İslam İnanç Esasları
Deneme Ara Sınavı 12
1.
Trente Konsili’nde (1546) tespit edilen şekliyle Yeni Ahid, Matta, Markos, Luka ve Yuhanna’ya göre İnciller kaç kitaptan meydana gelmektedirler?
Doğru Cevap: "C" 27
Soru Açıklaması

Trente Konsili'nde (1546) tespit edilen şekliyle Yeni Ahid, Matta, Markos, Luka ve Yuhanna’ya göre İnciller, Resullerin İşleri, Pavlus’un Mektupları (14), Genel Mektuplar (7) ve Yuhanna’nın Vahyi olmak üzere C seçeneğinde de belirtildiği gibi toplam yirmiyedi kitaptan meydana gelmektedir.

2.

Bazı itikâdî hükümler etrafında İslâm tarihi boyunca ihtilaflar yaşanmıştır. Bu sebeple onların kesin ve açık olma özellikleri ortadan kalkmıştır. Bu inanç esaslarına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Zannî 
Soru Açıklaması

Bazı itikâdî hükümler etrafında İslâm tarihi boyunca ihtilaflar yaşanmıştır. Bu sebeple onların kesin ve açık olma özellikleri ortadan kalkmıştır. Bu çeşit inanç esaslarına zannî inanç esasları denir ve ilgili itikadi mezhebin dünya görüşü olarak nitelendirilebilir.

3.

I. Melekler Allah’ın emirlerini insanlığa ileten bir elçi konumundadır.

II.  Allah’a teslimiyetin sembolü olan melekler,fizik âlem ile ulûhiyet makamı arasında bir köprü vazifesi görmektedirler.

III. Meleklerin insanlara dua ve istiğfar etmesi, onların müminlerle dostluğa dayalı bir bağ kurmasını sağlamaktadır.

IV. Melekler insanoğlunun her zaman yanında bulunmayan ve gerektiğinde yaptıklarını kaydeden varlıklardır.

Yukarıda melek inancı ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

Doğru Cevap: "C" I, II ve III
Soru Açıklaması

Kur’an’da belirtilen çerçevede Allah’a teslimiyetin sembolü olan melekler,fizik âlem ile ulûhiyet makamı arasında bir köprü vazifesi görmektedirler. Çeşitli ayetlerde Cenâb-ı Hakk’ın kâinatı melekler aracılığıyla sevk ve idare ettiğivurgulanmaktadır. Bunun gibi melekler, Allah Teâlâ’nın mesajlarının insanlığailetilmesinde de etkin rol oynamaktadırlar. Onlar aracılığıyla peygamberlere iletilen vahiy, Allah tarafından insanlara iletilen emir ve yasakları ihtiva etmektedir.Melekler Allah’ın emirlerini insanlığa ileten bir elçi konumundadır. Öte yandan meleklerin insanlara dua ve istiğfar etmesi, onların müminlerledostluğa dayalı bir bağ kurmasını sağlamaktadır. Bir ayette Allah’a inanan ve istikamet üzere yaşayan kişilere ömürlerinin sonunda meleklerin geldikleri ve onlarakorkmamalarını ve geride bıraktıkları için üzülmemelerini telkin ettikleri haberverilmektedir. (Fussilet 41/30) Melekler insanoğlunun sürekli olarak yanında bulunan, onu koruyan kollayan, yaptıklarını kaydeden varlıklardır. Bu durum insanda bir tür kontrol duygusu oluşturur. Her durumda sahipsiz olmadığını kavrayaninsan, böylece kendini güvende hisseder. Bu şuur insanın davranışlarına olumlumanada tesir eder ve onun sürekli olarak iyilik istikametinde ilerlemesini sağlar. Doğru cevap C seçeneğidir.

4.

İslam’da Allah’ın varlığını ispatlamak için yapılan tüm faaliyetlere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" İsbât-ı vâcip
Soru Açıklaması

İslam’da Allah’ın varlığını ispatlamak için yapılan tüm faaliyetlere “isbât-ı vâcip” denir. Doğru cevap B’dir.

5.

Bir şeyin doğruluğunu dil ile söylemekle yetinmeyip kalp ile onaylarsak hangi kavramlarla amel etmiş oluruz?

Doğru Cevap: "C" tasdik ve ikrar
Soru Açıklaması

Vahiyle bize gelenlerin dil ile söylenmesine ikrar kalp ile onaylanmasına ise tasdik denir. 

6.

I. Cebrailin ya bir insan suretinde ya da aslî şekliyle ilâhî mesajı ulaştırması

II. İlâhî kelâmın belirli bir cisimde (meselâ ağaçta) yaratılması

Yukarıda verilen vahiyler sırasıyla hangi vahiy türleri arasında yer alır?

Doğru Cevap: "D" Elçi ile vahiy - Perde arkasından konuşma
Soru Açıklaması

I. Cebrailin ya bir insan suretinde ya da aslî şekliyle ilâhî mesajı ulaştırması elçi ile vahiy, İlâhî kelâmın belirli bir cisimde (meselâ ağaçta) yaratılması ise perde arkasından konuşma türünde vahiylerdir.

7.

 İslâm inanç esaslarının ilki ve en önemlisi aşağıdakilerden hangisidir?  

Doğru Cevap: "A" Allah’a iman 
Soru Açıklaması

 İslâm inanç esaslarının ilki ve en önemlisi Allah'a imandır.

8.

Aşağıdakilerden hangisi Hafaza ve Kirâmen Kâtibîn Meleklerinin görevleri arasında yer alır?

Doğru Cevap: "C" İnsanları korur ve onların iyi ve kötü fiillerini kaydederler.
Soru Açıklaması

Doğru cevap C şıkkıdır. Bu melekler insanları koruyan ve onların iyi ve kötü fiillerini kaydeden melekler­dir. Kur’ân’da bu melekler; koruyanlar, izleyenler, yazıcı elçiler, karşı karşıya olan iki melek, gözetleyip yazmaya hazır olanlar ve değerli yazıcılar şeklinde çeşitli ifadelerle nitelenmektedirler (bk. ez-Zuhruf 43/80; er-Ra‘d 13/10-11; Kâf 50/18; el-En‘âm 6/61).

9.

Hangi mezhepler imanda artma olabileceğini savunur?

Mu’ tezile Mürcie Şia
Doğru Cevap: "B" I ve III
Soru Açıklaması

İmanda artmanın hem nitelik hem de nicelik yönünden olacağını söyleyenler aynı zamanda amelin imandan bir cüz olduğunu savunan Selefiyye, Mu’tezile, Şia, Zeydiyye ve Hariciyye mezhepleridir.

10.

Aşağıdakilerden hangisi, Ebû Zerr’den nakledilen rivayette kendisine sayfa indirilen peygamberler arasında yoktur?

Doğru Cevap: "A" Hz. Salih
Soru Açıklaması

Ebû Zerr’den nakledilen bir rivayete göre Allah Teâlâ, Hz. Şît’e 50, İdris’e 30, İbrahim’e 10 ve Musa’ya 10 olmak üzere toplam 100 sayfa indirmiştir. Ancak Hz. İbrâhîm ve Mûsâ’ya indirilen sayfaların dışında Kur’an ve tevâtür derecesine ulaşan hadîslerde bu konuda bilgi bulunmamaktadır. Dolayısıyla, doğru cevap A seçeneğidir.

11.
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
12.

Allah’ın varlığının sonunun olmaması anlamına gelen selbî sıfat aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Beka
Soru Açıklaması

Beka: Allah’ın varlığının sonunun olmamasıdır. O’nun varlığı sonsuza kadar (ebedî) devam eder. O, fâni ve ölümlü değildir. O’ndan başka her şey fânîdir, yok olmaya mahkûmdur. Mezar taşlarına yazılan ve “Ölümsüz olan sadece O’dur” ifadesi bu gerçeği dile getirir. bâki kalacaktır” (er-Rahman 55/27).

13.

Aşağıdakilerden hangisi İslam'ın  fer’î esaslarından değildir?

Doğru Cevap: "D" Hicret
Soru Açıklaması

İbadet ve muamelâtla ilgili olanlarına fer’î esaslar denir. Hicret göç etmek anlamındadır.  Doğru cevap D'dir.

14.
Aşağıdakilerden hangisi, şeytana/iblise ait bir özellikler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Hz. Adem’e  secde etmiştir.
Soru Açıklaması

Kur’ân’da İblîs’in mahiyeti hakkında fazla bilgi verilmemekle birlikte ateşten yaratıldığı vurgulanmaktadır. O, şeytan cinsinin ilk ferdi olarak Âdem’e secde etmeme nedeni sorulduğunda; ateşten yaratıldığını ve bu nedenle Âdem’den üstün olduğunu belirtmektedir (el-Hicr 15/32-35). Kur’an’da İblis’in cinlerden olduğu belirtilmekle birlikte İslâm âlimleri bu konuda farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. Dolayısıyla, doğru cevap B seçeneğidir.

15.
Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’da geçen 4 büyük melekten biridir?
Doğru Cevap: "D" Mikail
Soru Açıklaması
Kur’an’da adı ya da vazifesi belirtilen meleklerden en önde gelenleri “dört büyük melek” olarak da zikredilen; Cebrâil, Mikâil, Azrâil ve İsrâfil’dir. Hafaza, kiramen katibin, münker-nekir ve zebani Kur’an’da yer alır fakat 4 büyük melek olarak adlandırılmazlar.
16.
Bir kısım ayetlerde ve hadislerde meleklerin özel görevler sırasında çeşitli maddî suretlere büründükleri ve peygamberlerle konuştukları haber verilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu ayetlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Fussilet
Soru Açıklaması

Hz. İbrahim’in Lut kavmini cezalandırma görevini yerine getirirken kendisine misafir olan melekleri insanlardan ayırt edemeyerek onlara yiyecek hazırlaması (Hûd), Cebrâîl’in Hz. Meryem’e insan suretinde görünüp bir çocuğunun olacağını haber vermesi (Meryem), Hz. Peygamber, kendisine vahiy getiren Cebrâil’i aslî hüviyetiyle görmüştür (en-Necm), meleklerin Allah’ın lütuf ve inayetiyle zor durumda kalan müminlere destek vermeleri (Âl-i İmrân) ayetlerinde geçmektedir. Doğru cevap E'dir.

17.

Aşağıdakilerden hangisi Hıristiyan kutsal metnine dahil edilmemiştir?

Doğru Cevap: "B" Eski Ahid
Soru Açıklaması

Eski Ahid(Tevrat) İncil Hıristiyan kutsal metnine dahil edilmemiştir.

18.

Aşağıdaki ayetlerden hangisi itikat esaslarının can ve maldan aziz bilinmesini gerektiğini bildirir?

Doğru Cevap: "C" “Hac ibadetini bitirince babalarınızı andığınız gibi, hatta ondan daha kuvvetli bir şekilde Allah’ı anın” (el-Bakara 2/200).
Soru Açıklaması

Kur’ân ve mütevâtir hadislerde zikredilen inanç esaslarını benimsemenin ve onları bir değer olarak algılamanın keyfiyeti gönül bağlılığıdır, içtenliktir ve kendi değer sisteminin bir parçası olduğunu kabullenerek bu hususta hiçbir ikiyüzlülüğe imkân vermemektir. Bu esaslara gönülden bağlanıldığında manevi dünyasının olmazsa olmazı haline gelmekte ve en üst haz unsuru olarak algılanmaktadır. Bu hususu belirten âyette Allah Teâlâ, hac görevini kalp huzuru ile ifa etmiş ve günahlarından arınmış kimselere hitaben şöyle buyurur: “Hac ibadetini bitirince babalarınızı andığınız gibi, hatta ondan daha kuvvetli bir şekilde Allah’ı anın” (el-Bakara 2/200). Doğru cevap C'dir.

19.
Tabiat olaylarıyla görevlendirilmiş olan meleğin adı nedir?
Doğru Cevap: "E" Mikail
Soru Açıklaması

Kur’an-ı kerimde sadece bir ayette geçen Mikail, tabiat olaylarıyla görevli meleğin adıdır. Doğru yanıt E'dir.

20.
"Allah karşısında bireyin duyduğu sevgi ve korku kişinin iç dünyasında oluşan yoğun duyguları ortaya çıkartarak yalnızlık duygusunun atılmasına sebep olur." Bu açıklamadan yola çıkarak bireylerde aşağıdakilerden hangisi görülür?
Doğru Cevap: "B" Allah'a duyulan sevgi ve korku bireyde yalnızlık duygusunu gidermede etkin rol oynar.
Soru Açıklaması

Birey bu sayede kendisini evrende yalnız hissetmez. Dolayısı ile birey sağlam karaktere sahip olur, problem çözebilir, olaylar karşisindaezilip sönükleşmez, iradesi kuvvetlenir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.