İslam İbadet Esasları
Deneme Ara Sınavı 8
1.

Bir davranışın ibadet olabilmesi için, inanılarak, samimiyetle, iyi niyetle ve dünyaya ait bir menfaat beklemeden yapılması gerekir.

Yukarıda bahsedilen anlayışı ifade eden terim aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Taabbüt
Soru Açıklaması

Taabbüd. Doğru cevap B'dir.

2.
Guslün sünnet ve adabına  göre Cünüp olan bir şahıs aşağıdaki seçeneklerde belirtilenlerden hangisini yapabilir?
Doğru Cevap: "D" Fâtiha,  İhlâs,  Âyetü'l-kürsî  gibi  sûre  ve  ayetleri okumak
Soru Açıklaması

Cünüp  olan  kimseye  dinen  bazı  kısıtlamalar  getirilmiştir.  Buna  göre, cünüp  kimse  temizleninceye  kadar,  farz  veya  nâfile  herhangi  bir  namaz kılamaz,  tilâvet  secdesi  yapamaz,  Kâbe’yi  tavaf  edemez,  Mushafı  eline alamaz, camiye giremez ve orada bulunamaz. Ancak bu kimseler dua ve zikir amacıyla  besmele  çekip  Fâtiha,  İhlâs,  Âyetü'l-kürsî  gibi  sûre  ve  ayetleri okuyabilirler. Doğru cevap D'dir.

3.
Hayız ve Nifaz durumlarında kadınların tabi oldukları dini hükemlere bakıldığında aşağıdakilerden hangisi yanlış bir hükmü içeren seçenektir?
Doğru Cevap: "D" Hayız süresince terk edilen namazların kazâ edilmesi gereklidir.
Soru Açıklaması

Hayız ve nifas, bir nevi abdestsizlik ve cünüplük hali, yani hükmi kirlilik (hades) veya mazeret kabul edilir. Bu durumda olan kadınların tabi oldukları dinî hükümler kısaca şöyledir:1. Boy abdestinin (gusül) gerekmesi ve cinsel ilişkinin yasak olması: Hayız ve nifas durumunda olan kadınların bazı ibadetleri yapmaları ve cinsel ilişkiye girmeleri haramdır. Dolayısıyla bu durumları sona eren kadınların boy abdesti almaları gerekir. Namaz, oruç ve hacda tavaf gibi ibadetleri yapabilmeleri, Kur’ân’ı ele almaları ve Kur’ân okuyabilmeleri ve kocalarının kendileriyle cinsel ilişkiye girebilmesi için böyle bir abdesti almaları farzdır.2. Kadının âdet görmekle ergen sayılması: Genç kız âdet görmeye başlayınca ergen sayılır ve namaz, oruç, hac, zekât gibi dinî emir ve yasakların muhatabı olur.3. Namazdan muaf tutulma ve orucu erteleme: Âdetli ve loğusa kadının namaz kılması ve oruç tutması câiz değildir. Hayzın bu iki ibadetin ifasına engel bir mazeret sayıldığında fıkıh bilginleri görüş birliği etmişlerdir. Hayız süresince terk edilen namazların kazâ edilmesinin gerekmediği, oruçların ise temizlendikten sonra tutulacağı hususlarında da görüş birliği vardır. Bu konudaki görüş birliğinin delili, Hz. Peygamber'in bilgi ve onayı dâhilinde cereyan eden uygulamalardır. Doğru yanıt D'dir.

4.

"İbadette temel amaç" aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Allah için yapmak, O'nun hoşnutluğunu kazanmak ve nimetlerine şükretmektir
Soru Açıklaması

Allah için yapmak, O'nun hoşnutluğunu kazanmak ve nimetlerine şükretmektir. Doğru cevap E'dir.

5.
Aşağıdaki namazlardan hangisi cemaatle kılınmaz?
Doğru Cevap: "C" Tahiyyetü’l-mescid
Soru Açıklaması
6.

Fıkıhta, secde ayetlerinin okunmasından dolayı yapılan secdeye ne ad verilir?

Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması

Tilâvet” sözlükte okuma anlamına gelir. Fıkıhta, secde ayetlerinin okunmasından dolayı yapılan secdeye “tilâvet secdesi” denir.

7.
Aşağıdaki yemin cümlelerinden hangisi Hanefîlere göre sorumluluk doğurmaz? 
Doğru Cevap: "E" Vallahi inşallah yarın senin evi boyayacağım. 
Soru Açıklaması
8.

Yapılıp yapılmaması sevap veya günah açısından eşit olan mükellef fiili aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Mubah
Soru Açıklaması

Allah veya Resulü’nün, mükellefi yapıp yapmamakta serbest bıraktığı fiile “mubah” denir. “Helal” ve “ca^iz” terimleri de mubahla eşanlamlı olarak kul- lanılır. Mubahın yapılmasında ve yapılmamasında sevap veya günah yoktur. Müstehab güzel görülen, sevimli ve tercih edilen amel demektir. Müekked sünnet pekiştirilmiş ve güçlü sünnet demektir. Bunlar, Hz. Peygamber’in devamlı olarak yaptığı ve sırf mecburi olmadığını göstermek için ara sıra terk ettiği fiillerdir. Farz-ı ayn ise mükellef olan her Müslümanın kendisinin yerine getirmesi gerekli olan farzlardır.

9.

Aşağıdakilerden hangisi imanla bağdaşan bir durumdur?

Doğru Cevap: "D" Kişinin evini sürekli temiz tutması
Soru Açıklaması

Temizliğe verilen önemden dolayıdır ki, Yüce Allah’ın huzurunda durup namaz kılmak isteyen bir Müslümanın önce beden, elbise ve mekândan oluşan maddi temizliği yerine getirmesi sonra da kalbini temizlemesi istenmiştir.

10.

Aşağıdakilerden hangisi nifaz ile ilgili olarak yanlış verilmiş bir bilgidir?

Doğru Cevap: "D" Loğusalığın en uzun süresi hanefilere göre altmış gündür.
Soru Açıklaması

Nifas, doğumun arkasından gelen kandır. Bu kanın gelmesiyle kadında bazı ibadetleri yapmaya engel olan hükmi kirlilik (hades) durumu oluşur. Dilimizde bu duruma loğusalık, nifas halindeki kadına da loğusa denir. Hayızlı kadın gibi loğusa da maddeten temiz sayılır. Dolayısıyla onun da, bedeni, artığı, teri ve pişirdiği temizdir. Loğusalığın en kısa süresi için bir sınır yoktur. Bir gün bile sürebilir. Bu süreyi belirleyen bir ayet veya hadis olmadığından, loğusalığın var olduğu süre dikkate alınır. Bu süre de kadınlara göre değişebilir. Hanefilere göre en uzun süresi kırk, Şâfiîlere göre ise altmış gündür. Azami süreden sonra gelen kan istihâza kanı sayılır. Nifasın başlangıcı, el ayak gibi organları belirmiş bir çocuğun dünyaya gelmesiyle başlar. Henüz organları belirmemiş bir düşükten dolayı nifas hükümleri uygulanmaz. D seçeneğinde Hanefilere göre altmış gün dendiği için cevap D dir.

11.
Hz. Peygamber’in bildirdiğine göre cennete girecek insanlar dünyadaki önemli amellerine göre değişik kapılardan girecek, hatta bazıları bu kapıların her birinden ayrı ayrı davet edilecektir. Cennette sadece oruçluların girişine izin verilecek kapı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Rayyân
Soru Açıklaması

Cennetin sekiz kapısı vardır: Salat, Cihad, Reyyan, Sadaka (Zekât), Hac, Af, Eymen (Sağ, mübarek) ve Zikir-İlim kapısı.  Bu kapılardan biri de oruçluların girişine ayrılmış olan “Rayyân” kapısıdır. Bu kapı, onlar girdikten sonra kapatılacak, başkaları oradan giremeyecektir

12.
“Güneşin gökyüzünde çıktığı en yüksek noktadan batıya doğru meyletmesi” aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" Zevâl 
Soru Açıklaması
13.

Hayız ve nifas durumunda kadınların dinen aşağıdakilerden hangisini yapmasında bir sakınca yoktur?

Doğru Cevap: "C" Dua etmek
Soru Açıklaması

Hayız ve nifas durumunda olan kadınların mamaz, oruç ve hacda tavaf gibiibadetleri yapabilmeleri, Kur’ân’ı ele almaları ve Kur’ân okuyabilmelerive kocalarının kendileriyle cinsel ilişkiye girebilmesi için boy abdesti almaları gereklidir.

14.
İslam dininin kabul ettiği hükmi kirlilik haline ne denir?
Doğru Cevap: "B" Hades
Soru Açıklaması

Maddi anlamda kirli ve pis (necis) olmak yanında dinimiz bazı durumları maddi boyutunun ötesinde, hükmen kirlilik kabul etmiştir. Mesela, abdestsizlik ve cünüplük (hades) dinin kabul ettiği hükmî kirlilikhallerindendir. 

15.

Öğle ile ikindiyi ikindi vaktinde, akşam ile yatsıyı yatsı vaktinde birleştirilerek peş peşe kılmak aşağıdakilerden hangisine örnektir?

Doğru Cevap: "B" Cem-i Tehir
Soru Açıklaması

Öğle ile ikindiyi ikindi vaktinde, akşam ile yatsıyı yatsı vaktinde birleştirilerek peş peşe kılmak cem-i tehir e örnektir ve doğru cevap B'dir.

16.

Büyük temizlik  olarak da adlandırılan gusülün diğer bir adı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" tahâret-i kübrâ
Soru Açıklaması

büyük hades (hades-i ekber)

küçük hades (hades-i asğar)

Büyük temizlik (tahâret-i kübrâ)

Küçük temizlik (tahâret-i suğrâ)

ağır necaset (necâset-i galîza)

17.
İslam inancına göre dinen ve fıkhen  domuz eti,  sarhoş  edici  içkiler,  insan  idrarı,  dışkısı,  ağız  dolusu  kusmuğu gibi temiz olmayan şeylere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Necaset
Soru Açıklaması

Fıkıh bilginleri dinen necis sayılan ve namaz kılacak kimsenin beden, elbise  ve  namaz  kılacağı  yerde  bulunduğu  takdirde  namazın  sıhhatini engellemeyecek necâset miktarını belirlemeye çalışmışlardır. Bu belirlemeyi yaparken de hangi maddelerin pis olduğunu açıklamışlardır. Buna göre dinen ve fıkhen necis sayılan maddeler ana hatlarıyla şöyledir: Akan kan, domuz eti,  sarhoş  edici  içkiler,  insan  idrarı,  dışkısı,  ağız  dolusu  kusmuğu,  eti yenmeyen hayvanların salyası, eti, idrar ve dışkısı necistir. Etinin yenmesi ister helal isterse haram olsun, akıcı kanı olan kara hayvanlarından olup dinî usûle uygun biçimde boğazlanmadan ölen veya öldürülen hayvanların etleri de necistir. Bu sayılan maddelerin necis olduğunda görüş birliği vardır. Doğru cevap E'dir.

18.
Hangisi abdestin farzlarından değildir?
Doğru Cevap: "B" Gargara etmek
Soru Açıklaması

Gargara etmek abdestin 4 şartından biri değildir. Bu şartlar A, C, D ve E şıklarında verilmiştir. Doğru yanıt 'B' şıkkıdır.

19.
Aşağıdakilerden hangisi, yolcu olan bir kişinin kılacağı farz namazlarda uyması gereken kurallardan birisidir?
Doğru Cevap: "B" Dört rek'atlık farz namazları ikişer rek'at olarak kılmak
Soru Açıklaması

Hanefî mezhebine göre, yolculuklarda dört rek’atlı farz namazların kısaltılıp ikişer rek’at olarak kılınması vaciptir; yolcunun namazlarını bilerek iki rek’attan fazla kılması mekruhtur. Bununla birlikte iki rek’at kılıp da teşehhütte bulunduktan yani tahiyyatı okuduktan sonra kalkıp iki rek’at daha kılacak olsa farzı edâ etmiş, son iki rek‘at da nâfile olmuş olur. Ancak vacip olan kısaltmayı terketmiş ve namaz selamını geciktirmiş olmasından dolayı, kötü bir iş yapmış sayılır. Fakat o kişi, birinci teşehhüdü terketse veya ilk iki rek’atta kıraatte bulunmamış olsa yani Fâtiha ve sûre/ayet okumamış olsa, farzı edâ etmiş olmaz. Namazını unutarak tam kılan yolcunun ise, namaz selamını geciktirmiş olmasından dolayı sehiv secdesi yapması gerekir. Mâlikîlere göre, namazları kısaltmak sünnet-i müekkededir. Doğru cevap B'dir.

20.
Müslümanlar Ramazan Bayramı'nda aynı zamanda sosyal içerikli bir malî ibadet olarak sadaka vermekle yükümlüdür. Bu gün ödenmesi gereken sadakaya ne denilmektedir?
Doğru Cevap: "E" Fıtır sadakası
Soru Açıklaması

Ramazan ayı boyunca oruç tutan Müslümanlar bu ay sona erip şevval ayı girince oruca son verirler ve bayram yaparlar. Arapça’da bu bayrama îdü’lfıtr (fıtr bayramı) denir. “Fıtr” (fıtır), oruçlu olmama halini ifade eder. Müslümanlar bu bayramda aynı zamanda sosyal içerikli bir malî ibadet olarak sadaka vermekle yükümlüdür. Bu gün ödenmesi gereken sadakaya sadakatü’l-fıtr (fıtır sadakası/fitre) veya zekâtü’l-fıtr (fıtır zekâtı/fitre zekâtı) denir. Bu manada dilimizde fitre kelimesi yaygınlık kazanmıştır. Doğru cevap E'dir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.