İslam İnanç Esasları
Deneme Ara Sınavı 21
1.

I. İslam dininin iman esaslarından biri de meleklerin varlığına inanmaktır.

II. Melekler, duyu organlarıyla algılanması mümkün olmayan varlıklardır. 

III.  Onlar hakkındaki tek bilgi kaynağımız Kur’ân-ı Kerim’dir.

IV.  İnsan aklı, meleklerin varlığını kavrayabilir.

Yukarıda meleklerle ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "E" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması

İslam dininin iman esaslarından biri de meleklerin varlığına inanmaktır. Melekler, duyu organlarıyla algılanması mümkün olmayan varlıklardır. Onlar hakkındaki tek bilgi kaynağımız Kur’ân-ı Kerim’dir. Bu nedenle onların mahiyetlerihakkında vahyin dışında söylenen şeylere itibar edilmemesi gerekir. Pozitif bilimlere dayanarak meleklerin varlığı veya yokluğu hakkında kesin bir sonuca varmakda mümkün değildir. Bununla birlikte insan aklı, meleklerin varlığını kavrayabilir. Çünkü varlıklar âlemini duyulur alanla sınırlamak doğru değildir. Doğru cevap E seçeneğidir.

2.

Aşağıdakilerden hangisi vahiy ile ilgili doğru bilgilerden biridir?

Doğru Cevap: "C" Herhangi bir vasıta olmadan ilham, mananın kalbe aktarılması ve rüya yoluyla gerçekleşir.
Soru Açıklaması

A, B, D ve E seçeneklerinde verilen bilgiler vahiyle ile ilgili yanlış bilgilerdir. Bu tür bilgilere inanmamak gerekmektedir. C seçeneğindeki doğrudan vahyetme şekliyle ilgili bir bilgidir. Vahyin bu şekli herhangi bir vasıta olmadan ilham, mananın kalbe aktarılması veya rüyâ yoluyla gerçekleşir.

3.

Seçeneklerde verilen ayetlerden hangisinde iman esaslarından bahsedilmektedir? 

Doğru Cevap: "E" “Gerçek iyilik, yüzlerinizi doğu ve batı yönüne çevirmeniz değildir. Asıl iyiolan, Allah’a, âhiret gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere inanan kimsenin yaptığıdır (el-Bakara 2/177). 
Soru Açıklaması

İtikada konu olan şeyler iman esaslarıdır. Allah’a, meleklerine, peygamberlerine,kitaplarına ve âhiret gününe inanmak bu esaslardandır. Kur’ân-ı Kerîm’de, inançesasına konu olan değerler tek tek sayılmıştır. Bu âyetlerden bazıları şunlardır:“Gerçek iyilik, yüzlerinizi doğu ve batı yönüne çevirmeniz değildir. Asıl iyiolan, Allah’a, âhiret gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere inanan kimsenin yaptığıdır” (el-Bakara 2/177).“Ey İnananlar! Allah’a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve dahaönce indirdiği kitaba inanın. Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve âhiret gününü inkâr ederse, şüphesiz gerçek bir sapıklığa düşmüştür” (enNisâ 4/136).

4.

“Dini ayakta tutun ve onda ayrılığa düşmeyin diye Nuh’a tavsiye ettiğini, sana vahyettiğimizi, İbrahim’e, Musa’ya ve İsa’ya tavsiye ettiğimizi Allah size de din kıldı” (eş-Şûrâ 42/13) âyeti inançla ilgili aşağıdakilerden hangisini vurgulamaktadır?

Doğru Cevap: "B" İnanç esaslarında zaman içinde hiçbir değişiklik olmamıştır.
Soru Açıklaması

İslâm’ın inanç esasları insanın gayb dünyasına hitap ettiği için ilk insan ve ilk peygamberden bu yana var olan esaslardır. İnsanın fiziki ihtiyaçları temelde değişmediği gibi inançla olan ilişkisindeki gereksinimi de değişmemektedir. Bu anlam itibarıyla inanç esaslarında zaman içinde hiçbir değişiklik olmamıştır. Bu husus çeşitli ayetlerde vurgulanmıştır. Bunlardan biri “Dini ayakta tutun ve onda ayrılığa düşmeyin diye Nuh’a tavsiye ettiğini, sana vahyettiğimizi, İbrahim’e, Musa’ya ve İsa’ya tavsiye ettiğimizi Allah size de din kıldı” (eş-Şûrâ 42/13) âyetidir. İnsan ihtiyaçlarının çeşitliliği yanında dine olan gereksinim hiçbir zaman ortadan kalkmamıştır. Doğru cevap B'dir.

5.

Aşağıdakilerden hangisi Yahudilerin kutsal metni Tanah’ın ilk bölümünü oluşturan Tevrat’ın bölümleri arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "A" Mezmurlar
Soru Açıklaması

Torah (Tevrât): Tekvin, Çıkış, Levililer, Sayılar, Tesniye isimli beş bölümden oluşmaktadır. A seçeneğinde verilen “Mezmurlar” Ketubîm kısmınada yer alır.

6.
Esmâ-i hüsnâ nedir?
Doğru Cevap: "B" Allah’ın isimlerinin yazılı olduğu liste “En güzel isimler”
Soru Açıklaması
İslâm âlimleri esmâ-i hüsnâ listesinde bulunan isimleri çeşitli şekillerde sınıflandırmışlardır. Bunlardan zâtî isimler; mutlak manada Allah’ın zatını ilgilendiren; el-Evvel, es-Samed, el-Kuddüs, el-Celîl gibi isimlerdir. Kâinati ilgilendirenler ise, tabiatın yaratılışına ve işleyişine temas eden; el-Hâlik, el-Bârî ve el-Musavvir vb. manalardır. Esmâ-i hüsnâdan insanla ilgili olan ilâhî isimler ise; el-Adl, el-Hakem ve el-Fettâh gibi insana yönelik olanlardır. Esmâ-i hüsnâ konusunda rivayet edilen bir hadiste “Allah Teâlâ’nın doksan dokuz isminin olduğu. Kur’anda en güzel isimlerin O’nun olduğu bildirilmekte ve bu isimlerle O’na dua etmemiz istenmektedir. Ayette geçen “esmâü’l-hüsnâ” yani “en güzel isimler” tabiri zamanla Allah’ın isimlerini niteleyen bir kavram haline gelmiştir.
7.

Toplumu taklid zihniyetinden kurtarmayı amaçlayan iman çeşidi hangisidir?

Doğru Cevap: "A" tahkiki iman
Soru Açıklaması

Toplumu taklid zihniyetinden kurtarmayı amaçlayan iman çeşidi Tahkiki imandır.

8.

1 - Her şeye ve her halde bir boyun eğiş

2 - Allah'a yönelme ve O'na teslim olma

3 - O'na ortak koşmamak ve sadece O'na kulluk etmek

Yukarıda yer alanlardan hangisi veya hangileri İslam'ın anlamı olarak görülebilir?

Doğru Cevap: "B"  2 ve 3
Soru Açıklaması

1 numaralı tanım İslam'ın anlamı olarak görülemez. İnkıyat ve itaat merkezli bir anlam taşıyan İslam'da kulun her şeyden daha ziyade sadece hakka boyun eğişi doğrudur.

9.

İslam inanç esasları ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "A" İnanç esasları topluma göre değişir.
Soru Açıklaması

İslam inanç esasları zamana, zemine, mekana, fert ve toplumlara göre değişmez.

10.

Aşağıdaki kişilerden hangisinin döneminde Kur’ân-ı Kerîm çok hassas prensipler çerçevesinde bir araya getirilmiş ancak çoğaltılmamıştır?

Doğru Cevap: "A" Hz. Ebû Bekir
Soru Açıklaması

Hz. Ebû Bekir’in hilâfeti döneminde Kur’ân-ı Kerîm vahiy kâtibi Zeyd b. Sâbit tarafından çok hassas prensipler çerçevesinde bir araya getirilmiş ancak çoğaltılmamıştı.

11.
Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın bir insanla iletişim kurma şekillerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Başka canlılar aracılığıyla konuşmak
Soru Açıklaması

Şura suresinin “Allah bir insanla ancak vahiy yoluyla veya perde arkasından konuşur veyahut bir elçi gönderip izniyle ona dilediğini bildirir” mealindeki ayetinde Allah-Peygamber diyaloğunun farklı şekillerde gerçekleştiği ifade edilmektedir. Bu ayetten de anlaşılacağı üzere, Allah peygamberleri ile doğrudan, perde arkasından ve elçi aracılığıyla görünmeden iletişim kurmaktadır. Ancak E seçeneğinde belirtilen yöntem, ayetde Allah'ın insan ile iletişim kurma şekillerinden biri olarak geçmemektedir. Dolayısıyla, doğru cevap E seçeneğidir.

12.

İman-ikrar ilişkisi hangi mezhepte vardır?

Doğru Cevap: "A" Kerramiyye
Soru Açıklaması

Kerramiyye mezhebinin imanı tanımı inanılması gereken inanç esaslarını kalbin tasdiki olmaksızın, dil ile ikrar etmek yeterlidir şeklindedir. Cehmiyye iman-bilgi ilişkisini, Hariciyye, Zeydiyye ve Şia da iman-amel ilişkisi vardır.

13.

Aşağıdakilerden hangisi Allah'ın selbî/tenzihî sıfatlarına dahil değildir?

Doğru Cevap: "D" Basîr
Soru Açıklaması

Basîr: Allah’ın her şeyi görmesidir. Dolayısıyla Allah'ın sübûtî sıfatlarına dahildir.

14.

Aşağıda verilenlerden hangisi kutsal kitaplar ve kutsal kitaplara imanla ilgili doğru bilgilerden biridir?

Doğru Cevap: "E" İlâhî kitaplara inanmanın peygamberlere imanı tamamlayan bir mahiyeti bulunmaktadır.
Soru Açıklaması

Kutsal kitaplardan Tevrat, Zebur ve İncil orijinliğini günümüze kadar koruyamamıştır. Kutsal kitabımız Kur’ ân-ı Kerim ise günümüze kadar orijinal haliyle gelmiştir. E seçeneğinde verilen bilgi ise kutsal kitaplarla ilgili doğru bilgilerden biridir. Aslında peygamberler aracılığıyla insanlara gönderilen ilâhî kitaplara iman etmek öncelikle peygamberlere inanmanın bir gerekliliği ve sonucudur.

15.

Aşağıdakilerden hangisi Selbi/Tenzihi sıfatlar arasında yer alır?

Doğru Cevap: "A" Vahdaniyet
Soru Açıklaması

Allah’ın Selbi/tenzihi sıfatları şu şekilde sıralanmaktadır: Vücud; Kıdem; Beka; Kıyam binefsihi; Vahdaniyet; Muhalefetün li’l-havâdis. Doğru cevap A’dır.

16.

İslam dininde ibadet ve muamelâtla ilgili olan hükümlere ne ad verilir? 

Doğru Cevap: "B" fer’î esaslar
Soru Açıklaması

islam dininde inançla ilgili hükümlere aslî, yapıp etmelerle yani ibadet ve muamelâtla ilgili olanlarına fer’î esaslar denir. Doğru cevap C'dir.

17.
İslam düşüncesinde bir terim olarak iman nasıl tanımlanmaktadır?
Doğru Cevap: "E" Peygamberin getirdiği tüm hususlarda tereddütsüz tasdik etmek ve inanmak
Soru Açıklaması

İman arap dilinde çok çeşitli anlamlara gelmektedir ancak bir terim olarak İslam düşüncesinde iman; Hz. Peygamberin vahiy yoluyla getirdiği tüm hususlarda tereddütsüz tasdik etmek ve getirdiklerine inanmak olarak tanımlanır.

18.

Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın varlığına inanmayı mümkün hale getiren bir ifadedir?

Doğru Cevap: "B" Allah’a zihinsel faaliyette bulunmanın yanında gönlün harekete geçirilmesi ve iradenin eğitilmesiyle
Soru Açıklaması

Allah’ın zâtı duyularla idrak edilemediği için, Allah’ı kanıtlamak ancak O’nun dışındaki varlıklardan hareketle mümkün olabilir. Bu nedenle Allah’ın varlığına inanmak, zihinsel faaliyette bulunmanın yanında gönlün harekete geçirilmesi ve iradenin eğitilmesiyle mümkündür.

19.
İslam âlimleri, Kur’an’daki “Bedevîler inandık dediler. De ki, siz (gerçekte) iman etmediniz, ama teslim olduk deyin. İman kalplerinize yerleşmedi.” (el-Hucurât 49/14) ayetini imanın hangi boyutuna delil göstermişlerdir?
Doğru Cevap: "A" İman-tasdik ilişkisi
Soru Açıklaması

Âyetlerde imanın da tasdik boyutunun ihmal edilmemesi istenmekte ve dilleriyle ifade ettikleri halde bunu kalben kabullenmeyen kimselerin bulunduğuna işaret edilmektedir. Bu durumdan hareketle akâid âlimlerinin büyük çoğunluğu iman etmenin kalple gerçekleştiğini ileri sürerler ve delil olarak bu ayeti gösterirler: “Bedevîler inandık dediler. De ki, siz (gerçekte) iman etmediniz, ama teslim olduk deyin. İman kalplerinize yerleşmedi” (el-Hucurât 49/14).

20.

“Emniyet ve güven içinde bulunmak, ikrar etmek, kabul etmek, sükûna kavuşmak, kalben müsterih olmak” gibi çeşitli anlamlara gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" İman
Soru Açıklaması

İman Arap dilinde çok değişik manalara gelir. Bunların öne çıkarılması gerekenleri ise “Emniyet ve güven içinde bulunmak, ikrar etmek, kabul etmek, emin kılmak, sükûna kavuşmak, kalben müsterih olmak, vicdani güven duymak ve iç aydınlığı hissetmek” gibi anlamlardır. Doğru cevap A’dır. 

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.