İslam İbadet Esasları
Deneme Final Sınavı 2
1.

“Şuraya gidersem Allah'a kul, Peygamberine ümmet olmayayım” biçiminde yapılan bir yemin ,Aşağıdaki yemin türlerinden hangisine girer?

Doğru Cevap: "C" Maksada göre yemin,
Soru Açıklaması

Kimi ifade kalıpları niyete ve maksada göre yemin sayılır. Örneğin “Şöyleyaparsam kâfir olayım, yahudi olayım”; “Şuraya gidersem Allah'a kul, Peygamberine ümmet olmayayım”; “Şunu yersem imansız olarak öleyim, kıblem Kâbe olmasın” ve benzeri cümleler, eğer yemin niyetiyle söylenmişse yemin hükümlerine tabi olur.

2.

Yemin keffaretiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "B" Bir günde bir fakire on fıtır sadakası bedelini birden vermek yeterlidir
Soru Açıklaması

Bir fakire bir günde on fıtır sadakası bedelini birden vermek veya bir fakirebir günde on elbise birden vermek bir günlük yiyecek ve bir kişilik giyecek vermek sayılır.

3.

Zeka^t malını mülkiyetten çıkarıp, tamamen kendi kullanımlarına göre hareket etmek üzere, zeka^t ödeneceklere vermek ne olarak adlandırılır?

Doğru Cevap: "E" Temlik
Soru Açıklaması

Menkul ve gayri menkul sermaye iradı, gelir getiren mal müsteğallattır. Malın kendisinden ödemeye ayni^ ödeme denir. Boyunduruktan kurtarılması gerekenler rika^btır. Elde edilen ürünün zeka^tına 1/10 (onda bir) anlamında “öşür” denir.

Zeka^tın rüknü, temliktir. Temlik, zeka^t malını mülkiyetten çıkarıp, tamamen kendi kullanımlarına göre hareket etmek üzere, zeka^t ödeneceklere vermektir. Zeka^t ödeyen, zeka^t ödenene, harcama tarzı ve yeri konusunda, hatırlatmada bulunabilir, ama başa kakma anlamına gelebilecek hiçbir yönlendirme yapamaz.

4.

Hz. Peygamber’in bizzat katılıp edâ ettiği hac hicretin kaçıncı senesinde olmuştur?

Doğru Cevap: "C" Onuncu senesinde
Soru Açıklaması

Hz. Peygamber’in bizzat katılıp edâ ettiği hac hicretin onuncu senesinde olmuştur (Müslim, “Hac”, 147). Onunla bir arada olmak isteyen çok sayıda Müslümanın katıldığı bu hac, Veda Haccı olarak bilinir.

5.

Aşağıdakilerden hangisi zekât yükümlüsü olmak sahip olan mal ile ilgili şartlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Telef mal
Soru Açıklaması

Malın mülkiyet hakkı bulunmakla birlikte, kendisinden faydalanma hakkı bulunmayan mallar zeka^ta ta^bi olmazlar. Mesela^, denize düşen, devletçe el konulan, evde değil açık arazide gömülüp izi kaybolan mallar ile inka^r edilen senetsiz alacaklar bu türdendir. Bu gibi mallar ma^l-i dıma^r (telef mal) adını alır. Zekât yükümlüsü olmak sahip olan mal ile ilgili şartlar beş adettir: Tam mülkiyet, nisaba ulaşma, nemâ, ihtiyaç fazlası olma ve yıllanma.

6.

Ramazan ayında tutulan orucun hangi oruç çeşidine dahil olduğu aşağıda verilen seçeneklerde açıkça gösterilmiştir?

Doğru Cevap: "B" Farz oruç
Soru Açıklaması

Ramazan ayında oruç tutmak, daha sonra açıklanacak şartları taşıyan her Müslümana farzdır.

7.
Pazarlık câizdir. Vadeli satışı yapılabilir.  Ödemesi kredi kartı ile yapılabilir.  Canlı kilo veya karkas et kilo olarak satılması câiz değildir. Birim fiyatının belirlenmesi şartıyla faizle ödenebilir.

Yukarıdakilerden hangileri kurbanlık hayvanın satımı ve alımı ile doğru bilgi vermektedir?

Doğru Cevap: "A" I, II ve III
Soru Açıklaması

— Kurbanlık hayvanın satımı ve alımı, diğer meşru malların satım ve alımı gibidir. Pazarlık câizdir, vadeli satışı yapılabilir, faize bulaşmamak kaydıyla ödemesi kredi kartı ile yapılabilir. Birim fiyatının belirlenmesi şartıyla canlı kilo veya karkas et kilo olarak satılması da câizdir. Karkas olarak satımında net fiyatın kesim sonrasında ortaya çıkacak olması, satım akdine zarar vermez. Çünkü tarafları nizaya götürmeyecek ölçüde birim fiyat belirlenmiş ve karşılıklı rıza sağlanmıştır.

8.

Zenginlere sırf zengin oldukları için nefret duyulmasını engellemesi zekâtın hangi yönden amacını vurgulamaktadır?

Doğru Cevap: "B" Sosyal
Soru Açıklaması

Zeka^tın temizleme ameliyesini gerçekleştirdiği üçüncü alan, sosyal sahanın tamamıdır. Bir yanda fakir halkın, diğer yanda milyarları olanların bulunduğu millet, pek talihsiz bir millettir. Zeka^t sayesinde toplumsal farklılıklar azalır, zenginlere sırf bu yüzden düşmanlık duyulmaz. Kur’a^n-ı Kerim’in sadakayı faizle karşılaştırması bundandır: “Allah faizin bereketini tamamen giderir. Sadakası verilen malları ise arttırır” (el-Bakara 2/275).

9.

Fıkıh bilginlerine göre aşağıdakilerden hangisi dinen necis sayılmamaktadır?

Doğru Cevap: "E" İnsan salyası
Soru Açıklaması

Akan kan, domuz eti, sarhoş edici içkiler, insan idrarı, dışkısı, ağız dolusu kusmuğu, eti yenmeyen hayvanların salyası, eti, idrar ve dışkısı necistir. Etinin yenmesi ister helal isterse haram olsun, akıcı kanı olan kara hayvanlarından olup dinî usûle uygun biçimde boğazlanmadan ölen veya öldürülen hayvanların etleri de necistir. Bu sayılan maddelerin necis olduğunda görüş birliği vardır.

10.

Aşağıdakilerden hangisi zekat verilmesinde herhangi bir sakınca bulunmayan kesimden birisidir?

Doğru Cevap: "B" Fakir komşular
Soru Açıklaması

Zekâtın Ödenmeyeceği Yerler;  Yakın akraba: Mükellef, zekâtını kendi usûl ve fürû‘una ödeyemez. Usûl, kişinin babası, dedesi, anası ve ninesi; fürû da oğlu, kızı, bunların çocukları ve torunlarıdır. Çünkü bu gibi yakınlarına mükellef zaten bakmak zorundadır. Kurumlara Zekât Ödenmesi: Hanefi fakihler cami, okul, çeşme, yol, köprü, ölü borçlarını ödeme ve hayır yolu ve kurumlarına zekât ödenmesini uygun görmez. Zekât, hayır kurumu olarak değil ve fakat zekât dağıtımını üzerine alarak faaliyet yapan vakıf ve derneklere ödenebilir. Zira onların verecekleri makbuzlar, bir temlik işaretidir. Gayri müslimlere zekât ödenemez; çünkü zekât, Müslüman fakirlerin hakkıdır. Bid’ati (dinin özüne aykırı düşünce ve tutumu) küfrü gerektirmedikçe, kıble ehli olan her Müslümana zekât ödenebilir. Aldığı parayı günah ve israf yolunda harcayarak, kötüye kullanacak kimselere ödememek gerekir. Çünkü Allah’ın malıyla, O’na isyana yardım edilemez.  Zekâtı, öncelikle akrabaya ödemek daha faziletlidir. Akrabadan sonra efdaliyet sırası, fakir komşu ve meslektaşlarındır. Bunlardan itibaren, halka halka uzağa doğru gelişme gösterir. Buradan da anlaşılacağı üzere 

11.

İslamiyetin hangi Mezhebi , ayetteki on fakirin bir günlük yemek ihtiyacını karşılama hükmünün, bir tek fakirin on günlük yemek ihtiyacını karşılama biçiminde de uygulanabileceğini ayrıca, yemek yedirmek yerine bedelinin de verilebileceğini kabul etmişlerdir? 

Doğru Cevap: "D" Hanefiler
Soru Açıklaması

Diğer görüşlerin aksine Hanefîler, ayetteki on fakirin bir günlük yemek ihtiyacını karşılama hükmünün, bir tek fakirin on günlük yemek ihtiyacını karşılama biçiminde de uygulanabileceğini söylemişlerdir. Yine onlar yemek yedirmek yerine bedelinin de verilebileceğini kabul etmişleridir. Hanefîlerin bu yaklaşımı, yukarıda ifade edilen “Keffâretlerde belirlenen ibadetlerin ifasında, özellikle yedirme ve giydirmede Hanefîler bazı şekilsel düzenlemeler yapılabileceğini kabul etmişlerdir” cümlesini açıklamaktadır.

12.

Aşağıdakilerden hangisi haccın sünnetleri arasındadır?

Doğru Cevap: "B" Kudûm (varış) tavafı
Soru Açıklaması

Haccın asli sünnetleri aşağıdaki gibidir;

1- Kudûm (varış) tavafı

2-Hacıların zaman zaman bilgilendirilmesi (Üç hutbe)

3- Terviye günü Mina’ya gitmek ve geceyi orada geçirmek

4- Bayram gecesini Müzdelife’de geçirmek.5- Bayram günlerinde geceyi Mina’da geçirmek.6- Mina’dan dönerken Muhassab veya Ebtâh denen yerde bir süredinlenmek.

13.

Bir vakitle kayıtlı olan yemine ne ad verilir ?

Doğru Cevap: "D" Muvakkat yemin
Soru Açıklaması

Fevr yemini bir konuşmaya veya davranışa o anda cevap olmak üzere yapılan anlık yemindir. Mutlak yemin herhangi bir vakitle kayıtlı olmayan yemine verilen addır. Yemin-i lağv doğru olduğu zannıyla veya hiç farkında olmadan yanlışlıkla yapılan yemindir. Yalan yemin geçmişte veya şimdiki zamanda meydana gelen bir olay hakkında bile bile ve kasten yapılan yalan yemindir. Muvakkat yemin bir vakitle kayıtlı olan yemindir. Doğru cevap D seçeneğidir.

14.
Aşağıdakilerden hangisi rekatı oluşturan fiillerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Ku'ud
Soru Açıklaması

Namazın rükünleri kıyam, kıraat, rükû, sücûd ve ku‘ûddur. Kıyam kıbleye karşı el bağlayıp ayakta durmak; kıraat Kur’ân’dan Fâtiha sûresini ve buna ilâve olarak bir sûre veya birkaç ayet okumak; rükû, ayakta iken eğilip üç kere sübhâne rabbiye’l-azîm demek; sücûd, oturup yere kapanmak ve üç kere sübhâne rabbiye’l-a‘lâ demektir. Bu dört fiilin toplamına rek‘at denir. Dolayısıyla, doğru cevap E seçeneğidir.

15.

Aşağıdakilerden hangisi bir insana haccın farz olması için gerekli şartlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Akıllı sağlığı yerinde olmamak.
Soru Açıklaması

Akıl sağlığı yerinde olmak.

16.
Aşağıdakilerden hangisi “mal zekâtı” teriminin karşılığıdır?
Doğru Cevap: "D"  Farz zekât 
Soru Açıklaması
17.

’’ Tek yolculukla hem umre hem hac yapmak’’ hangi hac ibadetinin uygulama bakımından çeşitlerinden biridir?

Doğru Cevap: "B" Kırân Haccı
Soru Açıklaması

Kırân Haccı: Tek yolculukla hem umre hem hac yapmanın farklı bir uygulamasıdır. Temettu‘dan farklı olarak bunda iki ibadet, aynı ihramla yapılır.

18.
Hanefi ve şafi mezhepleri hangi yemin çeşidinin kefaretinin olup olmaması konusunda farklı görüş beyan etmişlerdir?
Doğru Cevap: "A" Yalan yemin
Soru Açıklaması

Geçmişte veya şimdiki zamanda meydana gelen bir olay hakkında bile bile ve kasten yapılan yalan yemine yalan yemin (yemin-i ğamus) denir. Hanefîlere göre böyle bir yeminde keffâret yoktur çünkü onu herhangi bir dünyevi bedel ya da ceza karşılayamaz. Sahibi işlediği günahtan ötürü samimiyetle tevbe-istiğfar etmeli ve eğer yemini ile bir kul hakkının ihlâline sebep olmuşsa onu da telafi etmeli ve ardından muhatabıyla helalleşmelidir. S¸afiî mezhebi ise, yalanı cezalandırmak amacıyla, ğamûs yemininde de keffaretin söz konusu olacağına hükmetmiştir. Bu nedenle doğru cevap A'dır.

19.
Senenin belli zamanlarında Kâbe’nin ve başta Arafat olmak üzere etrafındaki belli mekânların usûlüne uygun şekilde ziyaret edilmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Hac
Soru Açıklaması

Hac kelimesi Arapça’dır ve sözlük anlamı “saygın bir yeri veya şahsı ziyaretetmek maksadıyla yola çıkmak”tır. İslâmî literatürde hac, senenin belli zamanlarında Kâbe’nin ve başta Arafat olmak üzere etrafındaki bellimekânların usûlüne uygun şekilde ziyaret edilmesi, anlamında kullanılır.

20.

Evliliği sonlandırmaya bağlanan yemine ne ad verilir ?

Doğru Cevap: "A" Talâka
Soru Açıklaması

Yemin-i lağv doğru olduğu zannıyla veya hiç farkında olmadan yanlışlıkla yapılan yemindir. Yemin-i Ğamûs Geçmişte veya şimdiki zamanda meydana gelen bir olay hakkında bile bile ve kasten yapılan yalan yemindir. Yemin-i mün‘akide yerine getirilmesi kesin olarak kararlaştırılmış yemin anlamına gelir, Keffaret işlenen bir kusur veya günahtan dolayı hem ceza özelliği bulunan hem de Allah’tan bağışlanma dilemek maksadıyla yapılan bir tür mali ve bedeni ibadettir. Talaka evliliği sonlandırmaya bağlanan yemine denir. Doğru cevap A seçeneğidir. 

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.