İslam İbadet Esasları
Deneme Final Sınavı 4
1.

Aşağıda verilen kuş türlerinden hangisinin yenmesinde İslam dinince bir sakınca yoktur?

Doğru Cevap: "B" Güvercin
Soru Açıklaması

Tırnaklarıyla kapıp avlanan ve korkunç tabiatlı olan kuşların etleri de haramveya tahrîmen mekruhtur. Kartal, akbaba, atmaca, çaylak, kuzgun, karga,yarasa, şahin gibi kuşlar bu niteliktedir. Hz. Peygamber “Pençesi ile avlananher kuş haramdır.” buyurmuştur

2.

Aşağıdakilerden hangisi keffaretin çeşitlerinden biri değildir ?

Doğru Cevap: "E" Talaka
Soru Açıklaması

Yemin, oruç bozma, adam öldürme, zıhar keffaretin çeşitlerindendir. Talâka evliliği sonlandırmaya bağlanan yemine verilen addır. Doğru cevap E seçeneğidir.

3.

İslam’da aşağıda verilen eşyalardan hangisinin erkeklerce giyilmesi ya da takılması haram sayılmıştır?

Doğru Cevap: "A"  İpek
Soru Açıklaması

Erkeklerin, saf ipek veya malzemesinin çoğu ipek olan giyecekler ile altını giyecek, süs ve eşya olarak kullanması haramdır

4.
İçine temiz bir maddenin katılmasıyla tabii özellik ve niteliğini kaybeden mutlak sulara veya tabii bir oluşumla meydana gelip özel bir isimle anılan sulara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Mukayyet su
Soru Açıklaması

Mutlak su: Özellik ve tabii durumunu koruyan, içine özelliğinideğiştirecek başka maddelerin karışmadığı sudur. Kar, yağmur, göl, ırmak,deniz, kaynak ve kuyu suları bu grupta yer alır. Mukayyet su: İçine temiz bir maddenin katılmasıyla tabii özellik ve niteliğini kaybeden mutlak sulara veya tabii bir oluşumla meydana gelip özelbir isimle anılan sulara bu ad verilir. Meyve suyu, gül suyu, maden suyu birer mukayyet su örneğidir. C,D ve E seçenekleri de bu tanıma uymadığından cevap A'dır.

5.
Helal kavramı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır
Doğru Cevap: "D" Helal alanı haram alanından daha dardır.
Soru Açıklaması

Dinin insan için koyduğu yasaklar “haram alanı”nı, müdahale etmeden insanı serbest bıraktığı geniş kısım ise “helal alanı”nı oluşturmaktadır. İslâm ilke olarak helal alanı geniş bırakmış, insanlar yetkilerini kötüye kullanmadıkça hadlerini aşıp başkalarının haklarına tecavüz etmedikçe ve genel ilkelere aykırı davranmadıkça da bu helal alana yasak koyarak müdahale etmemiştir.

6.
Aşağıdakilerden hangisinin hiçbir şarta bakılmaksızın en kuvvetli haramlardandır?
Doğru Cevap: "A" Hayvan döğüştürme
Soru Açıklaması

Hayvan dövüştürme sadece zevk ve eğlenceden ibaret zalimce bir eylem olduğu için şartsız şekilde haramdır. Doğru cevap A'dır.

7.
Sırf Allah rızası için mutlak olarak adanan veya bir şeyin olmasına ya da olmamasına bağlanarak adanan kurbana ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Adak/nezir kurbanı
Soru Açıklaması

Adak/nezir kurbanı: Sırf Allah rızası için mutlak olarak adanan veya bir şeyin olmasına ya da olmamasına bağlanarak adanan kurbandır. “Allah rızası için bir kurban keseceğim” şeklindeki mutlak kurban adağı, o anda vacip olur. Bununla birlikte istenildiği zaman kesilebilir.

8.
Aşağıdaki ibadetlerden hangisi adanamaz?
Doğru Cevap: "A" Abdest.
Soru Açıklaması
9.

 Aşağıdakilerden hangisi Müslüman erkek veya kadın giyiminin temel ilkeleri arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "B" Modeli belirli standart elbise tipi olması
Soru Açıklaması

Müslüman erkek veya kadının giyim-kuşamında örtülmesi gereken yerler, doğrudan ayet ve hadislerle belirlenmiştir. Bu, dışarıda erkeğin göbekle diz kapağı arası, kadının ise el, ayak ve yüz dışındaki bütün vücudunun örtülmesi şeklinde olur. Allah ve resulü, belli bir elbise modeli üzerinde durmamıştır. Gerek Hz. Peygamber, gerekse dört halife döneminde çeşitli giyim kuşamı olan topluluklar İslâm’a girmiş, fakat bunların hiçbirine modeli belirli standart elbise tipi öngörülmemiştir. Elbiselerin temel özelliği, avret denilen yerleri örtücü nitelikte olmasıdır.

10.

I. Değişime açık olmak

II. Kolaylık sağlamak

III. Aşırılıktan kaçınmak

Yukarıdakilerden  hangisi ya da hangileri ibadetin esaslarından olarak kabul edilmektedir?

Doğru Cevap: "D" II ve III
Soru Açıklaması

İbadetlerin ifası sırasında maddi ve ruhi hayat arasındaki dengeyi gözetmek ve aşırılıktan kaçınmak esastır. İbadetlerdeki ilkelerden biri de kolaylık sağlamak ve insanları zora sokmamaktır. Ancak ibadetler dinin değişime açık olmayan sahasını oluştururlar. Bu sebeple ibadet, Kur’a^n’ın emrettiği, Hz. Peygamber’in de uygulamalarıyla şekil ve sınırlarını çizdiği biçimde yapılmalıdır. C¸ağların geçmesi ve şartların değişmesi, hiç kimseye namazın şeklini, orucun mahiyetini, haccın icra biçimini değiştirme yetkisi vermez.

11.

"Vallahi borcumu bugün ödeyeceğim" gibi bir vakitle kayıtlı olan ve gelecekte gerçekleşmesi mümkün olan bir eylem üzerine yapılan yemin aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Muvakkat yemin
Soru Açıklaması

Muvakkat yemin: Bir vakitle kayıtlı olan yemindir. Mesela “Vallahi borcumu bugün ödeyeceğim; bu evi ay sonuna kadar senden başkasına satmayacağım; bu yıl içinde seninle evleneceğim” gibi yeminler belli bir vakte bağlandığı için muvakkat sayılırlar.

12.
Hedy kurbanının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Hac ibadetiyle ilgili kurbanların genel adıdır.
Soru Açıklaması

Hedy kurbanı: Hac ibadetiyle ilgili kurbanların genel adıdır. Harem bölgesine hediye edildiği için bu ismi almıştır. Bütün hükümleri bakımından kurban bayramında kesilen kurbana benzer. 

13.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi   İslam dinine göre  dinlenme ve eğlenme amaçlı bütün oyunlar için serbest olma koşullarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E"    Farklı cinsten biriyle eğlence amaçlı bir oyunda tek başına yer almak
Soru Açıklaması

Sadece dinlenmek ve eğlenmek için tavla, satranç, kâğıt, domino, okey gibi oyunları oynamanın mubah (serbest) olabilmesi için dört şart vardır:

— Namazın geçmesine veya gecikmesine sebep olmamak,

— Hiçbir menfaat beklememek; kumar oynayarak kazanç elde etmek istendiği takdirde, kesinlikle haramdır,

— Oyun esnasında dilini kötü sözden korumak,

— Normal dinlenme ve eğlenme ölçülerini aşarak vakit israfına varan alışkanlık ve düşkünlük haline getirmemek.

Bu sayılan şartlar, dinlenme ve eğlenme amaçlı bütün oyunlar için geçerlidir.

14.
Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Diş dolgusu yaptırmak orucu bozar.
Soru Açıklaması
15.

''Bir takım ihlallerin sonucu olduğu için keffâretler, kendilerini doğuran sebeplere göre çeşitli isimlerle anılmaktadır. Yemin keffâreti, zıhar keffâreti, hata ile adam öldürme keffâreti, haccın kurallarını ve ihram yasaklarını ihlâl keffâreti, oruç keffâreti, hayızlı kadınla cinsel ilişkide bulunma keffâreti gibi.''Bu keffaretlerden hangileri sünnettir?

Doğru Cevap: "C" Oruç keffareti , Hayızlı kadınla cinsel ilişkide bulunmak keffareti,
Soru Açıklaması

Bir takım ihlallerin sonucu olduğu için keffâretler, kendilerini doğuran sebeplere göre çeşitli isimlerle anılmaktadır. Yemin keffâreti, zıhar keffâreti, hata ile adam öldürme keffâreti, haccın kurallarını ve ihram yasaklarını ihlâl keffâreti, oruç keffâreti, hayızlı kadınla cinsel ilişkide bulunma keffâreti gibi.

Adı geçen keffâretlerden oruç keffareti ve hayızlı kadınla cinsel ilişkide bulunmak ile ilgili olanı Sünnet, diğerleri Kur'ân ile sabittir. Şimdi biraz daha ayrıntılı olarak bu keffâret çeşitlerini ele alabiliriz:

16.
Kurban ibadetinin geçerli olabilmesi için gereken bazı şartlar vardır. Buna göre aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Yaban sığırı, geyik, ceylan ve benzeri yabani hayvanlar kurban edilebilir.
Soru Açıklaması

Horoz, kaz, ördek ve benzeri evcil hayvanlar ile yaban sığırı, geyik, ceylan ve benzeri yabani hayvanlar kurban edilemezler. Kurbanlık sınıfına girmeyen böyle hayvanları ibadet niyetiyle kesmek, tahrîmen yani harama yakın mekruh sayılmıştır.

17.

Hangi hac ibadetinde haccı yapan kişinin kurban kesmesi vacip değildir?

Doğru Cevap: "C" İfrad Haccı
Soru Açıklaması

İfrad haccı yapanın kurban kesmesi vacip değildir. Doğru cevap C'dir.

18.

Aşağıdakilerden hangisi kurban çeşitlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Tezkıye 
Soru Açıklaması

Gerek kurbanda gerekse kurban dışındaki hayvan kesimlerinde tezkiye yani kesim işlemi, yemek borusu (merî) ve nefes borusu (hulkûm) ile birlikte bunların etrafında bulunan iki damar (vedec) kesilerek yerine getirilir ve kanın iyice akması sağlanır. Kesilmesi gereken bu dört şeyden üçünün kesilmesi de yeterli bulunmuştur. Doğru cevap E'dir.

19.

Dinen kaç tür haram vardır?

Doğru Cevap: "B" 2
Soru Açıklaması

Doğru seçenek B.

20.

Aşağıdaki kurban çeşitlerinden hangi ikisi aynı anlama gelmektedir?

Doğru Cevap: "B" Akika kurbanı- Nesike kurbanı
Soru Açıklaması

Nesîke kurbanı: Akîka ile aynı şeydir. Hz. Peygamber akîka yerine nesîkeismini kullanmayı daha çok tercih etmiştir. (Muvatta, “Akîka”, 1; Nesâî,“Akîka”, 1)

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.