İslam İnanç Esasları
Deneme Ara Sınavı 11
1.
Aşağıdakilerden hangisi “vahy” kelimesinin Kur'an'da verilen anlamları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Emretmek
Soru Açıklaması

Kur’an’da ilâhî bilginin peygamberlere aktarılmasını ifade eden temel fiil “fısıldamak, telkin etmek, süratli bir şekilde işaret etmek, yazı yazmak, ilham etmek” anlamlarına gelen “vahy”dir. Doğru cevap D'dir.

2.

İslama göre inançla ilgili hükümlere ne ad verilir? 

Doğru Cevap: "B" Asli hükümler
Soru Açıklaması

Diğer yönden inançla ilgili hükümlere aslî, yapıp etmelerle yani ibadet vemuamelâtla ilgili olanlarına fer’î esaslar denir. Bu ayırım inanç esasının dinde nekadar önemli olduğunu göstermek içindir. Dinin aslî inanç esasları aslî birinci derecede önemli, muamelatı ilgilendiren fer’i konulardaki esasları ise ikinci derecede önemli hususlardır. Çünkü insan nasıl inanıyorsa öyle yaşar. İnancını kaybeden veya inancı olmayan kişiler ise yaşadıkları gibi inanmak mecburiyetindedirler

3.

Aşağıdakilerden hangisi Trente Konsili’nde (1546) tespit edilen şekliyle Yeni Ahidi oluşturan bölümlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Mezmurlar
Soru Açıklaması

Trente Konsili’nde (1546) tespit edilen şekliyle Yeni Ahid, Matta, Markos, Luka ve Yuhanna’ya göre İnciller, Resullerin İşleri, Pavlus’un Mektupları (14), Genel Mektuplar (7) ve Yuhanna’nın Vahyi'dir.

4.
Aşağıdaki alimlerden hangisi iman-tasdik ilişkisini benimsemiştir?
Doğru Cevap: "A" Ebu’l-Muîn en-Nesefî
Soru Açıklaması
İmam Mâtüridî, İmam Eş’arî, Bakıllanî, Cüveynî, Gazzalî ve Ebu’l-Muîn en-Nesefî imanın kalbin tasdikinden ibaret olduğunu savunmuşlardır. İmamı Hanbeli 4 büyük mezhep imamıdır, Zemahşeri El Keşşaf adlı günümüze ulaşan bir eseri vardır, Ebu Nuaym Kelam ilmi ile ilgilenmiştir, Firuzabadi’nin tefsir ile ilgili eserleri bulunmaktadır.
5.

Dinin kaynağı kimdir?

Doğru Cevap: "A" Allah
Soru Açıklaması

Din, Allah tarafından konulur. O’ndan başkasının din oluşturma hakkı yoktur. Bu sebeple dinî hükümlerin kaynağı da Allah’tır. O’nun dışında hiç kimsenin dinî hükümleri değiştirme ve yürürlükten kaldırma yetkisi yoktur. Bu genel kuralın içine Peygamberler de dâhildir. Onlar da dine bir ekleme ve eksiltme yapamaz.

6.
Aşağıda verilenlerden hangisi kutsal kitaplar ve kutsal kitaplara imanla ilgili doğru bilgilerden biridir?
Doğru Cevap: "E" İlâhî kitaplara inanmanın peygamberlere imanı tamamlayan bir mahiyeti bulunmaktadır.
Soru Açıklaması

Kutsal kitaplardan Tevrat, Zebur ve İncil orijinliğini günümüze kadar koruyamamıştır. Kutsal kitabımız Kur’ ân-ı Kerim ise günümüze kadar orijinal haliyle gelmiştir. E seçeneğinde verilen bilgi ise kutsal kitaplarla ilgili doğru bilgilerden biridir. Aslında peygamberler aracılığıyla insanlara gönderilen ilâhî kitaplara iman etmek öncelikle peygamberlere inanmanın bir gerekliliği ve sonucudur. Doğru cevap E'dir.

7.
Sadece çevresindeki kişilere bakıp, hiçbir araştırma yapmadan iman eden kimseye ne denir?
Doğru Cevap: "E" Mukallit
Soru Açıklaması
Bir kimsenin çevresindeki ana, baba, kardeş, komşu, hoca ve değer verdiği diğer kişilere bakarak, hiçbir araştırma yapmadan inanmasına taklit, bu tür imana da taklidî iman denir. Böyle bir kişiye de mukallit adı verilir.
8.

Aşağıdaki mezheplerinden hangisi imanın tanımı için “inanılması gereken inanç esaslarını kalbin tasdiki olmaksızın, dil ile ikrar etmek yeterlidir”  düşüncesini benimsemiştir? 

Doğru Cevap: "D" Kerramiyye
Soru Açıklaması

Mürcie ve Kerramiyye mezheplerinin imanı tanımı “inanılması gereken inanç esaslarını kalbin tasdiki olmaksızın, dil ile ikrar etmek yeterlidir” şeklindedir. Doğru cevap D'dir.

9.

Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın varlığına inanmayı mümkün hale getiren bir ifadedir?

Doğru Cevap: "B" Allah’a iman gönlün harekete geçirilmesi ve iradenin eğitilmesiyle olur.
Soru Açıklaması

Allah’ın zâtı duyularla idrak edilemediği için, Allah’ı kanıtlamak ancak O’nun dışındaki varlıklardan hareketle mümkün olabilir. Bu nedenle Allah’ın varlığına inanmak, zihinsel faaliyette bulunmanın yanında gönlün harekete geçirilmesi ve iradenin eğitilmesiyle mümkündür.

10.
Aşağıdakilerden hangisi ilâhî hitabın (vahyin) şekillerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "B" Peygamberin kendisine vahyedilecek bilgiyi sezmesi  
Soru Açıklaması
11.

1 - Kur'an

2 - Örf ve Adetlerin Tümü

3 - Sahih Hadisler

Yukarılardan hangisi veya hangileri İslam'ın ahlak ilkelerinin kaynağı olarak kabul edilir?

Doğru Cevap: "A" 1 ve 3
Soru Açıklaması

İslâm’in ahlâk ilkeleri iki kaynağa dayanmaktadir: Kur’ân ve sahih hadisler. Bunlara uymayan toplumdaki örf ve adetler Müslümanlar için ahlâkî değer taşımaz.

12.

İslâm dini ahlâk ilkelerinin dayanağı nedir?

Doğru Cevap: "B"  Kur’ân
Soru Açıklaması

İslâm dininin ahlâk ilkeleri Kur’ân’a dayanır. Kur’ân insanın hem bu dünyada insanlarla olan ilişkisinin hem de âhiretle ilgili davranışlarının Allah’ın rızasına uygun olmasını ister. Nitekim müminlere, beden ve kalbin temiz tutulması, kirletilmemesi hususunda tavsiyeler yapılır (el-Bakara 2/222) Müminler kendilerine emredilen iman ve amel ilkeleri doğrultusunda yaşayacaklar ve böylece erdemin hâkim olduğu bir toplum meydana getireceklerdir. Kendi arzu ve heveslerinin peşinden koşmayacaklar ve kötü örnek olmayacaklardır. Kendilerine bu konuda Hz. Peygamber’in sünnetini ve yaşayışını örnek alacaklar ve onun önderliğinde dünyevî istek ve hazcılıktan mümkün olduğunca uzak duracaklardır.

 

13.

Bazı itikâdî hükümler etrafında İslâm tarihi boyunca ihtilaflar yaşanmıştır. Bu sebeple onların kesin ve açık olma özellikleri ortadan kalkmıştır. Bu çeşit inanç esaslarına ............... esasları denir ve ilgili itikadi mezhebin dünya görüşü olarak nitelendirilebilir.

Paragraftaki boşluğa hangi kavram getirilmelidir?

Doğru Cevap: "D" Zanni inanç
Soru Açıklaması

Bazı itikâdî hükümler etrafında İslâm tarihi boyunca ihtilaflar yaşanmıştır. Busebeple onların kesin ve açık olma özellikleri ortadan kalkmıştır. Bu çeşit inançesaslarına zannî inanç esasları denir ve ilgili itikadi mezhebin dünya görüşü olarak nitelendirilebilir

14.

aşağıdakilerden hangisi ilahi vahye dayanmakla birlikte Allah'tan geldiği şeklini koruyamamış dinlere verilen addır? 

Doğru Cevap: "A" Muharref
Soru Açıklaması

islam dinine göre aslı vahiy olan fakat zamanla dejenere olan dinlere muharref dinler denmektedir.

15.
Temelde evrende bir düzen olması ve bu düzendeki her varlığın belli bir amaca yönelik olarak yaratıldığı öncülü hangi delil ile ifade edilmektedir?
Doğru Cevap: "B" Gaye ve Nizam delili
Soru Açıklaması
İslam düşüncesinde gaye ve nizam delili olarak bilinen teknolojik delil, temelde evrende bir düzenin olduğunu ve bu düzen içerisinde bulunan her varlığın belirli bir gayeye yönelik olarak yaratıldığını ifade etmektedir.
16.

Aşağıdakilerden hangisi kabirde sorgu işi ile ilgili görevli meleklerdir?

Doğru Cevap: "A" Münker ve Nekîr
Soru Açıklaması

A seçeneğinde bahsi geçen Münker ve Nekîr, kabirde sorgu işi ile görevli olan meleklerdir. Bu meleklerin adı hadislerde geçmektedir. Burada, ölü defnedildiğinde Münker ve Nekîr adları verilen siyah tenli, mavi gözlü iki meleğin ona geldiği, bazı sorular sorduğu ve verdiği cevaplara göre kabrini genişlettiği ya da daralttığı belirtilmektedir.

17.

Şıklarda yer alan peygamberlerden hangisine suhuf indirilmiştir?

Doğru Cevap: "D" Hz. Şit
Soru Açıklaması

Hz. Şit Peygambere 50 sayfa suhuf indirilmiştir.

18.

İçerisinde; "teslimiyet, itaat, boyun eğmek, barış ve esenlik" olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" İman 
Soru Açıklaması

İslam kavramının kelime anlamlarında: teslimiyet, boyun eğmek ve itaat vardır.

19.

I. Allah’ı hamd ile yüceltmek.

II. Peygamber’e salat ve selam getirmek.

III. İnsanları iyi işlere sevketmek, onları korumak amacıyla takip etmek.

IV. Peygamberlere vahiy getirmek.

Yukarıda verilen meleklerin görevleri ile ilgili kavramlardan hangileri doğrudur?

Doğru Cevap: "E" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması

a. Allah’ı hamd ile yüceltmek: Meleklerin Kur’an’da belirtilen görevlerindenilki; Yüce Allah’ı hamd ile yüceltmek, O’na secde etmek, O’nu gece gündüz takdisetmek ve emrolundukları diğer işleri yerine getirmektir.b. Peygamber’e salat ve selam getirmek.c. Müminlere âhirette şefaat etmek ve insanlara dünyada hayır duada bulunmak: Şefaat, kıyamet gününde günahkârlar hesabına Allah’tan bağışlanma dilemektir. 

d. İnsanları iyi işlere sevketmek, onları korumak amacıyla takip etmek.

e. Peygamberlere vahiy getirmek.

f. Peygamberlere ve müminlere maddî ve manevî destek olmak.

g. İnsanların yaptıklarını kaydetmek.

h. Tabiatın yönetimi ve ilâhî kanunların icrasıyla meşgul olmak.

İ. İlâhî cezaları yerine getirmek.

Doğru cevap E seçeneğidir.

20.

Meleklerin üstünlüğü hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "D" İslâm filozofları ile bazı Eş’arî ve Mu’tezilî kelâmcılar insanlardan üstün olduğunu savunmaktadır.
Soru Açıklaması

Doğru cevap D şıkkıdır. İslâm filozofları ile bazı Eş’arî ve Mu’tezilî kelâmcılar meleklerin Allah’a yakın olmaları ve nefsin isteklerinden yoksun bulunmaları nedeniyle peygamberlerden ve diğer insanlardan üstün olduğunu savunmuştur. 

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.