İslam İnanç Esasları
Deneme Ara Sınavı 1
1.

Aşağıda sıralanan özelliklerden hangi özellik melekler için söz konusu olamaz?

Doğru Cevap: "C" erkeklik ve dişilik vasıflarına sahiptirler
Soru Açıklaması

Melekler “Allah tarafından yaratılan, çeşitli şe- killerde görünebilen, zor işlere güç yetirme özelliğine sahip, ancak iyi nitelikte işler yapabilen, erkeklik ve dişilik vasıfları bulunmayan ve Allah’a itaatten ayrıl- mayan nurani varlıkların adıdır.

2.
Dinin kelime anlamında aşağıdaki ifadelerden hangisi yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Güzel ahlak
Soru Açıklaması

Temel anlam olarak dinin; itaat, ceza, mükâfat, örf, adet, hüküm, tutulan yol ve usul kelimeleriyle karşılandığı ifade edilir. Güzel ahlak ise ilim ve edep öğrenmekle elde edilen iyi huylardır.

3.

Allah’ın sonradan olan yaratıklara benzememesidir. Allah statü olarak yaratılmışlık özelliği taşıyan her şeyden uzaktır. “Hiçbir şey onun benzeri değildir” (eş-Şûrâ 42/11).

Yukarıdaki paragrafta tenzihi sıfatlardan hangisi açıklanmaktadır?

Doğru Cevap: "D" Muhâlefetün li’l-havâdis
Soru Açıklaması

Muhâlefetün li’l-havâdis: Allah’ın sonradan olan yaratıklara benzememesidir. Allah statü olarak yaratılmışlık özelliği taşıyan her şeyden uzaktır. “Hiçbir şey onun benzeri değildir” (eş-Şûrâ 42/11). Doğru yanıt D'dır.

4.

İslamiyet’te din kelimesinin, “tevhid kavramından bir dine mensup olan insan topluluğu (ümmet)” anlamında kullanılması ilk defa ne zamandır?

Doğru Cevap: "D" Medine dönemi
Soru Açıklaması

İslam’ın Medine döneminde din anlam olarak, tevhid kavramından bir dine mensup olan insan topluluğuna (ümmet) geçmiştir. Doğru cevap D’dir.

5.
Aşağıdaki mezheplerden hangisi mukallidin imanını geçerli görmemektedir?
Doğru Cevap: "C" Mu'tezile
Soru Açıklaması

Özellikle Ebû Hanîfe ve İmam Mâtüridî mukallidin imanının geçerli olduğuna hükmetmiştir. Eş’ariyye mezhebi de onların bu görüşüne katılmaktadır. Ancak bu iki mezhebe göre de mukallit, araştırmayı terk etmesinden dolayı sorumlu görülmektedir. Bu konuda en çok direten ise Mu’tezile mezhebi olup onlar, mukallidin imanını geçerli görmemiş hatta müminin, aklını kullanmak suretiyle iman esaslarını başkaları karşısında savunabilecek bir konumda olmasını istemişlerdir.

6.

Aşağıdakilerden hangisi ibadet kavramı için söylenebilecek en uygun ifadedir?

Doğru Cevap: "C" Allah Teâlâ tarafından farz kılınır, Hz. Peygamber’in gösterdiği gibi yapılır.
Soru Açıklaması

İbadetler Allah Teâlâ tarafından farz kılınır, Hz. Peygamber’in gösterdiği gibi yapılır. Doğru cevap C'dir.

7.
Allah’tan peygamberlere yönlendirilmiş aşkın/ilâhî bir mahiyete sahip olan vahiy, yapısı itibariyle nasıl bir bilgidir? 
Doğru Cevap: "D" Metafiziksel bilgi
Soru Açıklaması
8.

Varlıkları zorunlu ve zorunsuz varlıklar olmak üzere ikiye ayıran ve Aristo’da da rastlanan delile ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" İmkan delili
Soru Açıklaması

İmkan delili daha çok İslam filozofları tarafından kullanılmıştır. Varlıkları Vacib (zorunlu) veya Mümkün (zorunsuz) olmak üzere ikiye ayırmaktadır.

9.

“Kur’an’ı biz indirdik. Onun koruyucuları da, şübhesiz ki, biziz” ayeti hangi surede geçmektedir?

Doğru Cevap: "A" el-Hicr
Soru Açıklaması

Soru kökünde verilen ayet’i kerime “Hicr” suresinde yer almaktadır.

10.

Kur’ân Cehennemin işleri ile görevli meleklerin bulunduğunu belirttikten sonra onların sayısının “kaç adet olduğunu bildirmektedir?

Doğru Cevap: "A" 19
Soru Açıklaması

Kur’ân Cehennemin işleri ile görevli meleklerin bulunduğunu belirttikten sonra onların sayısının “on dokuz” olduğunu bildirmektedir. Doğru cevap A seçeneğidir.

11.
Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’da adı geçen 4 büyük melekten biridir?
Doğru Cevap: "D" Mikail
Soru Açıklaması

Kur’an’da adı ya da vazifesi belirtilen meleklerden en önde gelenleri “dört büyük melek” olarak da zikredilen; Cebrâil, Mikâil, Azrâil ve İsrâfil’dir. Azrail ve İsrafil'in Kur'an'da direk adı geçmemektedir. Hafaza, kiramen katibin, münker-nekir Kur’an’da yer alır fakat 4 büyük melek olarak adlandırılmazlar. Doğru cevap D'dir.

12.

Aşağıdaki ilimlerden hangisi muamelat esaslarıyla ilgilenir? 

Doğru Cevap: "A" Fıkıh
Soru Açıklaması

İslâm dininin sadece inanç esasları değil aynı zamanda davranışlarla yani amelleilgili hükümleri de vardır. Muamelat esasları denilen bu hükümler daha çok fıkıhilmini ilgilendirir. Doğru cevap A'dır.

13.
İsbât-i vâcib nedir?
Doğru Cevap: "D" Allah’ın varlığını ispatlamak için yapılan tüm faaliyetlere denir.
Soru Açıklaması
İslam’da Allah’ın varlığını ispatlamak için yapılan tüm faaliyetlere isbât-i vâcib denir.
14.

Meleklerin özellikleri hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "E" Rablerinden korkarlar ve kendilerine ne emrolunursa onu yaparlar.
Soru Açıklaması

Doğru cevap E şıkkıdır. “Onlar(Melekler), üstlerindeki Rablerinden korkarlar ve kendilerine ne emrolunursa onu yaparlar” (en-Nahl 16/50).

15.

“Yaratmayı ilkin başlatan da tekrar eden de O’dur. Bu iş O’na pek kolaydır”

Yukarıdaki ayet Allah'ın hangi tür sıfatına işaret etmektedir?

Doğru Cevap: "B" Fiilî
Soru Açıklaması

Fiilî sıfatlarına işaret etmektedir. Kainatta gerçekleşen her fiil, Allah’ın onu bilmesi, dilemesi ve kudretiyle yaratmasının bir sonucudur.

16.

Varlıkları vacib ve mümkün varlıklar olmak üzere ikiye ayıran delil aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" İmkân delili
Soru Açıklaması

Varlıkları vacib -yani zorunlu- ve mümkün -yani zorunsuz- varlıklar olmak üzere ikiye ayıran delil imkân delilidir. Âlimlere göre zorunlu varlık varlığı kendinden olan ve varolmak için bir başkasına muhtaç olmayan varlıktır. Bu özellik sadece Allah’ta mevcuttur. Mümkün varlık ise kendi kendisini varedici güce sahip olmayan ve varolmak için bir başkasına ihtiyaç duyan varlıktır. Doğru cevap D’dir.

17.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi İslam âlimlerinin dinlerle ilgili görüşünü ifade etmektedir?
Doğru Cevap: "A" Hak din İslam, inanç sistemlerinden ilahi vahye dayanmayanlar batıl dindir.
Soru Açıklaması
İslam âlimleri genelde hak ve batıl din şeklinde bir sınıflama yapmışlardır. Bu tasnifi yaparken Kur’an’ın bazı ayetlerini dikkate almışlardır. Kur’an’a göre hak din olarak sadece İslam’ın gösterilmesini gerekli kılmıştır. Buna rağmen Kur’an’ın diğer inanç sistemlerine din dediğini belirtmek gerekir (bk. Âl-i İmrân 3/85). Bu inanç sistemlerinden ilahi vahye dayanmayanlara batıl din demişlerdir. İlâhi vahye dayanmakla birlikte Allah’tan geldiği şeklini koruyamamış Yahudilik ve Hıristiyanlık gibi dinlere de muharref din adını vermişlerdir.
18.

1 - İlim

2 - Kudret 

3 - Beka

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Allah'ın sübûtî sıfatlarına dahildir?

Doğru Cevap: "C" 1 - 2 
Soru Açıklaması

Beka Allah'ın selbî/tenzihî sıfatlarına dahildir. İlim ve kudret ise Allah'ın sübûtî sıfatlarına dahildir.

19.

1 - El-Evvel

2 - El-Hakem

3 - El-Kuddüs

4 - El-Bârî 

5 - Es-Samed

Yukarılardan hangileri Allah'ın zati isimleri arasındadır?

Doğru Cevap: "A" 1 - 3 - 5
Soru Açıklaması

Zati isimler; mutlak manada Allah’in zatini ilgilendiren isimlerdir. Dolayısıyla El-Evvel, El-Kuddüs ve Es-Samed Allah'ın zati isimleri arasında yer alır.

20.
Aşağıdakilerden hangisi meleklerin, insan ve cinlerle olan ortak özelliklerinden biridir?
Doğru Cevap: "A" Melekler gaybı bilmezler.
Soru Açıklaması

B seçeneği melekleri ya insan ya da cinlerden ayıran özelliklerinden biridir. C, D ve E seçeneğindeki bilgiler meleklerin özelliklerinden değil, insan ve cinlere ait birer özelliktirler. A seçeneğinde verilen özellik ise meleklerin, insan ve cinlerle olan ortak özelliğidir. Çünkü melekler, diğer varlıklar gibi gaybı bilmezler, gaybı sadece Allah bilir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.