aile hukuku bakımından tam ehliyetli kabul edilen sefi^hin boşaması ise geçerlidir. Kocanın, boşama hakkını hanımına vermesi, kocanın boşama hakkını ortadan kaldırmaz.

12.

Satım ve kira gibi mal ve menfaatin el değiştirmesi sonucunu doğuran akitler ne tür akitler olarak gruplandırılır?

Doğru Cevap: "A" Temlik akitleri
Soru Açıklaması

Satım ve kira gibi mal ve menfaatin el değiştirmesini, bir aynî hakkın karşı tarafa devredilmesi sonucunu doğuran akitler temlik akitler olarak adlandırılır. En yaygın rastlanan akitler bunlardır. Teminat akitleri, bir borcu teminat altına almaya yarayan akitlerdir. Koruma (hıfz) amaçlı akitler, bir malın koruma altına alınmasına yönelik olan akitler. Temsil akdi, vekalette olduğu gibi bir hukuki tasarrufta ya da mahkemede bir kimseyi temsil etme amacıyla yapılan akitlerdir. Ortaklık akdi, ortaklık amacıyla yapılan akitlerdir. 

13.

Aşağıdakilerden hangisi temel ibadetlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Cihat
Soru Açıklaması

Dört temel ibadet namaz, zekât, oruc ve hacdır. 

14.

Peşin verilen mehre ne ad verilmektedir?

Doğru Cevap: "A" Mehr-i muaccel
Soru Açıklaması

Eğer mehrin miktarı evlilik sırasında belirlenmiş ise buna mehr-i müsemmâ denir. Evlilik sırasında miktarı belirlenmemiş ise kadın, baba tarafındaki benzer durumda bulunan kadınların aldıkları mehre hak kazanır ki, buna mehr-i misil denir. Diğer yandan mehrin tamamının peşin olması şart değildir. Hepsi peşin olarak verilebileceği gibi bir kısmı peşin, bir kısmı daha sonra veya tamamı da daha sonra verilebilir. Peşin verilen mehre mehr-i muaccel, sonra verilmek üzere kararlaştırılan mehre mehr-i müeccel denir. 

15.

Nişanlılık dönemi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "C" Nişan bozulduğunda kadına mehir ve takı verilmişse geri alınmaz
Soru Açıklaması

Nişan bozulduğunda kadına verilen mehir ve takılar geri alınır. Çünkü bunlar evlilik akdinin gereklerindendir ve evlilik olmadığından geri verilmesi gerekmektedir. 

16.

Terk edilmesi yasaklanmamakla birlikte yapılması iyi görülen ve dinde izlenegelen bir gelenek haline gelmiş¸ fiillere ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Sünnet
Soru Açıklaması

Sünnet, terk edilmesi yasaklanmamakla birlikte yapılması iyi görülen ve dinde izlenegelen bir gelenek haline gelmiş fiillerdir. Buna ezan, cemaatle namaz kılma, abdest alırken ağza su verme ve namazların müekked sünnetlerini örnek verebiliriz. 

17.
Kitâbu’l-Cinayât Kitâbu’l-hudûd Kitâbu’l-meâkil

Yukarıdakilerden hangisi ukubet alanı içindeki ceza yargılaması ile ilgili konulardan biridir?

Doğru Cevap: "C" I, II, III
Soru Açıklaması

Bu alana giren başlıca bölümler şunlardır: Kitâbu’l-Cinayât (öldürme ya da yaralama/müessir fiiller bölümü). Kısas konusu genellikle bu bölümde ele alınır. Kitâbu’l-hudûd (had cezaları bölümü), zina suçu ve cezası (haddu’z-zinâ), namusa iftira suçu ve cezası (haddu’l-kazf); hırsızlık suçu ve cezası bölümü (haddu’s-serika), dinden dönme suçu ve cezası (haddu’r-ridde) gibi alt bölümlerden oluşur. Kitâbu’l-meâkil (âkile sistemi bölümü). 

18.

Aşağıdakilerden hangisi İslam hukukuçularının ihtilafının temel sebeplerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Bazı hukuk ekollerinin sünneti kaynak olarak kabul etmemesi
Soru Açıklaması

İslam hukukçularının ihtilafının temel sebebini, ihtilafa ve farklı anlayışlara açık bir alanın bulunması ve hukukçuların bu alanın doldurulmasına yönelik farklı metodolojilere sahip olmaları teşkil etmektedir. Bu alanlar yukarıdaki şıklarda ifade edilmiştir. Ancak tüm anlayışalar Sünneti önemli bir kaynak olarak kabul etmektedir. 

19.

Aşağıdakilerden hangisi usulcülere göre teklif hükümlerinden biridir?

Doğru Cevap: "C" İbaha
Soru Açıklaması

Cevaplar içinde sadece İbaha kelimesi usulcülere bir teklif hükmüdür. Diğer cevaplar Hanefilere göre teklif 

20.

Hanefîlere göre rehin hakkı hangi tür haklara girmektedir?

Doğru Cevap: "C" Sınırlı milk
Soru Açıklaması

Sınırlı milk birden çok farklı hak türünü içine alır. Kendi içinde şu gruplara ayrılır:   a. Bir eşyanın sadece menfaatlerini içerin milk (milku'l-menfaa bilâ ayn). Mülkiyet hakkından sonra milk’in en yaygın kısmı olan bu hak türünde hak sahibi, başkasına ait bir eşyayı kullanma ve ondan istifade etme hakkına sahiptir. Eşyanın ayn’ı başkasına ait olduğu için ayn üzerinde bir yetki söz konusu değildir. Menfaatler, bir eşyanın ayn’ından müstakil olarak hak konusu olarak düşünülmektedir. Özellikle irtifak hakları bu grupta yer alır.  b. Sadece ayn üzerinde kurulu olup menfaatleri içermeyen milk (milkü'l-ayn bilâ menfaa). Buna çıplak mülkiyet de denilir. Bir eşyanın tüm menfaatleri bir başkasına ait ise, mal sahibinin bu eşya üzerindeki mülkiyeti böyledir.  c. Bir eşyanın aynını elinde tutma ve zilyetliğinde (yed) bulundurma konusundaki milk (milku’l-habs ve’l-yed). Hanefîlere göre rehin hakkı bu tür bir aynî haktır. 

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.