İslam İbadet Esasları
Deneme Final Sınavı 16
1.
Aşağıdakilerden hangisi haccın hikmetleri arasında gösterilemez?
Doğru Cevap: "E"  Kötü alışkanlıkların, hatalı davranışların sadece hac süresince terk edilmesi gerektiğini hatırlatır. 
Soru Açıklaması

Hacca giden kişi, Hz. Peygamber’in, makbul bir hac yapan Müslümanın yenidendoğmuş gibi günahlarından arınmış olacağına dair müjdesini fırsat bilerek birtakım kötü alışkanlıklarını, hatalı davranışlarını terk etme, bu konuda Allah’asöz verme ve hayatını yeniden şekillendirme imkânına sahip olur.

2.
Aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi ''Dolaylı Haramdır'' ?
Doğru Cevap: "E" Başkasının malını rızasız almak
Soru Açıklaması

Dinin ana kaynaklarının (Allah ve resulünün) özü yani mahiyeti ve varlığı açısından kötülük ve zarar içermesi dolayısıyla temelden haramlığına hükmettiği fiildir. Bu tür haramlara “doğrudan/temelden/sürekli haram” da denebilir. Kasıtlı cinayet, zina, hırsızlık, başkasının malını haksız yere yemek, alkollü içki içmek veya uyuştururcu kullanmak, yalan söylemek, meyte (murdar et, leş) yemek ve satmak, evlenme yasağı bulunanlarla evlenmek gibi. Bu fiiller, özünde zarar ve kötülük içerdiklerinden dolayı, yapısı açısından haram kılınmışlardır. Özünden haramlar; dinin beş temel amacı olan can, akıl, din, nesil ve malın korunmasını birinci dereceden hedefleyen yasaklardır. Doğru cevap E'dir.

3.
Hanefîlere göre kurban kesim günleri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde tam olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Zilhicce ayının 10., 11. ve 12. günleri
Soru Açıklaması
4.

Aşağıdakilerden hangisi Fevr yemininin tanımıdır?

 

Doğru Cevap: "A" Bir konuşmaya veya davranışa o anda cevap olmak üzere yapılan anlık yemindir.  
Soru Açıklaması

Bir konuşmaya veya davranışa o anda cevap olmak üzere yapılan anlık yemindir. Söz gelimi bir yemeğe davet edilen bir kişinin o anda “Vallahi yemek yemem” demesi ile sokağa çıkmak üzere olan bir kadına kocasının “Eğer sokağa çıkarsan boşsun” demesi böyle bir yemindir. 

5.

I. sokaklarda yürürken bulaşan çamur parçaları

II. işi gereği kasabın üzerine sıçrayan kan damlacıkları,

III. sinek ve benzeri haşerattan bulaşan pislikler

IV. elbiseye sıçrayan idrar serpintileri

İslamiyette namazdan önce her türlü kir ve pislikten arınmak şarttır. Ancak kolaylık prensibine göre ihtiyaç anında yukarıdakilerden hangileri namazın sıhhatine mani kabul edilmemiştir?

Doğru Cevap: "E" I, II, III, IV
Soru Açıklaması

Kaçınılması zor olduğu için vücut ve elbiseye sıçrayan idrar serpintileri,sokaklarda yürürken bulaşan çamur parçaları, işi gereği kasabın üzerinesıçrayan kan damlacıkları, sinek ve benzeri haşerattan bulaşan pislikler, necismaddelerin buhar ve tozu müsamaha ve kolaylık prensibine göre namazınsıhhatine mani kabul edilmemiştir. Ancak bu tür ruhsatlardan sadece ihtiyaçanında yararlanmak tavsiye edilmiştir

6.

İslam dininde belirlenen en büyük haram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Allah'a şirk koşmak
Soru Açıklaması

Allah’a şirk koşmak: Amaçlarına göre haramlar tasnifinde geçtiği üzere,İslâm dininin tevhid ve tenzih eksenli inanç sistemine uygun birMüslüman kişiliği oluşturma amacıyla, bazı haramlar belirlenmiştir. Buçerçevedeki en büyük haram, Allah’a şirk koşmaktır.

7.
“Doğrusu, hem temizlenen hem de Rabbinin adını anıp namaz kılan kurtuluşa ermiştir” (el-A’lâ, 87/14-15) ayeti tam olarak aşağıdaki seçeneklerden hangisini anlatmaktadır?
Doğru Cevap: "A" İbadet ve temizlik ilişkisinin ne kadar ayrılmaz olduğunu
Soru Açıklaması

Bir ayette, “Şüphesiz Allah çokça tövbe edenleri ve çok temiz olanları sever” (el-Bakara, 2/222) buyurularak maddi ve manevi temizliğe beraber işaret edilmiştir. Zira tövbe, yapılan kötülüklere pişmanlık duyduğunu Allah’a itiraf ederek ve O’ndan affını talep ederek gönlü manevi kirlerden  temizlemektir.  “Doğrusu, hem  (maddeten  ve manen)  temizlenen hem de Rabbinin adını anıp namaz kılan kurtuluşa ermiştir” (el-A’lâ, 87/14-15) ayeti ise ibadet ve temizlik ilişkisinin ne kadar ayrılmaz olduğuna işaret etmektedir.   Bir   başka   ayette   şöyle   buyurulmuştur:   “…Orada   (Kuba mescidinde) temizlenmeyi seven adamlar vardır. Allah da tertemiz olanları sever” (et-Tevbe, 9/108). Bu ayetlere göre Allah’ın hoşnut olduğu kimse maddeten ve manen temiz olandır.

8.
Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozan durumlar arasında yer almamaktadır?
Doğru Cevap: "C" Teyemmüm eden kişinin suyu bulamaması
Soru Açıklaması

Fıkıh ve ilmihal kitaplarında detaylı bir şekilde sayılan abdesti bozan durumların belli başlıları şöyledir:1. İdrar ve dışkı yollarından idrar, dışkı, meni, mezi, kan gibi bir necâsetin, herhangi bir sıvının veya maddenin çıkması ve yellenmek.2. Vücudun herhangi bir yerinden kan, irin veya herhangi bir necis maddenin çıkması. Ağızdan çıkan akıcı kan, tükürükten fazla veya ona eşit ise abdesti bozar. Vücuttan çıkan kan çıktığı yerin çevresine dağılmadığı sürece abdesti bozmaz. Yaradan çıkan irin ve sarı su da böyledir. Çıktığı yerin dışına kendiliğinden dağılmayan bu sıvıların silinmesi halinde de abdest bozulmaz. Şâfıî’lere göre, idrar ve dışkı yollarının haricindeki bir yerden çıkan kan ve benzeri sıvı maddeler abdesti bozmaz. Ağız dolusu kusmak da abdesti bozar. Şâfiîlere göre kusmakla abdest bozulmaz.3. Bayılma, delirme, sarhoş olma, uyuma gibi şuurun kontrolüne engel olan durumlar abdesti bozar.4. Namazda yakındaki şahısların duyabileceği şekilde sesli olarak (kahkaha ile) gülmek. Hanefiler'e göre rükûlu ve secdeli namazda sesli gülme abdesti de bozar. Diğer mezhepler ise sadece namazın bozulacağı görüşündedir.5. Cinsî münasebet veya kadınla fahiş (aşırı) temas ve dokunma. Şâfıîler'e göre, erkek ve kadının tenlerinin birbirine değmesi ile, Mâliki ve Hanbelîler'e göre ise temastan cinsel haz duyulması durumunda abdest bozulur. 

6. Mazeret halinin sona ermesi. Teyemmüm eden kimse suyu bulunca, mestli kimsenin, mesh süresi dolunca, özürlü kimse için de namaz vakti çıkınca abdesti bozulmuş olur.

9.

Keffâretler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "D" Ceza ehliyeti taşıyan akıllı ve ergin kişiler keffâret ödemezler.
Soru Açıklaması

Keffâretler, dinen yükümlü sayılanların sorumluluğundadırlar. Yani ceza ehliyeti taşıyan akıllı ve ergin kişiler keffâret öderler.

10.

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi mükellef terimini tanımlamaktadır?

Doğru Cevap: "C" İbadetle yükümlü ve sorumlu olan kimselere denir
Soru Açıklaması

İbadetle yükümlü ve sorumlu olan kimselere denir. Doğru cevap C'dir.

11.

İslâm içilmesinin yanısıra, içki ticaretini de haram saymış, Müslümanın gayri müslimle de olsa içki alışverişini yasaklamıştır. Bu bağlamda Peygamberimiz aşağıdaki seçeneklerde verilen kişilerden hangisini lanetlediği söylenemez?

Doğru Cevap: "E" İçki konusuna vakıf olanı
Soru Açıklaması

İslâm içilmesinin yanısıra, içki ticaretini de haram saymış, Müslümanın gayri müslimle de olsa içki alışverişini yasaklamıştır. S¸u lânet, ticareti de içine almaktadır: “Peygamber (s.a.) içki yapanı, yaptıranı, içeni, taşıyanı, kendisine taşınanı, dağıtanı, satanı, parasını yiyeni, satın alanı ve kendisi için satın alınanı lânetlemiştir.”

12.
Aşağıdaki borçlardan hangisi, nisabı kaplamak veya eksiltmek suretiyle, zekât yükümlülüğünü etkiler? 
Doğru Cevap: "A" Zekât borcu 
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi örfün yemin anlamı verdiği kalıplardan biridir?
Doğru Cevap: "A" Çocuklarımın ölüsünü göreyim  
Soru Açıklaması

Yeminin bu şeklinde Yüce Allah’ın bir adı ya da sıfatı kullanılmaz, fakat duyan herkes bunun bir yemin olduğunu bilir. Mesela “Ekmek Kur’ân çarpsın”;  “Mushaf hakkı için”;“Peygamber hakkı için”;  “Kâbe hakkı için”; “Anam avradım olsun”; “Çocuklarımın ölüsünü göreyim”;  “Şart olsun” ve benzeri başka kalıplar, ülkemizin birçok bölgesinde yemin anlamında kullanılmaktadır. 

14.

Aşağıdaki malzemelerden hangisi İslam dinince erkeklere haram kılınmıştır?

Doğru Cevap: "C" İpek
Soru Açıklaması

Erkeklerin, saf ipek veya malzemesinin çoğu ipek olan giyecekler ilealtını giyecek, süs ve eşya olarak kullanması haramdır (Ebû Dâvûd, “Libâs”,4, 9, 11; Nesâî, “Zînet”, 40, 43, 45).

15.

Aşağıdakilerden hangisi hükmi kirlilik halidir?

Doğru Cevap: "D" Cünüplük
Soru Açıklaması

İlk üç çeldirici abdest gerektiren doğal kirlilik durumudur. E şıkkı kirlilik hali değildir. Hükmi kirlilik hali 'D' şıkkında doğru olarak verilmiştir. 

16.

Haramlık durumunu ifade eden kelime aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" hürmet
Soru Açıklaması

Doğru seçenek A

17.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi ibadet çeşitlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Mükellefin yaşadığı yere göre
Soru Açıklaması

Mükellefin yasadığı yere göre. Doğru cevap D'dir.

18.

Müslümanlara orucun ne zaman farz kılındığı aşağıda verilen seçeneklerin hangisinde kesin olarak belirtilmiştir?

Doğru Cevap: "E" Hicretin ikinci yılında
Soru Açıklaması

Ramazan ayında tutulan oruç, Müslümanlara hicretin ikinci yılı şaban ayında farz kılınmıştır.

19.

Aşağıdaki şıkların hangisinde namazın vaciplerinden olmayan bir kaideye yer verilmiştir?

Doğru Cevap: "E" Secde etmek
Soru Açıklaması

Secde (yere kapanmak), namazın bir rüknü olup farzdır.

20.

Dinî terim olarak, kişinin,bir işi yapıp yapmaması veya bir olayın doğru olup olmaması konusunda söylediği sözünü Allah’ın adını ya da onun bir sıfatını öne sürerek kuvvetlendirmesi anlamına gelen sözcük aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Yemin
Soru Açıklaması

Arapça bir kelime olan yemin (çoğulu: eymân), sözlükte “kuvvet, and, ahd,kasem, uğur, sağ taraf, sağ el” gibi anlamlara gelir. Dinî terim olarak, kişinin,bir işi yapıp yapmaması veya bir olayın doğru olup olmaması konusundasöylediği sözünü Allah’ın adını ya da onun bir sıfatını öne sürerek kuvvetlendirmesi anlamına gelmektedir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.