İslam İbadet Esasları
Deneme Final Sınavı 9
1.

Kurban kesme sorumluluğu için gerekli olan zenginlik şartı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" 85 gr altın veya bunun değerine denk bir paraya/mala sahip olmak
Soru Açıklaması

Kişinin borçlarından ve aslî ihtiyaçlarından başka nisap miktarına ulaşan bir malî değere, daha somut ifadesiyle en az 20 miskal (85 gr.) altın veya bunun değerine denk bir paraya ya da mala sahip olması, o kişinin dinen zengin olduğu anlamına gelir.

2.
Aşağıdakilerden hangisi, ibâha-i şer’iyyenin özelliklerinden biridir?
Doğru Cevap: "B" Dinen, kendilerine değinilmiştir
Soru Açıklaması
Dinen, kendilerine değinilmiştir
3.

I. Müslüman olmak,II. Hür olmak,III. Aklı yerinde ve büluğa ermiş olmak,IV. Mukîm olmak yani seferî (yolcu) olmamak,V. Dinen zengin sayılacak ölçüde belli bir malî güce sahip olmak

Hanefi mezhebine göre kurban ibadetiyle yükümlü olmak için aranan şartlar yukarıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" I, II, III, IV, V
Soru Açıklaması

Hükmünü vacip olarak tespit eden Hanefîlere göre kurban ibadetiyleyükümlü olmak için şu beş şartın var olması gerekmektedir:1- Müslüman olmak,2- Hür olmak,3- Aklı yerinde ve büluğa ermiş olmak,4- Mukîm olmak yani seferî (yolcu) olmamak,5- Dinen zengin sayılacak ölçüde belli bir malî güce sahip olmak.

4.
İslâm dininin kabul ettiği hükmi kirlilik, “hükmi necâset”,  aşağıdaki seçeneklerde belirtilen hangi durumlar için söylenir?
Doğru Cevap: "C" Abdesti olmayan ve cünüp olan kimseler için
Soru Açıklaması

İslâm dininin kabul ettiği hükmi kirlilik haline hades denir. Bu tamamen dinî ve bu dini kabul edenlere mahsus bir değerlendirmedir. “Hükmi kirlilik”, “hükmi necâset” denmesinin sebebi de budur. Yani din, bu gibi durumları kirlilik kabul ettiği için dindar insan böyle hallerde kendisini manen kirli hisseder.  Bu  gibi  durumlarda  olanlar  maddeten  temiz  olsalar  da,  dinin önerdiği özel temizlik şekilleriyle temizlenmedikçe kirli sayılırlar. Buna göre bazı organların yıkanması ve ıslak elle meshedilmesinden ibaret olan abdestin bozulması sonucu abdestsiz olan kimseler, cinsel ilişki başta olmak üzere, cünüplüğü  meydana  getiren  durumlardan  biriyle  karşı  karşıya  kalanlar, doğum yapan loğusa kadın ve âdet günleri içerisinde bulunan hayızlı kadın maddeten temiz olsa da, dine göre hükmen kirli sayılır. Bu durumda olan kimselerin  hem  maddeten  hem  de  hükmen  temiz  olabilmesi  için  dinin önerdiği özel temizlik şekli olan normal abdest ve gusül abdestini almaları gerekir.

5.

I. İbâha-i şer’iyye

II. İbâha-i akliyye

III. Tayyibât-habâis

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri mübahın (helal olanın) kaynağıdır?

Doğru Cevap: "B" Yalnız II
Soru Açıklaması

Mubahın kaynağı, ya dindir (ibâha-i şer’iyye), ya da insanlara her şeyin  serbestliği kuralına haram-helal, kötülük-iyilik, zarar-yarar ölçütlerinin uygulanmasıyla görevli insan aklıdır (ibâha-i akliyye).

6.

Aşağıdakilerden hangisi dinlenmek ve eğlenmek için tavla, satranç, kâğıt, domino, okey gibi oyunları oynamanın mubah (serbest) olabilmesi şartlarından değildir?

Doğru Cevap: "A" Oynanan oyundan elde edilen gelirle borç ödemek
Soru Açıklaması

Sadece dinlenmek ve eğlenmek için tavla, satranç, kâğıt, domino, okey gibi oyunları oynamanın mubah (serbest) olabilmesi için dört şart vardır: Namazın geçmesine veya gecikmesine sebep olmamak, hiçbir menfaat beklememek; kumar oynayarak kazanç elde etmek istendiği takdirde, kesinlikle haramdır, oyun esnasında dilini kötü sözden korumak, normal dinlenme ve eğlenme ölçülerini aşarak vakit israfına varan alışkanlık ve düşkünlük haline getirmemek. Bu sayılan şartlar, dinlenme ve eğlenme amaçlı bütün oyunlar için geçerlidir.

 

7.
Aşağıdaki hayvanlardan hangisinin etini yemek helaldir?
Doğru Cevap: "E" Keçi
Soru Açıklaması

Azı dişleriyle kapıp avlayan, parçalayan ve kendisini savunan hayvanların etleri haramdır. Domuz, kurt, ayı, arslan, kaplan, pars, maymun, sansar, sırtlan, fil, köpek, kedi, keler, tilki, gelincik gibi dört ayaklı hayvanlar bu kabildendir. Hz.Peygamber şöyle buyurmuştur: “Azı dişi olan her yırtıcı hayvanın yenilmesi haramdır.”

Tırnaklarıyla kapıp avlanan ve korkunç tabiatlı olan kuşların etleri de haram veya tahrîmen mekruhtur. Kartal, akbaba, atmaca, çaylak, kuzgun, karga, yarasa, şahin gibi kuşlar bu niteliktedir. Hz. Peygamber “Pençesi ile avlanan her kuş haramdır.” buyurmuştur.

İğrenç tabiatlı olan, insana tiksinti veren hayvanların etleri de haramdır. Fare, yaban faresi, yılan, akrep, kene, kurbağa, kara ve deniz kaplumbağası, arı, karasinek, sivrisinek, köstebek, kirpi ve haşerat bunlardandır.

8.
"Yerine getirilmesi kesin olarak kararlaştırılmış yemin" anlamına gelen yemin türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Vaad yemin
Soru Açıklaması

"Yerine getirilmesi kesin olarak kararlaştırılmış yemin" anlamına gelen yemin türü "vaad yemin"dir. Doğru cevap E'dir.

9.
Aşağıdaki verilen maddelerden hangisinin diğerlerine oranla haram kabul edilip edilmeme noktasında İslam alimlerince farklı görüşler mevcuttur?
Doğru Cevap: "D" Sigara
Soru Açıklaması

Sigara içmenin hükmü konusunda farklı bir takım görüşler ileri sürülmüştür. Bununla birlikte tıbben sağlığa çok zararlı olduğunun bilimsel yönden açık biçimde anlaşılması, ekonomik yönden israf olması, ailelerin nafakasını kısıtlaması, doğal ve toplumsal çevreye zararları gibi gerekçelerle, birçok âlim bu sayılanların gerçekleşmesi halinde sigara içmenin haram olduğunu söylemiştir. Doğru cevap D şıkkıdır.

10.

Kurban ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "D" Hedy kurbanlarının özellikleri, kurban bayramında kesilen diğer kurbanlar gibi değildir ve onlarla aynı özellikleri taşıyan hayvanlardan kesilmez.  
Soru Açıklaması

Hedy kurbanlarının özellikleri, kurban bayramında kesilen diğer kurbanlar (udhiyye) gibidir ve onlarla aynı özellikleri taşıyan hayvanlardan kesilir.

11.

Haramın dereceleri açısından en büyük günah aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Allah’a şirk koşmak
Soru Açıklaması

Doğru seçenek D

12.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Hanefîlere göre keffâreti olmayan yeminler birlikte zikredilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Lağv yemin - ğamûs yemini
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi adakla aynı anlama gelen terimdir?
Doğru Cevap: "D" Nezir
Soru Açıklaması

Nezir. Doğru cevap D'dir.

14.
"Mazeret sebebiyle tıraş olmak zorunda kalsa keffâret olarak ya üç gün oruç tutacak, ya altı fakiri doyuracak ya da bir küçükbaş hayvan kurban edecektir." Bu keffaret türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Haccın kurallarını ve ihram yasaklarını ihlâl keffâreti
Soru Açıklaması

“…Kurbanlarınız yerlerine ulaşıncaya kadar hacda başlarınızı tıraş etmeyin. Fakat sizden kim hastalanır ya da başından bir sıkıntısı olursa bunun fidyesi (keffâreti) oruç tutmak, sadaka vermek veya kurban kesmektir…” (el-Bakara 2/196) ayeti, bunu açıklayan hadislerle (Buhârî, “Muhsar ve Cezâü’s-Sayd”, 5-8) birlikte şu hükmü koymaktadır: Hac için ihrama giren kimse geçerli bir mazeret sebebiyle tıraş olmak zorunda kalsa keffâret olarak ya üç gün oruç tutacak, ya altı fakiri doyuracak ya da bir küçükbaş hayvan kurban edecektir. Buradaki oruçların ardı ardına tutulma şartı yoktur. Doğru cevap E'dir.

15.

Aşağıdakilerden hangisi zekata tabi değildir?

Doğru Cevap: "E" Zümrüt
Soru Açıklaması

Sert olup ateşte eriyen ve kalıp hale gelebilen altın, gümüş, bakır, kalay, nikel, kurşun, demir vb. madenler zekata tabidir. Sert olup ateşte erimeyen ve sıvı hale gelmeyen kireç, mermer, kömür, alçıtaşı, yakut, zümrüt, elmas vb. madenler zekata tabi değildir.

16.
“Vallahi…”, “Billahi…”, “Tallahi…” diye başlayarak kurulan yemin cümleleri hangi yemin türünün örneklerindendir?
Doğru Cevap: "A" Kasem suretiyle yemin
Soru Açıklaması

Sözü edilen yemin türü "kasem suretiyle yemin"dir. Doğru cevap A'dır.

17.
Zekâtın farz olması için tespit edilen malın en az miktarına ne denir?
Doğru Cevap: "C" Nisaba Ulaşma
Soru Açıklaması

Zekâtın farz olması için tespit edilen malın en az miktarına Nisaba Ulaşma denir. Nisabı, asgarî zenginlik miktarı, asgarî geçim indirimi veya özellikle zekâtın istisna sınırı olarak da ifade etmek mümkündür. Nisap, kişiyi zengin kılar ve ona bazı sorumluluklar yükler. Nisaptan az malı olanlar, zengin sayılmaz ve onların bu malları nisabı bulana kadar aslî ihtiyaç olmakta devam eder.

18.

Peygamber yeryüzünde yapılan ilk mescidin (ibadethane) hangisi olduğu sorusuna ne şeklinde cevap vermiştir?

Doğru Cevap: "C" Mescid-i Harâm
Soru Açıklaması

Hz. Peygamber de yeryüzünde yapılan ilk mescidin (ibadethane) hangisi olduğu sorusuna “Mescid-i Harâm” şeklinde cevap vermiştir (Müslim, “Mesâcid”, 1–2). Doğru cevap C'dir.

19.

İslamiyetin hangi mezhebinden olanlar ,Oruç bozmada sadece cinsel ilişkinin keffâret doğuracağını ileri sürmüşlerdir. 

Doğru Cevap: "E"  Şâfiîler,
Soru Açıklaması

Oruç ünitesindeki bilgilerden hatırlanacağı üzere, ramazan orucunun mazeretsiz ve kasıtlı olarak bozulması keffâreti gerektirir. Keffâret-i savm diye isimlendirilen bu cezanın kaynağı Sünnet'tir. Ramazan orucunu tutarken eşiyle bilerek ve isteyerek cinsel ilişkide bulunan bir sahabiye Hz.Peygamber önce bir köle azad etmesini, bunu yapacak gücü yoksa iki ay ara vermeden oruç tutmasını, bunu da yapamayacaksa altmış fakiri sabahlıakşamlı doyurmasını emretmiştir.

Hanefîlerle birlikte fukaha çoğunluğu bu emrin, orucu kasten ve isteyerek bozan fiillerin tamamını kuşattığını söylemişlerdir. Buna göre, ister yemek- içmekle, ister cinsel ilişkiyle olsun ramazan orucunun kasten ve isteyerek bozulması cezayı gerektirir. Buna karşılık Şâfiîler sadece cinsel ilişkinin keffâret doğuracağını ileri sürmüşlerdir. Yine hatırlanacağı gibi hata, unutma, ağır baskı (ikrah) gibi kasıtlı ve istekli olunmayan bozmalar keffâret gerektirmez.

20.
Aşağıdakilerden hangisi kasem suretiyle yapılan bir yemin değildir?
Doğru Cevap: "E" Allah nasip ederse
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.