İslam İbadet Esasları
Deneme Final Sınavı 14
1.

Hz. Peygamber’in açıklamaları dikkate alındığında develerin zekât nisbetleri şöyledir: 5’ten 9’a kadar 1 koyun, 10’dan 14’e kadar 2 koyun, 15’ten 19’a kadar 3 koyun, 20’den 24’e kadar 4 koyun, 25’ten 35’e kadar iki yaşında 1 dişi deve; Koyundaki nisbetler ise şöyledir: 40’tan 120’ye kadar 1 koyun, 121’den 200’e kadar 2 koyun, 201’den 399’a kadar 3 koyun, 400’den 500’e kadar 4 koyun; Sonraki her yüz koyundan bir koyun verilir. Sığır nisbetlerine gelince: 30’dan 39’a kadar iki yaşına girmiş 1 dana veya düve 40’dan 59’a kadar üç yaşına girmiş 1 dana veya düve 60 sığırda iki yaşına girmiş 2 dana zekât olarak verilir şeklindedir. Buna göre 30 deve, 550 koyun ve 65 sığırlık bir sürüye sahip olan bir müslümanın vereceği zekat miktarı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

Doğru Cevap: "B" 2 yaşında 1 dişi deve, 5 koyun, 2 dana
Soru Açıklaması

Zekat nisbetleri hesaplandığında 30 deve, 550 koyun ve 65 sığırlık bir sürüye sahip olan bir müslümanın vereceği zekat miktarı 2 yaşında 1 dişi deve, 5 koyun, 2 dana olarak hesaplanmaktadır.

2.

İşlenen bir kusur veya günahtan dolayı hem ceza özelliği bulunan hem de Allah'tan bağışlanma dilemek maksadıyla yapılan bir tür mali ve bedeni ibadete ne ad verilir ?

Doğru Cevap: "B" Keffaret
Soru Açıklaması

Talâka yani evliliği sonlandırmaya bağlanan yemin. Yemin-i lağv doğru olduğu zannıyla veya hiç farkında olmadan yanlışlıkla yapılan yemindir. Yemin-i mün‘akide yerine getirilmesi kesin olarak kararlaştırılmış yemin anlamına gelir, Mutlak yemin herhangi bir vakitle kayıtlı olmayan yemine verilen addır. Keffaret İşlenen bir kusur veya günahtan dolayı hem ceza özelliği bulunan hem de Allah'tan bağışlanma dilemek maksadıyla yapılan bir tür mali ve bedeni ibadete verilen addır. Doğru cevap B seçeneğidir.

3.

Geçmişte veya şimdiki zamanda meydana gelen bir olay hakkında bile bile ve kasten yapılan yalan yemine ne ad verilir ?

Doğru Cevap: "E" Yemin-i Ğamus
Soru Açıklaması

Yemin-i lağv doğru olduğu zannıyla veya hiç farkında olmadan yanlışlıkla yapılan yemindir. Yemin-i mün‘akide yerine getirilmesi kesin olarak kararlaştırılmış yemin anlamına gelir, Muvakkat yemin bir vakitle kayıtlı olan yemindir. Mutlak yemin herhangi bir vakitle kayıtlı olmayan yemindir. Yemin-i Ğamus ise Geçmişte veya şimdiki zamanda meydana gelen bir olay hakkında bile bile ve kasten yapılan yalan yemine verilen addır. Doğru cevap E seçeneğidir.

4.
Namaz kılan kişiye ne denir?
Doğru Cevap: "A" Musallî  
Soru Açıklaması

Namaz, Farsça bir kelime olup Arapça karşılığı “sala^t”tır. Sala^t, sözlükte dua etmek, yalvarmak, rahmet etmek gibi anlamlara gelir. Dini^ bir terim olarak sala^t (namaz) “tekbi^r” ile başlayıp “selam” ile tamamlanan belirli hareket ve sözlerden oluşan ibadeti ifade eder. Namaz kılan kişiye “musalli^” denir. Doğru cevap A'dır.

5.

Aşağıdakilerden hangisi özünde zarar ve kötülük içerdiklerinden dolayı değil, vasfından dolayı haram olan fiillerdendir? 

Doğru Cevap: "A" Başkasının malını rızasız almak
Soru Açıklaması

Dolaylı haramlara “vasfından dolayı/geçici haram” da denebilir. Dolaylı haramlar; dinin beş temel amacı olan can, akıl, din, nesil ve malın korunmasını genelde ikinci, bazen birinci dereceden hedefleyen yasaklardır. Riba (faiz) veya fâsit şart içeren satış; başkasının malını rızasız almak gibidir. Bu fiiller, özünde zarar ve kötülük içerdiklerinden dolayı değil, vasfından dolayı haramdır. Bu haramlık, haram bir fiile bitişik olması veya harama sebebiyet vermesi gibi dış bir durum dolayısıyla ortaya çıkar.

6.
Beden, elbise ve namaz kılınacak yerden hakiki pisliklerin giderilmesine İslami Fıkıh dilinde ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Necâsetten tahâret
Soru Açıklaması

Temizlenme  (tezkiye)  ise  daha  çok  ahlak  ve  tasavvuf ilminin  konusudur.  Buna  göre  kavram  olarak  temizlik  (tahâret),  hakiki pisliklerin giderilmesi ve hükmi kirliliklerin kaldırılmasıdır. Hükmi temizlik aynı zamanda maddi temizliği de kapsamaktadır. Beden, elbise ve namaz kılınacak yerden hakiki pisliklerin giderilmesine “necâsetten tahâret” denilir. Abdestsizlik,  cünüplük,  hayız  (aybaşı)  ve  nifas  (loğusalık)  durumlarında insanda meydana geldiği düşünülen pisliklerin kaldırılmasına ise “hadesten tahâret” adı verilir.

7.

Herhangi bir vakitle kayıtlı olmayan yemine ne ad verilir ?

Doğru Cevap: "A" Mutlak yemin
Soru Açıklaması

Muvakkat yemin bir vakitle kayıtlı olan yemindir. Fevr yemini bir konuşmaya veya davranışa o anda cevap olmak üzere yapılan anlık yemindir. Yalan yemin geçmişte veya şimdiki zamanda meydana gelen bir olay hakkında bile bile ve kasten yapılan yalan yemindir. Yemin-i lağv doğru olduğu zannıyla veya hiç farkında olmadan yanlışlıkla yapılan yemindir. Mutlak yemin herhangi bir vakitle kayıtlı olmayan yemine verilen addır. Doğru cevap A seçeneğidir.

8.

Aşağıdaki hayvanlardan hangisi kurban ibadeti için uygun kabul edilenlerden biridir?

Doğru Cevap: "B" Manda
Soru Açıklaması

Manda. Doğru cevap B'dir.

9.

İslam’da haram kılınan fillerin özünde ve vasfında barındırdığı unsur aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yer almaktadır?

Doğru Cevap: "C" Zarar
Soru Açıklaması

Haram kılınan fiiller, mutlaka özünde veya vasfında bireysel ya da toplumsal bir kötülük ve zarar barındırır.

10.

Doğru olduğu zannıyla veya hiç farkında olmadan yanlışlıkla yapılan yemine ne ad verilir ?

Doğru Cevap: "A" Yemin-i Lağv
Soru Açıklaması

Yemin-i Ğamus geçmişte veya şimdiki zamanda meydana gelen bir olay hakkında bile bile ve kasten yapılan yalan yemindir. Yemin-i mün‘akide yerine getirilmesi kesin olarak kararlaştırılmış yemin anlamına gelir, Fevr yemini bir konuşmaya veya davranışa o anda cevap olmak üzere yapılan anlık yemindir. Talâka yani evliliği sonlandırmaya bağlanan yemindir. Yemin-i lağv Doğru olduğu zannıyla veya hiç farkında olmadan yanlışlıkla yapılan yemine verilen addır. Doğru cevap A seçeneğidir.

11.

I. Üç gün oruç tutmak

II. Altı fakiri doyurmak

III. Bir küçükbaş hayvan kurban etmek

IV. 85 gr altını sadaka vermek

Yukarıdakilerden hangileri hac için ihrama giren bir kimsenin geçerli bir mazeret sebebiyle tıraş olması halinde kefaret olarak yapacağı eylemlerdir?

Doğru Cevap: "D" I, II, III
Soru Açıklaması

Hac için ihrama giren kimse geçerli bir mazeret sebebiyle tıraş olmak zorunda kalsa keffâret olarak ya üç gün oruç tutacak, ya altı fakiri doyuracak ya da bir küçükbaş hayvan kurban edecektir. Buradaki oruçların ardı ardına tutulma şartı yoktur.

12.
Aşağıdakilerden hangisi kurban kesme nedenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Adak olarak kesmek
Soru Açıklaması

İnsan kendisini yaratan Yüce Allah’a yaklaşmak, ona olan kulluğunugöstermek, rızasını kazanabilmek ve verdiği nimetlere şükretmek amacıyla belirli günlerde kurban keser. Böyle yapmakla, öncelikle kendi dinî ve ahlakî gelişimini sürdürmüş olur.  Doğru cevap C'dir.

13.

Umre ile ilgili olarak söylenen hangi ifade doğrudur?

Doğru Cevap: "A" Arefe günü umre yapmak tahrimen mekruhtur
Soru Açıklaması

Diğer şıklarda söylenenin tersi doğrudur. Cevap A şıkkıdır.

14.

Aşağıda verilen seçeneklerin hangisinde zekatın ödenmeyeceği yerlerden birine değilmemiştir?

Doğru Cevap: "C" Garibanlara
Soru Açıklaması

Yetimlere zekat verilebileceği için zekatın ödenmeyeceği yerlerden biri olmamaktadır.

15.
Sağlam alacakların zekâtının ödenmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Hem içinde bulunulan, hem de geçmiş yıllar için ödenir
Soru Açıklaması
16.
Hayvanî gıdalarda haram ve helallerle  ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Ateistlerin, animistlerin ve putperestlerin kestiği hayvanın eti helaldir.
Soru Açıklaması

Hayvanı kesen veya avlayan kişinin Müslüman yahut ehl-i kitap olması gerekir. Bu yüzden; ateistlerin, animistlerin ve putperestlerin kestiği hayvanın eti helal değildir.

17.
Aşağıda verilen kavramlardan hangisinin helal kavramıyla herhangi bir anlamsal bağı bulunmamaktadır?
Doğru Cevap: "A" Zaruri
Soru Açıklaması

Helal terimi, mubah teriminin eş anlamlısıdır. Mubah için, ayrıca “hıll (bağlanmamış/yasaklanmamış/bağsız), mutlak (serbest), câiz (olağan)” terimleri de kullanılır. Doğru cevap A şıkkıdır.

18.

Aşağıdakilerden hangisi özünden haramlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Çocuk
Soru Açıklaması

Özünden haramlar; dinin beş temel amacı olan can, akıl, din, nesil ve malın korunmasını birinci dereceden hedefleyen yasaklardır.

19.

I.ifrad haccı

II.Temettu‘ Haccı

III.Kırân Haccı

Hacı adayının  mîkatta hem hac hem umre niyetiyle ihrama girdiği hac ibadeti yukarıdakilerden hangisi ya da hangileridir?

Doğru Cevap: "C" III.
Soru Açıklaması

Kırân Haccı: Tek yolculukla hem umre hem hac yapmanın farklı biruygulamasıdır. Temettu‘dan farklı olarak bunda iki ibadet, aynı ihramlayapılır. Hacı adayı mîkatta hem hac hem umre niyetiyle ihrama girer.

20.
Aşağıdakilerden hangisi hakiki/gerçek nemâ özelliğine sahip mallardan biridir?
Doğru Cevap: "D" Hayvanlar 
Soru Açıklaması

Hakiki nemâ: Bir malın doğum yoluyla, ticaretle veya tarım yoluyla gözle görülür artmasıdır. Dolayısıyla ticarete konu olan mallar, tarım ürünleri ve hayvanlar hakiki/gerçek nemâ özelliğine sahip mallardır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.