İslam İnanç Esasları
Deneme Ara Sınavı 3
1.
Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın varlığıyla ilgili olarak İslâm âlimleri arasında şöhret bulan delillerden biri değildir?  
Doğru Cevap: "E" Şefkat delili 
Soru Açıklaması
2.
Allah’ın kendi iradesini çeşitli yollarla seçmiş olduğu peygamberlere bildirmesine ne ad verilmektedir?
Doğru Cevap: "B" Vahiy
Soru Açıklaması

Kur’an’da ilâhî bilginin peygamberlere aktarılmasını ifade eden temel fiil “fısıldamak, telkin etmek, süratli bir şekilde işaret etmek, yazı yazmak, ilham etmek” anlamlarına gelen “vahy”dir. Bu bağlamda, Allah'ın kendi iradesini çeşitli yollarla seçmiş olduğu peygamberlere bildirmesine de "vahiy" denilmektedir. Vahyi terim olarak, Allah’ın, peygamberlerine dilediği bilgileri doğrudan veya bir vasıta ile kendisinden geldiğine şüphe edilmeyecek şekilde ve alışılmamış bir tarzda gizlice bildirmesi diye tanımlamak da mümkündür. Dolayısıyla, doğru cevap B seçeneğidir.

3.

Aşağıdakilerden hangisi imanda artmanın hem nitelik hem de nicelik yönünden olacağını söyleyenler aynı zamanda amelin imandan bir cüz olduğunu savunan mezheplerden biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Kerramiyye
Soru Açıklaması

İmanda artmanın hem nitelik hem de nicelik yönünden olacağını söyleyenler aynı zamanda amelin imandan bir cüz olduğunu savunan Selefiyye, Mu’tezile, Şia, Zeydiyye ve Hariciyye mezhepleridir. Kerramiyye bunlardan biri değildir. Doğru cevap C'dir.

4.

Esmâ-i hüsnâ nedir?

Doğru Cevap: "B" Allah’ın isimlerinin yazılı olduğu liste “En güzel isimler”
Soru Açıklaması

İslâm âlimleri esmâ-i hüsnâ listesinde bulunan isimleri çeşitli şekillerde sınıflandırmışlardır. Bunlardan zâtî isimler; mutlak manada Allah’ın zatını ilgilendiren; el-Evvel, es-Samed, el-Kuddüs, el-Celîl gibi isimlerdir. Kâinati ilgilendirenler ise, tabiatın yaratılışına ve işleyişine temas eden; el-Hâlik, el-Bârî ve el-Musavvir vb. manalardır. Esmâ-i hüsnâdan insanla ilgili olan ilâhî isimler ise; el-Adl, el-Hakem ve el-Fettâh gibi insana yönelik olanlardır. Esmâ-i hüsnâ konusunda rivayet edilen bir hadiste “Allah Teâlâ’nın doksan dokuz isminin olduğu. Kur’anda en güzel isimlerin O’nun olduğu bildirilmekte ve bu isimlerle O’na dua etmemiz istenmektedir. Ayette geçen “esmâü’l-hüsnâ” yani “en güzel isimler” tabiri zamanla Allah’ın isimlerini niteleyen bir kavram haline gelmiştir.

5.
Hudüs delili ilk defa kim veya kimler tarafından kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "B" Mu’tezile kelamcıları
Soru Açıklaması

İlk defa Mu’tezile kelamcıları tarafından kullanıldığı bilinen hudüs delili sonraları Sunni kelamcılar tarafından da farklı biçimlerde işlenmiştir.

6.
Aşağıdakilerden hangisi cinler için Kur’an’da geçen özelliklerden birisidir?
Doğru Cevap: "B" Allah’a kulluk etmek için yaratılmışlardır.
Soru Açıklaması
Kur’ân-ı Kerim’de genel olarak cinlerle ilgili verilen bilgilerin arasında onların da insanlar gibi Allah’a kulluk etmeleri için yaratıldığı belirtilmektedir.
7.

Kur’a^n-ı Keri^m’de Allah’ın varlığı ve kudretine vurgu yapılırken sıkça kulla- nılan bu delil, geniş kesimlere hitap eden sade ve anlaşılır bir yöntemi olduğu için Gazza^li^, İbn Rüşd, İbn Teymiyye ve İbnü’l-Kayyim el-Cevziyye’nin de içinde bulunduğu birçok a^lim tarafından tercih edilmiştir. İbn Rüşd bu delili hikmet ve ina^yet delili olarak tanımlanmıştır. 

Burada sözü edilen İsbat-ı vacib delili hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Gaye ve nizam delili
Soru Açıklaması

sözü edilen delil gaye ve nizam delilidir.

8.

Aşağıdakilerden hangisi Yahudilerin kutsal metni Tanah’ın ilk bölümünü oluşturan Tevrat'ın bölümlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Elçilerin İşleri
Soru Açıklaması

Elçilerin İşleri Yeni Ahitte yer alan bölümlerden biridir.

9.
Bir kişinin çevresindeki kişilere bakarak, hiçbir araştırma yapmadan inanmasına ne denir?
Doğru Cevap: "D" Taklidi iman
Soru Açıklaması

Bir kimsenin çevresindeki ana, baba, kardeş, komşu, hoca ve değer verdiği diğer kişilere bakarak, hiçbir araştırma yapmadan inanmasına taklit, bu tür imana da taklidî iman denir.

10.

U¨çüncü halife Hz. Osman hicri^ 25 yılında bir heyete daha önce biraraya getirilmiş olan Kur’an’ı istinsah ettirmeye başlamıştır. aşağıdaki isimlerden hangisi söz konusu heyetten değildir

Doğru Cevap: "A" Abdullah b. Mesud 
Soru Açıklaması

U¨çüncü halife Hz. Osman hicri^ 25 yılında Zeyd b. Sabit, Abdullah b. Zü- beyr, Sai^d b. el-A^s ve Abdurrahman b. Ha^ris’ten oluşan bir heyete daha önce biraraya getirilmiş olan Kur’an’ı istinsah ettirmeye başlamıştır. Abdullah b. Mesud bu heyetin içinde yer almamıştır.

11.

Kur’an-ı Kerim’de belirtildiği üzere Cehennemin işleri ile görevli meleklerin sayısı kaçtır?

Doğru Cevap: "B" 19
Soru Açıklaması

Kur’ân-ı Kerim’de meleklerin türlerini ve sayılarını ancak Allah’ın bildiği belirtilmektedir. Kur’ân Cehennemin işleri ile görevli meleklerin bulunduğunu belirttikten sonra onların sayısının, B seçeneğinde de belirtildiği üzere “on dokuz” olduğunu bildirmektedir.

12.

Kur’an-ı Kerim’de insanın doğuştan Allah inancına sahip olması hangi kavram ile ifade edilmektedir?

Doğru Cevap: "A" Fıtrat
Soru Açıklaması

Allah inancı doğuştan varolan bir özelliktir. Kur’an-ı Kerim’de yaratılış anında varolan bu duygu “fıtrat” kavramı ile ifade edilir.

13.

Seçeneklerden hangisi islam kelimesinin sözlük anlamlarından biridir? 

Doğru Cevap: "C" Barış yapmak
Soru Açıklaması

Arapça aslı silm veya selm olan İslâm, sözlükte: “kurtuluşa ermek, boyun eğmek, teslim olmak, barış yapmak” anlamlarına gelmektedir. Kelimenin çeşitli İslâm bilginleri tarafından yapılan kök araştırmasında; “iradeli bir barış ortamına giriş ve boyun eğiş” anlamı etrafında durulduğu görülür. İnkıyat ve itaat merkezli bir anlam taşıyan İslâm’ın, her şeye ve her halde bir boyun eğişi değil, sadece hakka boyun eğişi ifade için kullanılır. Doğruya ve hakka uymak, yanlışa ve kötüye uymamak İslâm şiarıdır. Allah’a ve O’nun buyruklarına boyun eğmek, itaat etmek ve isyan etmemek İslâm’ın insana önerdiği temel ilkelerdendir.

14.

Allah’ın kendi iradesini çeşitli yollarla seçmiş olduğu peygamberlere bildirmesine ....... denilmektedir.

yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir ? 

Doğru Cevap: "B" Vahiy
Soru Açıklaması

Allah’ın kendi iradesini çeşitli yollarla seçmiş olduğu peygamberlere bildirmesine vahiy denilmektedir.

15.
Şeytan ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Ateşten yaratılmıştır.
Soru Açıklaması

A ve E seçeneğindeki bilgilere meleklerle ilgilidir. C seçeneğindeki bilgi insanla ve D seçeneğinde bilgi peygamberlerle ilgilidir. B seçeneğinde açıklama ise şeytanla ilgilidir. Kur’ân’da İblîs’in mahiyeti hakkında fazla bilgi verilmemekle birlikte ateşten yaratıldığı vurgulanmaktadır.

16.

Bir kimsenin, araştırmadan ve sadece çevresindeki kişilere bakıp onlara benzemeye çalışarak sahip olduğu iman türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Taklidi iman
Soru Açıklaması

Bir kimsenin çevresindeki ana, baba, kardeş, komşu, hoca ve değer verdiği diğer kişilere bakarak, hiçbir araştırma yapmadan inanmasına taklit, bu tür imana da taklidî iman denir. Böyle bir kişiye de mukallit adı verilir. Doğru cevap D’dir.

17.
I. TasdikII. İkrarIII. BilgiIV. AmelV. Zan    Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri, farklı İslam âlimlerine göre kişinin iman etmiş olup olmadığının göstergeleri arasında yer alır?
Doğru Cevap: "C" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması

İman öncelikle kalbin tasdik etmesi, yani onaylamasıdır. İkrar, içten hissedilenlerin dil ile ifade edilmesine denir. Kişinin kalben kabul ettiği iman esaslarını dışa vurmasının önemi bellidir. İmanın oluşumunda bilginin önemi inkâr edilemez. İnsanın bilgi edinme kaynakları beş duyu, doğru haber ve akıldır. İmanın bu yolların her biriyle olan bağlantısı da bilinmektedir. İnsanda oluşan imanın bilgiden sonra gerçekleştiği ve onun üzerine bina edildiği zaman değerli olduğu söylenmelidir. İslam düşüncesinde iman konusunda yapılan değerlendirmelerden biri de İslam’da emredilmiş ibadet veya taat türünden birinin veya yasaklanmış bir emrin yapılmaması, yani amellerin yerine getirilmesi şeklindeki tanımıdır. Dolayısıyla, doğru cevap C seçeneğidir.

18.

Kur’an’da a^hirette müminleri se- lamlayarak karşılayacak olan cennet bekçilerinden (er-Ra‘d 13/23-24) ve cehennemlikleri korkutan görevli meleklerden (ez-Zümer 39/71-72) bahsedilmektedir. bu meleklere genel olarak verilen ad hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Hazin
Soru Açıklaması

Kur’an’da a^hirette müminleri se- lamlayarak karşılayacak olan cennet bekçilerinden (er-Ra‘d 13/23-24) ve cehennemlikleri korkutan görevli meleklerden (ez-Zümer 39/71-72) bahsedilmektedir. Bunlara genel olarak “ha^zin” adı verilmiştir.

19.

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "D" İtikat esaslarını kabullenmek veya kabullenmemek kişilerin kendi sorumluluğu dâhilindedir
Soru Açıklaması

İnanç esaslarında zorlama yoktur. Kişinin, Hz. Peygamber’in getirdiği inanç esaslarına zorlanması ve dolayısıyla neticesinde bir karşılık beklemesi söz konusu değildir. İtikat esaslarını kabullenmek veya kabullenmemek kişilerin kendi sorumluluğu dâhilindedir. Kur’ân, bu konudaki tavrını net bir şekilde ortaya koymuştur: “Kur’ân’a ister inanın ister inanmayın.” (el-İsrâ 7/107) “De ki: Hak, Rabbinizdendir. Öyle ise dileyen iman etsin, dileyen inkâr etsin” (el-Kehf 18/29)

20.

“Yoksa onu uydurdu mu diyorlar? De ki onun benzeri olan on tane uydurma sûre getirin” ayeti hangi surede geçmektedir?

Doğru Cevap: "C" Hûd
Soru Açıklaması

Soru kökünde verilen ayet’i kerime “Hûd” suresinde yer almaktadır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.