İslam İbadet Esasları
Deneme Final Sınavı 13
1.
Kurban, Kurban Bayramının kaçıncı gününe kadar kesilebilir?
Doğru Cevap: "C" 3.Gün
Soru Açıklaması

Kesim vakti üçüncü (Şâfiîlere göre dördüncü) günün akşam namazi vaktinin girmesiyle birlikte sona erer. Doğru cevap C'dir.

2.
Aşağıdakilerden hangisi İslam'da hedeflenen ideal temizliğin üçüncü aşamasında temizlenmesi gerekenler arasına girmez?
Doğru Cevap: "A" Gusül
Soru Açıklaması

İslamiyette hedeflenen ideal temizliğin üç aşaması vardır. Birinci aşama, beden, elbise ve çevre temizliği şeklinde ifade edilebilecek olan maddi temizliktir. Bu temizlik, ibadetlerin önşartı olarak ve onlara hazırlık olduğu için aynı zamanda ibadet kapsamında değerlendirilmiştir. İkinci aşamada abdest ve gusül gibi esasen ibadet amaçlı temizlik gelmektedir. İbadetlerden alınması gereken haz ve Allah ile iletişim kurabilmek büyük ölçüde bu temizliklere bağlı olduğu için bunlar yerine getirilmeden ibadete başlanılamaz. Üçüncü aşamada kişinin azalarını gıybet, yalan, haram yeme, haset, kibir, hırs ve gösteriş gibi kötü huylardan temizlemesini hedefleyen ahlakî ve manevi temizlik gelir. Gusül bunların arasında yer almadığı için cevap A'dır.

3.
Aşağıdakilerden hangisi Deyn-i Zaif değildir?
Doğru Cevap: "B" Ev kirası
Soru Açıklaması

Zayıf Alacak (deyn-i zaîf): Hiçbir mal veya paraya bedel olmadan miras, vasiyet, mehir, diyet (ölüm/yaralama tazminatı) ve kadının ödeyeceği muhâle’a (anlaşmalı boşanma bedeli) vb. yollarla yepyeni bir kazanç olarak kişinin mülkiyetine başkasından geçecek alacaklar zayıf alacaklar adını alır. Bu çeşit alacaklar tahsil edilip mülkiyete girince ve nisaba ulaşıp üzerinden bir yıl geçince zekâta tâbi olur. Geçmiş yıllar için zekât ödenmez; ancak bunlar başka bir zekât konusu mala eklenebilir. 

4.
Terim olarak rahmin içindeki damarlardan hayız ve nifas hali dışında ve bir hastalık veya yapısal bozukluk sebebiyle gelen kana ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" İstihâza
Soru Açıklaması

Fıkıhta “özür kanı” olarak da adlandırılan istihâza, terim olarak rahmin içindeki damarlardan hayız ve nifas hali dışında ve bir hastalık veya yapısal bozukluk sebebiyle gelen kana denilir. Buna göre istihâza, kadının âdet ve lohusalık dışındaki kanamalarının genel adıdır. Doğru cevap C'dir.

5.
Dinin temel amacı, aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "A"  İnsanı hem dünyada hem de âhirette mutluluğa götüren yolları göstermektir
Soru Açıklaması

Dünya ve âhiret mutluluğunu elde edebilmek Allah'ın rızasını kazanmaya, hayatını ve insani ilişkilerini O'nun istediği doğrultuda düzenlemeye bağlıdır. Yüce Allah bu konuda insan aklına rehberlik ederek, vahiy adı verilen özel bir iletişim yoluyla rızasının nasıl kazanılacağının yolunu göstermiştir. Bu yolun adı en genel anlamıyla dindir. Dinin temel amacı, insanı hem dünyada hem de âhirette mutluluğa götüren yolları göstermektir. Doğru cevap A'dır.

6.
I. Keffaretler, Kur’ân ve Sünnet tarafından konulabilirler. II. Keffaretler, Naslar tarafından belirlenen ibadet ve şekillerle yerine getirilirler. III. Keffaretler, dinen yükümlü sayılanların sorumluluğundadırlar. IV. Keffaretler, diğer cezalarda da olduğu gibi işlenen suçun vebalini bütünüyle ortadan kaldırmazlar. Yukarıda ifadelerden hangisi ya da hangileri keffaretlerin "ibadet olma özelliği" ile ilgilidir?
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması

Verilenlerden sadece I ve II numaralı olanlar keffaretlerin "ibadet olma" özelliği ile ilgilidir. Doğru cevap C'dir.

7.

Safa ile merve arasında gidip gelmeye ne denir?

Doğru Cevap: "A" Sa'y
Soru Açıklaması

Tavaf, Kabenin etrafında dönmek; Menasik, haccın aşamaları; Şavt, tavaf dönüşlerinin her biri; Mikat, ihrama girilecek yerdir. Cevap A şıkkıdır.

8.
Aşağıdakilerden hangisi, sadaka kavramıyla ilgili değildir?
Doğru Cevap: "C" Diyet
Soru Açıklaması
9.
Sabaha doğru güneşin doğacağı ufukta beliren ve sonra kaybolan dikey beyazlık aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Fecr-i kâzib
Soru Açıklaması
10.

Dinin ana kaynaklarının (Allah ve resulünün) özü yani mahiyeti ve varlığı açısından kötülük ve zarar içermesi dolayısıyla temelden haramlığına hükmettiği fiildir. Bu tür haramlara “doğrudan/temelden/sürekli haram” da denebilir. Aşağıdaki seçeneklerde verilen eylemlerden hangisinin bu tür haramlardan olduğu söylenemez?

Doğru Cevap: "B" Öfke
Soru Açıklaması

Kasıtlı cinayet, zina, hırsızlık, başkasının malını haksız yere yemek, alkollü içki içmek veya uyuştururcu kullanmak, yalan söylemek, meyte (murdar et, leş) yemek ve satmak, evlenme yasağı bulunanlarla evlenmek gibi. Bu fiiller, özünde zarar ve kötülük içerdiklerinden dolayı, yapısı açısından haram kılınmışlardır.

11.
Aşağıdaki kusurlardan hangisi hayvanın kurban olmasına engeldir?
Doğru Cevap: "A" Ayağı kesilmiş olması
Soru Açıklaması

Hayvanın şaşı, uyuz, deli veya aksak olması, kulaklarının delinmiş veya enine yarılmış olması, boynuzsuz veya  boynuzunun biraz kırık olması, iğdiş edilmiş olması, dişlerinin az bir kısmının dökülmüş olması, onun kurban edilmesine engel değildir. 

12.

İslam’da mecburi olmayan, miktarı ve zamanı belli olmayan ibadet türüne ne denildiği aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "C" Sadaka
Soru Açıklaması

Sadaka, ne mecburidir ve ne de miktarı ve ödeme zamanı tayin edilmiştir.

13.
Aşağıda verilen seçeneklerden hangisinde bir kişinin yemin etmesindeki en önemli amaç gösterilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Kişinin söz ve eylemlerine inandırıcılık katmak istemesi
Soru Açıklaması

Toplumsal ilişkilerde karşılıklı güven, hep aranan ve beklenen bir olgu olmuştur. İnsanlar bazen sözlerine ya da eylemlerine ayrı bir inandırıcılık kuvveti kazandırmak isterler. Bu isteğin gerçekleştirilebilmesinin günlük hayattaki en kolay ve en çok başvurulan aracı, yeminlerdir. Bu nedenle doğru cevap C'dir.

14.

Aşağıdaki hayvanlardan hangisi ibadet niyetiyle kurban edilemez?

Doğru Cevap: "C" Kaz
Soru Açıklaması

Koyun-keçi, sığır, manda ve deve türleri dışındaki diğer hayvanlar ibadet niyetiyle kurban edilemezler.

15.

Aşağıdakilerden hangisi İslâm’da zaruretler, mahzurları (haramları) ortadan kaldırır ilkesiyle ilgilidir?

Doğru Cevap: "D" Hayati bir durumda canını kurtaracak kadar haram nesne yiyebilmesi
Soru Açıklaması

Doğru seçenek D

16.
450 koyunu olan bir çiftçinin kaç koyun zekat vermesi gerekir?
Doğru Cevap: "A" 4 koyun
Soru Açıklaması

400'den 500'e kadar 4 koyun zekat olarak verilir. Sonraki her yüz koyundan bir koyun zekat verilir.

17.

Aşağıdakilerden hangisi güneş doğup kerâhet vakti çıktıktan sonra istivâ vaktine kadar iki, dört, sekiz veya on iki rek’at kılınan namazdır?

Doğru Cevap: "B" Kuşluk namazı
Soru Açıklaması

Terâvih namazı Ramazan ayına mahsus bir namaz olup yatsı namazının vaktinde vitirden önce yirmi rek’at olarak kılınır. Tahiyye, selam vermek, “tahiyyetü’l-mescid” ise, mescidin Rabbine selamvermek, O’na tâzimde bulunmak demektir. Ziyaret, eğitim, öğretim gibi bir maksatla bir mescide giren Müslümanın, mescidde Rabbine tâzimde bulunmak üzere iki rek‘at nâfile namaz kılması müstehaptır. Yatsı namazının ardından daha uyumadan veya biraz uyuduktan sonra kılınacak nâfile namazına “gece namazı” denir ki, bunun sevabı çoktur. Bir süre uyuduktan sonra kalkılıp kılınırsa “teheccüd namazı” adını alır. İstihâre, bir şeyin hayırlısını istemek anlamına gelir. Hakkında nasıl hareket etmenin doğru olduğu bilinemeyen mubah işlerde, manevi bir işarete nâil olmak için kılınan iki rek’atlık bir namazdır. Güneş doğup kerâhet vakti çıktıktan sonra istivâ vaktine kadar iki, dört, sekiz veya on iki rek’at namaz kılmak müstehaptır. Bu, Hz. Peygamber’in fiili ile sâbittir. Kuşluk namazının sekiz rek’at kılınması daha faziletlidir. Doğru cevap B'dir.

18.
Aşağıdakilerden hangisi “temel ihtiyaç maddeleri” anlamındadır?
Doğru Cevap: "D" Havâic-i asliyye 
Soru Açıklaması
19.

Muallâk yemin veya şartlı yemin ne anlama gelmektedir?

Doğru Cevap: "A" Talâka yani evliliği sonlandırmaya bağlanan yemin
Soru Açıklaması

Talâka yani evliliği sonlandırmaya bağlanan yemin. Muallâk yemin veya şartlı yemin de denen bu şekilde, genellikle bir işi yapıp yapmama kararlılığı, talâka (eskiden bir de köle azadına) bağlanır.

20.

Aşağıdakilerden hangisi zekat yükümlülüğünü doğrudan etkileyen borç türüdür?

Doğru Cevap: "D" Kul borçları
Soru Açıklaması

Allah’a Ait Borçlar: Kullarca istenmesi söz konusu olmayan adak, keffâret, fitre, hac vb. borçlar, zekâtın farz olmasını engellemez. Kul Borçlarının ise ödünç, kira borcu gibi insanların birbirleriyle olan ticarî vb. ilişkilerinden doğan kul borçlarının mutlaka ödenmesi gerekir. Kul hakkı olmasından dolayı, ödeme sırası itibarıyla, dinî borçlardan ve bu arada zekâttan da önce gelirler. Zekât için gerekli diğer şartları taşıyan kimse, zekâta tâbi mallarından bu borçları hesap edip çıkaracaktır. Geriye kalan mal nisabı dolduruyorsa zekâtını öder, aksi halde bu kişiye zekât farz olmaz. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.