İslam İbadet Esasları
Deneme Final Sınavı 11
1.

Aşağıdakilerden hangisi orucu bozmayan ancak mekruh olan bir davranıştır?

Doğru Cevap: "A" Yemeği yutmadan tadına bakmak
Soru Açıklaması

Ağız dışı yoldan besleyici madde almak ve içine duman çekmek orucu bozup kazâyı gerektirir. Dişler arasında kalmış nohut tanesi kadar artığı yutmak orucu bozmaz ve mekruh kabul edilmez. Cinsel ilişki ise orucu bozup hem kazâyı hem de keffâreti gerektirir. Yemeği yutmadan sadece tadına bakmak eğer bir mazerete dayanmıyorsa orucu bozmaz ancak mekruhtur.

2.
İşlenen bir kusur veya günahtan dolayı hem ceza özelliği bulunan hem de Allah’tan bağışlanma dilemek maksadıyla yapılan bir tür malî ve bedenî ibadete ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Keffaret
Soru Açıklaması

"İşlenen bir kusur veya günahtan dolayı hem ceza özelliği bulunan hem de Allah’tan bağışlanma dilemek maksadıyla yapılan bir tür malî ve bedenî ibadet"e "keffaret" denir. Doğru cevap B'dir.

3.
Aşağıdakilerden hangisi büyük günahlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Gıybet etmek
Soru Açıklaması

Allah’a şirk koşmaktan sonra, büyük günahlar gelir. Dinî literatürde kebîre (çoğulu: kebâir) denen büyük günahlar da, kendi aralarında bir derecelendirmeye tâbidir. Mesela Hz.Peygamber’e (s.a.) “Hangi günah, en büyüktür?” diye sorulunca şu cevabı vermiştir: “Seni yaratmış olan Allah’a ortak koşmandır.” Tekrar soruldu: “Daha sonra hangisi?” Şu cevabı verdi: “Komşunun hanımıyla zina etmendir.” Üçüncü defa soruldu: “Daha sonra hangisi?” Cevabı şu oldu: “Seninle yemeğini paylaşır korkusuyla çocuğunu öldürmendir.” (Buhârî, “Tevhid”, 40; Müslim, “İman”, 141). Namaz, oruç gibi farzları terk etmek, kumar,hırsızlık, yalan, iftira, cinayet gibi fiilleri yapmak da büyük günahlar arasındadır.

4.

I. Müslüman olmak

II. Aklı başında ve büluğa ermiş olmak

III. Dinen zengin sayılacak ölçüde belli bir mali güce sahip olmak

IV. Seferi olmamak

Adağın geçerli olabilmesi için adakta bulunan kimseyle ilgili yukarıdaki şartlardan hangisi aranmaktadır?

Doğru Cevap: "A" I, II
Soru Açıklaması

Yerine getirilecek eylem bir ibadet olduğundan, ibadetlerin geçerliliği içinaranan şu iki temel şart, adakta bulunan kimsede de aranmıştır:1- Müslüman olmak,2- Aklı başında ve bülûğa ermiş olmak.Buna göre deli gibi sürekli ya da ne dediğini bimeyen sarhoş gibi o sıradaaklı başında olmayanlar ile küçüklerin adakları geçersizdir.

5.

Kurban ibadeti asıl tarihsel hatırasını hangi peygamberde bulur?

Doğru Cevap: "C" Hz. İbrahim
Soru Açıklaması

Bu ibadet asıl tarihsel hatırasını Hz. İbrahim ve oğlunda bulur. Rabbinden kendisine hayırlı bir çocuk lutfetmesini isteyen Hz.İbrahim’in bu duası kabul edilir ve kendisine yumuşak huylu bir erkek çocuk bahşedilir. Söz konusu çocuk, İslâm kaynaklarına göre Hz. İsmail, Yahudi kaynaklarına göre ise Hz. İshak’tır. Nice zaman sonra Hz. İbrahim, oğlunu rüyasında kurban ettiğini görünce bunun ilâhî bir emir olabileceğini düşünür ve konuyu oğluna açar. Oğlu da büyük bir teslimiyetle emredileni yapmasını söyleyince Hz. İbrahim onu kesmek üzere yatırır. İşte tam bu sırada, ilâhî bir ses, rüyasını doğruladığını ve samimiyet sınavını geçtiğini ona haber verir ve oğlunun yerine kesmesi için büyük bir kurbanlık hayvan indirilir (es-Sâffât 37/100-107). Kurban kesen bir Müslüman, Hz. İbrahim ile oğlu Hz. İsmail’in işte bu teslimiyet sınavındaki başarısını sembolik olarak tekrarlar ve adeta kendisinin de benzeri bir içtenlik ve bağlılık sınavına hazır olduğunu gösterir.

6.

Aşağıdakilerden hangisi  yanlıştır?

 

Doğru Cevap: "A" İki ay orucunun ardı ardına olması şart değildir.  
Soru Açıklaması

İki ay orucunun ardı ardına olması şarttır. Hastalık, yolculuk veya başka sebeplerle ara verilmesi halinde baştan tekrar başlanır. Ara vermeden önceki oruçlar nâfile yerine geçer. 

7.
Hz. Peygamber tarafından Medine’den gönderilen ilk Müslüman hac kafilesi hangi sene ve kimin yönetiminde hac yaptı?
Doğru Cevap: "D" Hicrî 9. sene, Hz. Ebû Bekir
Soru Açıklaması
8.

Haramı işlemek, zaruret veya zaruret derecesine varan ihtiyaç durumlarında bahis konusu olabilir. Yasak fiil bu halde “ruhsat” denilen istisnâî hükümle sadece ihtiyacı giderme derecesinde ve geçici olarak mubah, hatta bazen vacip (farz) hale gelebilir. Bu durumda ruhsatlar kaç türlüdür?

Doğru Cevap: "B" 2
Soru Açıklaması

Doğru seçenek B

9.
Aşağıdakilerden hangisi caizdir?
Doğru Cevap: "B" Müslüman erkeğin Hıristiyan bir kadınla evlenmesi
Soru Açıklaması

Müslüman olmayanlar aynı zamanda ehli kitap da değilseler, onlarla evlenmek Müslüman erkek ve kadınlar için haramdır (bk. el-Bakara 2/221). Ehli kitap olan gayri müslimlere gelince, bunlardan kız almak câizdir yani Müslüman erkekler yahudi ve hıristiyan kadınlarla evlenebilirler (el-Mâide 5/5). Ancak Müslüman kadınlar, müşrik ve dinsizlerle vlenemeyecekleri gibi, yahudi ve hıristiyan erkeklerle de evlenemezler (bk. el-Bakara 2/221; elMümtehine 60/10). İslâm’dan önce zina ve geçici bir zaman için evlenme (nikâhu’l-müt’a)yaygındı. İlk Müslümanları tedricen bu âdetten uzaklaştırmak ve evlenme imkânına kavuşuncaya kadar kolaylık sağlamak üzere, Hz. Peygamber geçici evliliğe izin vermiş, sonra yasaklamıştır. Sahâbenin cumhûru son yasaklamanın sürekli olduğu görüşündedir. Ayrıntısına girmeden bu çerçevede şu fiillerin haram olduğunu hatırlayalım: Yabancı birisinin avret yerine bakmak, elle boşalma (istimnâ/mastürbasyon), üreme organından başka bir yerden cinsel birleşme, adet gören kadınla cinsel ilişkiye girme, zina, homoseksüellik, lezbiyenlik/sevicilik, yabancı (nâmahrem) olan karşı cins ile baş başa kalma (halvet), hayvanla cinsel ilişki, kadınsı veya erkeksi davranışlar. Dolayısıyla doğru cevap B şıkkıdır.

10.

Bir konuşmaya veya davranışa o anda cevap olmak üzere yapılan anlık yemine ne ad verilir ?

Doğru Cevap: "E" Fevr yemin
Soru Açıklaması

Mutlak yemin herhangi bir vakitle kayıtlı olmayan yemine verilen addır. Muvakkat yemin bir vakitle kayıtlı olan yemindir. alan yemin geçmişte veya şimdiki zamanda meydana gelen bir olay hakkında bile bile ve kasten yapılan yalan yemindir. Vaad yemin yerine getirilmesi kesin olarak kararlaştırılmış yemin anlamına gelir. Fevr yemini bir konuşmaya veya davranışa o anda cevap olmak üzere yapılan anlık yemindir. Doğru cevap E seçeneğidir.

11.

I. İki veya bir gözü kör,II. Yürüyemeyecek kadar topal,III. Kötürüm derecesinde hasta,IV. Kesim yerine gidemeyecek ölçüde zayıf ve düşkün,V. Kulağının veya kuyruğunun tamamı veya yarısından çoğu kesilmiş,

Yukarıdakilerden hangileri kurban olmayı engelleyen kusurlar arasındadır?

Doğru Cevap: "E" I, II, III, IV, V
Soru Açıklaması

Kurban olmayı engelleyen kusurlar aşağıda verilmiştir;

1- İki veya bir gözü kör,2- Yürüyemeyecek kadar topal,3- Kötürüm derecesinde hasta,4- Kesim yerine gidemeyecek ölçüde zayıf ve düşkün,5- Kulağının veya kuyruğunun tamamı veya yarısından çoğu kesilmiş,6- Boynuzlarının birisi veya ikisi kökünden kırılmış,7- Dili kesilmiş,8- Dişlerinin tamamı veya çoğu dökülmüş,9- Memelerinin başları kopmuş,10- Doğuştan kulakları veya kuyruğu bulunmayan,11- Ayağı kesilmiş olan.

12.
''Deniz hayvanlarından yalnızca bütün türleriyle balık helaldir. Kendiliğinden ölmüş ve su üzerine çıkmış balıklar yenmez.'' Bu görüş aşağıdaki mezheplerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "D" Hanefîler 
Soru Açıklaması

Hanefîlere göre, deniz hayvanlarından yalnızca bütün türleriyle balık helaldir. Kendiliğinden ölmüş ve su üzerine çıkmış balıklar yenmez, çünkü el-Mâide 5/3 ve diğer ayetlerde geçen meyte (:leş) kavramı, balıklar için de geçerlidir. Dalga, taş, buzlar arasına sıkışma, havasızlık, suyun çok sıcak ya da soğuk oluşu, suyun çekilmesi, avlanma, başına sert cisimle vurma gibi sebeplerle ölen balıklar yenir. Doğru cevap D'dir.

13.
Su ile yıkama, suda kaynatma, ateşe sokma, silme, ovalama, kurutma gibi yollar hangi pislikten temizlenmek için kullanılmaktadır?
Doğru Cevap: "D" Maddi-hakiki pislik
Soru Açıklaması

Maddi ve hakiki temizlik, beden, elbise ve namaz kılınacak yeri dolayısıyla çevreyi necâsetten temizlemektir. Dinen pis olarak kabul edilen maddi ve hakiki kirlilik çeşitli yollarla ve usûllerle giderilebilir. Fıkıh mezhepleri söz konusu usûller konusunda farklı görüş ve yaklaşımlar ileri sürmüşlerdir. Sosyal şartları ve ihtiyaçları dikkate alan Hanefî ve Mâlikî mezhebi, kolaylık ilkesine ağırlık vererek necâseti temizleme yolları konusunda daha müsamahalı davranmıştır. Şâfiî ve Hanbelî mezhebi ise, temizlik usûlleri konusunda daha sıkı şartlar getirmiştir. Maddi ve hakiki pislikten temizlenmek için önerilen yolları kısaca şöyle ifade edebiliriz: Su ile yıkama, suda kaynatma, ateşe sokma, silme, ovalama, kurutma, kazıma, üzerine toprak serpme, içindeki suyun tamamını veya bir kısmını boşaltma, kimyasal yapısını değiştirme (istihâle), tabaklama ve boğazlama. Doğru yanıt D'dir.

14.
Kurban bayramı hangi aylardadır?
Doğru Cevap: "D" Zilhicce
Soru Açıklaması
15.

I. Yolculuk

II. Yaşlılık

III. Savaş hali

IV. Hamilelik

Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri oruç tutmamaya veya orucu bozmaya izin verilen hallerdendir?

Doğru Cevap: "A" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması

Kur’ân’da ramazan ayında oruç tutmayı emreden âyetlerde hasta veya seferde(seyahat, yolculuk) olanlar bu hükümden istisna edilmiştir. İslâm dini,insandan gücünün yetmeyeceği veya onu önemli sıkıntılara düşürecekgörevler istemez. İslâm’ın bu ilkesinden dolayı başta hastalık ve sefer olmaküzere ramazan ayında oruç tutmamaya izin veren bazı haller şunlardır:

1. Yolculuk

2. hastalık

3. Yaşlılık

4. Aşırı açlık veya susuzluk

5. Hamilelik veya emzirme

6. Savaş hali

7. Tehdit

8. Ziyafet

Doğru cevap A'dır.

16.
Aşağıdaki gıda maddelerinden hangisi kesinlikle haramdır?
Doğru Cevap: "B" İslami usulle kesilmemiş, eti helal hayvanlar
Soru Açıklaması

Haram, Kitap ve Sünnet'te yapılmaması kesin ve bağlayıcı tarzda istenilen her şeydir. İslami usulle kesilmemiş, eti helal hayvanların tüketimi kesinlikle haramdır ve bütün Müslümanlar tarafından kaçınılmalıdır. 

17.

Kıbleye karşı el bağlayıp ayakta durmaya ne denir?

Doğru Cevap: "D"  Kıyam
Soru Açıklaması

Kıbleye karşı el bağlayıp ayakta durmaya Kıyam denir.

18.

Tavaf ile ilgili olarak söylenen hangi ifade yanlıştır?

Doğru Cevap: "C" Kabe sağ tarafa alınarak dönülür
Soru Açıklaması

Kabe sol tarafa alınarak dönülür. Cevap C şıkkıdır.

19.
İfrad haccı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Sa‘y yaptıktan sonra tıraş olarak ihramdan çıkar.
Soru Açıklaması
20.

Aşağıdakilerden hangisi kasem suretiyle yemin kalıbına girmemektedir?

Doğru Cevap: "D" Mushaf hakkı için
Soru Açıklaması

“Ekmek Kur’ân çarpsın”; “Mushaf hakkı için”; “Peygamber hakkı için”; “Kâbe hakkı için”; “Anam avradım olsun”; “Çocuklarımın ölüsünü göreyim”; “Şart olsun” ve benzeri başka kalıplar, ülkemizin birçok bölgesinde örfün yemin anlamı verdiği kalıplardır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.