İslam İnanç Esasları
Deneme Ara Sınavı 7
1.
Aşağıdaki meleklerden hangisi, insanları koruyan ve onların iyi ve kötü fiillerini kaydeden meleklerdir?
Doğru Cevap: "E" Hafaza ve Kirâmen Kâtibîn
Soru Açıklaması

E seçeneğinde adı geçen Hafaza ve Kirâmen Kâtibîn Melekleri, insanları koruyan ve onların iyi ve kötü fiillerini kaydeden meleklerdir. Kur’ân’da bu melekler; koruyanlar, izleyenler, yazıcı elçiler, karşı karşıya olan iki melek, gözetleyip yazmaya hazır olanlar ve değerli yazıcılar şeklinde çeşitli ifadelerle nitelenmektedirler. A, B, C ve D seçeneklerinde bahsi geçen meleklerin başka görevleri bulunmaktadır.

2.

Aşağıdakilerden hangisi İslâm’ın inanç esası ile bağdaşmaz?

Doğru Cevap: "E" Zorlayıcılık
Soru Açıklaması

Tarih içinde süzülüp gelen inanç esaslarıyla ilgili temel özellikler kelâm ilminde birkaç noktada özetlenmiştir. Bu özellikler kesinlik, değişmezlik, açıklık ve bölünmezlik olarak sıralanmaktadır. İnanç esaslarında zorlama yoktur. Kişinin, Hz. Peygamber’in getirdiği inanç esaslarına zorlanması ve dolayısıyla neticesinde bir karşılık beklemesi söz konusu değildir. İtikat esaslarını kabullenmek veya kabullenmemek kişilerin kendi sorumluluğu dâhilindedir. Kur’ân, bu konudaki tavrını net bir şekilde ortaya koymuştur: “Kur’ân’a ister inanın ister inanmayın.” (el-İsrâ 7/107) “De ki: Hak, Rabbinizdendir. Öyle ise dileyen iman etsin, dileyen inkâr etsin” (el-Kehf 18/29).

3.

Allah’ın varlığını ispata çalışanırken "varlıkları zorunlu (vâcib) ve zorunsuz (mümkün) varlıklar olmak üzere ikiye ayıran delil hangisidir?

Doğru Cevap: "E" İmkân delili
Soru Açıklaması

İmkân delili, daha çok İslam filozofları tarafından kullanılmıştır. Varlıkları zorunlu (vâcib) ve zorunsuz (mümkün) varlıklar olmak üzere ikiye ayıran bu delile Aristo’da da rastlanmaktadır. Âlimlere göre zorunlu varlık varlığı kendinden olan ve varolmak için bir başkasına muhtaç olmayan varlıktır. Bu özellik sadece Allah’ta mevcuttur. Mümkün varlık ise kendi kendisini varedici güce sahip olmayan ve varolmak için bir başkasına ihtiyaç duyan varlıktır.

4.
Aşağıdakilerden hangisi Allah için kullanılması uygun olan Subuti sıfatlarının dışında kalmaktadır?
Doğru Cevap: "E" Allah’ın varlığının başlangıcının olmasıdır.
Soru Açıklaması
Subuti sıfatlar Allah’ın zatına nispet edilen ve O’nun ne olduğunu belirten niteliklerdir. Cenâb-ı Hakk’ın bu sıfatlarla nitelenmesi ve bunların zıtlarından uzak tutulması (tenzih) zorunludur. İlk dört seçenek Allah’ın ne olduğunu ifade eden sıfatlardır. Kıdem, Allah’ın varlığının başlangıcının olmamasıdır. Cenâb-ı Hak bir zamanlar yokken sonradan var olan, başka bir deyişle yaratılan bir varlık değildir. O’nun gerek zâtı, gerek ise sıfatları için sonradan olmuşluk ya da yaratılmışlık söz konusu değildir. O, zâtı ve sıfatlarıyla kadîmdir, ezelîdir.
5.

Vahyin herhangi bir vasıta olmadan ilham, mananın kalbe aktarılmasıveya rüyâ yoluyla gerçekleşmesi şeklinde olan türüne ne ad verilir ?  

Doğru Cevap: "D" Doğrudan vahyetme
Soru Açıklaması

Doğrudan VahyetmeVahyin bu şekli herhangi bir vasıta olmadan ilham, mananın kalbe aktarılmasıveya rüyâ yoluyla gerçekleşir. Musa’nın annesine (Tâhâ 20/37-38), ayrıca İbrahim’ede İsmail’i kurban etmesi (es-Sâffât 37/102) için yapılan vahiy rüya ile olmuştur.

6.

Aşağıdakilerden hangisi cinler için Kur’an’da geçen özelliklerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Geleceği bilirler.
Soru Açıklaması

Kur’ân-ı Kerim’de genel olarak cinlerle ilgili şu bilgiler verilmektedir: cinler de insanlar gibi Allah’a kulluk etmeleri için yaratılmıştır. Cinlere de peygamber gönderilmiş, bir kısmı iman etmiş, bir kısmı kâfir olarak kalmıştır, kısa sürede uzun mesafeleri katedebilir. fakat geleceği bilemezler

7.

Bireyin çevresindekilere uyarak edindiği iman tipi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Taklidi iman 
Soru Açıklaması

Bir kimsenin çevresindeki ana, baba, kardeş, komşu, hoca ve değer verdiği diğer kişilere bakarak, hiçbir araştırma yapmadan inanmasına taklit, bu tür imana da taklidî iman denir.

8.

Allah’ı hangi kanalla tanımamak mümkündür?

Duyu organlarıyla idrak ederek O’nun niteliklerini akıl yürüterek tespit etmek Vahiyle Doğru haber vasıtasıyla İdrak ederek
Doğru Cevap: "D" III ve IV
Soru Açıklaması

Yüce Allah’ı gözle görmek, duyu organlarıyla idrak etmek ya da O’nun niteliklerini akıl yürüterek tespit etmek söz konusu olamaz. Bu durumda Allah’ı tanıma konusunda tek bir vasıtamız kalmıştır ki, o da haberdir. Kâinatın yaratıcısı, bilgi edinme yollarından “doğru haber” vasıtasıyla yani vahiyle bizlere tanıtılmıştır.

9.

Meleklerin görevleri hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "A" İnsanlardan yardım istemek
Soru Açıklaması

Doğru cevap A şıkkıdır. Melekler insanlardan yardım istemezler.

10.
Vahiy getiren melek aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Cebrail
Soru Açıklaması
11.

Cinler, hangi peygamberin emrine girerek O'nun ordusunda hizmette bulunmuş, mabet, heykel, büyük çanak ve kazan gibi bazı nesnelerin yapımında insanlarla birlikte çalışmışlardır?  

Doğru Cevap: "E" Hz. Süleyman
Soru Açıklaması

Bazı cinler, Hz. Süleyman’ın emrine girerek ordusunda hizmet görmüş, mabet, heykel, büyük çanak ve kazan gibi bazı nesnelerin yapımında insanlarla birlikte çalışmışlardır. Dolayısıyla, doğru cevap E seçeneğidir.

12.

Hz. Îsâ'nın konuştuğu dil aşağıdakilerden hangisidir? 

Doğru Cevap: "A" Ârâmîce
Soru Açıklaması

Hz. Îsâ Ârâmîce konuştuğu halde İnciller ve Yeni Ahid’in diğer kitaplarının hepsi Grekçe’dir.

13.
Tevrat’ın 4 farklı kaynaktan derlendiğini ileri süren Julius Welhausen’a göre E harfi ile temsil edilen?kaynağının adı nedir?
Doğru Cevap: "B" Elohist
Soru Açıklaması
Soru kökünde verilen cümlede M.Ö. IX yy’ a ait olduğu bilinen “Elohist” E harfi ile temsil edilen kitaptır.
14.

Din kelimesinin Medine’de nazil olan ayetlerdeki anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Ümmet
Soru Açıklaması

İslam’ın Medine döneminde din anlam olarak, tevhid kavramından bir dinemensup olan insan topluluğuna (ümmet) geçmiştir. Kendini Allah’a teslimedenler bir cemaat oluştururken bunun dışındakiler başka bir toplum olarakifade edilmiştir.

15.

Yeni Ahid olarak nitelendirilen kutsal kitap aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" İncil
Soru Açıklaması

Hıristiyanlar Tanrı’nın İsa’yla yaptığı ahdi yeni kabul etmişler ve buahdin yazılı belgeleri addedilen metinlere de Yeni Ahid (New Testament) ismini vermişlerdir.

16.

Aşağıdakilerden hangisi vahiy meleğinin özel adıdır?

Doğru Cevap: "A" Cebrâil
Soru Açıklaması

Kur’an’da adı ya da vazifesi belirtilen meleklerden en önde gelenleriliteratürde “dört büyük melek” olarak da zikredilen; Cebrâil, Mikâil, Azrâilve İsrâfil’dir. Bu meleklerin başında gelen Cebrâil, vahiy meleğinin özel adıdır

17.

Bir dinin esasını o dinin hangi boyutu oluşturur?

Doğru Cevap: "A" İnanç 
Soru Açıklaması

bir dinin esasını o dinin inanç boyutu oluşturur.

18.

Aşağıdaki isimlerden hangisi Cebrail'in Kur'an'da geçen isimlerinden değildir?

Doğru Cevap: "E" Namus-u Ekber
Soru Açıklaması

Cebra^il, vahiy meleğinin özel adıdır. Bu melek, Kur’a^n-ı Keri^m’de üç yerde Cibri^l ismiyle geçmekte (örnek olarak el-Bakara 2/97), ayrıca Ru^h, Ru^hu’l-emi^n, Ru^hu’l-kuds ve Resu^l isimleri ile de işaret edilmektedir. Namus-u ekber Cebrailin adı olmakla birlikte Kur'an'da zikredilmemektedir.

19.
Tevrat'ın aşağıdaki bölümlerinden hangisi, ibadetler, dini ayin ve bayramlar, günahların kefareti gibi konulara ait hükümleri içermektedir?
Doğru Cevap: "E" Levililer
Soru Açıklaması

İbadetler, dini ayin ve bayramlar, günahların kefareti, yiyecekler, kurbanlar ve evlilik konularına ait hükümleri konu alan Tevrat bölümü Levililer olarak adlandırılmaktadır. Dolayısıyla, doğru cevap E seçeneğidir.

20.

İnciller ve Yeni Ahidin diğer kitaplarının yazım dili aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Grekçe
Soru Açıklaması

Trente Konsili'nde (1546) tespit edilen şekliyle Yeni Ahid, Matta, Markos, Luka ve Yuhanna’ya göre İnciller, Resullerin İşleri, Pavlus’un Mektupları (14), Genel Mektuplar (7) ve Yuhanna’nın Vahyi olmak üzere yirmiyedi kitaptan meydana gelmektedir. Hz. Îsâ Ârâmîce konuştuğu halde İnciller ve Yeni Ahid’in diğer kitaplarının hepsi Grekçe’dir. Dolayısıyla, doğru cevap A seçeneğidir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.