İslam İbadet Esasları
Deneme Ara Sınavı 1
1.

Sabah aydınlığı başlamadan önce kısa bir süre görülen ve sonra kaybolan dikey beyazlığa ne ad verilmektedir?

Doğru Cevap: "B" Fecr-i kâzib
Soru Açıklaması

Sabaha doğru güneşin doğacağı ufukta beliren beyazlığa fecr (fecir) denir. Sabah aydınlığı başlamadan önce kısa bir süre görülen ve sonra kaybolan dikey beyazlığa fecr-i ka^zib (yalancı fecir) denir. Sonra fecr-i sa^dık ve ikinci fecir de denen enine bir beyazlık belirir. Sıyam ise bir şeyden geri durma, yapmama anlamındaki Arapça ifadedir. 

2.
Aşağıdakilerden hangisi kendisi için belirlenmiş olan temel unsur ve şartları tam olarak taşıyan ibadet ve işlemler olarak ifade edilmektedir?
Doğru Cevap: "E" Sahih
Soru Açıklaması

Sahih: Kendisi için belirlenmiş olan temel unsur (rükün) ve şartları tam olaraktaşıyan ibadet ve işlemlerdir.

3.
Aşağıdakilerden hangisi manevi kirlerden arınmak anlamına gelmektedir?
Doğru Cevap: "A" Tezkiye
Soru Açıklaması

Din, esası itibariyle manevi kirlerden arınma (tezkiye), Allah’ı tanıma, O’na itaat ve ibadet etmekten ibarettir.  Nitekim imanın zıddı olan şirk Kur’ân’da manevi bir pislik (neces) olarak nitelendirilmiştir  Nezâfet ise, sadece hakiki ve maddi pisliklerden temizlenmeyi ifade etmektedir. Maddi temizliğin, özellikle bazı ibadetlerin geçerli (sahih) olmasının şartları arasında sayılması onun ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. 

4.
Aşağıdakilerden hangisi vacib namazlardan değildir?
Doğru Cevap: "E" Cenaze namazı
Soru Açıklaması

Yatsı namazından sonra kılınan üç rekât vitir namazı ile ramazan ve kurban bayramlarında ikişer rek‘at kılınan bayram namazları vacip namazlardır. Bu namazlar, Şâfiî, Hanbelî ve Mâlikî mezheplerinde sünnet namazlar arasında yer almakla birlikte, bu mezheplerde bayram namazlarının farz-ı kifâî olduğu görüşü de vardır. Bir kimsenin kendi iradesiyle kılmayı adadığı nezir namazları da vacip hükmündedir. Bu namazlar en az iki rek‘at olur. İki rek‘at olan tavaf namazı da vaciptir.

5.
Aşağıdaki Abdestin farzlarından hangisi,  sünnî fıkıh mezheplerinden   Hanefîler’e göre gerekli değildir?
Doğru Cevap: "C" Başın tamamını  meshetmek.
Soru Açıklaması

Abdestin farzları, bir fiilin abdest sayılabilmesi için onda bulunması zorunlu olan  ana  unsurları  ifade  eder.  İlgili  ayette  de  zikredildiği  üzere  abdestin farzları dörttür:

Yüzü yıkamak. Kolları dirseklerle birlikte yıkamak. Başı meshetmek. Ayakları topuklarla birlikte yıkamak.

 Abdestin bu dört farzında sünnî fıkıh mezhepleri görüş birliği etmişlerdir. Ancak   Hanefîler’in   dışındaki   üç   mezhep   bu   farzlara   başkalarını   da eklemişlerdir.  Ancak Hanefilere göre başın dörtte birini el içinin ıslaklığıyla meshedilmesi yeterlidir. Doğru cevap C'dir.

6.

Hz. Peygamber'in ''Benim mutluluğum namazdadır.” (Nesa^i^, “Işratü’n-nisa^”, 1) sözü, ibadetin hangi yönüne ışık tutmaktadır?

Doğru Cevap: "A" Allah’a kavuşma ve manevi haz
Soru Açıklaması

Bazı insanlar için ibadetin amacı sadece kulluk imtihanını kazanmaktır. Başka bir seviyedeki insan için ibadetin amacı nefsin terbiye edilmesi ve disiplin altına alınmasıdır. Daha üst bir seviyede olanlar için ise Allah’a ibadet, bunların da üstünde ve ötesinde anlamlar taşır. Mesela bu seviyede olanlar ibadet ettikleri zaman gönüllerinde üstün bir zevk, ruhlarında Allah’a kavuşma duygusu ve manevi bir mutluluk yaşarlar. Hz. Peygamber'in ''Benim mutluluğum namazdadır” (Nesa^i^, “Işratü’n-nisa^”, 1) sözü, ibadetin bu yönüne ve Hz. Peygamber’in seviyesine ışık tutmaktadır. C¸ünkü Hz. Peygamber ibadeti en üst seviyede ve en yoğun duygularla yapıyordu. Bu sebeple de onun namazı, yüce yaratıcı ile bir buluşma ve O’nun huzurunda bir yakarışa dönüşüyordu.

7.

Oruç ibadeti esnasında bireyin göstermiş olduğu en önemli ve gerekli davranış biçimi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde kesin olarak belirtilmiştir?

Doğru Cevap: "A" Sabır
Soru Açıklaması

Oruç aynı zamanda bir sabır eğitimidir. Oruçlu günlük alışkanlıklarını belli bir süre için terk ederek sabretmeye alışır ve aynı zamanda da bundan dolayı sevap kazanır.

8.

Ali Amca tuttuğu orucun Allah katında daha değerli, mükemmele daha yakın olması için ek olarak bazı davranışlarda da bulunmaktadır. Ali Amcanın aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması orucun sünnetleri arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "D" Sadaka almak
Soru Açıklaması

Tutulan orucun Allah katında daha değerli, mükemmele daha yakın olmasıiçin oruçlunun rükün olarak ifade edilen asgari ölçülere ek olarak bazıdavranışlar sergilemesi beklenir. Bunları aşağıdaki şekilde özetlemekmümkündür:1-Sahuru geç, iftarı erken yapmak. 2-Sadaka vermek. 3-İftar yemeği vermek. 4-Hurma veya su ile iftar etmek, iftarda dua etmek. 5-Nâfile namaz kılmak, çokça Kur’ân okumak, istiğfarda bulunmak. 6-İ‘tikâf.

Doğru cevap D'dir.

9.
Aşağıdakilerden hangisi mükellefin fiillerine ilişkin dinî hükümlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Taabbüd
Soru Açıklaması
10.

Hz. Peygamberimiz bir hadisinde 'Namaz müminin mi'râcıdır' buyurmuştur. Peygamberimiz söylemiş olduğu bu hadisinde namaz ile ilgili olarak vermek istediği asıl mesaj aşağıdaki seçeneklerin hangisindedir?

Doğru Cevap: "D" Namaz Allah'ın huzuruna çıkma imkanı sunar
Soru Açıklaması

Peygamberimiz bir hadislerinde “Namaz müminin mi‘râcıdır” buyurmuş ve müminin namaz kılarken Allah’ın huzuruna kabul edildiğini belirtmiştir.

11.
Aşağıdakilerden hangisi 'Hükmi Temizlik'tir?
Doğru Cevap: "C" Teyemmüm
Soru Açıklaması

Hükmi temizlik sadece Teyemmüm için geçerli olan bir tanımdır. A, B ve E şıkları dinde ibadet için doğal temizliği ifade ederken Kurban kesmek bir ibadet  türü ve manevi temizlenmeye yol olsa da çeldiricidir. Doğru yanıt 'C' şıkkıdır. 

12.
"Kendisi için belirlenmiş olan temel unsur ve şartları tam olarak taşıyan ibadet ve işlemlerdir." Aşağıdaki seçeneklerden hangisi verilen ifadenin karşılığını verir?
Doğru Cevap: "D" Sahih
Soru Açıklaması

Sahih. Doğru cevap D'dir.

13.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi ibadetin önemini anlatan ifadelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Şükürsüz hale gelir
Soru Açıklaması

 Doğru cevap C'dir.

14.
Ramazan ayının başlangıcı için şaban ayının 29’unda hilalin görülmesi esas alınacak olsa, yetkili karar organı, en az kaç Müslüman şahidin şahitliği ile karar verir?
Doğru Cevap: "D" Hava açıksa büyük kalabalık, bulutlu ise bir  
Soru Açıklaması
15.
Fıkıh literatüründe “manevi kirlilik” durumunu ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Hades 
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozan durumlardan biridir?
Doğru Cevap: "A" Ağız dolusu kusmak
Soru Açıklaması
17.

Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarından biri değildir?

 

Doğru Cevap: "E" Önce elleri bileklerle birlikte üç defa yıkamak  
Soru Açıklaması

Önce elleri bileklerle birlikte üç defa yıkamak, abdestin başlıca sünnetlerinden biridir. 

18.
Aşağıdakilerden hangisi “müekked sünnet”i tanımlamaktadır?
Doğru Cevap: "C" Hz. Peygamber’in devamlı yapıp ara sıra terk ettiği sünnet
Soru Açıklaması
19.
Hanefîler’e göre vitirden başka namazlarda okunmayan; ancak, sıkıntı, fitne ve belâ meydana gelmesi halinde sabah namazlarının farzında okunabilen dua aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kunut duası
Soru Açıklaması

Vitir namazı, sadece ramazan ayında cemaatle kılınır ve imam bu namazı açıktan kıldırır. Hem imam hem de cemaat kunût duasını gizli okur. Hanefîler’e göre vitirden başka namazlarda kunût duası okunmaz. Yalnız, sıkıntı, fitne ve belâ meydana gelmesi halinde sabah namazlarının farzında kunût duası okunabilir.

20.

Aşağıdaki namazlardan hangisi Peygamber Efendimize farz kılınmıştır?

Doğru Cevap: "A" Teheccüd namazı
Soru Açıklaması

Kuşluk (Duhâ) Namazı, güneş doğup kerâhet vakti çıktıktan sonra istivâ vaktine kadar iki, dört, sekiz veya on iki rek’at namaz kılmak müstehaptır. Tahiyye, selam vermek, “tahiyyetü’l-mescid” ise, mescidin Rabbine selam vermek, O’na tâzimde bulunmak demektir. Ziyaret, eğitim, öğretim gibi bir maksatla bir mescide giren Müslümanın, mescidde Rabbine tâzimde bulunmak üzere iki rek‘at nâfile namaz kılması müstehaptır. Tesbih namazı, her rek’atında yetmiş beş defa “Sübhânallâhi ve’l-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe ille’llahu ve’llâhu ekber” diye tesbih okunan dört rek’atlı bir namazdır ve sevabı pek çoktur. Hâcet namazı, uhrevî veya dünyevi bir ihtiyacı bulunan kişi, yatsı namazından sonra iki veya dört rek’at namaz kılar, ardında da bir dua yaparak, ihtiyaç duyduğu işin meydana gelmesi için Allah’tan niyaz eder. Yatsı namazının ardından daha uyumadan veya biraz uyuduktan sonra kılınacak nâfile namazına “gece namazı” denir ki, bunun sevabı çoktur. Bir süre uyuduktan sonra kalkılıp kılınırsa “teheccüd namazı” adını alır. Tehüccüd namazı, Peygamber Efendimiz hakkında farzdır. Bu nedenle doğru cevap A'dır. 

 

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.