İslam İnanç Esasları
Deneme Ara Sınavı 2
1.
İnanç, insanları aşağıdakilerden hangisine yönlendirmez?
Doğru Cevap: "D" Keramet göstermeye
Soru Açıklaması
2.

Babil halkını imtihan etmek ve onları sihir konusunda bilinçlendirmek için gönderilen melek/melekler hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Harut-Marut
Soru Açıklaması

Hârût-Mârût melekleri Babil halkını imtihan etmek ve onları sihir konusunda bilinçlendirmek için gönderilmiştir.

3.
Gaye ve nizam delili aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilmektedir?
Doğru Cevap: "A" Temelde evrende bir düzenin olduğu ve bu düzendeki her varlığın belirli bir gayeye yönelik olarak yaratıldığı öncülünden hareket eder.
Soru Açıklaması

İslâm düşüncesinde gaye ve nizam delili olarak bilinen teleolojik delil, temelde evrende bir düzenin olduğu ve bu düzendeki her varlığın belirli bir gayeye yönelik olarak yaratıldığı öncülünden hareket eder. İmkân delili varlıkları zorunlu (vâcib) ve zorunsuz (mümkün) varlıklar olmak üzere ikiye ayıran delilidir.Hudûs delili evrenin yaratılmış olduğu ve her yaratılmışın da bir yaratıcıya muhtaç olduğundan hareketle Allah’ın varlığını ispata çalışır. Allah’ın varlığının, insanlar tarafından tabiî olarak kabul edilecek bir konu olarak telâkkî edilmesi ise fıtrat delilinin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Doğru yanıt A'dır.

4.
 İslâm inanç esaslarının ilki ve en önemlisi aşağıdakilerden hangisidir?  
Doğru Cevap: "A" Allah’a iman 
Soru Açıklaması
5.

Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın melekleri yaratmasının gayelerinden biridir?

Doğru Cevap: "B" Fizik âlem ile ulûhiyet makamı arasında bir köprü vazifesi görmek
Soru Açıklaması

A, C ve D seçeneğinde verilen hususlar sadece yüce Allah’ın takdirindedir ve meleklerin böyle görevleri ve yaratılış amaçları yoktur. E seçeneğindeki görev ise peygamberlere aittir, melekler Allah’tan aldıkları emirleri ve yasakları peygamberlere iletirler. B seçeneğinde verilen, meleklerin Fizik âlem ile ulûhiyet makamı arasında bir köprü vazifesi görmeleri ise Kur’an’da belirtilen çerçevede Allah’a teslimiyetin sembolü olan meleklerin görevlerinden ve Allah’ın melekleri yaratma gayelerinden ve hikmetlerinden biridir.

6.

Dinin kelime anlamında aşağıdaki ifadelerden hangisi yer almaz?

Doğru Cevap: "B" Güzel ahlak
Soru Açıklaması

Temel anlam olarak dinin; itaat, ceza, mükâfat, örf, adet, hüküm, tutulan yol ve usul kelimeleriyle karşılandığı ifade edilir.Güzel ahlak iseilim ve edep öğrenmekle elde edilen iyi huylardır.

7.

Evren’in ve ilk insanın yaratılışından, Hz. A^dem’ ve Havva’nın işlediği ilk suçtan, onların yeryüzüne inişlerinden, Hz. Nuh, İbrahim ve İsra^iloğulları’nın Mısır’a girişlerinden ve oradaki hayatlarından bahseden Tevratın bölümü hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Tekvin
Soru Açıklaması

Evren’in ve ilk insanın yaratılışından, Hz. A^dem’ ve Havva’nın işlediği ilk suçtan, onların yeryüzüne inişlerinden, Hz. Nuh, İbrahim ve İsra^iloğulları’nın Mısır’a girişlerinden ve oradaki hayatlarından bahseden bölüm Tekvin'dir 

8.

Aşağıdakilerden hangisi meleklerin görevlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" İnsalara gaybi bilgiler ulaştırmak
Soru Açıklaması

Meleklerin insanlara gaybi bilgiler aktarmak gibi bir görevleri yoktur.

9.

Allah’tan peygamberlere yönlendirilmiş aşkın/ilâhî bir mahiyete sahip olan vahiy, yapısı itibariyle nasıl bir bilgidir? 

Doğru Cevap: "D" Metafiziksel bilgi
Soru Açıklaması

Allah’ın kendi iradesini çeşitli yollarla seçmiş olduğu peygamberlere bildirmesi- ne vahiy denilmektedir. Tanrı’dan insana yönlendirilmiş olan bu ilişki aşkın/ila^hi^ bir mahiyete sahiptir. Metafizik a^lemden fizik dünyaya bilgi akışını sağlayan bu iletişimin mahiyeti, zamanı ve şekli tamamen Allah’ın iradesiyle belirlenmiştir.

10.

İslâm inanç sistemi ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "C" İslâm uzlaşmacıdır.
Soru Açıklaması

İslâm, orta bir yoldur, mutedildir ama uzlaşmacı ve eklektik değildir. Doğru cevap C'dir.

11.

Dinlerin kaynağına bakılarak dinler nasıl sınıflandırılmışlardır?

Doğru Cevap: "D" Yerel kabile dinleri, millî dinler ve evrensel dinler
Soru Açıklaması

İslam âlimleri genelde hak ve batıldin şeklinde bir sınıflama yapmışlardır. Dinlerin kaynağına bakılarak yapılan sınıflamaya göre, semavi dinler vebeşeri dinlerayırımı yapılmıştır. Kutsal kitaplarının bulunup bulunmamasına göre yapılan tasniflerde de Ehl-i kitap Yahudi ve Hıristiyanları, kitabı olduğuşüpheli dinler de Mecûsiler ve Maniheistleri ifade etmek için kullanılmıştır. Dinler tek tanrılı ve çok tanrılı olmak üzere de sınıflandırılmış ve ilkel dinler, milli dinler ve dünya dinleri adlandırmaları yapılmıştır. Bu konudadinleri sınıflamanın çok çeşitli yöntemleri olduğu bir gerçektir. Ancak bu bilgileri göz önüne alarak dinleri yerel kabile dinleri, millî dinler ve evrensel dinler şeklinde üç kısma ayırarak anlamak uygun görünmektedir.

12.

Kur’an-ı Kerim’de belirtildiği üzere Cehennemin işleri ile görevli meleklerin sayısı kaçtır?

Doğru Cevap: "B" 19
Soru Açıklaması

Kur’ân-ı Kerim’de meleklerin türlerini ve sayılarını ancak Allah’ın bildiği belirtilmektedir. Kur’ân Cehennemin işleri ile görevli meleklerin bulunduğunu belirttikten sonra onların sayısının, B seçeneğinde de belirtildiği üzere “on dokuz” olduğunu bildirmektedir.

13.

Aşağıdakilerden hangisi Allah'ın kelam sıfatının bir eseri olarak gösterilebilir?

Doğru Cevap: "E" Kur'an-ı Kerim
Soru Açıklaması

Kelam sıfatı: Allah’in konuşma sıfatıdır. Allah insanlığa ilahi kitaplar aracılığıyla konuşmuştur. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim kelam sıfatına örnek bir eser olarak gösterilebilir.

14.

Aşağıdaki mezheplerden hangisi meleklerin peygamberlerden ve insanlardan üstün olduğunu savunur?

Doğru Cevap: "B" Mu’tezile
Soru Açıklaması

Mu’tezile mezhebinin çoğunluğu, meleklerin Allah’a yakın olmaları ve nefsin isteklerinden yoksun bulunmaları nedeniyle peygamberlerden ve diğer insanlardan üstün olduğunu savunmuştur.

15.

I. Nurdan yaratılmışlardır.

II. Erkeklik ve dişilik özelliği yoktur.

III. Gaybı bilirler.

IV. Güçlüdürler.

V. Kanatları vardır.

    Yukarıdakilerden hangileri, meleklerin özellikleri arasında yer almaktadır?

Doğru Cevap: "D" I, II, IV ve V
Soru Açıklaması

Melekler de diğer varlıklar gibi gaybı bilemezler. Çünkü gaybı sadece Allah bilir. Meleklerin bildiği gayb, Allah’ın onlara bildirdikleriyle sınırlıdır. Dolayısıyla, doğru cevap D seçeneğidir.

16.

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Adem ile başlayan dinin değişmeyen boyutunu oluşturur.

Doğru Cevap: "E" İnanç esasları ile ilgili ilkeler
Soru Açıklaması

İnanç esasları ile ilgili ilkeler Hz. Adem ile başlayan dinin değişmeyen boyutunu oluşturur.

17.

Aşağıdakilerden hangisi, “vahy” fiilinin anlamlarından biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Görüşmek
Soru Açıklaması

Kur’an’da ilâhî bilginin peygamberlere aktarılmasını ifade eden temel fiil “fısıldamak, telkin etmek, süratli bir şekilde işaret etmek, yazı yazmak, ilham etmek” anlamlarına gelen “vahy”dir. Dolayısıyla, doğru cevap E seçeneğidir.

18.
Aşağıdakilerin hangisi şeytanın insanlar üzerindeki etkilerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" İnsan iradesine tamamen set çekmek
Soru Açıklaması
19.
Kur’an’da uluhiyet makamına en yakın olarak zikredilen melekler aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Mukarrebûn Melekleri
Soru Açıklaması

Aynı zamanda İlliyyun ve kerrubiyyun melekleri de denilen Mukarrebûn melekleri Kur’an’da ulûhiyet makamına en yakın melekler olarak zikredilmektedirler. Doğru yanıt A'dır.

20.
Aşağıdakilerden hangisi meleklerin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" İnanılanın aksine kanatları yoktur.
Soru Açıklaması

Bir ayette meleklerin kanatları olduğu belirtilmektedir. Ayette geçen “kanat” ifadesini diğer dünyevî varlıkların kanatlarına benzeterek anlamak doğru değildir. Çünkü bu kanatların mahiyeti bilinmemektedir. Doğru cevap E'dir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.