İslam İnanç Esasları
Deneme Ara Sınavı 22
1.
Kanun, şeriat anlamına gelen Tevrat hangi peygambere indirilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Hz. Musa
Soru Açıklaması

Kanun, şeriat anlamlarına gelen Tevrat, A seçeneğinde adı geçen Hz. Musa’ya indirilen kitabın adıdır. Tevrat’ın aslının Allah’ın kelâmı olduğuna ve Hz. Musa’ya vahyolunduğuna inanmak her Müslüman için gereklidir ve bunun inkârı küfre götürür. Doğru cevap A'dır.

2.

İslâm’ın ahlak esaslarının inançla ilgisi aşağıdaki ifadelerden hangisinde kurulmuştur?

Doğru Cevap: "E" İslâm’ın ahlâk ilkeleri Hz. Peygamber tarafından yaşanıp uygulamaya geçirildiğinden kuru bir teoriden ibaret değildir. Hz. Peygamber de bu ilkeleri vahiyden almıştır.
Soru Açıklaması

İkili ilişkilerde düzenlemeler yapılabilir ama hiçbir zaman ikili ilişkilerin ilkesinde bir değişiklik yapılamaz. İlkesi itibariyle karşılıklı muameleler de inanç değeri taşır. İlk dört seçenekte davranış hükümlerinin inanç ile ilişkisi kurulmuştur. İslâm’ın ahlâk ilkeleri Hz. Peygamber tarafından yaşanıp uygulamaya geçirildiğinden kuru bir teoriden ibaret değildir. Hz. Peygamber de bu ilkeleri vahiyden almıştır. İslâm’ın ahlâk hükümleri bir yönüyle inanç esasıdır.

3.

Kur'an-ı Kerim'i diğer kutsal kitaplardan ayıran en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir ? 

Doğru Cevap: "D" Hiç değiştirilmeden günümüze kadar ulaşması
Soru Açıklaması

Hz. Muhammed peygamberlerin sonuncusu, Kur’ân-ı Kerîm de ilâhî kitapların sonuncusudur. Kur’an, Hz. Muhammed’in nübüvvetini doğrulayan en büyük mucizedir. Önceki peygamberlere gönderilen kutsal kitapların aksine Kur’angünümüze kadar hiçbir değişikliğe uğramadan ve tahrif edilmeden gelmiştir vekıyamete kadar bu özelliğini koruyacaktır. Kur’an’ın getirdiği mesaj evrensel olupkıyamete kadar geçerlidir

4.

Kur’anda canlı cansız bütün ka^inatın kendi kendine var olamayacağı dile getirilmekte, böylece insan hem kendisi hem de dış dünya üzerinde düşünmeye davet edilmektedir.

Söz konusu düşünceye davet Allah’ın varlığını ispata çalışan hangi delil ile bağdaştırılabilir? 

Doğru Cevap: "E" Hudûs delili
Soru Açıklaması

Hudu^s delili, evrenin yaratılmış olduğu ve her yaratılmışın da bir yaratıcıya muhtaç olduğundan hareketle Allah’ın varlığını ispata çalışan bir delildir. Bu delile birçok a^yette temas edilmektedir. Kur’anda canlı cansız bütün ka^inatın kendi kendine varolamayacağı dile getirilmekte, böylece insan hem ken- disi hem de dış dünya üzerinde düşünmeye davet edilmektedir.

5.

Aşağıdakilerden hangisi Hz.İsa'yı sağlığında görmediği halde Yeni Ahid külliyatı içinde en erken yazılanları yazan kişidir?

Doğru Cevap: "A" Pavlus
Soru Açıklaması

Yeni Ahid külliyatı içinde en erken yazılanlar İsa’yı sağlığında göremeyen Pavlus’a ait mektuplardır.

6.

Aşağıdakilerden hangisi "bir şeye gönül bağlamak, bütünüyle benimsemek, düğüm atmışçasına kesinlikle inanmak" anlamlarına gelir?

Doğru Cevap: "B" itikad
Soru Açıklaması

söz konusu kelime itikadtır.

7.
Aşağıdaki mezheplerden hangisi meleklerin peygamberlerden ve insanlardan üstün olduğunu savunur?
Doğru Cevap: "D" Mu’tezile
Soru Açıklaması

Mu’tezile mezhebinin çoğunluğu, meleklerin Allah’a yakın olmaları ve nefsin isteklerinden yoksun bulunmaları nedeniyle peygamberlerden ve diğer insanlardan üstün olduğunu savunmuştur. Doğru cevap D'dir.

8.

Tevrat aşağıdaki peygamberlerden hangisine indirilmiştir?

Doğru Cevap: "A" Hz.Musa
Soru Açıklaması

Kanun, şeriat anlamlarına gelen Tevrat Hz. Musa’ya indirilen kitabın adıdır. Tevrat’ın aslının Allah’ın kelâmı olduğuna ve Hz. Musa’ya vahyolunduğuna inanmak her müslüman için gereklidir ve bunun inkârı küfre götürür.

9.
Aşağıdakilerden hangisi cinlerin özellikleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Tamamı iman etmeyen kâfirlerden oluşur.
Soru Açıklaması

Kur’ân-ı Kerim’de genel olarak cinlerle ilgili şu bilgiler verilmektedir. Buna göre cinler de insanlar gibi Allah’a kulluk etmeleri için yaratılmıştır. Cinlere de peygamber gönderilmiş, bir kısmı iman etmiş, bir kısmı kâfir olarak kalmıştır. Son Peygamber olan Hz. Muhammed, insanlara olduğu gibi cinlere de Allah’tan aldığı emirleri iletmiştir. Cinler insanlara nispetle daha üstün bir güce sahiptirler. Meselâ kısa sürede uzun mesafeleri katedebilir, insanlarca görülmedikleri halde insanları görebilir, insanların bilmediği bazı hususları bilebilirler. Fakat geleceği (gayb) onlar da bilemezler. Cinler gökteki meleklerin konuşmalarından gizlice haber almak isterlerse de buna imkân verilmez. Cinler insanlarda olduğu gibi evlenip çoğalırlar, doğar, ölür, yer ve içerler. Dolayısıyla, doğru cevap C seçeneğidir.

10.

Işıktan (nûrdan) yaratılmış, gözle görülemeyen varlıklara ne denir?

Doğru Cevap: "D" Melek
Soru Açıklaması

Ayet ve hadislerde meleklerin fizikî olarak görünmeyen varlıklar olduğu, insanlardan ve cinlerden farklı olarak ışıktan (nûr) yaratıldıkları belirtilmektedir.

11.

Kur’an’ı Kerim’de Allah’ın varlığından çok birliğine vurgu yapılmasının başlıca sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Allah’a ortak koşmaya yönelik eğilimler
Soru Açıklaması

Kur’an-ı Kerîm’de Allah’ın varlığından çok birliğine vurgu yapılmaktadır. Bunun başlıca sebebi, insanların yaratıcı gücü inkâr etmelerinin zorluğuna karşın ona ortak koşmaya (şirk) yönelik gösterdikleri eğilimdir. Doğru cevap A’dır.

12.
Aşağıdaki mezheplerden hangisi imanı tanımlarken '' inanılması gereken inanç esaslarının kalbin tasdiki olmaksızın, dil ile ikrar etmek yeterlidir'' görüşünü savunmuştur?
Doğru Cevap: "A" Mürcie
Soru Açıklaması

Ancak Mürcie ve Kerramiyye mezheplerinin iman tanımı “inanılması gereken inanç esaslarını kalbin tasdiki olmaksızın, dil ile ikrar etmek yeterlidir” şeklindedir. Bu mezhepler, Hz. Peygamber’in şu hadisini görüşlerine delil olarak göstermektedirler: “İnsanlar Allah’tan başka tanrı yoktur, Muhammed O’nun elçisidir deyinceye kadar onlarla mücadele etmekle emrolundum."

13.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi İslam âlimlerinin dinlerle ilgili görüşünü ifade etmektedir?
Doğru Cevap: "A" Hak din İslam, inanç sistemlerinden ilahi vahye dayanmayanlar batıl dindir.
Soru Açıklaması
İslam âlimleri genelde hak ve batıl din şeklinde bir sınıflama yapmışlardır. Bu tasnifi yaparken Kur’an’ın bazı ayetlerini dikkate almışlardır. Kur’an’a göre hak din olarak sadece İslam’ın gösterilmesini gerekli kılmıştır. Buna rağmen Kur’an’ın diğer inanç sistemlerine din dediğini belirtmek gerekir (bk. Âl-i İmrân 3/85). Bu inanç sistemlerinden ilahi vahye dayanmayanlara batıl din demişlerdir. İlâhi vahye dayanmakla birlikte Allah’tan geldiği şeklini koruyamamış Yahudilik ve Hıristiyanlık gibi dinlere de muharref din adını vermişlerdir.
14.

"İsrâiloğulları’nı Mısır’dan çıkarmak üzere Hz. Musa’nın Rab Yahova tarafından görevlendirilişi, onları Firavun’un zulmünden kurtararakMısır’dan çıkarması, Hz. Mûsâ’nın Sînâ dağında Rab Yahova’dan On Emir’i alması"ndan bahseden Tevrat bölümü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Hurûc
Soru Açıklaması

Yahudilerin kutsal metni Tanah’ın ilk bölümünü oluşturan Tevrat beş bölümden meydana gelmektedir: Tekvin (Yaratılış): Evren’in ve ilk insanın yaratılışından, Hz. Âdem’ ve Havva’nın işlediği ilk suçtan, onların yeryüzüne inişlerinden, Hz. Nuh, İbrahim ve İsrâiloğulları’nın Mısır’a girişlerinden ve oradaki hayatlarından bahseder.Hurûc (Çıkış): İsrâiloğulları’nı Mısır’dan çıkarmak üzere Hz. Musa’nın Rab Yahova tarafından görevlendirilişi, onları Firavun’un zulmünden kurtararak Mısır’dan çıkarması, Hz. Mûsâ’nın Sînâ dağında Rab Yahova’dan On Emir’i almasından bahseder.Levililer: İbadetler, dinî ayin ve bayramlar, günahların kefareti, yiyecekler, kurbanlar ve evlilik gibi konulara ait hükümleri konu eder.A‘dât (Sayılar): İsrâiloğulları’nın çöldeki hayatları, Hz. Musa’nın vefatından sonra onların Sina dağından ayrılıp Kenan ülkesine girmeleri sürecini ele alır.Tesniye: Hz. Mûsânın ölümünden ve defnedilmesinden, On Emir ve diğer dinî hükümlerden bahseder.

15.
Müslümanların kutsal kitabı olan Kur’an-ı Kerim ilk olarak kimin döneminde çoğaltılmış ve çeşitli merkezlere gönderilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Hz. Osman
Soru Açıklaması

Kaynakların verdiği bilgilere göre Hz. Peygamber hayatta iken Kur'an kendisi ve sahabe tarafından ezberlenmiş, vahiy kâtipleri tarafından da yazıya geçirilmiştir. Hz. Ebû Bekir'in hilâfeti döneminde Kur'ân-ı Kerîm vahiy kâtibi Zeyd b. Sâbit tarafından çok hassas prensipler çerçevesinde bir araya getirilmiş ancak çoğaltılmamıştı. Kur’an-ı Kerim ilk defa D seçeneğinde adı geçen Hz. Osman döneminde çoğaltılarak çeşitli merkezlere gönderilmiştir. Üçüncü halife Hz. Osman hicrî 25 yılında Zeyd b. Sabit, Abdullah b. Zübeyr, Saîd b. el-Âs ve Abdurrahman b. Hâris'ten oluşan bir heyete daha önce bir araya getirilmiş olan Kur’an’ı istinsah ettirmeye başlamıştır. Bazı kıraat farklılıklarının ihtilaflara sebep olmaması için yapılan bu çalışma sonucunda çoğaltılan mushaflar İslâm coğrafyasının dört veya yedi büyük merkezine gönderilmiştir. Doğru cevap D'dir.

16.
İslam dininde bir kimsenin mümin olabilmesi için hangi şartı yerine getirmesi gerekir?
Doğru Cevap: "B" Tevhid veya şehadet kelimelerini kalben kabul etmek.
Soru Açıklaması
İslâm dininde bir kimsenin mümin olabilmesi için tevhid veya şehâdet kelimelerini kalben kabul edip dillendirmesi yeterlidir.
17.
Mümin ve müslim arasındaki fark nedir?
Doğru Cevap: "D" Allah'ın hususlarını tereddütsüz tasdik eden kişiye mümin, inancın gereklerini yerine getiren kişiye müslim denir.
Soru Açıklaması

İslam düşüncesinde bir terim olarak iman “Hz. Peygamberin vahiy yoluyla getirdiği tüm hususlarda tereddütsüz tasdik etmek ve getirdiklerine inanmak” demektir. Bu inancı benimseyen kişiye mü’min dendiği gibi, inancın gereklerini tam bir teslimiyetle yerine getiren kişiye de Müslim denir. Bunun Farsça’dan geçen çoğul ifadesine de Müslüman denir.

18.

İmanda olması gereken şartlar aşağıdakilerden hangisi ya da hangileridir?

Kabul İkrar İstisna
Doğru Cevap: "D" I ve II
Soru Açıklaması

İmanda kesin kabul ve ikrar yani dışavurum aranır, ayrıca bilgi, akıl, istidlal ve tefekkürün iman eylemindeki ağırlıklı payı göz ardı edilmemelidir.

19.

Aşağıda verilen kelimelerden hangisi temel anlam olarak din kelimesinin karşılamaz?

Doğru Cevap: "A" Fedakarlık
Soru Açıklaması

Din bilginleri genellikle din kelimesinin Arapça deyn kökünden bir mastar veya isim olduğunu kabul ederler. Temel anlam olarak dinin; itaat, ceza, mükâfat, örf, adet, hüküm, tutulan yol ve usul kelimeleriyle karşılandığı ifade edilir.

20.
Aşağıdakilerden hangisi imanın geçerliliği ile ilgili doğru bir ifadedir?
Doğru Cevap: "D" Birey Hz. Peygamberin getirdiği dini hükümlerin tamamını hiç yüksünmeden bir bütünlük içinde kabul etmelidir.
Soru Açıklaması

Dini hükümlerin tamamı Allah tarafından Hz. Peygamber aracılığı ile gönderildiği için hiç yüksünmeden bir bütünlük içinde kabul etmelidir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.