İslam İbadet Esasları
Deneme Final Sınavı 20
1.
Aşağıda verilen gerekçelerden hangisi bir söylemin yemin niteliği taşıdığını açıkça göstermektedir?
Doğru Cevap: "E" Yüce Allah’ın adının ya da onun sıfatının kullanılması
Soru Açıklaması

Bir söylemin yemin niteliği taşıdığı gösteren unsur; Allah’ın adını ya da onun bir sıfatını öne sürerek kuvvetlendirmesiyle dile getirilmesidir. Bu nedenle doğru cevap E'dir.

2.
Bazı fakihler tarafından oluşturulmuş olan “Eşyada aslolan, mubah oluştur” kuralı ile aşağıdakilerden hangisine işaret edilir?
Doğru Cevap: "B" Helal alanının genişliğine
Soru Açıklaması

Bazı fakihler tarafından oluşturulmuş olan “Eşyada aslolan, mubah oluştur” kuralı ile helallerin prensip olarak geniş bir alan olarak bırakıldığına işaret edilir. Doğru cevap B'dir

3.

Namazda Ka‘de-i ahîre  nedir?

Doğru Cevap: "C" Namazların sonunda teşehhüd miktarı oturmak
Soru Açıklaması

Namazların sonunda teşehhüd miktarı oturmak bir rükün olup farzdır. Bunaka‘de-i ahîre denir. İki rek‘atlı namazlarda ikinci rek‘attan sonra, üç rek‘atlınamazlarda üçüncü rek‘attan sonra, dört rek‘atlı namazlarda dördüncürek‘attan sonraki oturuşlar son oturuş yani ka’de-i ahîre sayılır.

4.

I. Kefaret ödemeli

II. Tevbe-istiğfar etmeli

III. Kul hakkı ihlali varsa onu telafi etmeli ve kişiyle helalleşmeli

Hanefilere göre yalan yere yapılan yemin (yemin-i gamus) sonucunda sorumlu kişi yukarıdakilerden hangisini ya da hangilerini yapmalıdır?

Doğru Cevap: "D" II, III
Soru Açıklaması

Hanefîlere göre böyle bir yeminde keffâret yoktur çünkü onu herhangi birdünyevi bedel ya da ceza karşılayamaz. Sahibi işlediği günahtan ötürüsamimiyetle tevbe-istiğfar etmeli ve eğer yemini ile bir kul hakkının ihlâlinesebep olmuşsa onu da telafi etmeli ve ardından muhatabıyla helalleşmelidir.

5.

Aşağıdakilerden hangisi develerin zekât nisbetini doğru göstermektedir?

Doğru Cevap: "A" 5’ten 9’a kadar 1 koyun
Soru Açıklaması

Hz. Peygamber’in açıklamaları (Buha^ri^, “Zeka^t”, 37-38) dikkate alındığında develerin zeka^t nisbetleri şöyledir:

5’ten 9’a kadar 1 koyun 10’dan 14’e kadar 2 koyun 15’ten 19’a kadar 3 koyun 20’den 24’e kadar 4 koyun.

6.
Bir eylemin haram sayılabilmesi için aşağıdaki unsurlardan hangisinin kesinlikle olması gerekir?
Doğru Cevap: "D" Eylemin özünde kötülük ve zarar bulunması
Soru Açıklaması

Bir fiilin haram sayılabilmesi için şu üç unsurun mevcut olması gerekir: 1- Özünde veya vasfında bir kötülük ve zarar bulunmak, 2- Yasaklığı kesin bir delille sabit olmak, 3- Delâlet açısından kesin bir ifadeyle yasaklanmak. Doğru cevap D şıkkıdır.

7.

Vekalet yoluyla yapılan hac ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "A" Adına hac yapılacak kişi yaşayan ve hacca gitmeye niyet ettiği halde o sene gidemeyecek durumda olmalıdır.
Soru Açıklaması

Adına hac yapılacak kişi ölmüş veya ömür boyu bizzat hac yapamayacakdurumda olmalıdır.

8.
Özündeki (aslındaki) veya vasfındaki bir kötülükten dolayı kesin bir delile ve açık/bağlayıcı bir ifadeyle yapılmaması istenen fillere verilen ad hangi seçenekte doğru olarak gösterilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Haram
Soru Açıklaması

Özündeki (aslındaki) veya vasfındaki bir kötülükten dolayı, kesin bir delille ve açık/bağlayıcı bir ifadeyle yapılmaması istenen fiillere haram denir. Doğru cevap E şıkkıdır.

9.

Aşağıdakilerden hangisi 'Mukayyet Su' tanımına girer?

Doğru Cevap: "C" Gül Suyu
Soru Açıklaması

C şıkkı hariç tüm diğer su çeşitleri 'Mutlak Su' olarak kabul edilen su sınıfına girmektedir. Doğru cevap 'C'

10.
Aşağıda verilen yemin kalıplarından hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Ne yalan söyleyeyim
Soru Açıklaması

Yüce Allah’ın güzel isimlerinden birisinin başına v, b ile t (yani Arapça vav, bâ veya tâ) harflerinden birisinin ilavesiyle “vallahi...”, “billahi...”,  “tallahi...” denerek yemin cümlesi kurulur. “Vallahi görmedim”, “Billahi yarın geleceğim” cümlelerinde olduğu gibi.  “Allah şahit, Allah’a yemin olsun ki, Allah adına and içerim ki, Aziz olan Allah hakkı için” gibi kalıplar da kasem suretine dâhildir.  “İzzet-i ilahiyye hakkı için”, “Allah’ın kibriyası ve celâli hakkı için” gibi Yüce Allah’ın zâtî sıfatlarına dayanarak and içilir.  Hiç Allah’ın adı anılmasa da “Üzerime yemin olsun”, “Üzerime andolsun”, “Kasem ederim”, “Yemin ederim”, “S¸ehadet ederim” gibi ifade şekilleri bu kapsamdadır. “S¸u yemeği yemek bana haram olsun” cümlesinde olduğu gibi helali haram kılmak da bu türde bir yemindir. Bu nedenle doğru cevap D'dir.

11.

İslam'da en büyük günah aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bulunmaktadır?

Doğru Cevap: "C" Şirk
Soru Açıklaması

Allah’a şirk koşmak: Amaçlarına göre haramlar tasnifinde geçtiği üzere, İslâm dininin tevhid ve tenzih eksenli inanç sistemine uygun bir Müslüman kişiliği oluşturma amacıyla, bazı haramlar belirlenmiştir. Bu çerçevedeki en büyük haram, Allah’a şirk koşmaktır.

12.

Aşağıdakilerden hangisi zekât yükümlüsü olmak için elde edilen malın niteliklerden birisi değildir?

Doğru Cevap: "E" Malda başkasına ait hak bulunması
Soru Açıklaması

Zekâtın farz olmasının en önemli şartlarından birisi, malın mükellefin elinde tam mülkiyetle bulunarak dilediği gibi tasarruf hakkına sahip olmasıdır.  Tam mülkiyet şu unsurlar bir araya gelince gerçekleşmiş olur:a) Malın sahibinin elinde bulunması,b) Malda başkasına ait hak bulunmaması,c) Kendi seçimiyle tasarruf hakkı bulunması,d) Fayda ve menfaatin mâlike ait bulunması.

Ayrıca ortak mallarda mülkiyet ortakların hisselerine göre düzenlenir. Her ortağın nisabı, ayrı ayrı hesaplanır. Bütün ortakların hisseleri nisabı doldurunca, hepsinin de zekât ödemesi gerekir. E seçeneğinde verilen bilgi yanlış olarak verilmiştir.

13.

Hz. Peygamberin bizzat katıldığı hac ne zaman yapılmıştır?

Doğru Cevap: "E" Hicri onuncu sene
Soru Açıklaması

Hz. Peygamberin bizzat katıldığı ve eda ettiği hac hicretin onuncu senesinde gerçekleştirilmiştir. Cevap E şıkkıdır.

14.
Kurban ibadetiyle sorumlu olmak için aranan zenginlik şartıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Sahip olunan malın nâmî/artıcı olması şart değildir. 
Soru Açıklaması
15.

Orucu kasten ve isteyerek bozan bir kişinin keffâretini ödeyebilmesi için kaç ay oruç tutmalıdır?

 

 

Doğru Cevap: "C" 2 ay  
Soru Açıklaması

Keffâretlerdeki iki ay oruç cezası kamerî aylara göre hesaplanır ve 58, 59 ya da en fazla 60 gün tutar. Halk arasındaki “altmışbir gün” sözü, bu ayların en fazla sürelerine bir de bozulan günün kazâsı için tutulacak olan bir günlük orucun eklenmesiyle ulaşılmış nihai rakamı gösterir. 

16.

I. Dinmeyen burun kanaması

II. Tutulamayan idrar

III. Bir yaradan sürekli kan akması

IV. Lohusalık

V. Adet hali

Yukarıdakilerden hangisi istihaza yani bir özür hali olarak değerlendirilir?

Doğru Cevap: "D" I, II, III
Soru Açıklaması

İstihâze kanı, dinmeyen burun kanaması, tutulamayan idrar veya bir yaradansürekli kan akması gibi bir özür (mazeret) halidir.

17.

Aşağıdaki fiillerden hangisini işleyen kişi, tevbe ve istiğfar ile imanını yenilemek yanında, eğer evli ise nikâhını da yenilemek durumundadır?

Doğru Cevap: "B"  “Şunu yersem imansız olarak öleyim, kıblem Kâbe olmasın” sözünü  kötü niyetlerle söylemiş olan
Soru Açıklaması

Kimi ifade kalıpları niyete ve maksada göre yemin sayılır. Örneğin “Şöyleyaparsam kâfir olayım, yahudi olayım”; “Şuraya gidersem Allah'a kul, Peygamberine ümmet olmayayım”; “Şunu yersem imansız olarak öleyim, kıblem Kâbe olmasın” ve benzeri cümleler, eğer yemin niyetiyle söylenmişse yemin hükümlerine tabi olur. Fakat gerçekten kâfir olmak niyetiyle veya başka kötü niyetlerle söylenmiş ise o zaman yemin değil  büyük günah sayılır. Bu son durumda sözün sahibi, tevbe ve istiğfar ile imanını yenilemek yanında, eğer evli ise nikâhını da yenilemek durumundadır.

18.

İslam’da zekatın ahlaki ve manevi yönden zıttı olan fiil aşağıda verilen seçeneklerin hangisinde yer almaktadır?

Doğru Cevap: "A" Faiz
Soru Açıklaması

Zekât ile riba (faiz) ters doğrultudadırlar. Başından sonuna kadar, ahlâki ve manevi yönlerden birbirlerine zıttırlar.

19.

Bir namazı vaktinde kılmaya “…..”, herhangi bir sebeple bozulan bir namazı yeni baştan kılmaya “…..”, vaktinden sonra kılmaya da “…..” denir.

Yukarıda verilen tanımdaki boşlukları doldurunuz.

 

 

Doğru Cevap: "E" Edâ-iâde-kazâ  
Soru Açıklaması

Bir namazı vaktinde kılmaya “edâ”, herhangi bir sebeple bozulan bir namazı yeni baştan kılmaya “iâde”, vaktinden sonra kılmaya da “kazâ” denir. 

20.
Aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim'de "zekat" için kullanılan isimlerden birisi değildir?
Doğru Cevap: "A" Zarûrât-ı dîniyye
Soru Açıklaması

Sözlükte “zekât” kelimesi, “temizlenmek, arınmak, bereket, güzel anış ve övmek” manalarına gelir. Kur’ân-ı Kerim’de “zekât” kelimesi otuz iki yerde geçmektedir. Bu isim dışında, sadaka (on iki yerde ve hep medenî sûrelerde geçer), hak, birr, infak ve ta’âmu miskîn gibi çeşitli isimler altında zikredilirken, namazla birlikte yirmi yedi yerde tekrarlanır. Diğer yandan  Zekât, zarûrât-ı dîniyyedendir; farz olduğunu inkâr eden dinden çıkar.  Zarûrât-ı dîniyye, dinin zaruretlerinden anlamına gelmektedir. Soru kökünde belirtildiği üzere zekat için kullanılan isimlerden birisi değildir. Doğru cevap A seçeneğidir. 

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.