İslam İbadet Esasları
Deneme Ara Sınavı 7
1.

Aşağıdakilerden hangisi “ibadet” sözcüğünü karşılayan anlamlardan birisi değildir?

Doğru Cevap: "C" Hakkını arama
Soru Açıklaması

Arapça bir kelime olan “ibadet” sözlükte “boyun eğme, alçak gönüllü olma, iteat, kulluk, tapma, tapınma” gibi anlamlara gelir. Dinî bir terim olarak ibadetin genel anlamı, her şeyin yaratıcısı olan Allah’a içten gelerek ve gönüllü olarak yönelmek, boyun eğmek ve iteat etmektir.

2.
I. Yüzünü yıkamak II. Kollarını dirseklerle birlikte yıkamak III. Acele etmek IV. Başı meshetmek V. Ayakları topuklarla birlikte yıkamak Yukarıdakilerden hangileri abdestin farzları arasında yer almaktadır?
Doğru Cevap: "D" I, II, IV ve V
Soru Açıklaması

Abdestin farzları, bir fiilin abdest sayılabilmesi için onda bulunması zorunluolan ana unsurları ifade eder. İlgili ayette de zikredildiği üzere abdestinfarzları dörttür:1. Yüzü yıkamak.2. Kolları dirseklerle birlikte yıkamak.3. Başı meshetmek.4. Ayakları topuklarla birlikte yıkamak.

Abdestin dinen geçerli (sahih) olması, farzların yanında bazı şartların yerine getirilmesine bağlıdır. Zira Hz. Peygamber abdest alırken acele eden ve abdest azalarını tam olarak yıkamayan bazı kimseleri ikaz ederek şöyle buyurmuştur: “Ökçeleri cehennemde yanacakların vay haline! Abdesti tam alın”.

3.
Aşağıdakilerden hangisi dinen ve fıkhen necis sayılan maddelerden değildir?
Doğru Cevap: "A" Eti yenen hayvanın salyası
Soru Açıklaması

Dinen ve fıkhen necis sayılan maddeler ana hatlarıyla şöyledir: Akan kan, domuz eti, sarhoş edici içkiler, insan dışkısı, idrarı ve ağız dolusu kusmuğu, eti yenmeyen hayvanların salyaları, eti, idrarı ve dışkısı. Doğru cevap A'dır.

4.
Aşağıdakilerden hangisi yapıldığında namazı bozmaz?
Doğru Cevap: "E" Namazların başlangıcında Sübhâneke’yi içinden okumak  
Soru Açıklaması

Namazların başlangıcında Sübhâneke’yi içinden okumak namazı bozmaz. Doğru cevap E'dir.

5.

Aşağıdakilerden hangisi dinen ve fıkhen necis sayılan maddelerden biridir?

 

 

Doğru Cevap: "C" Sarhoş edici içkiler  
Soru Açıklaması

Dinen ve fıkhen necis sayılan maddeler ana hatlarıyla şöyledir: Akan kan, domuz eti, sarhoş edici içkiler, insan idrarı, dışkısı, ağız dolusu kusmuğu, eti yenmeyen hayvanların salyası, eti, idrar ve dışkısı necistir. Etinin yenmesi ister helal isterse haram olsun, akıcı kanı olan kara hayvanlarından olup dinî usûle uygun biçimde boğazlanmadan ölen veya öldürülen hayvanların etleri de necistir. Bu sayılan maddelerin necis olduğunda görüş birliği vardır. 

6.

Aşağıdakilerden hangisi vacip namazlar arasındadır?

Doğru Cevap: "B" Vitir namazı
Soru Açıklaması

Vitir namazı vacip olan namazlar arasındadır ve doğru cevap B'dir

7.
Aşağıdakilerden hangisi orucu bozmaya izin veren hallerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Bilerek ve isteyerek kusma
Soru Açıklaması

Kasıtlı kusma durumunda miktar belirleyici önem taşır. Kasıtlı kusma da ağız dolusu madde çıkarılması orucu tartışmasız bozar ve kaza edilmesi gerekir. 

8.

Aşağıdakilerden hangisi oruç tutmaya engel olan hâllerden biridir?

Doğru Cevap: "E" Ay hâli
Soru Açıklaması

Ay hâli (hayız, âdet) oruç tutmaya engeldir. Yolculuk, hastalık, yaşlılık  ve savaş hâlleri ise oruç tutmamaya izin veren hâllerdir.

9.

Kaynaklarda salâtü’l-havf olarak geçen korku namazı, korku ve tehlike halinde Müslüman askerlerin, nöbet ve savaş halinin gereği olan önlemleri almayı ihmal etmemek amacıyla gazve alanında kılınmaktadır. Buna göre aşağıdaki gazvelerin hangisinde "salatü'l havf" Peygamber Efendimiz tarafından kıldırılmamıştır?

Doğru Cevap: "C" Hendek
Soru Açıklaması

Kur’ân-ı Kerim’de bir ayette korku namazına işaret edilmiş (el-Bakara 2/239), diğer bir ayette ise korku namazının cemaatle ne zaman ve nasıl edâ edileceği özlü bir biçimde belirtilmiş (enNisâ 4/101-104) ve ayrıntılar Sünnet’e bırakılmıştır. Peygamber Efendimiz, “Zâtu’r-rikâ”, “Batnu nahl”, “Usfân”, “Zîkared” gazvelerinde korku namazını kıldırmıştır. Daha sonraları, sahabîler de yaptıkları şavaşlarda korku namazını kılmışlardır. Fıkıh bilginleri, fiilen çarpışma devam ederken namaz kılınıpkılınamayacağını tartışmışlardır. Nitekim Hz. Peygamber ve askerleri, Hendek savaşında fiilen çarpışma devam ettiği için üst üste dört vakit namazını kılamamış ve daha sonra bunları kazâ etmiştir. Buradan da anlaşılacağı üzere doğru cevap C'dir.

10.
I. Erkek olmakII. Hür olmakIII. Mazereti olmamakIV. Yolcu olmamakYukarıdakilerden hangisi veya hangileri Cuma namazının farz olmasının şartlarındandır?
Doğru Cevap: "E" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması

Cuma namazı herkese farz değildir. Cuma namazının vücup şartları yani bir kimseye - Müslüman, akıllı ve bâliğ olma şartlarına ek olarak- farz olmasının şartları şunlardır:1. Erkek olmak.2. Hür olmak. 3. Mukîm olmak. Cuma namazı, cuma namazı kılınan yerde ikamet eden kimselere farzdır. Buna göre, dinen yolcu (müsafir) sayılan kimseye cuma namazı farz değildir, kılarsa sahih olur ve artık öğle namazını kılmaz.4. Sağlıklı olmak.5. Mazereti olmamak. Bir mazereti sebebiyle cumaya gidemeyen veyacumaya gittiği takdirde, mal, can ve namusunun zayi olacağından endişeeden kimselere cuma namazı farz değildir.

Buna göre doğru cevap E seçeneğindedir.

11.
Abdestin çeşitleri nelerdir?
Doğru Cevap: "C" Farz, vacip, ve mendup  
Soru Açıklaması

Abdest; farz, vacip, ve mendup olmak üzere üç kısma ayrılır. 

12.
Sadece hakiki ve maddi pisliklerden temizlenmeyi ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Nezâfet
Soru Açıklaması

Fıkıh literatüründe temizliği ifade etmek için “tahâret”, yer yer de “nezâfet” kelimesi kullanılmaktadır. Ancak tahâret nezâfetten daha kapsamlıdır. Çünkü tahâret, hem maddi ve hakiki pisliklerden (necâset) hem de hükmi kirlilik halinden (hades) temizlenmeyi kapsamaktadır. Hatta bu kelimenin kalbin, gurur, kin, kıskançlık gibi ahlaki ve manevi kirlerden temizlenmeyi de kapsadığı ifade edilmektedir. Nezâfet ise, sadece hakiki ve maddi pisliklerden temizlenmeyi ifade etmektedir. Her iki kelimenin eş anlamlı olarak kullanıldığı da olmaktadır. Doğru yanıt A'dır.

13.

Fecr-i Kazib ne anlama gelmedktedir?

Doğru Cevap: "D" Yalancı tan
Soru Açıklaması

Fecr-i Kazib yalancı tan anlamına gelmektedir ve doğru cevap D'dir. 

14.

Aşağıdakilerden hangisi bir manevi kirlilik hali değildir ?

Doğru Cevap: "A" İstifra etmek
Soru Açıklaması

Haset etmek ve kıskançlık aynı manada olup B ve D maddelerindeki gibi kalben ( manevi) kirliliği ifade ederler.İstifra etmek yani kusmak ise maddi bir kirlilik halidir. Doğru cevap 'A'

15.
Aşağıdakilerden hangisi Cuma Namazının sahih olmasının şartlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Mukim olmak
Soru Açıklaması

Mukîm olmak. Cuma namazı, cuma namazı kılınan yerde ikamet eden

kimselere farzdır. Cuma Namazının farz olmasının şartlarından biridir.

16.
Kadının âdet ve lohusalık dışındaki kanamalarının genel adına ne denir?
Doğru Cevap: "D" İstihâza
Soru Açıklaması

Fıkıhta “özür kanı” olarak da adlandırılan istihâza, terim olarak rahmin içindeki damarlardan hayız ve nifas hali dışında ve bir hastalık veya yapısal bozukluk sebebiyle gelen kana denilir. Buna göre istihâza, kadının âdet ve lohusalık dışındaki kanamalarının genel adıdır. Fıkıh bilginleri, hayız ve nifasın âzami sürelerini belirlemeye çalışırken, hayız ve nifas kanı ile istihâza kanını birbirinden ayırt etmeyi de hedeflemişlerdir. Aynı zamanda onlar bu konuda kadınlara genel ve pratik bir ölçü vermek de istemişlerdir. Bu konuda her bir kadının kendi tecrübe ve kanaati önem taşır. Ancak bir hastalık durumu söz konusu olduğu için, nihaî olarak tıp biliminin tesbitlerinin ölçü alınması gerekir. Doğru yanıt D'dir.

17.

Ramazan ayına mahsus bir namaz olup yatsı namazının vaktinde kılınan namaz aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Teravih
Soru Açıklaması

Terâvih namazı Ramazan ayına mahsus bir namaz olup yatsı namazının vaktinde vitirden önce yirmi rek’at olarak kılınır.

18.

Öğle vaktinin çıktığı andan itibaren başlayan ve güneşin batması ile son bulan namaz vakti aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" İkindi
Soru Açıklaması

İkindi namazının vakti, öğle vaktinin çıktığı andan itibaren başlar ve güneşin batması ile son bulur.

19.

“Sünnet olmak, etek tıraşı olmak, tırnak kesmek, koltuk altı kıllarını temizlemek, bıyıkları kısaltmak, sakalları uzatmak, misvak kullanmak, burna su çekmek, parmak boğumlarını yıkamak ve su ile tahâretlenmek fıtrattandır”

Yukarıda verilen hadisin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Temizlik evrensel ve insana ait bir değer ve özelliktir.
Soru Açıklaması

Hz. Peygamber’in bu hususları fıtrata bağlamasından anlaşılmaktadır ki, temizlikevrensel ve insana ait bir değer ve özelliktir. Bu hadisin vermek istediği temel mesajlardan biri şudur: İnsana temizlik yaraşır, insanlığının farkında olantemiz olmak zorundadır. 

20.

Aşağıdaki seçeneklerde gösterilen kişilerden hangisine fitre verilebilir?

Doğru Cevap: "E" Enişte
Soru Açıklaması

Fitre, zekât alma hakkı olanlara verilir. Bunlar genelde temel ihtiyaçlarını karşılayamayan fakirlerdir. Zekât gibi fitre de fakir bile olsalar anne, baba, dede, nine gibi usûl hısımlarına ve evlat, torun gibi fürû hısımlarına verilmez. Bu mesele zekât ünitesinde daha ayrıntılı olarak anlatılacaktır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.