İslam İbadet Esasları
Deneme Final Sınavı 18
1.

Mekke’ye senenin herhangi bir gününde ihramlı olarakyapılabilen, tavaf ve sa‘yden sonra ihramdan çıkılan özel bir ziyarete ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Umre
Soru Açıklaması

Mekke’ye senenin herhangi bir gününde ihramlı olarak yapılabilen, tavaf ve sa‘yden sonra ihramdan çıkılan özel bir ziyaret daha vardır ki, bu ziyarete umre denir. Umre her mevsimde yapılabilir ise de seneninbeş günü yapılması tahrimen mekruhtur. Doğru cevap B'dir.

2.

Giymemesi gereken elbiseyi bir gün veya geceden daha az süre ile giyen ya da bu kadar süre başını veya yüzünü örten erkekler ile yine bu kadar süre yüzünü örten kadınların ceza olarak ne vermesi gerekir?

Doğru Cevap: "E" Sadaka
Soru Açıklaması

Bir miktardan söz edilmediği zaman fakire bir fitre kadar ödeme sorumluluğunu ifade der. Giymemesi gereken elbiseyi bir gün veya geceden daha az süre ile giyen ya da bu kadar süre başını veya yüzünü örten erkekler ile yine bu kadar süre yüzünü örten kadınların ceza olarak sadaka vermesi gerekir.

3.

Aşağıdakilerden hangisi örfün yemin anlamı verdiği kalıplardan biri değildir ?

Doğru Cevap: "B" Kıblem kâbe olmasın
Soru Açıklaması

Peygamber hakkı için, Şart olsun, Çocuklarımın ölüsünü göreyim, Ekmek kur'an çarpsın örfün yemin anlamı verdiği kalıplardandır. Kıblem kâbe olmasın eğer yemin niyeti ile söylenmişse yemin hükümlerine tabi olur. Doğru cevap B seçeneğidir.

4.

Hangisi haccın farz olmasının şartlarından biri değildir?

Doğru Cevap: "E" İhram
Soru Açıklaması

E şıkkı haccın geçerli olmasının şartlarındandır. Cevap E şıkkıdır.

5.
Aşağıdakilerden hangisi ıskat ruhsatıyla ilgilidir?
Doğru Cevap: "B" Ruhsatı kullanmak vaciptir. 
Soru Açıklaması
6.

Fıkıh dilinde "hedy" ne anlama gelir?

Doğru Cevap: "D" Hac ve umre ibadetinde kesilen kurban
Soru Açıklaması

Fıkıh dilinde hac ve umre ibadeti esnasında kesilen kurbanlara hedy denir.Hedy, Harem için hediye edilen kurban anlamında kullanılır.

7.

Aşağıdakilerden hangisi Vaad yemin (Yemin-i mün‘akide) dir?

Doğru Cevap: "B" Vallahi borcumu yarın ödeyeceğim
Soru Açıklaması

Yerine getirilmesi kesin olarak kararlaştırılmış yemin anlamına gelen mün‘akidyemin, gelecekte gerçekleşmesi mümkün olan bir eylem üzerine yapılır.

8.
Aşağıdakilerden hangisi haccın vaciplerinden biridir? 
Doğru Cevap: "D" Müzdelife vakfesi 
Soru Açıklaması
9.

Koyun ve keçinin nisab miktarı aşağıda verilen seçeneklerin hangisinde kesin olarak belirtilmiştir?

Doğru Cevap: "E" 40
Soru Açıklaması

Koyun ve keçi için kırk, deve için beş tane olmak şarttır. 

10.

Aşağıdakilerden hangisi bir insana haccın farz olması (yükümlülüğünün doğması) için gerekli şartlardan biridir?

Doğru Cevap: "E" Müslüman Olmak
Soru Açıklaması

Bir insana haccın farz olması için gerekli şartlar şunlardır: 1- Müslüman olmak. 2- Akıllı olmak. 3- Bâliğ (ergin) olmak.

4- Yeterli maddi imkâna sahip olmak.

5- Sağlıklı olmak.

6- Vakit

11.
Deniz hayvanlarından yalnızca balığın helal olduğunu savunan mezhep ya da mezhepler aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Hanefiler
Soru Açıklaması

Yalnızca Balık Helaldir Görüşü: Hanefîlere göre, deniz hayvanlarından yalnızca bütün türleriyle balık helaldir. Kendiliğinden ölmüş ve su üzerine çıkmış balıklar yenmez, çünkü el-Mâide 5/3 ve diğer ayetlerde geçen meyte (:leş) kavramı, balıklar için de geçerlidir. Dalga, taş, buzlar arasına sıkışma, havasızlık, suyun çok sıcak ya da soğuk oluşu, suyun çekilmesi,avlanma, başına sert cisimle vurma gibi sebeplerle ölen balıklar yenir. Balık dışındaki deniz hayvanları, ya iğrençtir (habâis), ya da boğazlanmadığı için leş (:meyte) sayılır. Ayrıca Hanefîler, temel ilke ve ölçütleri dikkate alarak, diğer gıdalar konusunda olduğu gibi, deniz gıdaları konusunda da, beslenme ve sağlık açısından gıdaların temiz ve yararlı oluşunu dikkate alarak, ihtiyatı tercih etmişlerdir. Bu yaklaşım, sadece lafızlara takılıp kalmama, daha derinlere nüfuz etme yönüyle çok daha isabetlidir. Hanefîler, habâis (pis, iğrenç) yorumu yaparken, görünüşlerinden çok, gıda niteliklerine bakar. Deniz ürünleri genellikle güzel görüntüye sahip olmakla birlikte, bazılarını kimi insanlar, kültürel etkenler dolayısıyla iğrenç ve korkunç bulabilirler. Ama bu göreli durum yerine, gıda niteliklerine bakmak daha düzgün bir değerlendirme olur. Doğru cevap C şıkkıdır.

12.
Aşağıdakilerden hangisi maddi kirliliğin ötesinde, dinin kirlilik hali olarak kabul ettiği abdestsizlik ve cünüplük durumlarından yine dinin öngördüğü biçimde temizlenmek anlamına gelir?
Doğru Cevap: "B" Hükmi temizlik
Soru Açıklaması

Maddi temizlik, kişinin öncelikle beden, elbise, namaz kılacağı yerin, çevresinin ve her şeyinin dinin pis kabul ettiği maddelerden arındırılmasıdır. Manevi temizlik, kalbin kötülük, kin, haksızlık, çekememezlik, düşmanlık gibi dinin hedefi olan güzel ahlaka aykırı davranış ve düşüncelerden temizlenmesi ve erdemlerle süslemesi demektir. Hükmi temizlik, maddi kirliliğin ötesinde, dinin kirlilik hali olarak kabul ettiği abdestsizlik ve cünüplük durumlarından yine dinin öngördüğü biçimde temizlenmektir.C, D ve E seçenekleri de yanliş olduğundan cevap B'dir.

13.
Riba (faiz) veya fâsit şart içeren satış hangi tür haramlar kapsamındadır?
Doğru Cevap: "B" Haram li-ğayrihî
Soru Açıklaması

Dolaylı Haram (haram li-ğayrihî): Dinin ana kaynaklarının (Allah ve resulünün) özü/mahiyeti açısından değil, vasfı açısından kötülük ve zarar içermesine dayanarak dış bir unsur dolayısıyla haramlığına hükmettiği fiildir. Bu tür haramlara, “vasfından dolayı/geçici haram” da denebilir. Dolaylı haramlar; dinin beş temel amacı olan can, akıl, din, nesil ve malın korunmasını genelde ikinci, bazen birinci dereceden hedefleyen yasaklardır. Riba (faiz) veya fâsit şart içeren satış; başkasının malını rızasız almak gibi. Bu fiiller özünde zarar ve kötülük içerdiklerinden dolayı değil vasfından dolayı haramdır.

14.

Taşıma su ile sulanan arazilerden elde edilen ürünün öşrü ne kadardır?

Doğru Cevap: "C" %5
Soru Açıklaması

Yağmur, nehir, çay, ırmak gibi doğal sularla sulanan topraklardan elde edilen ürünlerde, zeka^t oranı %10’dur. Kova, dolap veya taşıma su ile sulanan arazilerden alınan ürünlerde harcanan işgücünün payı yüksek olduğundan oran %5’tir.

15.
I. Keffâret sadece yerine getirilmeyen yeminlerin cezası bağlamında ele alınan bir olgudur. II. Yemin esasen Allah adına yapıldığı için onun hakları çerçevesinde ibadet alanına dâhil olmuştur. III. Keffâretlerin ibadet niteliği taşıyabilmesi için, oruç tutmak ve fakirleri doyurmak gibi, ibadet türünden olan fiillerle ifa edilmeleridir. IV. Keffâretler hem ihlâl edilen kuralların bir cezasıdır hem de ihlâl edenin tevbesi ve bağışlanması için bir vesiledir. Yukarıda verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "B" II, III, IV
Soru Açıklaması

Keffâret sadece yerine getirilmeyen yeminlerin cezası bağlamında ele alınan bir olgu değildir. Aşağıda ayrıntılarıyla incelenecek olan ramazan orucunu bozmak, adam öldürmek, ihram yasaklarını çiğnemek gibi diğer bazı eylemler de başka keffâret türlerini gündeme getirirler. I. ifade yanlıştır. Yemin esasen Allah adına yapıldığı için onun hakları çerçevesinde ibadet alanına dâhil olmuştur. Her ne kadar ceza boyutu varsa da keffâretler de son tahlilde Allah haklarıyla ilgili konularda söz konusu olduğundan ibadet alanında değerlendirilmiştir. II. ifade doğrudur. Keffâretlerin ibadet niteliği taşıdığını gösteren bir diğer nokta da, oruç tutmak ve fakirleri doyurmak gibi, ibadet türünden olan fiillerle ifa edilmeleridir. III. ifade doğrudur. Çiğnenen bir dinî kuralın uhrevî sonuçlarını telafiye, Allah’ın hoşnutsuzluğunu gidermeye vesile olduğu ve malî ya da bedenî bir ibadet ile yerine getirildiği için keffâretler, ibadet kavramı içinde değerlendirilirler. Keffâretler hem ihlâl edilen kuralların bir cezasıdır hem de ihlâl edenin tevbesi ve bağışlanması için bir vesiledir. IV. ifade doğrudur. Doğru seçenek B'dir.

16.
Şâfiîlere göre adağın hükmü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Mekruh
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi özünde zarar ve kötülük içerdiklerinden dolayı, yapısı açısından haram kılınmış fiillerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Faiz yemek
Soru Açıklaması

Özünden haramlar; dinin beş temel amacı olan can, akıl, din, nesil ve malın korunmasını birinci dereceden hedefleyen yasaklardır. Bu tür haramlara “doğrudan/temelden/sürekli haram” da denebilir. Kasıtlı cinayet, zina, hırsızlık, başkasının malını haksız yere yemek, alkollü içki içmek veya uyuşturucu kullanmak, yalan söylemek, meyte (murdar et, leş) yemek ve satmak, evlenme yasağı bulunanlarla evlenmek gibi. Bu fiiller, özünde zarar ve kötülük içerdiklerinden dolayı, yapısı açısından haram kılınmışlardır... Riba (faiz) veya fâsit şart içeren satış;başkasının malını rızasız almak gibi. Bu fiiller, özünde zarar ve kötülükiçerdiklerinden dolayı değil, vasfından dolayı haramdır

18.

Aşağıdakilerden hangisi "ibadet"in kelime anlamı değildir?

Doğru Cevap: "E" Sabır
Soru Açıklaması

Arapça bir kelime olan “ibadet” sözlükte “boyun eğme, alçak gönüllü olma, iteat, kulluk, tapma, tapınma” gibi anlamlara gelir.

19.
Aşağıdakilerden hangisi cenaze namazının rüknü (farzı)dür?  
Doğru Cevap: "B" Kıyam 
Soru Açıklaması
20.

Ticaret mallarında zekât oranı ne kadardır?

Doğru Cevap: "C" %2,5
Soru Açıklaması

Hangi yolla elde edilirse edilsin ticaret malları bütün olarak zeka^ta ta^bidir. Ticaret mallarının bütün çeşitlerinde zeka^t oranı %2,5’tir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.