İslam Hukukuna Giriş
Deneme Final Sınavı 5
1.

Evlenecek taraflar arasında dinî, iktisadî ve sosyal konum bakımından bir denkliğin var olmasına ne denir?

Doğru Cevap: "E" Kefâet
Soru Açıklaması

Evlenecek taraflar arasında dinî, iktisadî ve sosyal konum bakımından bir denkliğin varolmasına kefâet denir. Evlilik akdinin yürürlüğe girmesi ve sonuçlarını doğurması için gerekli olan şartları taşıyan akde nâfiz, bu şartlardan birini taşımayan akde mevkuf denir. Mehir, erkeğin evlenirken kadına verdiği veya vermeyi taahhüt ettiği malî değeri olan bir şeydir. Müt‘a, kişinin gelir seviyesine göre mehr-i mislin yarısını geçmemek üzere ayrıldığı eşine verdiği mal ya da para cinsinden bir hediyedir. 

2.
Tarafların akit yapma ehliyetine sahip olmaları İki tarafı da tek kişinin temsil etmesi Akdin konusunun, akdin hukuki sonuçlarını taşımaya elverişli olması İcab ile kabulün karşılıklı ve birbirine uygun olması İcab ve kabulün farklı mecliste beyan edilmeleri

Yukarıdakilerden hangileri akdin kuruluş şartları arasındadır?

Doğru Cevap: "D" I, III, IV
Soru Açıklaması

Bir akdin kurulması için tarafların akit yapma ehliyetine sahip olmaları, iki tarafı da tek kişinin temsil etmemesi, akdin konusunun, akdin hukuki sonuçlarını taşımaya elverişli olması, icab ile kabulün karşılıklı ve birbirine uygun olması, icab ve kabulün aynı mecliste beyan edilmeleri gerekmektedir. 

3.

İctihad ehliyetinin, yani müçtehit olmanın en temel şartı şer‘î hükümlerin kaynaklarını çok iyi bilmektir. Arapça bilgisi bunlardan birisi olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi Arapça bilgisi ile ilgili olan doğru bir bilgidir?

Doğru Cevap: "A" Şer‘î hükümlerin asıl kaynağı olduğu için onu bilmek gerektiği
Soru Açıklaması

Kur’an’ın şer‘î hükümlerin asıl kaynağı olduğu ve onu bilmenin gerektiği konusunda görüş ayrılığı yoksa da bu bilginin ölçüsü hususunda farklı görüşler bulunmaktadır. Gazzâlî gibi muhakkik usulcülerin çoğunluğu, Kitab’ın tamamını bilmenin şart olmayıp şer‘î hükümlere ilişkin ayetleri (500 civarında) bilmenin yeterli olduğu görüşündedir. Bu görüş sahiplerine göre, hüküm bildiren ayetleri ezbere bilmek de şart olmayıp ihtiyaç anında bulabilecek biçimde yerlerini bilmek yeterlidir. 

4.

I. Kaynak birliği bulunur.II. Kaynakları, tarih boyunca peygamberler aracılığıyla gönderilen vahiydir.III. Vahye dayalı ilkeler üzerine kurulmuşlardır.IV. Amaç birliği mevcut değildir.V. Asıl amacı, insanları dünya mutluluğuna ulaştırmaktır.İslam hukukunun diğer ilahi^ hukuk düzenleri ile ilişkisine dair hangileri doğrudur?

Doğru Cevap: "C" I, II ve III
Soru Açıklaması

İslam hukukunun diğer ilahi^ hukuk düzenleri ile kaynak birliği bulunmaktadır. Kaynak da, tarih boyunca peygamberler aracılığıyla gönderilen vahiydir. İslam hukuku da da^hil, ilahi^ hukuk düzenlerinin her biri, ilahi^ iradeyi temsil eden vahye dayalı ilkeler üzerine kurulmuştur. İslam hukuku ile diğer ilahi^ hukuk düzenleri arasında amaç birliği de mevcuttur. İlahi^ hukuk düzenlerinin asıl amacı, insanları a^hiret mutluluğuna ulaştırmaktır. 

5.
Kendisinden su isteyen kimseye su vermekten kasten kaçınan kişi, o kimsenin susuzluktan ölmesi halinde adam öldürme suçunu işlemiş sayılır. Gayr-i müslim vatandaşlara ceza hukuku kuralları ilke olarak aynı şekilde uygulanamaz. Had suçlarını işleyen kölelere aynı suçu işleyen hürlere verilen cezanın yarısı uygulanır.

 İslam ceza hukukunda yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri İslam hukukçularının çoğunluğu tarafından kabul edilmektedir?

Doğru Cevap: "D" I ve III
Soru Açıklaması

İslam ceza hukukunda gayr-i müslim vatandaşlara da ceza hukuku kuralları ilke olarak aynı şekilde uygulanır. Kendisinden su isteyen kimseye su vermekten kasten kaçınan kişi, o kimsenin susuzluktan ölmesi halinde adam öldürme suçunu işlemiş sayılır. Had suçlarını işleyen kölelere aynı suçu işleyen hürlere verilen cezanın yarısı uygulanır. 

6.

Yaygın anlamıyla mua^mela^t alanını ele alındığında mua^mela^tın gerek mahiyet ve gerekse kapsam açısından hangi hukukla büyük ölçüde örtüştüğü söylenebilir?

Doğru Cevap: "B" Medeni ve özel hukuk
Soru Açıklaması

Yaygın anlamıyla mua^mela^t alanını ele aldığımızda mua^mela^tın gerek mahiyet ve gerekse kapsam açısından medeni hukuk ve hatta özel hukukla büyük ölçüde örtüştüğü söylenebilir. Mahiyet açısından konuya yaklaştığımızda gerek mua^mela^t ve gerekse medeni hukuk ya da özel hukuk dallarının, insanların normal yaşantılarında ihtiyaç duydukları hukuki ilişki ve işlemleri düzenlediği ve bu ilişkilerdeki tarafların iradelerinin birbirine eşit seviyede bulunduğu görülür. 

7.

İslam hukukunda bir eşyanın kullanılması, ondan istifade edilmesine ne denmektedir?

Doğru Cevap: "B" Menfaat
Soru Açıklaması

İslam hukukunda, mülkiyet hakkının da dahil olduğu, eşya üzerinde en güçlü ve doğrudan kurulan yetkileri “milk” terimi ifade eder. Eşyayı zilyetliğinde bulundurma, kullanma, yararlanma, semerelerini alma, tüketme, yok etme fiili tasarruflardandır. İslam hukukçuları, bir eşyanın somut maddi yapısına, daha doğrusu bizzat eşyanın kendisine ayn derken, bu eşyanın kullanılması, ondan istifade edilmesini ise menfaat terimiyle ifade ederler. 

8.

Ceza kuralarının geriye yürümeyeceği ilkesi ceza hukuku kurallarının hangi bakımdan uygulanması kapsamındadır?

Doğru Cevap: "A" Zaman bakımından
Soru Açıklaması

Ceza hukuku kurallarının zaman bakımından uygulanması ile bir suç tanımı yapan kuralın, ancak o kural yürürlüğe girdikten sonra işlenecek suçlara uygulanabileceği kastedilmektedir. Ceza kuralı, kural yürürlüğe girmeden önce işlenen suçlara uygulanamaz. 

9.

Bütün fıkıh kitapları ibâdât ana bölümü altındaki konularla başlar ve genellikle ilk olarak hangi bölüm incelenir?

Doğru Cevap: "A" kitâbu’t-tahâre
Soru Açıklaması

Bütün fıkıh kitapları ibâdât ana bölümü altındaki konularla başlar ve genellikle ilk olarak temizlik bölümü (kitâbu’t-tahâre) incelenir. Bundan sonra dört temel ibadet olan namaz, zekât, oruc ve hac, her biri müstakil bir başlıkta (kitâbu’s-salât, kitâbu’z-zekât, kitâbu’s-savm, kitâbu’l-hacc) tüm detaylarıyla ele alınır. 

10.
Şahısların yaşamlarındaki normal ihtiyaçlarını gideren ve onlara fayda temin eden ilişkileri düzenleyen hükümlerdir. Yaygın anlamıyla muâmelât alanını ele aldığımızda muâmelâtın gerek mahiyet ve gerekse kapsam açısından medeni hukuk ve hatta özel hukukla büyük ölçüde örtüştüğü söylenebilir. Muâmelât alanının diğer başlığı da Terikâttır.

Yukarıdaki muamelat ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "A" I, II, III
Soru Açıklaması

Muâmelât kelimesi klasik bir tanıma göre “şahısların yaşamlarındaki normal ihtiyaçlarını gideren ve onlara fayda temin eden ilişkileri düzenleyen hükümlerdir. Yaygın anlamıyla muâmelât alanını ele aldığımızda muâmelâtın gerek mahiyet ve gerekse kapsam açısından medeni hukuk ve hatta özel hukukla büyük ölçüde örtüştüğü söylenebilir. Muâmelât alanının diğer başlığı da Terikâttır. 

11.

Hz. Peygamber döneminde İslam hukukunun oluşum süreci açısından bazı özellikler dikkati çekmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu özelliklerden birisidir?

Doğru Cevap: "C" Tedrice riayet
Soru Açıklaması

İslam Hukuku’nun kaynaklarını ifade etmek için kullanılan terimlerden birisi ictihad tır ve bu tanıma uymamaktadır. Benlik ilkesi, zorlaştırma ilkesi ve icma ilkesi bu tanıma uymamaktadır.Hz. Peygamber döneminde İslam hukukunun oluşum süreci açısından bazı özellikler dikkati çekmektedir. İlgili hususlar daha ziyade hükümler vaz edilirken gözetilen hukuk siyasetini yansıtmaktadır. Bu bağlamda tedrice riayet, kolaylık ilkesi ve toplumun maslahatının gözetilmesi, üç temel özellik olarak karşımıza çıkmaktadır. 

12.

İslam hukuku açısından düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi ceza hukuku olarak düşünülebilir?

Doğru Cevap: "E" Ukûbât
Soru Açıklaması

Klasik fıkıh kitaplarının genellikle son kısımlarında yer alan bölümler ukûbât ana başlığına dâhildir. Ukûbât kelimesi, ceza anlamına gelen ukûbe kelimesinin çoğuludur. Bu alanı ifade için bazen ‘caydırıcı cezalar’ anlamına gelen “mezâcir” kelimesi de kullanılır. Bu sebeple bu ana bölüm öncelikli olarak ceza hukuku alanına giren konuları, yani İslam hukuku açısından suç kabul edilen fiilleri, bunlara verilecek cezaları ve bu cezaların nasıl uygulanacağını ele almaktadır. 

13.

Aşağıdaki suçlardan hangisi sırf Allah hakkını ihlâl eden suçlara bir örnek olabilir?

Doğru Cevap: "A" İçki içme
Soru Açıklaması

Sırf Allah hakkını ihlâl eden suçlar: Zina ve içki içme suçları örnek verilebilir. Bunların işlenmesinde başka kişilere doğrudan verilen bir zarar bulunmamaktadır. Zina suçu işleyen kimselerin birbirlerine verdikleri bir zarardan değil, neslin korunması ilkesine aykırılıktan ve evlilik kurumuna yönelik bir saldırıdan söz edilebilir. Benzer şekilde içki içen kimse de başka bir kişinin hakkını değil, aklın korunması ilkesine aykırı davranarak, kamusal bir hakkı ihlâl etmektedir. Çünkü toplum bireylerden oluşmaktadır. Bireylerin fıtratı bozarak kendilerini sağlıksız hale getirmeleri, toplumsal yarar ve düzen açısından bir zarar doğurmaktadır. 

14.

Belirli ve bütün halinde bir eşya üzerinde tek bir şahsa ait olan mülkiyet şeklinde tanımlanan kavramaşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Müstakil mülkiyet
Soru Açıklaması

Mülkiyet hak sahibinin sayısı bakımından tek şahıs mülkiyeti (müstakil/ferdi mülkiyet) ve hisseli (birlikte) mülkiyet şeklinde ikiye ayrılır. Müstakil mülkiyet, belirli ve bütün halinde bir eşya üzerinde tek bir şahsa ait olan mülkiyettir. 

15.

Aşağıdakilerden hangisi evlenme akdinin sıhhat şartlarındandır?

Doğru Cevap: "C" Şahitlerin bulunması
Soru Açıklaması

Ehliyet, meclis birliği, evlenme engelinin bulunmaması ve süreklilik evliliğin in‘ikad şartlarındandır. Ancak şahitlerin bulunması evliliğin sıhhat şartlarındandır. 

16.

Yol kesme sırasında yalnızca mal alınırsa cezası nedir?

Doğru Cevap: "B" Sağ el ile sol ayağın bilekten çaprazlama kesilmesi
Soru Açıklaması

Yol kesme sırasında yalnızca mal alınırsa cezası sağ el ile sol ayağın bilekten çaprazlama kesilmesidir. 

17.

Aşağıdakilerden hangisi ayni hakların kapsamında değildir?

Doğru Cevap: "D" Tabiat üzerinde hakimiyet kurulması
Soru Açıklaması

Aynî haklarla ilgili dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri bu hakkın kapsamıdır. Bir aynî hak sahibine eşya üzerinde mümkün olan tasarruf şekillerinden tamamını ya da bunlardan bazılarını verebilir. Bu tasarruf yetkileri başlıca şunlardan oluşur: Eşyayı zilyetliğinde bulundurma, kullanma, yararlanma, semerelerini alma, tüketme, yok etme gibi fiili tasarruflar; eşyanın mülkiyetinin başkasına geçirilmesi, sınırlı aynî haklarla yüklenilmesi ya da hakkın bedel karşılığı düşürülmesi gibi hukuki tasarruflar. 

18.

Aşağıdakilerden hangisi başlıca geçici evlenme engelleri arasında sayılmamaktadır?

Doğru Cevap: "C" Kan bağı
Soru Açıklaması

Kan bağı geçici bir evlenme engeli değildir. 

19.

Mükellefin yaratanına karşı saygı ve itaatini simgeleyen, dinin yapılmasını istediği belirli ve düzenli bir takım söz ve davranışlara ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" İbâdât
Soru Açıklaması

İbâdât, ibâdet kelimesinin çoğulu olup “ibadetler” demektir. İbadet kelimesi en genel anlamıyla mükellefin yaratanına karşı saygı ve itaatini simgeleyen, dinin yapılmasını istediği belirli ve düzenli bir takım söz ve davranışlardır. 

20.

Yeni bir akit ve yeni bir mehir ile evlenmedikçe kocaya, boşadığı eşine dönme imkânı vermeyen talak türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Bâin talak
Soru Açıklaması

Bâin talak, yeni bir akit ve yeni bir mehir ile evlenmedikçe kocaya, boşadığı eşine dönme imkanı vermeyen talaktır. Kocanın sahip olduğu boşama hakkını gelişigüzel kullanmaması ve boşadıktan sonra evliliği tekrar devam ettirmeye imkanı olması açısından Hz. Peygamber bazı tavsiyelerde bulunmuştur. Hz. Peygamberin bu tavsiyelerine uygun olarak yapılan boşamaya, sünnî talak denir. Ric‘î talak, yeniden nikah ve mehire gerek olmaksızın kocaya, boşadığı eşine dönme imkanı veren talaktır. Bid‘î talak, sünnete aykırı olan boşamadır. 

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.