İslam İbadet Esasları
Deneme Final Sınavı 5
1.

Aşağıdakilerden hangisi bir fiilin haram olabilmesi için gerekli şartlardan değildir?

Doğru Cevap: "C" Bütün mezheplerce kabul edilen kesin bir delili olması
Soru Açıklaması

Doğru seçenek C. Diğer çeldiriciler bir fiilin haram olabilmesi için gerekli şartlardandır

2.
Iskat ruhsatının unsurlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Ruhsatı kullanmak zorunlu değildir
Soru Açıklaması
Ruhsatı kullanmak zorunlu değildir
3.

Bireyin Zekat yükümlüsü olabilmesi için malının aşağıda verilen niteliklerden hangisine sahip olma zorunluluğu yoktur?

Doğru Cevap: "C" Eskime
Soru Açıklaması

Bireyin malının eskimesi onun zekatla mükellef olduğunu göstermez.

4.
Savm-ı Dâvûd ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? 
Doğru Cevap: "B" Bir gün oruç tutup bir gün tutmamak şeklinde tutulan sürekli oruç 
Soru Açıklaması
5.

Aşağıdakilerden hangisi haram terimi yerine kullanılabilen bir terimdir?

Doğru Cevap: "D" Mahzur
Soru Açıklaması

Haramlık durumuna “hurmet”, haram kılmaya “tahrîm”, haram kılınan fiile veya nesneye de “haram” adı verilir. Muharram, hazr, mahzûr, memnû, menhiyyun anh terimleri de, haram terimi yerine kullanılabilir.

6.

Camilere girişte tavsiye edilen namaz aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Tahiyyetü’l-mescid
Soru Açıklaması

Hz. Peygamber’i sağlığında ziyaret ediyormuş gibi hazırlanılır. Saygılı ve ağırbaşlı tavırlarla Mescid-i Nebevî’ye girilir. Uygun bir yer bulununca iki rekât namaz kılınır. Bu, genelde camilere girişte tavsiye edilen tahiyyetü’l-mescid namazıdır. Doğru cevap D'dir.

7.
Kurban ve adak ibadetleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Kurban yükümlüsünün, güvenilir birisine vekâlet vererek kurbanını kestirmesi mümkün değildir. Yükümlü kendi kesmek zorundadır.  
Soru Açıklaması

Kurban yükümlüsünün, güvenilir birisine vekâlet vererek kurbanını kestirmesi mümkündür. 

8.

Kefaretle ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "C" İşlenen suçun vebalini bütünüyle ortadan kaldırırlar.
Soru Açıklaması

Diğer cezalarda da olduğu gibi işlenen suçun vebalini bütünüyle ortadankaldırmazlar. Bunlar tevbe, istiğfar ve helalleşmenin yerini tutamazlar.

9.

Safâ ile Merve arasında gidip gelmeye ne denilmektedir?

Doğru Cevap: "C" Sa‘y
Soru Açıklaması

Safâ ile Merve arasında gidip gelmeye sa‘y denir. Haccın ve umrenin vaciplerindendir. Doğru cevap C'dir.

10.

Kur’ân-ı Kerim’de gıdaların yenmesi, genellikle temiz-pis (tayyibât-habâis) karşıtlığıyla ele alınarak, temel ölçüt verilmiştir. Bu açıklamalara göre eti yenmeyen hayvanlar kaç kısma ayrılır?

Doğru Cevap: "C" 3
Soru Açıklaması

Doğru seçenek C

11.

I. Helal

II. Hıll

III. Mutlak

IV. Caiz

"Mubah" teriminin yerine kullanılabilecek kelimeler yukarıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" I, II, III, IV
Soru Açıklaması

Helal terimi, mubah teriminin eş anlamlısıdır. Mubah için, ayrıca “hıll (bağlanmamış/yasaklanmamış/bağsız), mutlak (serbest), câiz (olağan)”terimleri de kullanılır.

12.
İbadeti, öncelikle ibadet olduğu için ve Allah’ın emrine olan bağlılığı ve saygıyı ifade etmek için yapmak aşağıdakilerden hangisidir?  
Doğru Cevap: "A" Taabbüd 
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi haccın sahih (geçerli) olmasının şartlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Sağlıklı olmak
Soru Açıklaması
14.
Haber-i Vahidle kesin ve bağlayıcı şekilde yasaklanan fiile Hanefiler ne  ad vermişlerdir?
Doğru Cevap: "E" Tahrimen Mekruh
Soru Açıklaması

Hanefiler, haber-i vahidle kesin ve bağlayıcı şekilde yasaklanan fiile "Tahrimen Mekruh" adını verirler. Çünkü Hanefiler haklı olarak haram gibi çok önemli bir yasaklayıcı hüküm delilinin kesin nitelik taşıması gerektiğini savunurlar.

15.
Hangi ölçüde bir mal varlığı olan kimse, diğer şartları da tamamlıyorsa kurban kesmek ile sorumlu olur?
Doğru Cevap: "C" En az 20 miskal altın veya bunun değerine denk bir paraya ya da mala sahip olması  
Soru Açıklaması

Kişinin borçlarından ve aslî ihtiyaçlarından başka nisap miktarına ulaşan bir malî değere, daha somut ifadesiyle en az 20 miskal (85 gr.) altın veya bunun değerine denk bir paraya ya da mala sahip olması, o kişinin dinen zengin olduğu anlamına gelir. İşte bu ölçüde bir mal varlığı olan kimse, diğer şartları da tamamlıyorsa kurban kesmek ile sorumlu olur. 

16.

I. Sadaka

II. Fitre

III. Zekat

IV. İnfak

Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri “Kişinin malından sırf Allah rızası için, muhtaç kimselere temlik (teslim) edilmek üzere ayırdığı miktar” tanımı içerisine girmektedir?

Doğru Cevap: "E" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması

Sözlük manası itibarıyla sadaka, Allah Teâlâ’ya kulluk konusunda “sıdk ve sadakat (doğruluk ve bağlılık), merhamet” manasına gelir. Fıkıh dilinde ise “Kişinin malından sırf Allah rızası için, muhtaç kimselere temlik (teslim) edilmek üzere ayırdığı miktar” demektir. Aslında sadaka kavramı, hem zekât ve fitre, hem de nâfile sadakalar için kullanılan genel bir kavramdır. Nitekim Kur’ân-ı Kerim’de ve hadislerde kullanılan sadaka kelimesi, mecburi olan zekât için kullanıldığı gibi, mecburi olmayan infaklar için de kullanılır. Anlatıldığı üzere seçeneklerde verilenlerin tamamı genel olarak sadaka kavramı içerisinde belirtilmektedir. Bu nedenle E seçeneği doğru cevaptır.

17.
Sözlükte, bir işe yönelmek, bir şeyi kastetmek gibi anlamlara gelen kelime aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Teyemmüm
Soru Açıklaması

Gusülde ağzı su ile yıkamak (mazmaza), burna su çekmek (istinşak), necis pis anlamlarına gelir.Teyemmüm ise  sözlükte, bir işe yönelmek, bir şeyi kastetmek gibi anlamlara gelir. Doğru cevap E'dir.

18.

"Cehennem ateşinin kızdırıldığı gün; alınları,böğürleri ve sırtları onlarla dağlanacak. Bu kendiniz için biriktirdiğinizdir, biriktirdiğinizi tadın denecek’’ Aşağıdaki ibadetlerden hangisinin terk edilmesi sonucunda insanlar yukarıda verilmiş olan ayet mealindeki azaba çarptırılacaklardır?

Doğru Cevap: "C" Zekat
Soru Açıklaması

Zekât ödemeyenlerin âhiret azabı konusunda, Yüce Allah, “Ey iman edenler! Hahamlar ve rahiplerin pekçoğu, insanların malını haksızlıkla yerler. Altın ve gümüşü biriktirip Allah yolunda sarfetmeyenlere, can yakıcı bir azabı müjdele. Bunlar cehennem ateşinin kızdırıldığı gün; alınları, böğürleri ve sırtları onlarla dağlanacak. Bu kendiniz için biriktirdiğinizdir, biriktirdiğinizi tadın denecek’’ (et-Tevbe 9/34-35) buyurur. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir.

19.
Aşağıdakilerden hangisi, aile ve cinsel yaşamla ilgili helal-haram kapsamına girmez?
Doğru Cevap: "C" Şarkı-türkü söylemek
Soru Açıklaması

Şarkı veya türkü söylemek dinlenme ve eğlence alanındaki helaller ve haramlar kapsamına girmektedir. Doru cevap C'dir

20.

"Dinî kesim usûlünce yapılmayıp kendiliğinden veya başka hayvanların saldırısısonucu ölmüş hayvanlara meyte (murdar) adı verilir. Meytenin yenmesi haramdır."

Yukarıda verilen şartın aranmadığı hayvan aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Balık
Soru Açıklaması

Balık ve diğer su ürünleriyle çekirgede, hem konuyla ilgili hadislere dayanarak (Buhârî, “Zebâih”, 13; Ebû Dâvûd, “Tahâret”, 41; Tirmizî, “Tahâret”, 52) hem de güçlük bulunduğu için, bu şart aranmaz.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.