İslam İnanç Esasları
Deneme Ara Sınavı 15
1.

Kur’an-ı Kerim’de belirtildiği üzere Cehennemin işleri ile görevli meleklerin sayısı kaçtır?

Doğru Cevap: "B" 19
Soru Açıklaması

Kur’ân-ı Kerim’de meleklerin türlerini ve sayılarını ancak Allah’ın bildiği belirtilmektedir. Kur’ân Cehennemin işleri ile görevli meleklerin bulunduğunu belirttikten sonra onların sayısının, B seçeneğinde de belirtildiği üzere “on dokuz” olduğunu bildirmektedir.

2.

“Din” kelimesinin karşılığı olarak kabul edilen Arapça “deyn” kelimesinin, Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Borç ve yükümlülük
Soru Açıklaması

Din bilginleri genellikle din kelimesinin Arapça deyn kökünden bir mastar veya isim olduğunu kabul ederler. Temel anlam olarak dinin; itaat, ceza, mükâfat, örf, adet, hüküm, tutulan yol ve usul kelimeleriyle karşılandığı ifade edilir. Bu kelimenin Türkçe karşılığının borç ve yükümlülük anlamlarında olduğu düşünüldüğünde, kişinin varlığını meydana getiren, kendisinin ödemekle yükümlü olduğu varlığa duyduğu minnet ve iç bağlılığı, yani itaati ifade ettiği ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla, doğru cevap B seçeneğidir.

3.
Kur'an-ı Kerim'in bir mucize olduğunu vurgulayan “Eğer kulumuza indirdiklerimizden herhangi bir şüpheye düşüyorsanız, haydi onun benzeri bir sûre getirin. Eğer iddianızda doğru iseniz Allah’tan başka şahitlerinizi (yardımcılarınızı) çağırın. Bunu yapamazsanız-ki elbette yapamayacaksınız- yakıtı, insan ve taş olan cehennem ateşinden sakının...” ayeti hangi surede geçmektedir?
Doğru Cevap: "E" Bakara
Soru Açıklaması

Soru kökünde verilen ayet’i kerime “Bakara” suresinde yer almaktadır. Doğru cevap E'dir.

4.
Aşağıdakilerden hangisi İslamiyette dinin kaynağıdır?
Doğru Cevap: "A" Allah
Soru Açıklaması

Din, Allah tarafından konulur. O’ndan başkasının din oluşturma hakkı yoktur. Bu sebeple dinî hükümlerin kaynağı da Allah’tır. O’nun dışında hiç kimsenin dinî hükümleri değiştirme ve yürürlükten kaldırma yetkisi yoktur.Bu genel kuralın içine Peygamberler de dâhildir.

5.

“Sen yüzünü Hanîf olarak dine, Allah’ın insanları fıtrat üzere yarattığı dine çevir. Allah’ın yaratışında değişme yoktur. İşte dosdoğru din budur; fakat insanların çoğu bilmezler” (er-Rûm 30/30) ayeti aşağıdaki İslam inanç esaslarından hangisine bir kanıt olarak sunulabilir?

Doğru Cevap: "B" İslâm inanç esasları insan fıtratına en uygun bir yapıya sahiptir.
Soru Açıklaması

İslâm inanç esasları insan fıtratına en uygun bir yapıya sahiptir. Bugüne kadar inanç esaslarından hiçbiri, ilme veya akla aykırı olduğu hususunda bir ispata maruz kalmamış ve bir tenkide uğramamıştır. İnsanın fıtrî ve doğal yaratılışı İslâm inanç esaslarına uygundur. Çünkü gönül huzuru ve vicdan rahatlığı için tavsiye edilen ilkeler de aynı kaynağa dayanmaktadır. Birçok âyet ve hadislerde bu hususa işaret edilir: “Sen yüzünü Hanîf olarak dine, Allah’ın insanları fıtrat üzere yarattığı dine çevir. Allah’ın yaratışında değişme yoktur. İşte dosdoğru din budur; fakat insanların çoğu bilmezler” (er-Rûm 30/30). Doğru cevap B'dir.

6.

“ De ki: Doğru iseniz delillerinizi getirin” (el-Bakara 2/111) ayeti ile inanç esaslarının hangi özelliğine vurgu yapılmaktadır? 

Doğru Cevap: "B" Kesin bilgi verişi
Soru Açıklaması

İnanç esasları kesin bilgi verir ve yakîn ifade ederler. Kur’ân ve mütevâtir sünnette yer almış olması hasebiyle verdikleri bilgiden şüphe edilmez. Şek ve şüphe burada inkâr ve küfür sayılır. İnanan kişi imanının bu nitelikte olmasına dikkat eder.İnanç esaslarına körü körüne bağlanılmaz. Bu noktada taklit İslâm mezheplerinin tamamı tarafından hoş karşılanmamış ve istidlalin terk edilmesinden dolayıbireyin sorumlu olduğu belirtilmiştir. İslâm inanç sistemi kalp ve vicdana hitap etmenin yanında kesin delillere ve açık akıl yürütmelere yer verir. Kur’an buna: “ Deki: Doğru iseniz delillerinizi getirin” (el-Bakara 2/111) şeklinde işaret etmektedir

7.
İlâhi vahye dayanmakla birlikte Allah’tan geldiği şeklini koruyamamış dinler aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Yahudilik ve Hıristiyanlık
Soru Açıklaması

İlâhi vahyedayanmakla birlikte Allah’tan geldiği şeklini koruyamamış Yahudilik ve Hıristiyanlık gibi dinlere de muharref din adını vermişlerdir.

8.

İman öncelikle kalbin tasdik etmesi, yani onaylamasıdır. İman kalbin fiili olması nedeniyle insanın inançla ilgili hususları kalben kabullenmesine .................... denir. 

boşluğa getirilmesi gereken kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Mü'menun bih
Soru Açıklaması

İman öncelikle kalbin tasdik etmesi, yani onaylamasıdır. İman kalbin fiili olması nedeniyle insanın inançla ilgili hususları kalben kabullenmesine mümen’ün bin denmektedir.

9.

Aşağıdakilerden hangisi cinler ile ilgili yanlış bir ifadedir?

Doğru Cevap: "C" Cinler geleceği bilirler
Soru Açıklaması

Kur’ân-ı Kerim’de genel olarak cinlerle ilgili şu bilgiler verilmektedir.Buna göre cinler de insanlar gibi Allah’a kulluk etmeleri için yaratılmıştır.Cinlere de peygamber gönderilmiş, bir kısmı iman etmiş, bir kısmı kâfirolarak kalmıştır. Son Peygamber olan Hz. Muhammed, insanlara olduğu gibicinlere de Allah’tan aldığı emirleri iletmiştir. Cinler insanlara nispetle dahaüstün bir güce sahiptirler. Meselâ kısa sürede uzun mesafeleri katedebilir,insanlarca görülmedikleri halde insanları görebilir, insanların bilmediği bazıhususları bilebilirler. Fakat geleceği (gayb) onlar da bilemezler. Cinlergökteki meleklerin konuşmalarından gizlice haber almak isterlerse de bunaimkân verilmez. Cinler insanlarda olduğu gibi evlenip çoğalırlar, doğar, ölür,yer ve içerler.

10.
Tevhidi aşağıdaki ifadelerden hangisi açıklar?
Doğru Cevap: "A" Allah’ın bir ve tek olduğunu kabul etmek
Soru Açıklaması

Tevhid Allah’ın bir ve tek olduğunun benimsenmesi, O’nun zatında, sıfatlarında, fiillerinde ve ibadet edilmede tek kabul edilmesi demektir. Doğru yanıt A'dır.

11.

Allah’ı hangi kanalla tanımamak mümkündür?

Duyu organlarıyla idrak ederek O’nun niteliklerini akıl yürüterek tespit etmek Vahiyle Doğru haber vasıtasıyla İdrak ederek
Doğru Cevap: "D" III ve IV
Soru Açıklaması

Yüce Allah’ı gözle görmek, duyu organlarıyla idrak etmek ya da O’nun niteliklerini akıl yürüterek tespit etmek söz konusu olamaz. Bu durumda Allah’ı tanıma konusunda tek bir vasıtamız kalmıştır ki, o da haberdir. Kâinatın yaratıcısı, bilgi edinme yollarından “doğru haber” vasıtasıyla yani vahiyle bizlere tanıtılmıştır.

12.
Peygamberlerin görevi nedir?
Doğru Cevap: "D" İlahî vahiy doğrultusunda Allah’tan aldığı emirleri insanlara aktarmak
Soru Açıklaması

Din, Allah tarafından konulur. O’ndan başkasının din oluşturma hakkı yoktur. Bu sebeple dinî hükümlerin kaynağı da Allah’tır. O’nun dışında hiç kimsenin dinî hükümleri değiştirme ve yürürlükten kaldırma yetkisi yoktur. Bu genel kuralın içine Peygamberler de dâhildir. Onlar da dine bir ekleme ve eksiltme yapamaz.

13.
Aşağıdakilerden hangisi Yahudilerin kutsal metni Tanah’ın ilk bölümünü oluşturan Tevrat’ın bölümleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Mezmurlar
Soru Açıklaması

Torah (Tevrât): Tekvin, Çıkış, Levililer, Sayılar, Tesniye isimli beş bölümden oluşmaktadır. A seçeneğinde verilen “Mezmurlar” Ketubîm kısmınada yer alır. Doğru cevap A'dır.

14.

“Hiçbir şey onun benzeri değildir” (eş-S¸u^ra^ 42/11) a^yeti Allah'ın hangi sıfatlarının itikadi dayanağı sayılır?

Doğru Cevap: "B" Selbi sıfatlar
Soru Açıklaması

Allah’ı şa^nına yakışmayan, acziyet ve eksiklik ifade eden, yaratılmış- lık özelliği taşıyan ve bu sebeple de O’ndan nefyedilmesi (tenzih) gereken sıfat- lardır. Bu tür sıfatlar sayılamayacak kadar çoktur. C¸ünkü ne kadar eksiklik ve acz kavramı varsa, ne kadar yaratılmışlık özelliği mevcut ise o kadar da selbi^ sıfat var demektir. Selbi^ sıfatların hedefi her türlü şirk şa^ibesini bertaraf ederek tevhid inancını tam manasıyla ispat etmek, yaratanla yaratılan arasında ortak bir noktanın bulunmadığını akıllara ve gönüllere yerleştirmektir. Bu nedenle “Hiçbir şey onun benzeri değildir” (eş-S¸u^ra^ 42/11) a^yeti tenzih akidesinin özünü oluşturur.

15.
Kur’an-ı Kerim’de aşağıdaki peygamberlerden hangisine kağıt parçaları anlamına gelen suhûf indirildiğinden bahsedilmektedir?
Doğru Cevap: "E" Hz. İbrahim
Soru Açıklaması

Kur’an-ı Kerim’ de A, B, C ve D seçeneklerinde adı geçen peygamberlere suhûf indirildiğinden bahsedilmemektedir. Oysa E seçeneğinde adı geçen Hz. İbrahim’e suhuf indirildiğine dair bazı bilgiler yer almaktadır. Kur’an’da “Gerçekten iyi temizlenen ve Rabbinin adını zikredip de namaz kılan kimse umduğuna erişmiştir. Belki siz dünya hayatını (âhiretten) üstün tutarsınız. Hâlbuki âhiret daha hayırlı daha süreklidir. Şüphesiz ki bunlar, evvelki sayfalarda İbrâhîm ile Mûsâ’nın sayfalarında vardır” (el-A‘lâ, 87/14-19) meâlindeki âyetlerde Hz. Mûsâ ve İbrâhîm’e indirilen sayfalardan bahsedilmektedir. Doğru cevap E'dir.

16.

Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın zâtî isimlerinden biridir?

Doğru Cevap: "B" Es-Samed
Soru Açıklaması

İslâm âlimleri esmâ-i hüsnâ listesinde bulunan isimleri çeşitli şekillerde sınıflandırmışlardır. Bunlardan zâtî isimler; mutlak manada Allah’ın zatını ilgilendiren; el-Evvel, es-Samed, el-Kuddüs, el-Celîl gibi isimlerdir. Kâinati ilgilendirenler ise, tabiatın yaratılışına ve işleyişine temas eden; el-Hâlik, el-Bârî ve el-Musavvir vb. manalardır. Esmâ-i hüsnâdan insanla ilgili olan ilâhî isimler ise; el-Adl, el-Hakem ve el-Fettâh gibi insana yönelik olanlardır. Doğru cevap B’dir.

17.

................, Allah Taâlâ tarafından bazı peygamberlere kitaplar vahyolunduğuna ve bu kitaplarda bulunan şeylerin hepsinin doğru ve hak olduğuna inanmakveya Allah’ın peygamberlere inanç, ibadet, ahlâkın yanı sıra birey ve toplumla ilgili hükümler içeren metinler vahyettiğine kesin olarak iman etmek diye tanımlamak mümkündür.

yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir ? 

Doğru Cevap: "C" Kitaplara iman
Soru Açıklaması

Kitaplara imanı, Allah Taâlâ tarafından bazı peygamberlere kitaplar vahyolunduğuna ve bu kitaplarda bulunan şeylerin hepsinin doğru ve hak olduğuna inanmakveya Allah’ın peygamberlere inanç, ibadet, ahlâkın yanı sıra birey ve toplumla ilgili hükümler içeren metinler vahyettiğine kesin olarak iman etmek diye tanımlamak mümkündür

18.
Aşağıdakilerden hangisi inancın esaslarından olan ikrar'ın terimsel tanımıdır?
Doğru Cevap: "A" İçten hissedilenlerin dil ile ifade edilmesi.
Soru Açıklaması

İkrar, içten hissedilenlerin dil ile ifade edilmesidir. Kişinin kalben kabulettiği iman esaslarını dışa vurması olarak açıklanabilir.

19.

İslam'ın muamelat olarak adlandırılan hükümlerinin özü neye dayanmaktadır? 

Doğru Cevap: "B" Adalet
Soru Açıklaması

İslâm dininin “muamelât” diye adlandırılan insandan insana yapılan ve karşılıklı ilişkileri içeren hükümleri adalet ilkesine dayanmaktadır. İkili ilişkilerin esasıAllah tarafından konulmuş, çeşitliliklerine rağmen vazgeçilmez olarak insanlarınhakkına riayet edilmesi istenmiştir. Zira güçlü olmak hak sahibi olmak anlamıtaşımamaktadır. Sadece dindaşına karşı değil bütün insanlığa karşı adil olmakMüslümanlığın temel davranışıdır. Hiçbir din ayrımı yapmadan her hak sahibinehakkını vermek bu dinin şiarıdır. İyilikte bulunmak ve Allah Teâlâ’nın koyduğuhükümlere uymak konusunda Müslümanların birbirine destek olması istenirken,kin ve düşmanlık yaymak ve Allah’ın çizdiği sınırlar konusunda kimseye müsamaha gösterilmemesi gerektiği sıkça vurgulanmıştır (bk. Mâide, 5/2). İkili ilişkilerde düzenlemeler yapılabilir ama hiçbir zaman ikili ilişkilerin ilkesinde bir değişiklik yapılamaz. İlkesi itibariyle karşılıklı muameleler de inanç değeri taşır. Bir kişinin ticaretinde adil olmaması Müslümanlara yakışmayan bir davranış ve bu yönüyle günaha girmektir. Ancak ticarette adaleti inkâr Allah’ın çizdiği hududu lüzumsuz görmektir, bu da inanç alanına girer.

20.
Tavsif terimi ne ifade etmektedir?
Doğru Cevap: "E" Vasıflandırmak
Soru Açıklaması
Tavsif vasıflandırmak, “bir şeyin özelliklerinden bahsetmek” demektir.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.