İslam İnanç Esasları
Deneme Ara Sınavı 17
1.

Aşağıdakilerden hangisi tevhid inancının bir sonucudur?

Doğru Cevap: "C" Müslümanların Allah’ın birliğinin ifade edilmesi
Soru Açıklaması

Allah’ın birliğini ifade eden tevhid, inancın yapısına rengini veren en temel ilkedir. Bu nedenle İslâm dinine “Tevhid Dini” denildiği de bilinmektedir.

2.

Aşağıdakilrden hangisi Ebû Zerr’den nakledilen bir rivayete göre Allah Taâlâ'nın sayfalar indirdiği peygamberler arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "B" Hz. Davud
Soru Açıklaması

Ebû Zerr’den nakledilen bir rivayete göre Allah Taâlâ, Hz. Şît’e 50, İdris’e 30, İbrahim’e 10 ve Musa’ya 10 olmak üzere toplam 100 sayfa indirmiştir. Ancak Hz. İbrâhîm ve Mûsâ’ya indirilen sayfaların dışında Kur’an ve tevâtür derecesine ulaşan hadîslerde bu konuda bilgi bulunmamaktadır.

3.

İslâm dininin “muamelât” diye adlandırılan insandan insana yapılan ve karşılıklı ilişkileri içeren hükümleri ........... ilkesine dayanmaktadır. İkili ilişkilerin esası Allah tarafından konulmuş, çeşitliliklerine rağmen vazgeçilmez olarak insanların hakkına riayet edilmesi istenmiştir.

Doğru Cevap: "C" Adalet
Soru Açıklaması

İslâm dininin “muamelât” diye adlandırılan insandan insana yapılan ve karşılıklı ilişkileri içeren hükümleri adalet ilkesine dayanmaktadır. İkili ilişkilerin esasıAllah tarafından konulmuş, çeşitliliklerine rağmen vazgeçilmez olarak insanlarınhakkına riayet edilmesi istenmiştir.

4.

Aşağıdakilerden hangisi "Allah inancı insanda yaratılıştan vardır" cümlesini açıklayan özel bir kavramdır?

Doğru Cevap: "C" Fıtri
Soru Açıklaması

İslam fıtrat dinidir. Allah inancı da insanda doğuştan vardır.

5.

I. Hz. Musa’ya Tur dağında yapılan vahiy

II. Rüya şeklinde gelen vahiy

Yukarıda verilen vahiyler sırasıyla hangi vahit türü içerisinde yer alır?

Doğru Cevap: "C" Perde arkasından konuşmak - Doğrudan vahyetme
Soru Açıklaması

Hz. Musa’ya Tur dağında yapılan vahiy perde arkasından konuşma türünde bir vahiydir. Rüya şeklinde gelen vahiy ise doğrudan vahyetme türündedir.

6.
Kur’ân, Cehennemin işleri ile görevli meleklerin bulunduğunu belirttikten sonra onların kaç kişi olduklarını da bizlere bildirmiştir. söz konusu bilgiye göre bu meleklerın sayısı kaçtır?
Doğru Cevap: "C" On dokuz
Soru Açıklaması

Kur’ân-ı Kerim’de meleklerin türlerini ve sayılarını ancak Allah’ın bildiğibelirtilmektedir. Kur’ân Cehennemin işleri ile görevli meleklerinbulunduğunu belirttikten sonra onların sayısının “on dokuz” olduğunubildirmektedir.

7.

Müslümanların kutsal kitabı olan Kur'an-ı Kerim hangi halife döneminde çoğaltılmaya başlanmıştır ?

Doğru Cevap: "C" Hz. Osman
Soru Açıklaması

ı. Üçüncü halife Hz. Osman hicrî 25 yılında Zeyd b. Sabit, Abdullah b. Zübeyr, Saîd b. el-Âs ve Abdurrahman b. Hâris’ten oluşan bir heyete daha önce biraraya getirilmiş olan Kur’an’ı istinsah ettirmeye başlamıştır. Bazı kıraat farklılıklarının 92 İslâm İnanç Esaslarıihtilaflara sebep olmaması için yapılan bu çalışma sonucunda çoğaltılan mushaflarİslâm coğrafyasının dört veya yedi büyük merkezine gönderilmiştir

8.

İslam dinine, insana sevk ettiği inanç esaslarını araştırıp, delil, akıl, tefekkür ve düşünceye dayandırarak iman eden kişiye verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Muhakkik
Soru Açıklaması

İslam dini, insana sevk ettiği inanç esaslarını araştırıp, delil, akıl, tefekkür vedüşünceye dayandırarak iman etmesine önem vermiştir. Böyle iman türünetahkikî iman, bu imanâ sahip kişiye de muhakkik adı verilmiştir

9.

“Ey İnananlar! Allah’a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve dahaönce indirdiği kitaba inanın. Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve âhiret gününü inkâr ederse, şüphesiz gerçek bir sapıklığa düşmüştür” (enNisâ 4/136).

Ayete göre aşağıdakilerden hangisinin inkârı sapıklığa düşme nedeni değildir?

Doğru Cevap: "C" Kader
Soru Açıklaması

İlgili ayete göre kadere iman  inannç esaslarından değildir. Doğru cevap C'dir.

10.

Varlıkları zorunlu (vâcib) ve zorunsuz (mümkün) varlıklar olmak üzere ikiye ayıran delil aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir ?

Doğru Cevap: "B" İmkân delili
Soru Açıklaması

İmkân Delili: İmkân delili, bir önceki delilin aksine daha çok İslam filozofları tarafından kullanılmıştır. Varlıkları zorunlu (vâcib) ve zorunsuz (mümkün) varlıklar olmak üzere ikiye ayıran bu delile Aristo’da da rastlanmaktadır.

11.

Zuhruf suresi 77. ayette Cehennem bekçilerini temsil eden meleğin ismi zikredilmektedir. aşağıdaki şıklardan hangisinde bu meleğin ismi doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "C" Malik
Soru Açıklaması

Cehennem bekçilerini temsil eden melek bir a^yette Ma^lik (ez-Zuhruf 43/77) ismiyle zikredilmektedir.

12.

Kur’an’da; inat, kibir, zulm, zorbalık, nankörlük ve saptırıcı dış etkenlerin tesiri altında kalmak gibi faktörlere bağlanan ve Allah’ı reddetmek anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" İnkâr
Soru Açıklaması

Allah’ı reddetmek anlamına gelen inkâr, toplumsal sağduyuya aykırı bir durum olup, Kur’an’da; inat, kibir, zulm, zorbalık, nankörlük ve saptırıcı dış etkenlerin tesiri altında kalmak gibi faktörlere bağlanmıştır. Doğru cevap B’dir.

13.
Aşağıdakilerden hangisi iradelerini hem iyilik hem de kötülük yönünde kullanabilmektedir?
Doğru Cevap: "C" Cin
Soru Açıklaması

Cinlerden ve şeytanlardan oluşan bu zümre, meleklerden farklı olarak süflî bir yapıda yaratılmışlardır. Yani onlar melekler gibi sadece iyiliği temsil etme yeteneğinden yoksundurlar. Bunlardan cinler iradelerini, hem iyilik hem de kötülük yönünde kullanabilirken şeytanlar ise kötülüğün temsilcisi olmuşlardır.

14.
Aşağıdakilerden hangisi, "suhûf" kavramının doğru karşılığıdır?
Doğru Cevap: "D" Sayfalar
Soru Açıklaması

Suhûf (sayfalar) sahife kelimesinin çoğulu olup yazılı kâğıt parçaları anlamına gelmektedir. Sayfalar halinde kaydedildiği için Kur’ân-ı Kerîm de suhûf şeklinde isimlendirilmişse de (Abese 80/13; el-Beyyine 98/2), büyük ilâhî kitaplar dışında bazı peygamberlere gönderilen vahiyler küçük risâleler halinde kaydedilmiş ve onlara suhûf adı verilmiştir. Dolayısıyla, doğru cevap D seçeneğidir.

15.

İbrahim’e İsmail’i kurban etmesi için yapılan vahyin şekli aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Rüya ile
Soru Açıklaması

 Musa’nın annesine (Tâhâ 20/37-38), ayrıca İbrahim’e de İsmail’i kurban etmesi (es-Sâffât 37/102) için yapılan vahiy rüya ile olmuştur.

16.

Kur’an da ki ispat ve delil yöntemleri ele alındığında; Hz. İbrahim’in sırasıyla yıldız, ay ve güneşin ulûhiyyet ihtimalini bunların kayboluşlarından dolayı devre dışı bırakarak, bunların ötesinde ve tüm bunları yaratan bir yüce varlığa iman edilmesi gerektiği sonucunu çıkarması aşağıdakilerden hangisine örnek teşkil etmektedir?

Doğru Cevap: "C" Akıl yürütme
Soru Açıklaması

Kur’an’da Allah’ın varlığına götüren akıl yürütme metodu hakkında bazı müşahhas örnekler  bulunmaktadır. Meselâ; Hz. İbrahim’in sırasıyla yıldız, ay ve güneşin ulûhiyyet ihtimalini bunların kayboluşlarından dolayı devre dışı bırakarak bunların ötesinde ve tüm bunları yaratan bir yüce varlığa iman edilmesi gerektiği sonucunu çıkarması bunlardan biridir. Doğru cevap C’dir.

17.

Aşağıdakilerden hangisi Cinler hakkında doğrudur?

Doğru Cevap: "E" Ateşten yaratılmışlardır.
Soru Açıklaması

Doğru cevap E şıkkıdır. Kur’ân-ı Kerîm’de cinlerin atası sayılan “cânn”ın ise karışık ve çok zehirleyici bir ateşten yaratıldığı beyan edilmektedir (er-Rahman 55/15).

18.

Hangisi bir Müslümanın inanç sisteminin temelini oluşturur?

Doğru Cevap: "E" Allah'ın varlığına ve birliğine inanma
Soru Açıklaması

Allah'ın varlığına ve birliğine inanma bir müslümanın inanç sisteminin temelini oluşturur

19.

İmanda olması gereken şartlar aşağıdakilerden hangisi ya da hangileridir?

Kabul İkrar İstisna
Doğru Cevap: "D" I ve II
Soru Açıklaması

İmanda kesin kabul ve ikrar yani dışavurum aranır, ayrıca bilgi, akıl, istidlal ve tefekkürün iman eylemindeki ağırlıklı payı göz ardı edilmemelidir.

20.
Dinin toplum içinde çok tekrarından dolayı kazandığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Örf
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.