İslam İnanç Esasları
Deneme Ara Sınavı 16
1.

1 - Gönderdiği peygamberi kabul etmek

2 - İndirdiği kitabı sorgulamak

3 - Kitabında zikrettiği hususları tasdik etmemek

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Allah'a iman içerisinde yer alır?

Doğru Cevap: "E" 1
Soru Açıklaması

İndirdiği kitabı benimsemek ve kitabında zikrettiği hususları tasdik etmek Allah'a iman içerisinde yer alır.

2.

Trente Konsili’nde (1546) tespit edilen şekliyle Yeni Ahid, Matta, Markos, Luka ve Yuhanna’ya göre İnciller kaç kitaptan meydana gelmektedirler?

Doğru Cevap: "D" 27
Soru Açıklaması

Trente Konsili'nde (1546) tespit edilen şekliyle Yeni Ahid, Matta, Markos, Luka ve Yuhanna’ya göre İnciller, Resullerin İşleri, Pavlus’un Mektupları (14), Genel Mektuplar (7) ve Yuhanna’nın Vahyi olmak üzere toplam yirmiyedi kitaptan meydana gelmektedir.

3.

Allah’ın her şeyi bilmesi aşağıdaki sıfatlarından hangisi ile ilgilidir?

Doğru Cevap: "A" İlim
Soru Açıklaması

İlim, Allah Teâlâ’nın bilme sıfatıdır. Kelam, Allah’ın konuşma sıfatıdır. İrade, Allah’ın dilemesi ve istemesi anlamına gelir. Kudret, Allah’ın her şeye gücünün yetmesidir. Basîr, Allah’ın her şeyi görmesidir.

4.

Müslümanlar kutsal kitaplar ve Kur’ân-ı Kerim’in hangi şekline inanmalıdırlar?

Doğru Cevap: "D" Allah’tan gelen ilk şekline
Soru Açıklaması

Hz. Muhammed’e vahyolunan Kur’ân-ı Kerîm, Allah’ın vahyettiği haliyle orijinalliğini korumuş, hiçbir bozukluğa uğramadan günümüze kadar gelmiştir. Müslümanlar bozulmuş ve değiştirilmiş (tahrif ve tebdil edilmiş) olan kutsal kitaplar ve Kur’ân-ı Kerim’in A, B, C ve E şıklarında verilen dönemlerdeki şekline değil, D seçeneğinde de belirtildiği üzere Allahtan gelen ve bozulmamış olan ilk şekillerine inanmalıdırlar.

5.

İslam dininin sadece inanç esasları değil aynı zamanda davranışlarla yani amelle ilgili hükümleri de vardır. Bu hükümlere ne denir?

Doğru Cevap: "A" Muamelat esasları
Soru Açıklaması

İslâm dininin sadece inanç esasları değil aynı zamanda davranışlarla yani amelle ilgili hükümleri de vardır. Muamelat esasları denilen bu hükümler daha çok fıkıh ilmini ilgilendirir. Doğru cevap A'dır.

6.

Kalbin fiili olması nedeniyle insanın inançla ilgili hususları kalben kabullenmesinin şart olması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

Doğru Cevap: "B" İman-Tasdik ilişkisi
Soru Açıklaması

İman öncelikle kalbin tasdik etmesi yani onaylamasıdır. İnsanın karar verme mekanının kalp olması bunun da mecazi bir anlam taşıdığı belirtilmelidir.

7.

Aşağıdakilerden hangisi amelin imandan bir cüz olduğunu savunan mezheplerdendir?

Doğru Cevap: "C" Selefilik
Soru Açıklaması

İmanda artmanın hem nitelik hem de nicelik yönünden olacağını söyleyenler aynı zamanda amelin imandan bir cüz olduğunu savunan Selefiyye, Mu’tezile, Şia, Zeydiyye ve Hariciyye mezhepleridir. Bunların yorumuna göre Kur’an’da müminlerin inanç coşkusunu belirten ayetler imanın artıp eksilen bir şey olduğunu göstermektedir. Doğru cevap C’dir.

8.

Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın peygamberlerine gönderdiği ilahi kitapların adlarından biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Tekvin
Soru Açıklaması

Tekvin; Tevrat’ın evrenin ve ilk insanın yaratılışından, Hz. Âdem’ ve Havva’nın işlediği ilk suçtan, onların yeryüzüne inişlerinden, Hz. Nuh, İbrahim ve İsrailoğullarının Mısır’a girişlerinden ve oradaki hayatlarından bahseden bölümünün adıdır. Doğru cevap A’dır.

9.
Sabah namazının ardından hangi surenin son üç ayeti okunduktan sonra Allah’ın 99 ismi zikredilir?
Doğru Cevap: "A" Haşr suresi
Soru Açıklaması
Bazı yörelerde sabah namazının ardından Haşr sûresinin son üç âyeti okunduktan sonra bu doksan dokuz ismin zikredilmesi adet haline gelmiştir.
10.
Kişinin İslam dininin insana sevk ettiği inanç esaslarını araştırmayıp, delil, akıl, tefekkür ve düşünceye dayandırmadan çevresindekilere göre inanması nasıl bir imandır?
Doğru Cevap: "A" Taklidi iman
Soru Açıklaması

Taklidi iman kişinin çevresindekilerden görerek inanmasıdır.

11.
Aşağıdakilerden hangisi latif ve gaybî varlıklardan biri değildir?  
Doğru Cevap: "A" İnsanlar 
Soru Açıklaması
12.

Aşağıdakilerden hangisi latif ve gaybî varlıklardan biri değildir?  

Doğru Cevap: "E" insanlar
Soru Açıklaması

Kur’an; melek, cin ve şeytan, ruh gibi gaybi^ varlıklardan bahsederek hem insanlara bu konuda bilgi vermekte hem de onun bu varlıklarla olan iletişimini düzenlemektedir.

13.
“Allah bir insanla ancak vahiy yoluyla veya perde arkasından konuşur veyahut bir elçi gönderip izniyle ona dilediğini bildirir” ayeti Kur'an'ı Kerim'de hangi sûrede geçmektedir?
Doğru Cevap: "B" Şûrâ
Soru Açıklaması

Soru kökünde verilen ayet Şûrâ Suresinde geçmektedir. Doğru cevap B'dir.

14.

Şeytan ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "B" Ateşten yaratılmıştır.
Soru Açıklaması

A ve E seçeneğindeki bilgilere meleklerle ilgilidir. C seçeneğinde bilgi insanla ve D seçeneğinde bilgi peygamberlerle ilgilidir. B seçeneğinde açıklama ise şeytanla ilgilidir. Kur’ân’da İblîs’in mahiyeti hakkında fazla bilgi verilmemekle birlikte ateşten yaratıldığı vurgulanmaktadır.

15.
İslâm inancında,  görünmeyen varlıklar hakkında bilgi edinme kaynağı aşağıdakilerden hangisi olarak belirlenmiştir?  
Doğru Cevap: "B" Vahiy 
Soru Açıklaması
16.

I. Cinler de insanlar gibi Allah’a kulluk etmeleri için yaratılmıştır. 

II. Cinlere depeygamber gönderilmiş, bir kısmı iman etmiş, bir kısmı kâfir olarak kalmıştır. 

III. Geleceği (gayb) bilebilirler.

IV. Cinler insanlar gibi evlenip çoğalamazlar.

Yukarıda cinler ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

Doğru Cevap: "A" I ve II
Soru Açıklaması

cinler de insanlar gibi Allah’a kulluk etmeleri için yaratılmıştır. Cinlere depeygamber gönderilmiş, bir kısmı iman etmiş, bir kısmı kâfir olarak kalmıştır.Son Peygamber olan Hz. Muhammed, insanlara olduğu gibi cinlere de Allah’tanaldığı emirleri iletmiştir. Cinler insanlara nispetle daha üstün bir güce sahiptirler.Meselâ kısa sürede uzun mesafeleri katedebilir, insanlarca görülmedikleri haldeinsanları görebilir, insanların bilmediği bazı hususları bilebilirler. Fakat geleceği (gayb) onlar da bilemezler. Cinler gökteki meleklerin konuşmalarından gizlicehaber almak isterlerse de buna imkân verilmez. Cinler insanlarda olduğu gibi evlenip çoğalırlar, doğar, ölür, yer ve içerler. Doğru cevap A seçeneğidir.

17.
Meleklerin Kur’an’da belirtilen ilk görevi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Allah’ı hamd ile yüceltmek
Soru Açıklaması

Meleklerin Kur’an’da belirtilen görevlerinden ilki; Yüce Allah’ı hamd ile yüceltmek, O’na secde etmek, O’nu gece gündüz takdis etmek ve emrolundukları diğer işleri yerine getirmektir. Doğru yanıt D'dir.

18.
Aşağıda iblis ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur ?
Doğru Cevap: "D" Ateşten yaratılmıştır.
Soru Açıklaması
Şeytan; terim anlamı olarak ateşten yaratılan, insanları saptırmaya çalışan; azgın, kibirli ve gözle görülemeyen ruhani varlık anlamına gelmektedir.
19.

“Tevrat” hangi peygambere indirilmiştir?

Doğru Cevap: "C" Hz. Musa
Soru Açıklaması

Kanun, şeriat anlamlarına gelen Tevrat Hz. Musa’ya indirilen kitabın adıdır.

20.
 İslâm dini, inanç esaslarının insanlarca benimsenmesi için nasıl bir yol izlemiştir? 
Doğru Cevap: "E" Ilımlı ve mutedil 
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.