İslam İnanç Esasları
Deneme Ara Sınavı 19
1.
Hiçbir değişikliğe ve bozulmaya uğramadan, tevatür yoluyla bize kadar ulaşan ilâhî kitap aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kur’an
Soru Açıklaması

İlahi kitapların sonuncusu olan Kur’an-ı Kerim Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV)’e indirilmiş, Peygamberimizden de hiçbir değişikliğe ve bozulmaya uğramadan tevatür yoluyla günümüze kadar ulaşmıştır. Dolayısıyla, doğru cevap A seçeneğidir.

2.

“Eğer kulumuza indirdiklerimizden herhangi bir şüpheye düşüyorsanız, haydi onun benzeri bir sûre getirin. Eğer iddianızda doğru iseniz Allah’tan başka şahitlerinizi (yardımcılarınızı) çağırın. Bunu yapamazsanız -ki elbette yapamayacaksınız- yakıtı, insan ve taş olan cehennem ateşinden sakının...” ayeti hangi surede geçmektedir?

Doğru Cevap: "E" Bakara
Soru Açıklaması

Soru kökünde verilen ayet’i kerime “Bakara” suresinde yer almaktadır.

3.
Aşağıdakilerden hangisi İslam alimlerine göre yapılan din sınıflandırılmasıdır?
Doğru Cevap: "A" Hak ve batıl
Soru Açıklaması

İslam âlimleri genelde hak ve batıl din şeklinde bir sınıflama yapmışlardır. Diğer çeldiricilerdeki kavramlar ise. Semavi ve beşeri dinler dinlerin kaynağına bakılarak yapılan sınıflamadır. Şüpheli dinler Mecusiler ve Maniheistler için kullanılmaktadır. İlkel ve milli dinler ise tek tanrılı ve çok tanrılı sınıflamaya göre yapılmıştır.

4.
İslamiyet Hıristiyanlık Yahudilik Hinduizm Budizm

Yukarıdakilerden hangisi hak dindir?

Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması

Kur’an’da “Allah katında din İslam’dır” (Âl-i İmrân 3/19), “ hak din” (et-Tevbe 9/33) ve “dosdoğru din” (er-Rûm 30/30) nitelemelerinin yer alması, hak din olarak sadece İslam’ın gösterilmesini gerekli kılmıştır. Doğru cevap A’dır.

5.

Aşağıdakilerden hangisi imanın geçerli olma şartlarından biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Kişi yalnızca, Allah’ın tek ve Hz. Peygamberin onun kulu ve elçisi olduğuna inanmalıdır.
Soru Açıklaması

İmanın geçerli olmasının şartları şöyle sıralanabilir:

1. İman son nefeste veya ihtimallerin tükendiği ümitsizlik (ye’s) anıylasınırlı olmamalıdır.

2. Kişide mümin niteliğinin devam etmesi için dinin esas ve hükümleriniyok sayan veya yalan ve sahteliğe kaçan bir davranış sergilememelidir.

3. Hz. Peygamberin getirdiği dini hükümlerin tamamını hiç yüksünmedenbir bütünlük içinde kabul etmelidir.

4. Mümin olan kimse alçakgönüllü olmalı, Allah’ın azabı bana isabetetmez, diye düşünmemelidir.

6.

İnanç kelimesinin arapça kelime karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" iman ve itikad
Soru Açıklaması

İnanç kelimesi arapça kelimelerden olan İman ve İtikad'ın anlam karşılığıdır

7.

Allah’ın peygamberlere elçi olarak vahiy gönderdiği melek aşağıdakilerden hangisidir? 

Doğru Cevap: "A" Cebrail
Soru Açıklaması

Allah’ın peygamberlere hitabının üçüncü şeklinde vahye Cebrail isimli melek aracılık etmektedir.

8.

Aşağıdakilerden hangisi inanç esaslarıyla ilgili temel özelliklerden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Faydacılık
Soru Açıklaması

Tarih içinde süzülüp gelen inanç esaslarıyla ilgili temel özellikler kelâm ilminde birkaç noktada özetlenmiştir. Bu özellikler kesinlik, değişmezlik, açıklık ve bölünmezlik olarak sıralanmaktadır.Doğru cevap D'dir.

9.
Cin ve şeytanların meleklerden farkı nedir?
Doğru Cevap: "B" İyiliği temsil etme yeteneğinden yoksundurlar.
Soru Açıklaması

Cinlerden ve şeytanlardan oluşan zümre, meleklerden farklı olarak süflî bir yapıda yaratılmışlardır. Yani onlar melekler gibi sadece iyiliği temsil etme yeteneğinden yoksundurlar. Doğru cevap B'dir.

10.
Aşağıdakilerden hangisi Allah için kullanılması uygun olan Sübûtî sıfatlarının dışında kalmaktadır?
Doğru Cevap: "E" Allah’ın varlığının sonunun olmamasıdır.
Soru Açıklaması

Sübûtî sıfatlar Allah’ın zatına nispet edilen ve O’nun ne olduğunu belirten niteliklerdir. Cenâb-ı Hakk’ın bu sıfatlarla nitelenmesi ve bunların zıtlarından uzak tutulması (tenzih) zorunludur. İlk dört seçenek Allah’ın ne olduğunu ifade eden sıfatlardır. Kıdem, Allah’ın varlığının başlangıcının olmamasıdır. Cenâb-ı Hak bir zamanlar yokken sonradan var olan, başka bir deyişle yaratılan bir varlık değildir. O’nun gerek zâtı, gerek ise sıfatları için sonradan olmuşluk ya da yaratılmışlık söz konusu değildir. O, zâtı ve sıfatlarıyla kadîmdir, ezelîdir. Allah'ın varlılığının sonunun olmamsı ise beka sıfatı olup Selbi (tenzihi) sıfatlardandır. Doğru yanıt E'dir.

11.

İslam kelimesinin anlamında bulunmayan özellik aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Baş kaldırmak
Soru Açıklaması

İslam kelimesinin baş kaldırmak gibi bir anlamı yoktur

12.

Tevrat’ın Hz. Musa’nın ölümünden ve defnedilmesinden, On Emir ve diğer dini hükümlerden bahseden bölümünün adı nedir?

Doğru Cevap: "E" Tesniye
Soru Açıklaması

Tesniye, Hz. Musa’nın ölümünden ve defnedilmesinden, On Emir ve diğer dini hükümlerden bahseder. Doğru cevap E’dir.

13.
Müslümanlar kutsal kitaplar ve Kur’ân-ı Kerim’in hangi şekline inanmalıdırlar?
Doğru Cevap: "D" Allah’tan gelen ilk şekline
Soru Açıklaması

Hz. Muhammed’e vahyolunan Kur’ân-ı Kerîm, Allah’ın vahyettiği haliyle orijinalliğini korumuş, hiçbir bozukluğa uğramadan günümüze kadar gelmiştir. Müslümanlar bozulmuş ve değiştirilmiş (tahrif ve tebdil edilmiş) olan kutsal kitaplar ve Kur’ân-ı Kerim’in A, B, C ve E şıklarında verilen dönemlerdeki şekline değil, D seçeneğinde de belirtildiği üzere Allah'tan gelen ve bozulmamış olan ilk şekillerine inanmalıdırlar. Doğru cevap D'dir.

14.

Melekler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "D" Işıktan yaratılmışlardır.
Soru Açıklaması

Doğru cevap D şıkkıdır. Ayet ve hadislerde meleklerin fizikî olarak görün­meyen varlıklar olduğu, insanlardan ve cinlerden farklı olarak ışıktan (nûr) yara­tıldıkları belirtilmektedir.

15.

Aşağıdakilerden hangisi Dört büyük meleklerden olan Cebrail’in isimlerinden değildir?

Doğru Cevap: "D" Melekü’l-mevt
Soru Açıklaması

Melekü’l-mev; gene dört büyük meleklerden olan Azrail’in adıdır.

16.

İnanç esasları ile ilgili temel özellikler Kelam ilminde birkaç noktada özetlenmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu özelliklerden değildir?

Doğru Cevap: "C" Sıradanlık
Soru Açıklaması

sıradanlık bu özelliklerden biri değildir.

17.

I. Yalnızca Allah'a yapılır.

II. Hz. Peygamber tarafından farz kılınır.

III. Nasıl yapılacağını insanlara Cebrail gösterir.

IV. İlave ya da eksiltme yapılamaz.

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri İslam'daki ibadetlerle ilgili doğrudur?

Doğru Cevap: "C" I-IV
Soru Açıklaması

İbadetler Allah Teâlâ tarafından farz kılınır, Hz. Peygamber’in gösterdiği gibi yapılır. Onlara da kimse ilave ve eksiltme yapamaz. Dinî metinler aynı zamanda ibadetlerin de kaynağıdır. İbadetler sadece Allah rızası için yapılır, niyet ve uygulamada O’ndan başkasını anmak caiz değildir. Müslümanlar Peygamberlere iman ederler, ama onlara asla tapmaz ve ibadet etmezler. Doğru cevap C'dir.

18.

"Lailaheillallah" dediği halde bir kişiyi öldüren ve daha sonra Hz. Peygamber'den azar işiten sahabinin adı nedir?

Doğru Cevap: "D" Usame b. Zeyd
Soru Açıklaması

söz konusu sahabi savaş esnasında öldürmek üzere olduğu kişi kelime-i şehadet getirmesine rağmen bu davranışı bir hile sayarak o kişiyi öldürmüş fakat olayı Resulullah'a aktardığında yaptığı şeyin doğru olmadığı yönünde azar işitmiştir.

19.

İslam dininde ibadetler hakkında aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "C" Zamanla ulemalar tarafından ilave ve eksiltmeler yapılabilir.
Soru Açıklaması

İbadetlere hiç bir kimse ilave ve eksiltme yapamaz. 

20.

Aşağıdakilerden hangisi bilginin iman edilecek hususların içeriğini kapsamaktan uzak olmasının sebeplerinden biridir?

Doğru Cevap: "D" Gayb
Soru Açıklaması

İmanda gayb ilkesi vardır. Gaybın yani duyularla kavranamayan varlıkların bilgiye konu olması mümkün değildir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.