İslam İbadet Esasları
Deneme Final Sınavı 8
1.
Aşağıdakilerden hangisi Mekke döneminde beş vakit namaz farz kılınmadan önce kılınan namaz ilgili doğru bir bilgidir.
Doğru Cevap: "C" Sabah ve Akşam olmak üzere ikişer rek'atlık namazlardan oluşmaktadır.
Soru Açıklaması

Hz. Muhammed Mustafa (s.a.) da peygamber olarak gönderilmesinden itibaren namaz kılmakla yükümlü tutulmuştu. Şöyle ki, vahyin başlangıç döneminde, bazı kaynaklara göre el-Müddessir sûresinin 1-3. ayetleri nâzil olunca- Cebrâil, Hz. Peygamber’i Mekke’nin yakınlarında bir vadiye götürmüş, orada fışkıran bir su ile önce kendisi, sonra da Resûl-i Ekrem abdest almış, ardından Resûlullah’a namaz kıldırmıştır. Bunun üzerine Hz.Peygamber sevinçle eve dönmüş ve Hz. Hatice’yi oraya götürmüş ve orada onunla birlikte abdest alıp iki rek‘at namaz kılmışlardır. Kaynaklarda, Mekke döneminde beş vakit namaz farz kılınmadan önce sabah ve akşam olmak üzere ikişer rek‘at halinde iki vakit namaz kılındığı belirtilmektedir. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğinde yer almaktadır.

2.
Aşağıdakilerden hangisi niyete göre yemin sayılabilir?
Doğru Cevap: "C" Şöyle yaparsam kâfir olayım
Soru Açıklaması
3.
Haramlar, günahın ve bireyin ya da topluma verdiği zararın ağırlığı nispetinde farklı derecededir. Bu derecelendirme ayet ve hadislerin bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucu yapılmaktadır. Bu bağlamda, İslam dininde kabul edilen en büyük haram hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Allah’a şirk koşmak
Soru Açıklaması

Allah’a şirk koşmak: Amaçlarına göre haramlar tasnifinde geçtiği üzere, İslâm dininin tevhid ve tenzih eksenli inanç sistemine uygun bir Müslüman kişiliği oluşturma amacıyla, bazı haramlar belirlenmiştir. Bu çerçevedeki en büyük haram, Allah’a şirk koşmaktır. Doğru cevap E şıkkıdır.

4.

Katı ve sıvı ağır pislik namazın sıhhatine engel olur. Namazın sıhhatli olması ve namazın mekruh olmaması için alimlerce öngörülen (hoşgörülen) azami pislik sınırı ölçütü nedir?

Doğru Cevap: "E" Hiçbiri
Soru Açıklaması

Namazın mekruh olmaması, sahih olması için etrafta  hiçbir şeklide ağır pislik (katı veya sıvı) olmamasına dikkat edilmelidir. Doğru yanıt 'E' şıkkı. 

5.
Aşağıdaki namazlardan hangisi Hanefîlere göre vacip, diğer üç mezhebe göre sünnettir?
Doğru Cevap: "C" Bayram
Soru Açıklaması
6.

Aşağıdakilerden hangisi kasem suretiyle Allah adına yapılan bir yemin ifadesi değildir?

Doğru Cevap: "C" Şerefim üzerine and içerim
Soru Açıklaması

Şerefim üzerine and içerim" yemin değildir, çünkü Allah'ın adı veya sıfatları adına yapılmamıştır.  Allah'tan veya O'nun isimlerinde yahut da O'nun sıfatlarından başka şey üzerine yemin etmek, câiz değildir, edilirse yemin hükmünde olmaz.

7.

Geçmiş veya şimdiki zamana ait bir iş üzerine bilerek yalan yere yemim etmek hangi yemin çeşidine girer?

Doğru Cevap: "A" Yemin-i Ğamûs
Soru Açıklaması

Yalan yemin (Yemin-i Ğamûs): Geçmişte veya şimdiki zamanda meydana gelen bir olay hakkında bile bile ve kasten yapılan yalan yemindir. Borcunu ödemediğini apaçık bilen bir kimsenin “Vallahi ödedim”; hırsızlık yapan birisinin “Vallahi ben çalmadım” demesi böyledir. Göz göre göre yalan yere yemin etmek büyük günahtır. Nitekim büyük günahları haber veren Hz. Peygamber “el-yeminü’l-ğamûs”ü bunlar arasında saymış ve bile bile yalan yere yaptığı yeminle insanların haklarını kaybetmelerine sebep olan kimselerin kıyamet gününde Allah’ın gazabıyla karşılaşacakları uyarısında bulunmuştur.

8.

Müslümanlara ramazan orucu ne zaman farz kılınmıştır?

Doğru Cevap: "B" Hicretin ikinci yılı şaban ayı
Soru Açıklaması

Ramazan ayında tutulan oruç, Müslümanlara hicretin ikinci yılı şaban ayında farz kılınmış ve onlar bir sonraki ay olan ramazandan itibaren oruç Oruç tutmaya başlamışlardır. Doğru cevap B'dir.

9.

Aşağıdakilerden hangisi bir haccın vekâlet yoluyla yapılabilmesinde yanlış olan şartlardan biridir?

Doğru Cevap: "E" Hac masrafları, adına hac yapılan kişi tarafından karşılanmalı ve vekil, hac yolculuğunun gerektirdiği masrafları dışında ayrıca ücret talep etmelidir.
Soru Açıklaması

Hac masrafları, adına hac yapılan kişi tarafından karşılanmalı ve vekil, hac yolculuğunun gerektirdiği masrafları dışında ayrıca ücret talep etmemelidir.

10.
Aşağıdaki seçeneklerde verilen kavramlardan hangisi ''Haram'' yerine kullanılamaz?
Doğru Cevap: "C" Hurmet
Soru Açıklaması

Haramlık durumuna “hurmet”, haram kılmaya “tahrîm”, haram kılınan fiile veya nesneye de “haram” adı verilir. Muharram, hazr, mahzûr, memnû, menhiyyun anh terimleri de, haram terimi yerine kullanılabilir.

11.
Aşağıda verilen seçeneklerden hangisinde İslam'ın haram kabul ettiği ve yasakladığı bir eylem değildir?
Doğru Cevap: "E" Sağlık için saç ektirmek
Soru Açıklaması

Allah’a şirk koşmak, ana-babaya karşı gelmek, başkasının malını haksız yere yemek, hırsızlık yapmak, eksik ölçüp tartmak, adam öldürmek, evlilik dışı cinsel ilişki (zina), alkollü içki içmek, kumar oynamak, yalan söylemek, İslâm dininin kesin haram kabul ettiği ve yasakladığı bazı fiillerdir. Saç Ektirmek ve Peruk Takmak: Hz.Peygamber’in yasakladığı ve lânetlediğişeylerden birisi de, saçı dökülen veya dökülmeyen kimselerin başlarına başkalarının saçlarını koymaları veya bunları eklemeleridir (Buhârî, “Libâs”, 83, 85; Müslim, “Libâs”, 115, 117, 119). Saç takma ve eklemede, hem doğal şekli değiştirmek, hem de karşısındakini yanıltmak, ona genç görünmek vardır ki, İslâm bunları hoş görmemiştir. Bununla birlikte kellik vedazlaklıktan ağır psikolojik rahatsızlık duyanların saç ektirmesi, bir tür tedavidir, yasak kapsamına girmez. Dolayısıyla doğru cevap E şıkkıdır.

12.

İlk müslüman hac kafilesi hangi yıl kimin başkanlığında hac yapmıştır?

Doğru Cevap: "C" Hicri dokuzuncu sene- HZ. Ebubekir
Soru Açıklaması

Hicretin dokuzuncu yılında Hz. Peygamber Hz. Ebubekir 'i Hac Emiri olarak görevlendirmiştir. Cevap C şıkkıdır.

13.
Cünüp olan kimse aşağıdakilerden hangisini yapabilir?
Doğru Cevap: "E" Dua ve zikir amacıyla Fâtiha, İhlâs, Âyetü'l-kürsî gibi sûre ve ayetleri okuyabilir
Soru Açıklaması

Cünüp olan kimseye dinen bazı kısıtlamalar getirilmiştir. Buna göre, cünüp kimse temizleninceye kadar, farz veya nâfile herhangi bir namaz kılamaz, tilâvet secdesi yapamaz, Kâbe’yi tavaf edemez, Mushafı eline alamaz, camiye giremez ve orada bulunamaz. Ancak bu kimseler dua ve zikir amacıyla besmele çekip Fâtiha, İhlâs, Âyetü'l-kürsî gibi sûre ve ayetleri okuyabilirler. 

14.

"Haram kılmaya" ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Tahrim
Soru Açıklaması

Haramlık durumuna “hurmet”, haram kılmaya “tahrîm”, haram kılınan fiileveya nesneye de “haram” adı verilir. Muharram, hazr, mahzûr, memnû,menhiyyun anh terimleri de, haram terimi yerine kullanılabilir.

15.

Bir kişinin borcunu ödemediği halde ödemiş olduğunu zannederek "Vallahi borcumu ödedim" demesi aşağıdaki yemin türlerinden hangisine girmektedir?

Doğru Cevap: "D" Yemin-i lağv
Soru Açıklaması

Doğru olduğu zannıyla veya hiç farkında olmadan yanlışlıkla yapılan yemindir. Mesela borcunu ödemediği halde ödemiş olduğunu zannederek “Vallahi borcumuödedim” denmesi bu tip yemine girer.

16.

Hanefilere göre hayızın en az süresi ……………, en uzun süresi ise ………. gecedir.

Noktalı yerleri doldurunuz.

 

Doğru Cevap: "A" Hayızın en az süresi üç gün üç gece, en uzun süresi ise on gün on gecedir.  
Soru Açıklaması

Hanefilere göre hayızın en az süresi üç gün üç gece, en uzun süresi ise on gün on gecedir. Üç günden az, on günden çok gelen kan “istihâza” kanıdır.  

17.
Özünden haramlar; dinin beş temel amacını korumaya  yöneliktir. Alkollü içkilerin haram kılınması  dinin beş temel amacından hangisini korumaya yöneliktir?
Doğru Cevap: "A" Aklın
Soru Açıklaması

Özünden haramlar; dinin beş temel amacı olan can, akıl, din, nesil ve malın korunmasını birinci dereceden hedefleyen yasaklardır. Söz gelimi alkollü içkilerin haram kılınması, özündeki sarhoş edicilik dolayısıyladır ve akıl sağlığını korumaya yöneliktir. Doğru cevap A'dır.

18.

Aşağıda verilen kalıplardan hangisi örfün yemin anlamı verdiği kalıplar arasındadır?

Doğru Cevap: "E" Ekmek Kur'an çarpsın.
Soru Açıklaması

A, B ve D şıklarında verilen ifadeler kasem suretiyle yemin kapsamına girmektedir. C şıkkı ise muallak yemin veya şartlı yemin olarak adlandırılmaktadır. Doğru seçenek olan E şıkkı ise örfün yemin anlamı verdği kalıplar arasındadır.

19.
Hanefi mezhebine göre abdestin farzı kaçtır?
Doğru Cevap: "D" 4
Soru Açıklaması

Abdestin farzı 4'tür:  Yüzü yıkamak, kolları dirseklerle birlikte yıkamak, başı meshetmek ve ayaykları topuklarla birlikte yıkamak. Abdestin bu dört farzında sünni fıkıh mezhepleri görüş birliği etmiş, ancak Hanefiler dışındaki üç mezhep bu farzlara başkalarını da eklemiştir.Doğru cevap D'dir.

20.
Ramazan ayından önce hastalanan ve bu hastalığın devamında oruç tutamadan ramazanın sonunda ölen bir Müslüman için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
Doğru Cevap: "C" Oruç borcu yoktur. Bir şey yapılması gerekmez. 
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.