İslam İbadet Esasları
Deneme Final Sınavı 15
1.

Adak bir şarta bağlı olup olmaması açısından kaça ayrılır?

 

 

Doğru Cevap: "B" 2
Soru Açıklaması

Adak bir şarta bağlı olup olmaması açısından ikiye ayrılır:

1- Bir şarta bağlı olmayan adağa mutlak adak denir.  2- Bir şarta bağlı olan adağa mukayyed veya muallâk adak denir. 

2.
Kendisine sadık kalınmayan mün'akid yemin sonucunda kişi kefaret olarak aşağıdakilerden hangisini ilk olarak yapmalıdır?
Doğru Cevap: "A" On fakirin doyurulması
Soru Açıklaması

Ayette yemin keffâreti iki aşamalı olarak belirlenmiştir. Birinci aşamada on fakirin doyurulması veya giydirilmesi ile bir köle azadı gelmektedir. Keffâret yükümlüsü öncelikle bunlardan birisini yerine getirir. Şayet bu üç seçenekten birisini yerine getiremezse o takdirde ikinci aşama olan üç gün oruç tutmak seçeneğine geçilir.

3.

1. Kişisel görevlerin yapılması

2. Akrabaya verilmesi

3. Aileye, çoluk-çocuğa harcanması

4. Konu komşuya ve muhtaçlara verilmesi

Sadaka konusunda Hz. Peygamber'in tavsiyesine göre yukarıdaki adımlar hangi sıra izlenmelidir?

Doğru Cevap: "C" 1-3-2-4
Soru Açıklaması

Sadaka konusunda Hz. Peygamber’in (s.a.) tavsiyesi şu sırayı izler: 1) O¨nce kişisel görevlerin yapılması, 2) Artanın aileye, çoluk-çocuğa harcanması, 3) Artanın akrabaya sadaka olarak verilmesi, 4) Son artanın konu komşuya ve muhtaçlara tasadduk edilmesi.

4.

Kur'an-ı Kerim'de bahsi geçen hangi olay kurbanın ilk insanlardan itibaren var olduğunu gösterir?

Doğru Cevap: "A" Hz.Adem'in oğulları Habil ve Kabil'in sundukları kurban
Soru Açıklaması

Kur’ân-ı Kerim’de Hz. Âdem’in iki oğlu Hâbil ile Kâbil’in sundukları kurbanlardan bahsedilmiş olması (el-Mâide 5/27) kurbanın ilk insandan itibaren var olageldiğinin bir göstergesidir.

5.
Haram nesnelerle tedavi zaruretiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Tedavi için her türlü şartta, her ilaç kullanılabilir
Soru Açıklaması
Tedavi için her türlü şartta, her ilaç kullanılabilir
6.

Aşağıdakilerden hangisi İfrad Haccının özelliklerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Hacı adayı mîkatta veya oraya varmadan umre niyetiyle ihrama girer.
Soru Açıklaması

İfrad Haccı: Hacı adayı,  mîkat denilen yerlerden birinde veya oraya varmadan hac niyetiyle ihrama girer.

Temettu‘ Haccı: Hacı adayı mîkatta veya oraya varmadan umre niyetiyleihrama girer.

7.

“Vallahi borcumu bugün ödeyeceğim”  gibi bir vakitle kayıtlı olan yemin türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Muvakkat yemin
Soru Açıklaması

Muvakkat yemin: Bir vakitle kayıtlı olan yemindir. Mesela “Vallahi borcumu bugün ödeyeceğim; bu evi ay sonuna kadar senden başkasına satmayacağım; bu yıl içinde seninle evleneceğim” gibi yeminler belli bir vakte bağlandığı için muvakkat sayılırlar. Bu tür yeminlerin bağlayıcılığı, söz konusu vakitle sınırlıdır. Dolayısıyla belirlenen vakit bitmeden yemine muhalefet edilirse keffâret gerekir; vaktin bitimiyle yeminin hükmü de sona erer.

8.

Keffâretlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "A" Tevbe, istiğfar ve helalleşmenin yerini tutarlar.
Soru Açıklaması

Diğer cezalarda da olduğu gibi işlenen suçun vebalini bütünüyle ortadankaldırmazlar. Bunlar tevbe, istiğfar ve helalleşmenin yerini tutamazlar.

9.
Aşağıdakilerden hangisi, “zekâtın rüknü” için ifade edilen terimdir?
Doğru Cevap: "D" Temlik
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi helal kavramının eş anlamlısıdır?
Doğru Cevap: "C" Mubah  
Soru Açıklaması
11.
"Yaklaşmak, yakın olmak, Allah’a yakınlık sağlamak ve onun hoşnutluğunu kazanmak için sunulan şey" anlamına gelen kelime aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kurban
Soru Açıklaması

Arapça bir kelime olan kurban, sözlükte “yaklaşmak, yakın olmak, Allah’a yakınlık sağlamak ve onun hoşnutluğunu kazanmak için sunulan şey” anlamlarına gelmektedir. Buna göre, herhangi bir zaman sınırlaması olmaksızın insanı Yüce Allah’a yaklaştıran her türlü ibadet “kurban” olarak nitelendirilebilir.

12.

I. Mükellef Müslümanlara ayrı ayrı emredilmemiştir.

II. Sevabı yalnız onu işleyene aittir.

III. Kimse yerine getirmezse bütün toplum günahkâr olur.

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri farz-ı kifâye ile ilgili doğrudur?

Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması

Farz-ı kifa^ye mükellef Müslümanlara ayrı ayrı değil, topluca emredilen şeylerdir. Bir kısım Müslümanlar bunu yerine getirince diğerleri sorumluluk- tan kurtulur. Kur’a^n-ı Kerim’i ezberlemek, şahitlik yapmak, insanların ihtiya- cı olan sanatları ve ilimleri öğrenmek ve cenaze namazı kılmak gibi. Farz-ı kifa^yenin sevabı yalnız onu işleyenlere aittir. Toplumda, bu farzı kimse yeri- ne getirmezse, bütün toplum günahka^r olur.

13.

Aşağıdakilerden hangisi kurban bayramında kesilen hayvanlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Horoz
Soru Açıklaması

Belirli özellikleri bulunan hayvandan maksat ise aşağıda kendi başlığı altında sıralanacak olan koyun-keçi, sığır, manda ve deve türleridir. Bu türlerin dışındaki diğer hayvanlar ibadet niyetiyle kurban edilemezler.

14.
I. Namazın geçmesine veya gecikmesine sebep olmakII. Hiçbir menfaat beklememekIII. Oyun sırasında dilini kötü sözden korumakIV. Vakit israfına yol açmamakYukarıdakilerden hangisi tavla, satranç ve benzeri oyunların serbest olması için gereklidir?
Doğru Cevap: "E" I-II-III-IV
Soru Açıklaması

Tavlanın yasaklığını bildiren hadisler, kumara âlet edilmesiyle ilgilidir. Ayrıca, satrançla ilgili haramlık için, sağlam bir delil yoktur. Sadece dinlenmek ve eğlenmek için tavla, satranç, kâğıt, domino, okey gibi oyunları oynamanın mubah (serbest) olabilmesi için dört şart vardır:— Namazın geçmesine veya gecikmesine sebep olmamak,— Hiçbir menfaat beklememek; kumar oynayarak kazanç elde etmek istendiği takdirde, kesinlikle haramdır,— Oyun esnasında dilini kötü sözden korumak,— Normal dinlenme ve eğlenme ölçülerini aşarak vakit israfına varan alışkanlık ve düşkünlük haline getirmemek.Bu sayılan şartlar, dinlenme ve eğlenme amaçlı bütün oyunlar için geçerlidir.

15.

"Şiddetli açlık durumunda hayatî tehlikeyi atlatıp ölümden kurtulmak için domuz eti  gibi haram gıdaların kullanması ____________."

Yukarıdaki ifadeyi tamamlayacak en doğru seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" İslam dinince mecazi ruhsat olarak değerlendirilir.
Soru Açıklaması

Iskat (zaruret ve kolaylık) ruhsatı:Haram (azîmet) hükmü ve onun sebebi ortadan kalkan ruhsattır. Şiddetli açlık durumunda hayatî tehlikeyi atlatıp ölümden kurtulmak için domuz eti veya meyte gibi haram gıdaları kullanmak; boğaza takılan birlokmayı başka bir sıvı bulamayınca şarap içerek hareket ettirmek örnek olarak hatırlanabilir. Buna mecâzî ruhsat da denir.

16.
Aşağıdakilerden hangisi Müslüman kadın ve erkeğin kılık-kıyafet konusunda dikkat etmesi gereken hususlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Modeli standart, tek tip elbise tipi kullanılması
Soru Açıklaması

Kişiler kendi çevrelerine ve beğenilerine uygun olarak diledikleri tarz, renk ve desendeki giysileri kullanabilirler. Allah ve Resulü, belirli bir elbise modeli üzerinde durmamıştır. İslam'a çeşitli giyim kuşamı olan topluluklar girmiş, fakat bunların hiç birine modeli belirli standart elbise tipi öngörülmemiştir.

17.
Arafat’ta bulunmak haccın en önemli rüknüdür. Hacılar ne zaman Arafat’ta toplanırlar?
Doğru Cevap: "A" Bayramdan bir gün önce yani arefe (arife) günü bütün hacılar Arafat’ta toplanırlar.
Soru Açıklaması

Bayramdan bir gün önce yani arefe (arife) günü bütün hacılar Arafat’ta toplanırlar. O gün zeval vaktinden sonra kısa bir süre de olsa Arafat’ta bulunmak, haccın en önemli rüknüdür.

18.

Aşağıdaki ibadetlerden hangisini yapan kişi ibadet türü olarak en az üç sınıf içerisinde yer alan bir ibadeti gerçekleştirmiş sayılmaz?

Doğru Cevap: "D" Kaza namazı
Soru Açıklaması

Hac ibadeti, bedeni ve mali bir ibadet olmasının yanında vakte bağlı bir ibadettir. Oruç ise bedeni ibadet ve ayni ibadet olmasının yanı sıra vakte bağlı bir ibadet türüdür. Zekat, hem mali bir ibadettir hem ayni ibadettir, ayrıca miktarı belli olan bir ibadet türüdür. Beş vakit namaz da ayni ibadet, vakti belli olan ibadet ve bedeni ibadet gibi birçok sınıf içerisinde yer almaktadır. Kaza namazı ise namaz olması itibariyle bedeni ibadet olmakla beraber vakitten bağımsız ibadet sınıfında bir ibadettir.

19.
Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzları arasında sayılamaz?
Doğru Cevap: "A" Kulakları temizlemek
Soru Açıklaması
kulakları temizlemek
20.

Vekaleten yapılan hacca ne haccıdır?

Doğru Cevap: "A" Bedel Haccı
Soru Açıklaması

Hac, hem bedenî hem de malî bir ibadettir. Bu tür ibadetler, asıl yükümlü tarafından edâ edilmesine mani bir mâzeret halinde, vekalet yoluyla başkası tarafından da yapılabilir. Vekaleten yapılan bu hacca bedel haccı da denir. Doğru cevap A'dır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.