İslam İbadet Esasları
Deneme Final Sınavı 7
1.
Mükellefin normal durumlarda yerine getireceği aslî hükümleri ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" Azîmet  
Soru Açıklaması
2.

Özündeki (aslındaki) veya vasfındaki bir kötülükten dolayı, kesin bir delille ve açık/bağlayıcı bir ifadeyle yapılmaması istenen fiillere '_____________' denir. Boşluğa gelmesi gereken uygun ifade aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bulunmaktadır?

Doğru Cevap: "D" Haram
Soru Açıklaması

Özündeki (aslındaki) veya vasfındaki bir kötülükten dolayı, kesin bir delille ve açık/bağlayıcı bir ifadeyle yapılmaması istenen fiillere haram denir.

3.
Aşağıdakilerden hangisi orucun edâsının farz olmasının şartlarındandır?
Doğru Cevap: "E" Sağlıklı olmak
Soru Açıklaması
4.

Aşağıdakilerden hangisi haccın farzlarındandır?

Doğru Cevap: "D" Arafat Vakfesi
Soru Açıklaması

Haccın Farzları;

1- İhram (şart)

2- Arafat Vakfesi (rükün)

3- Ziyaret Tavafı (rükün)

Doğru cevap D'dir.

5.

Sa'y ile ilgili olarak söylenen hangi ifade yanlıştır?

Doğru Cevap: "A" Haccın farzlarındandır
Soru Açıklaması

A şıkkı haccın vaciplerindendir. Cevap A şıkkıdır.

6.
Eti yenen bir hayvanla eti yenmeyen bir hayvanın çiftleşmesinden doğan Melez hay­vanların etlerinin yenip yenmeyeceği konusundaki İslamiyetin Hanefî  mezhebinin görüşü nedir?
Doğru Cevap: "C" Doğan yavrunun annesine tâbi olduğunu dolayısı ile anne yeniyorsa yavruda yenir,
Soru Açıklaması

Eti yenen bir hayvanla eti yenmeyen bir hayvanın çiftleşmesinden doğan hay­vanların etlerinin yenip yenmeyeceği tartışmalıdır. Hanefîler ve Mâlikîler, doğan yavrunun annesine tâbi olduğunu belirtirler. Dolayısıyla, örneğin at ile eşeğin çiftleşmesinden doğan katır, hüküm itibariyle annesine bağlıdır.

Şâfiîler ve Hanbelîler ise, baba veya anneden birinin etinin yenmemesinin yavrunun etinin haramlığı için yeterli olduğu görüşündedirler. Doğru cevap C'dir.

7.

Aşağıdakilerden hangisi eşek ve katırın artığı olan sular ile ilgili olarak doğru bir ifadedir?

Doğru Cevap: "E" Temizliğinde şüphe bulunan sular
Soru Açıklaması

Temizliğinde şüphe bulunan sular: Eşek ve katırın artığı olan sular böyledir. Bu gibi suların temiz olup olmadığı şüpheli olduğu için hükmi temizlikte kullanılıp kullanılamayacağı da şüphelidir.

8.

Sabah aydınlığı başlamadan önce kısa bir süre görülen ve sonra kaybolan dikey beyazlığa ne denir?

Doğru Cevap: "C" Fecr-i kâzib
Soru Açıklaması

Oruç, sözlükte “bir şeyden geri durma, yapmama” anlamına gelen Arapça savm ve sıyâm kelimelerinin Türkçedeki karşılığıdır. Sabaha doğru güneşin doğacağı ufukta beliren beyazlığa fecr (fecir) denir. Sabah aydınlığı başlamadan önce kısa bir süre görülen ve sonra kaybolan dikey beyazlığa fecr-i kâzib (yalancı fecir) denir. Sonra fecr-i sâdık ve ikinci fecir de denen enine bir beyazlık belirir. Doğu ufkunda ufkun altındaki güneşin ışığının ufukta fark edilmesiyle beliren bu beyazlık, zamanla kuvvetlenerek ve alanını genişleterek devam eder ve sonunda güneş doğar. Bu beyazlığa da fecr-i sâdık (gerçek fecir) denir. Oruç vaktinin başlangıcı olarak belirtilen fecir, budur ve onun ufukta görülmesi ile oruç başlar. Bu vakit, takvimlerde imsâk olarak belirtilir. Ayrıca bu anlamda tan yerinin ağarması ifadesi de kullanılır.

9.
 Hanefî mezhebi, Mâlikî mezhebi, Şâfiî mezhebi, Hanbelî mezhebi

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri kurban kesmenin vacip olduğunusöylemişlerdir?

Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması

Önemli bir ibadet olan kurbanın dinî-şer’î hükmü konusunda mezhepler arasında görüş ayrılığı bulunmaktadır. Bu ibadetle mükellef olmak için aranan şartları taşıyan kimselerin kurban bayramında kurban kesmesi, Hanefî mezhebindeki hâkim görüşe göre vacip iken, diğer mezheplerin çoğunluğuna göre müekked/kuvvetli sünnettir.

10.

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Hanefilere göre adak yapılmasının nedenidir?

Doğru Cevap: "E" Alınan ev ya da arabanın hayrını ummak
Soru Açıklaması

Alınan ev ya da arabanın hayrını ummak şükür kurbanı amaçlarındandır. Doğru cevap E'dir.

11.

Cinsel hayat, insanın vazgeçilmez doğal özelliği ve temel ihtiyacıdır. Cinsel hayat için aşağıda verilen ölçütlerden hangisinin herhangi bir önemi bulunmamaktadır?

Doğru Cevap: "C"  Rahatlık
Soru Açıklaması

Cinsel hayat, insanın vazgeçilmez doğal özelliği ve temel ihtiyacıdır. Cinsel hayat için; doğallık, sadelik, meşruiyet, ahlâkilik ve insanilik, en başta gelen ölçülerdir.

12.

Aşağıdakilerden hangisi dolaylı haram (haram li-gayrihi) kapsamında değerlendirilebilir?

Doğru Cevap: "B" Faiz
Soru Açıklaması

Dolaylı haramlar; dinin beş temel amacı olan can, akıl, din, nesil ve malın korunmasını genelde ikinci, bazan birinci dereceden hedefleyen yasaklardır. Riba (faiz) veya fâsit şart içeren satış; başkasının malını rızasız almak gibi.

13.
İbadetlerin sırf Allah rızası için ve dünyevi bir menfaat düşünmeden yapılmasını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "E" Taabbüd 
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi dolaylı harama girer?
Doğru Cevap: "D" Faiz
Soru Açıklaması

Faiz özü itibariyle değil vasfı itibariyle kötülük barındırıp zararlı sonuçlar doğurduğu için dolaylı haramlar arasındadır. Doğru cevap D'dir

15.
Aşağıdakilerden hangisi yemin keffâreti için söz konusu olamaz?
Doğru Cevap: "B" Altmış fakirin sabahlı akşamlı doyurulması
Soru Açıklaması

 Altmış fakirin sabahlı akşamlı doyurulması oruç kefaretine girmektedir. Bundan dolayı yemin kefareti içinde yer almaz. 

16.

Aşağıdakilerden hangisi eti haram olan kara hayvanlarından değildir?

Doğru Cevap: "A" Oğlak
Soru Açıklaması

Oğlak eti haram değil helaldir. Doğru cevap A'dır

17.
I. Ekonomik yönden israf olmasıII. Ailelerin nafakasını kısıtlamasıIII. Toplumsal çevreye zararlı olmasıYukarıdakilerden hangisi ya da hangileri keyif verici maddelerden sigaranın haram olması için gerekmektedir?
Doğru Cevap: "E" I-II-III
Soru Açıklaması

Sigara içmenin hükmü konusunda farklı bir takım görüşler ileri sürülmüştür. Bununla birlikte tıbben sağlığa çok zararlı olduğunun bilimsel yönden açık biçimde anlaşılması, ekonomik yönden israf olması, ailelerin nafakasını kısıtlaması, doğal ve toplumsal çevreye zararları gibi gerekçelerle, birçok âlim bu sayılanların gerçekleşmesi halinde sigara içmenin haram olduğunu söylemiştir. Belirtilen üç ölçütten herhangi biri gerçekleşmezse, sigara içmek en azından tahrîmen mekruhtur. Nargile ve enfiye gibi bir takım kötü alışkanlıklar da, sigara çerçevesinde düşünülmelidir.

18.

Aşağıdakilerden hangisi dinin temel amacıdır?

Doğru Cevap: "A" Hem dünyada hem ahirette mutluluğa götüren yolları göstermek
Soru Açıklaması

Dünya ve âhiret mutluluğunu elde edebilmek Allah’ın rızasını kazanmaya, hayatını ve insani ilişkilerini O’nun istediği doğrultuda düzenlemeye bağlıdır. Yüce Allah bu konuda insan aklına rehberlik ederek, vahiy adı verilen özel bir iletişim yoluyla rızasının nasıl kazanılacağının yolunu göstermiştir. Bu yolun adı en genel anlamıyla dindir. Dinin temel amacı, insanı hem dünyada hem de âhirette mutluluğa götüren yolları göstermektir.

19.
Kur’ân’da yer alan “Ey Rabbim! Beni ve soyumdan gelecekleri namazlarını devamlı kılanlardan eyle” şeklindeki dua hangi peygambere aittir? 
Doğru Cevap: "C" Hz.İbrahim 
Soru Açıklaması
20.

Aşağıdakilerden hangisi İslâm dininin kesin haram kabul ettiği ve yasakladığı fiillerden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Birine gönül vermek (sevmek)
Soru Açıklaması

Allah’a şirk koşmak, ana-babaya karşı gelmek, başkasının malını haksız yere yemek, hırsızlık yapmak, eksik ölçüp tartmak, adam öldürmek, evlilik dışı cinsel ilişki (zina), alkollü içki içmek, kumar oynamak, yalan söylemek, İslâm dininin kesin haram kabul ettiği ve yasakladığı bazı fiillerdir. Haram kılınan fiiller, mutlaka özünde veya vasfında bireysel ya da toplumsal bir kötülük ve zarar barındırır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.