İslam İbadet Esasları
Deneme Ara Sınavı 9
1.
Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Elleri yıkamak
Soru Açıklaması

Abdestin farzları dörttür; 1.Yüzü yıkamak, 2. Kolları dirseklerle birlikte yıkamak, 3. Başı meshetmek, 4. Ayakları topuklarla birlikte yıkamak. Elleri yıkamak bunların arasında yer almaz. Doğru cevap A'dır.

2.
Hangisi namaza başlamadan önce yerine getirilmesi gereken şartlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Ka‘de-i ahi^re
Soru Açıklaması

Namaza başlamadan önce yerine getirilmesi gereken şartlar vardır ki, bunlar hadesten tahâret, necâsetten tahâret, setr-i avret, istikbâl-i kıble, vakit   ve niyetten ibarettir. 

Ka‘de-i ahi^re (Son Oturuş) namazın rükünlarındandır. Doğru cevap E'dir.

3.
Aşağıdaki terimlerden hangisi tek başına namaz kılanı ifade eder?
Doğru Cevap: "E" Münferid
Soru Açıklaması
4.
Cebrail'in İmamlık adıyla meşhur olan hadis bizlere hangi bilgiyi aktarmaktadır?
Doğru Cevap: "C" Namaz vakitleri
Soru Açıklaması

Cebrail'in İmamlığı adıyla meşhur olan hadis bizlere namaz vakitleri hakkında bilgi verir. doğru cevap C'dir

5.

Her şeyin yaratıcısı olan Allah'a içten gelerek ve gönüllü olarak yönelmek, boyun eğmek ve ibadet etmektir.

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yukarıda verilen dini terimi ifade etmektedir?

Doğru Cevap: "C" İbadet
Soru Açıklaması

İbadet. Doğru cevap C'dir.

6.

Aşağıdakilerden hangisi sadece hakiki ve maddi pisliklerden temizlenmeyi ifade etmektedir?

Doğru Cevap: "B" Nezâfet
Soru Açıklaması

Fıkıh literatüründe temizliği ifade etmek için “tahâret”, yer yer de “nezâfet” kelimesi kullanılmaktadır. Ancak tahâret nezâfetten daha kapsamlıdır. Çünkü tahâret, hem maddi ve hakiki pisliklerden (necâset) hem de hükmi kirlilik halinden (hades) temizlenmeyi kapsamaktadır. Hatta bu kelimenin kalbin, gurur, kin, kıskançlık gibi ahlaki ve manevi kirlerden temizlenmeyi de kapsadığı ifade edilmektedir. Nezâfet ise, sadece hakiki ve maddi pisliklerden temizlenmeyi ifade etmektedir.

7.
Aşağıdaki eylemlerden hangisi dar anlamda ibadet kapsamına girmez?
Doğru Cevap: "B" Tefekkür etmek
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi ramazan ayında orucu ertelemeye izin veren hallerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Çocuk bakıcılığı
Soru Açıklaması
9.
Namazın sıhhatine engel olan “katı necâset miktarı” aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" 3,5 gram (1 dirhem) 
Soru Açıklaması
10.

Yatsı namazından sonra kılınan üç rekât vitir namazı ile ramazan ve kurban bayramlarında ikişer rek‘at kılınan bayram namazları '_______________'dır. Boşluğa gelmesi gereken uygun ifade aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yer almaktadır?

Doğru Cevap: "A" Vacip namazlar
Soru Açıklaması

Yatsı namazından sonra kılınan üç rekât vitir namazı ile ramazan ve kurban bayramlarında ikişer rek‘at kılınan bayram namazları vacip namazlardır.

11.

Aşağıdakilerden hangisi, yolcu olan bir kişinin farz namazlarda uyması gereken kurallardan birisidir?

Doğru Cevap: "B" Dört rek'atlık farz namazları ikişer rek'at olarak kılmak
Soru Açıklaması

Hanefî mezhebine göre, yolculuklarda dört rek’atlı farz namazların kısaltılıp ikişer rek’at olarak kılınması vaciptir; yolcunun namazlarını bilerek iki rek’attan fazla kılması mekruhtur. Bununla birlikte iki rek’at kılıp da teşehhütte bulunduktan yani tahiyyatı okuduktan sonra kalkıp iki rek’at daha kılacak olsa farzı edâ etmiş, son iki rek‘at da nâfile olmuş olur. Ancak vacip olan kısaltmayı terketmiş ve namaz selamını geciktirmiş olmasından dolayı, kötü bir iş yapmış sayılır. Fakat o kişi, birinci teşehhüdü terketse veya ilk iki rek’atta kıraatte bulunmamış olsa yani Fâtiha ve sûre/ayet okumamış olsa, farzı edâ etmiş olmaz. Namazını unutarak tam kılan yolcunun ise, namaz selamını geciktirmiş olmasından dolayı sehiv secdesi yapması gerekir. Mâlikîlere göre, namazları kısaltmak sünnet-i müekkededir. Doğru cevap B'dir.

12.
Hz. Peygamber bir hadislerinde temizlikle fıtrat arasında ilişki kurmuş ve şöyle buyurmuştur: “Sünnet olmak, etek tıraşı olmak, tırnak kesmek, koltuk altı kıllarını temizlemek, bıyıkları kısaltmak, sakalları uzatmak, misvak kullanmak, burna su çekmek, parmak boğumlarını yıkamak ve su ile tahâretlenmek fıtrattandır.” Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde ifade edilen düşünce Hz. Peygamber'in vermek istediği mesaja uygun değildir?
Doğru Cevap: "B" İslamı, diğer dinlerden ayıran en önemli fark temizliktir.
Soru Açıklaması

Hadiste geçen fıtrat, peygamberlerin âdeti ve sünneti anlamına gelebileceği gibi, bütün din ve şeriatların ortaklaşa benimsedikeri uygulama da olabilir. Hatta bu kelimenin, insan olarak yaratılmanın tabii gerekleri gibi anlaşılması da mümkündür. Hz. Peygamber’in bu hususları fıtrata bağlamasından anlaşılmaktadır ki, temizlik evrensel ve insana ait bir değer ve özelliktir. Bu hadisin vermek istediği temel   mesajlardan biri şudur: İnsana temizlik yaraşır, insanlığının farkında olan temiz olmak zorundadır.

13.

Hanefî mezhebinde erkeklerin avret yeri sayılan uzuvları nelerdir?

 

Doğru Cevap: "D" Göbek altından dizlerin altına kadar olan kısımdır.  
Soru Açıklaması

Hanefî mezhebinde erkeklerin avret yeri sayılan uzuvları, göbek altından dizlerin altına kadar olan kısımdır. 

14.

I. Sadaka

II. Zekât

III. Hac

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri malî ve bedenî ibadetlerdendir?

Doğru Cevap: "C" Yalnız III
Soru Açıklaması

Hac ibadetinin yerine getirilmesi için aynı anda hem mal hem de sağlıklı bir beden gerekmektedir.

15.
Aşağıdakilerden hangisi dinin, tek bir belirleme yapmaksızın, mükellefi bir kaç seçenekten birini yapmakta serbest bıraktığı ibadetler olarak ifade edilmektedir?
Doğru Cevap: "E" Muhayyer ibadet
Soru Açıklaması

Muhayyer ibadet: Dinin, tek bir belirleme yapmadan, mükellefi bir kaçseçenekten birini yapmakta serbest bıraktığı ibadetlerdir. Mükellefinverilen seçenekler arasından yerine getireceği ibadeti seçme hakkıbulunması sebebiyle bu ibadetlere “muhayyer ibadet” de denir. Mesela,yemin keffâreti böyle bir ibadettir.

16.

Toplam kaç vakit farz namazının arkasına teşrik tekbiri getirilir?

Doğru Cevap: "D" 23
Soru Açıklaması

Arefe gününün sabah namazından itibaren kurban bayramın dördüncü gününün ikindi namazına (bunlar dâhil) kadar yirmi üç vakit farz namazını müteakip bir defa : “Allahu ekber, Allahu ekber, Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber, Allahu ekber ve lillahilhamd” diye tekbir getirilir ki, buna “teşrîk tekbirleri” denir.

17.
Aşağıdakilerden hangisi Allah tarafından kesin delille emredilen ve ifade ettiği anlamda tereddüt bulunmayan eylemler olarak ifade edilmektedir?
Doğru Cevap: "A" Farz
Soru Açıklaması

Farz: Allah veya Resulü tarafından kesin delille emredilen ve ifade ettiği anlamda tereddüt bulunmayan eylemlerdir. Farzlar, başka anlama gelme ihtimali bulunmayan ayet, mütevatir veya meşhur hadis, ya da icmâ gibi kesin delillere dayanır.

18.

Aşağıdakilerden hangisi Allah veya Resulü’nün, mükellefi yapıp yapmamakta serbest bıraktığı fiil olarak ifade edilmektedir?

Doğru Cevap: "A" Mubah
Soru Açıklaması

Mubah: Allah veya Resulü’nün, mükellefi yapıp yapmamakta serbest bıraktığı fiile“mubah” denir. “Helal” ve “câiz” terimleri de mubahla eşanlamlı olarak kullanılır.Mubahın yapılmasında ve yapılmamasında sevap veya günah yoktur.

19.

Aşağıdakilerden hangisi gusül abdesti gerektiren şeylerden biridir?

 

Doğru Cevap: "A" Hayız  
Soru Açıklaması

Gusül, hükmi-dinî temizlenme ve arınma vasıtası olduğu için guslü gerektiren şeyler de, hükmi kirlilik durumu olarak kabul edilen cünüplük, hayız ve nifastır.

20.
I. Kuran okumak II. Kurban kesmek III. İ’tikâf Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri ibâdât-ı mersûme kavramı kapsamındadır?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması

İsla^m’ın temel şartlarını oluşturan namaz, oruç, zeka^t, hac ibâdât-ı mersûmenin, sistematik ve şekle bağlı ibadetlerin, belli başlılarıdır. Bunların yanında, kurban kesme, i‘tika^f, Kur’ a^n okuma gibi davranışlar da bu anlamıyla ibadetin en meşhur örnekleridir. Adak, yemin, keffa^retler ile haram ve helaller de ibadet kavramına dahildir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.