İslam İnanç Esasları
Deneme Ara Sınavı 6
1.

İslamda Allah'ın varlığını ispatlamak için yapılan tüm faaliyetlere ne ad verilir ?

Doğru Cevap: "D" İsbât-ı vâcib
Soru Açıklaması

İslam’da Allah’ın varlığını ispatlamak için yapılan tüm faaliyetlere “isbât-ı vâcip” denir. İslam âlimleri isbât-i vâcib’in gerekliliğini imanda taklitten tahkike yükselme, yani körü körüne bağlanmaktan bilinç seviyesine yükselme ihtiyacı ile açıklarlar.

2.

Allah’ın kâinatı yaratması ve idare etmesiyle ilgili sıfatlarına ne ad verilir?

Doğru Cevap: "D" Fiilî sıfatlar
Soru Açıklaması

İslâm âlimleri kaynaklarda geçen bu özellikleri çeşitli şekillerde sınıflandırmışlardır. Bunlardan Allah Teâlâ’nın ne olmadığını bildiren ve olumsuz bir manayı ondan uzaklaştıran sıfatlar çoğunlukla selbî veya tenzihî sıfatlar olarak isimlenmiştir. Bu manalar ulûhiyyet makamına yakışmayan, eksiklik ve acziyet ifade eden kavramlardır. Allah’ın ne olduğunu anlatan müsbet manalara ise sübûtî veya zâtî sıfatlar adı verilmiş, kâinatın yaratılışı ve idare edilişiyle ilgili nitelikler ise fiilî sıfatlar olarak isimlenmiştir. Doğru cevap D’dir.

3.

Allah-u Teâla Kura'an'da “Dini ayakta tutun ve onda ayrılığa düşmeyin."(eş-Şûrâ 42/13) şeklinde hangi peygambere tavsiyede bulunmaktadır? 

Doğru Cevap: "B" Nuh
Soru Açıklaması

“Dini ayakta tutun ve onda ayrılığa düşmeyin diye Nuh’a tavsiye ettiğini, sana vahyettiğimizi, İbrahim’e, Musa’ya ve İsa’ya tavsiye ettiğimizi Allah size de din kıldı” (eş-Şûrâ 42/13) Doğru cevap B'dir.

4.

Evrenin yaratılmış olduğu ve her yaratılmışın da bir yaratıcıya muhtaç olduğundan hareketle Allah’ın varlığını ispata çalışan delil aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Hudûs delili
Soru Açıklaması

Hudûs Delili: Hudûs delili, evrenin yaratılmış olduğu ve her yaratılmışın da bir yaratıcıya muhtaç olduğundan hareketle Allah’ın varlığını ispata çalışan bir delildir. Bu delile birçok âyette temas edilmektedir. Kur ’anda canlı cansız bütün kâinatın kendi kendine varolamayacağı dile getirilmekte, böylece insan hem kendisi hem de dış dünya üzerinde düşünmeye davet edilmektedir. Doğru cevap A’dır.

5.
“Sizi sürekli gözetleyen ve Allah katında çok değerli olan yazıcılar vardır; yaptığınız her şeyi onlar bilir.’’ Ayetinde bahsedilen melek grubu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kiramen Katibin
Soru Açıklaması

Kiramen Katibin melekleri insanları koruyan ve onların iyi ve kötü fiillerini kaydeden meleklerdir. Rıdvan cennette çalışmakla görevli melektir. Ha^ru^t-Ma^ru^t'un Ba^bil halkını imtihan etmek ve onları sihir konusunda bilinçlendirmek için gönderildiği belirtilmektedir.

Cebrail Allah’ın vahiylerini peygamberlere ulaştırır, Azrail Allah’ın ruhunu almasını istediği insanların ruhunu alır. Doğru cevap C'dir.

6.
İslam âlimleri batıl dini nasıl tanımlamaktadır?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
Yukarıdaki bilgilerden hepsi doğrudur.
7.

Aşağıdakilerden hangisi temel anlam olarak dinin karşılandığı kelimelerden değildir?

Doğru Cevap: "E" Esaret
Soru Açıklaması

Esaret, din kelimesinin anlam karşılığındaki kelimeler arasında bulunmaz. din için özgür irade şarttır. bu bakımdan esaret özgür iradenin olmadığı durumları karşılar

8.

Aşağıdakilerden hangisi kabirde sorgu işi ile görevli olan meleklerdir?

Doğru Cevap: "A" Münker-Nekîr
Soru Açıklaması

Münker-Nekîr: Bu melekler, kabirde sorgu işi ile görevli olan meleklerdir. Bu meleklerin adı hadislerde geçmektedir. Burada, ölü defnedildiğinde Münker ve Nekîr adları verilen siyah tenli, mavi gözlü iki meleğin ona geldiği, bazı sorular sorduğu ve verdiği cevaplara göre kabrini genişlettiği ya da daralttığı belirtilmektedir.

9.

Aşağıdakilerden hangisi Yeni Ahid'in bölümlerinden değildir?

Doğru Cevap: "C" Neşideler Neşidesi
Soru Açıklaması

Neşideler Neşidesi adlı kısım Tanah'ın alt bölümü olan Ketubim kısmına dahildir. 

10.
Aşağıdaki Allah’ın isimlerinden hangisi kainatın devamını sağlayan anlamına gelmektedir?
Doğru Cevap: "D" el- Kâdir
Soru Açıklaması
İlâhî isimler Yüce Allah’ı tanıtması yanında O’nun kâinâtla ilişkisini kuran manalardır. Allah, el-Hayy isminin gereği olarak canlılara hayat vermiş, onları el-Hâlık ismiyle yaratmış, el-Kâdir ismi ile kâinatın devamını sağlamıştır. el-Basîr gören ve es-Semî işiten anlamlarına gelmektedir.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.