İslam İnanç Esasları
Deneme Ara Sınavı 13
1.

Aşağıdakilerden hangisi insanları koruyan ve onların iyi ve kötü fiillerini kaydeden meleklerdir?

Doğru Cevap: "A" Hafaza ve Kirâmen Kâtibîn Melekleri
Soru Açıklaması

Hafaza ve Kirâmen Kâtibîn Melekleri: Bu melekler insanları koruyan ve onların iyi ve kötü fiillerini kaydeden meleklerdir. Kur’ân’da bu melekler; koruyanlar, izleyenler, yazıcı elçiler, karşı karşıya olan iki melek, gözetleyip yazmaya hazır olanlar ve değerli yazıcılar şeklinde çeşitli ifadelerle nitelenmektedirler.

2.
İslam dini ne anlama gelmektedir?
Doğru Cevap: "D" Allah'ın peygamberler aracılığıyla gönderdiği mesajların hepsi
Soru Açıklaması

İlk Peygamber Hz. Âdem’den son peygamber Hz. Muhammed’e kadar bütün peygamberlerin getirdiği hak dinlerin genel adı İslâm’dır.

3.
Din hakkında aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "A" Peygamberler dinde tasarruf bağlamında tam yetkilidirler.
Soru Açıklaması

Peygamberlerin görevi ilahî vahiy doğrultusunda Allah’tan aldığı emir veyasakları insanlara aktarmaktır. Ayrıca Peygamberlerin dinde tasarruf yetkileri vardır fakat bu yetki sınırlıdır. 

4.
Kur’an-ı Kerim’de Allah’ın varlığından çok birliğine vurgu yapılmasının nedeni nedir?
Doğru Cevap: "C" İnsanların Allah’a şirke yönelik gösterdikleri eğilim
Soru Açıklaması

Kur’an-ı Kerîm’de Allah’ın varlığından çok birliğine vurgu yapılmaktadır. Bunun sebebi, insanların yaratıcı gücü inkâr etmelerinin zorluğuna karşın ona ortak koşmaya (şirk) yönelik gösterdikleri eğilimdir.

5.

Kur’an da ki ispat ve delil yöntemleri ele alındığında; Hz. İbrahim’in sırasıyla yıldız, ay ve güneşin ulûhiyyet ihtimalini bunların kayboluşlarından dolayı devre dışı bırakarak, bunların ötesinde ve tüm bunları yaratan bir yüce varlığa iman edilmesi gerektiği sonucunu çıkarması aşağıdakilerden hangisine örnek teşkil etmektedir?

Doğru Cevap: "D" Akıl yürütme
Soru Açıklaması

Kur’an’da Allah’ın varlığına götüren akıl yürütme metodu hakkında bazı müşahhas örnekler  bulunmaktadır. Meselâ; Hz. İbrahim’in sırasıyla yıldız, ay ve güneşin ulûhiyyet ihtimalini bunların kayboluşlarından dolayı devre dışı bırakarak bunların ötesinde ve tüm bunları yaratan bir yüce varlığa iman edilmesi gerektiği sonucunu çıkarması bunlardan biridir. Doğru cevap C’dir.

6.

“Dini ayakta tutun ve onda ayrılığa düşmeyin diye Nuh’a tavsiye ettiğini, sana vahyettiğimizi, İbrahim’e, Musa’ya ve İsa’ya tavsiye ettiğimizi Allah size de din kıldı” (eş-Şûrâ 42/13) âyeti ile vurgulanmak istenen nedir? 

Doğru Cevap: "A" İslam'da inanç esaslarının devamlılığı
Soru Açıklaması

İslâm’ın inanç esasları insanın gayb dünyasına hitap ettiği için ilk insan ve ilk peygamberden bu yana var olan esaslardır. İnsanın fiziki ihtiyaçları temelde değişmediği gibi inançla olan ilişkisindeki gereksinimi de değişmemektedir. Bu anlam itibarıyla inanç esaslarında zaman içinde hiçbir değişiklik olmamıştır. Bu husus çeşitli ayetlerde vurgulanmıştır. Bunlardan biri “Dini ayakta tutun ve onda ayrılığa düşmeyin diye Nuh’a tavsiye ettiğini, sana vahyettiğimizi, İbrahim’e, Musa’ya ve İsa’ya tavsiye ettiğimizi Allah size de din kıldı” (eş-Şûrâ 42/13) âyetidir. İnsan ihtiyaçlarının çeşitliliği yanında dine olan gereksinim hiçbir zaman ortadan kalkmamıştır. İlk insanın değer ihtiyacı ne ise son insanın ona olan ihtiyacı da aynı derecededir

7.

Hangisi Azrail'in Kur'an'da geçen diğer ismidir?

Doğru Cevap: "D" Meleku'l-Mevt
Soru Açıklaması

Kur’an’da Azrail ismi geçmemekle birlikte, bunun yerine ölüm meleği (melekü’1- mevt) ile yaşam süresi bitenlerin ruhunu alan meleklerden söz edilmektedir (en- Nisa 4/97; el-En’a^m 6/61).

8.

"İnsanın ahlaki olarak en iyiye ulaşması için bunu sağlayacak bir varlığın (Tanrı) mevcudiyeti gereklidir."

Yukarıda verilen Allah'ın varlığını kanıtlayan delillerden hangisinin açıklamasıdır?

Doğru Cevap: "D" Ahlak delili
Soru Açıklaması

Allah’ın varlığını bir bilgi meselesi olmaktan çok erdemli bir hayatın ön şartı olarak ele almaktadır. Buna göre insanın ahlaki olarak en iyiye ulaşması için bunu sağlayacak bir varlığın (Tanrı) mevcudiyeti gereklidir.

9.

Şeytanın apaçık düşman olduğu hususu hangi ayette yer almaktadır?

Doğru Cevap: "A" Bakara 2/208
Soru Açıklaması

“Eyiman edenler! Hep birden huzur ortamına girin. Sakın şeytanın adımlarına tabiolmayın. Çünkü o, sizin apaçık düşmanınızdır” (el-Bakara 2/208). Doğru cevap A'dır.

10.

Aşağıdakilerden hangisi Allah'ı tanımamız için tek vasıtadır?

Doğru Cevap: "C" Vahiy
Soru Açıklaması

Allah Teâlâ’nın kendine has yapısını oluşturan zâtını idrak etmek mümkün değildir. O’nun zâtı hakkında söyleyeceğimiz yegâne şey, O’nun varolduğudur. Yüce Allah’ı gözle görmek, duyu organlarıyla idrak etmek ya da O’nun niteliklerini akıl yürüterek tespit etmek söz konusu olamaz. Bu durumda Allah’ı tanıma konusunda tek bir vasıtamız kalmıştır ki, o da haberdir. Kâinatın yaratıcısı, bilgi edinme yollarından “doğru haber” vasıtasıyla yani vahiyle bizlere tanıtılmıştır. Doğru yanıt C'dir.

11.

Büyük ila^hi^ kitaplar dışında bazı peygamberlere gönderilen vahiyler küçük risa^leler halinde kaydedilmiş ve onlara suhu^f adı verilmiştir. Kendilerine suhuf verilen peygamberler ve sayfa adedleri hangi şıkta yanlış verilmiştir?

Doğru Cevap: "C" Nuh'a 20
Soru Açıklaması

Hz. Nuh'a (a.s) Kur’an ve teva^tür derecesine ulaşan hadi^slerde suhuf indirildiği bilgisi bulunmamaktadır.

12.

Aşağıdakilerden hangisi “vahy” kelimesinin anlamları arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "D" Emretmek
Soru Açıklaması

Kur’an’da ilâhî bilginin peygamberlere aktarılmasını ifade eden temel fiil “fısıldamak, telkin etmek, süratli bir şekilde işaret etmek, yazı yazmak, ilham etmek” anlamlarına gelen “vahy”dir.

13.
Allah’ın zatına nispet edilen ve O’nun ne olduğunu belirten nitelikler hangi sıfatlardır?
Doğru Cevap: "D" Tenzihi sıfatlar
Soru Açıklaması
Cenab-ı Hakk’ın nitelenmesi Sübûti sıfatlar ile mümkündür, bunların zıtlarından tenzih zorunludur.
14.

Kur’an’da adı geçen Hârût-Mârût meleklerinin görevi nedir?

Doğru Cevap: "A" Bâbil halkını imtihan etmek ve onları sihirkonusunda bilinçlendirmek için gönderilmişlerdir.
Soru Açıklaması

Hârût-Mârût: Kur’an’da adı geçen bu iki meleğin Bâbil halkını imtihan etmek ve onları sihirkonusunda bilinçlendirmek için gönderildiği belirtilmektedir. Doğru cevap A seçeneğidir.

15.

Aşağıdakilerden hangisi, Türkçedeki “inanç” kavramına dair yanlış bir değerlendirmedir?

Doğru Cevap: "B" İman kavramının içeriğini bütünüyle yansıtır.
Soru Açıklaması

İnanç Türkçede “Bir düşünceye gönülden bağlanmak, Allah’a veya bir dine inanma, birine duyulan güven duygusu, bir kimse ya da şeyin doğruluğunu, büyüklüğünü ve gücünü sarsılmaz bir duygu ile benimsemek” anlamına gelir. Arapça karşılığı iman ve itikattır. Türkçede inanç, inanış ve inanç esasları olarak karşılanmaya çalışılan bu kelime ve türevleri dini kavramın içeriğini bütünüyle yansıtma açısından yetersizdir. Türkçede bütün inanç çeşitleri bu kelime ile karşılandığı için tümüne birden inançlar demenin batıl itikatları da kapsadığı unutulmamalıdır. Dolayısıyla, doğru cevap B seçeneğidir.

16.

Aşağıdakilerden hangisi klasik dinler tarihi kitaplarının batıl dinlere verdiği isimdir?

Doğru Cevap: "E" Nihal
Soru Açıklaması

Muharref, Allah'tan geldiği şeklini koruyamamış Yahudilik ve Hristiyanlık gibi dinlere denir. Beşeri din ise dinlerin kaynağına bakılarak sınıflandırılmış dindir. Klasik dinler tarihi kitapları ise hak dinlere milel, batıl dinlere nihal adını vermiştir.

17.
Şirk ne anlama gelir?
Doğru Cevap: "C" Allah Teâlâ’ya ortak koşmak, onun eşinin, benzerinin, ya da denginin olduğunu söylemek
Soru Açıklaması
Allah Teâlâ’ya ortak koşmak, onun eşinin, benzerinin, ya da denginin olduğunu söylemek şirktir.
18.
İslam dininde bir kimsenin mümin olabilmesi için hangi şartı yerine getirmesi gerekir?
Doğru Cevap: "B" Tevhid veya şehadet kelimelerini kalben kabul etmek
Soru Açıklaması
İslâm dininde bir kimsenin mümin olabilmesi için tevhid veya şehâdet kelimelerini kalben kabul edip dillendirmesi yeterlidir.
19.
Aşağıda verilen özelliklerden hangisi cinlere aittir?
Doğru Cevap: "A" İnsanlara nispetle daha üstün bir güce sahiptirler.
Soru Açıklaması

A seçeneğinde belirtilen özellik cinlere aittir. B, C, D ve E seçeneğinde belirtilen özellikler ise meleklere aittir.

20.

Burhân-ı temânû Allah ile ilgili neyin delili olarak oluşturulmuştur?

Doğru Cevap: "E" Tevhid
Soru Açıklaması

Bu delile göre tabiatta gözlemlenen kozmolojik düzen Allah’in bir olduğunun delilidir. Aksi halde çok tanrılı bir dünyada kargaşanın olması kaçınılmazdır. Çünkü er ya da geç bu tanrıların iradeleri çatışacak ve sonuçta evrene bir karmaşa ve düzensizlik hakim olacaktır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.